۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

بودجه بندی دروس عمومی

بودجه بندی سئوالات درس زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی در کنکور سراسری گروه های چهارگانه در سال های 1386 تا 1391

نام کتابنام درسسراسری ریاضیسراسری تجربی
868788899091868788899091
زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهیدر آمدی بر تحمیدیه و مناجات2111
مناجات / نیایش11111
درآمدی بر ادبیات حماسی111
کاوه دادخواه1
گذر سیاوش از آتش1
درآمدی بر ادبیات غنایی / دریای کرانه ناپدید1112121
من این همه نیستم / حدی خوان12
مناظره ی خسرو با فرهاد1
اکسیر عشق11
دولت یار111
اشارت صبح / مجنون و عیب جو211
سپیده ی آشنا / قلب مادر111
کیش مهر / رنج بی حساب112
رباعی و دو بیتی دیروز و امروز
درآمدی بر ادبیات تعلیمی / پرورده گویی2111
ذکر حسین بن منصور / مست و هوشیار11111
در آمدی بر توصیف و تصویرگری / گویی بط سفید جامه به صابون زده است
دماوندیه11
توصیف کویمات و حمات و طرابلس / شب کویر111
اورازان
درآمدی بر حسب حال / زندگی نامه / چند حکایت از اسرار التوحید / سیرت مولانا111
بارقه های شعر فارسی / جامی / افسانه ی عاشقی1
میرزا رضا کلهر
درآمدی بر ادبیات داستانی / قصه ی عینکم1
آخرین درس1
درآمدی بر ترجمه
جهاد / هجرت / اعتراف / تقلید111
درآمدی بر ادبیات معاصر / می تراود مهتاب1
خوان هشتم11
صدای پای آب / شکوفه ی اشک / پیش از تو… / مناجات112
فهرست واژگان111

 

بودجه بندی سئوالات درس ادبیات فارسی 3 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتابنام درسسراسری ریاضیسراسری تجربی
868788899091868788899091
ادبیات فارسی 3ما هم‌چنان در اول وصف تو مانده‌ایم / افلاک حریم بارگاهت2111
رزم رستم و اسفندیار111
کمال الملک1
گاو1
گلدسته ها و فلک
قاضی بست11
بیهقی و هنر نویسندگی او111
خون خروشید / بانگ جرس111
تپه ی برهانی / باغ نگاه
ترانه ی من / سه پرسش11
چشم به ر اه
امید دیدار / آفتاب وفا1111
پروانه ی بی پروا / سخن تازه1211
کبوتر طوقدار / از ماست که بر ماست1111
نوروز / زاغ و کبک121
هجرت / آفتاب پنهانی / قرآن مصور1
قاصدک (از سال 90 حذف شده است.)
نیاز روحانی / چند روحانی11
بخوان11
بوی جوی مولیان11
اقلیم عشق11
موسی و شبان11
شبنم عشق1
اعلام11111
فهرست واژگان1
املای ترکیبی
تاریخ ادبیات ترکیبی

 

بودجه بندی سئوالات درس ادبیات فارسی 2 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتابنام درسسراسری ریاضیسراسری تجربی
868788899091868788899091
ادبیات فارسی 2الهی / همای رحمت111
ادبیات حماسی / رستم و اشکبوس111
حماسه ی مصنوع / حمله ی حیدری1
ادبیات نمایشی / بچه های آسمان1
ادبیات داستانی معاصر / کباب غاز11211211
گیله مرد11
سووشون1111
کلبه ی عمو تم / تو را می خوانم1
در بیابان های تبعید / از یک انسان1
دخترک بینوا
مائده های زمینی11
در آرزوی تو باشم / دل می رود ز دستم11
ادبیات تعلیمی / باغ عشق / پیدای پنهان11111
تربیت انسانی و سنت ملی ما11
جلوه های هنر در اصفهان
خسرو / مایع حرف شویی11111
داروگ / باغ من / انتظار1112
سفر به خیر / در سایه سار نخل ولایت11
حدیث جوانی / در کوچه سار شب1
سفرنامه، حسب حال و زندگی نامه / سفرنامه ی ابن بطوطه / به سوی تخت جمشید1
خاطرات اعتماد السلطنه / آن روزها11
شخصی به هزار غم گرفتارم / طرحی از یک زندگی1
ادبیات فارسی برون مرزی / کعبه ی مخفی2111
مسافر / ریشه ی پیوند / مناجات1
اعلام1111
فهرست واژگان111
املای ترکیبی

 

بودجه بندی سئوالات درس زبان فارسی 3 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتابنام درسسراسری ریاضیسراسری تجربی
868788899091868788899091
زبان فارسی 3قواعد ترکیب
جمله121112312111
ویرایش1111
املای «همزه» در فارسی21
مطابقت نهاد و فعل111
نگارش تشریحی
گروه فعلی11
زندگی نامه نویسی
جمله ی ساده و اجزای آن12111211
نا مطابق های املایی1121
بازگردانی – بازنویسی11
نظام معانی زبان
گروه اسمی 1211121
آشنایی با نوشته های ادبی13231431
گروه اسمی 2111
طنزپردازی1
ساختمان واژه 11111211
کلمات دخیل در املای فارسی 1111111
مرجع شناسی
ساختمان واژه 2
نقش های زبان
اسناد و نوشته های حقوقی
کلمات دخیل در املای فارسی 2
ساختمان واژه 31

 

بودجه بندی سئوالات درس عربی در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

 

نام کتابنام درسسراسری ریاضیسراسری تجربی
868788899091868788899091
عربی 2الهی…1
فی خدمه البوساء1111
کتاب الحیاه11
جمال العلم111
الظّبی و القمر22111211
حقوق النّاس111111123
علی الظّلم ثوری!11122111
الشّاب البطل222211211111
لیس للانسان إلّا ما سعی!2432111
تبارک الله أحسن الخالقین!11112211
عربی 3إلهی إلهی فقیر أتاک!112111
شمس العداله1112111112
سنهریهم آیاتنا11324312343
أمّ الشّهداء121112224
طلائع النّور221212111222
اغتنام الفرصه112312512221
علیکم بالقرآن3122115111
درک مطلب9999

 

بودجه بندی سئوالات درس دین و زندگی پیش دانشگاهی در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتابنام درسسراسری ریاضیسراسری تجربی
868788899091868788899091
دین و زندگی پیش دانشگاهی هستی بخش1111
یگانه ی بی همتا111111
حقیقت بندگی1115/21115/1
در مسیر اخلاص2112111111
بازگشت11111
قدرت پرواز111111112
پایه های استوار111112221
عصر شکوفایی111111
نگاهی به تمدن جدید11111111
برنامه ای برای فردا21125/0

 

بودجه بندی سئوالات درس دین و زندگی 3 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتابنام درسسراسری ریاضیسراسری تجربی
868788899091868788899091
دین و زندگی 3بیداری111
لطف الهی1111211211
هدایت مستمر1113111
معجزه ای از نوع کتاب1115/01111
گستره ی رسالت پیامبر (ص)1111111
تداوم رسالت111121112
وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)1111111111
احیای ارزش های راستین115/011
خورشید پنهان1111111
در انتظار طلوع211111111
تداوم امامت در عصر غیبت1111
ولایت فقیه – شکل حکومت اسلامی در عصر غیبت111111
کرامت نفس1111111
زمینه های پیوند مقدس1115/0
پیوند مقدس1
کانون مهر5/01

 

بودجه بندی سئوالات درس دین و زندگی 2 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه

در سال های 1386 تا 1391

نام کتابنام درسسراسری ریاضیسراسری تجربی
868788899091868788899091
دین و زندگی 2جلوه های حکمت و تدبیر11111
با کاروان هستی11
سرمایه های رشد112111111
روزنه های خطا111111
پنجره ای به روشنایی1111111111
آینده ی روشن1115/0111
منزلگاه بعد11111
واقعه ی بزرگ1111111111
فرجام کار11111111
اعتماد بر او111111
دوستی با حق111121
فضیلت آراستگی11111
زیبایی عفاف11
نظارت همگانی11111111
کار، گوهر زندگی1111
کار در نظام اقتصادی1111111

 

بودجه بندی سئوالات درس زبان انگلیسی در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتابنام درسسراسری ریاضیسراسری تجربی
868788899091868788899091
زبان انگلیسی پیش دانشگاهیWhy exercice is important!4132111
How to give a good speech11131111
Global warming, global concern112211
Earthquakes and how to survive them2111122122
Child labor: a global issue11111
Space exploration411121
It and its services1211212
Great men and women212122222122
زبان انگلیسی 3TV or no TV111
The value of Education1111111
Memory1111212212
The olympic games2211
Every word is a puzzle11111111
What is a computer?21111
Cloze test5555
Reading comprehention10101010