۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

بودجه‌بندی دروس عمومی رشته ریاضی از سال ۸۸ تا ۹۴  و تخصصی ۹۱ تا ۹۶

دروس عمومی

زبان و ادبیات فارسی

موضوع   /   سال۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴
واژگان۳۳۳۳۳۳۳
املا۲۲۲۲۲۲۲
دستور زبان و نگارش۵۶۵۵۵۵۵
تاریخ ادبیات۲۳۳۳۳۳۳
آرایه ها۳۳۳۳۳۳۳
قرابت معنایی۱۰۸۹۹۹۹۹

زبان عربی

موضوع   /   سال۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴
ترجمه و تعریب۸۸۸۸۸۸۸
درک مطلب۴۴۴۴۴۴۴
تشکیل۲۲۲۲۲۲۲
تحلیل صرفی۳۳۳۳۳۳۳
قواعد۸۸۸۸۸۸۸

دین و زندگی

موضوع   /   سال۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴
سال دوم۹۹۹۹۹۹۹
سال سوم۹۹۹۹۹۹۹
سال چهارم۷۷۷۷۷۷۷

زبان انگلیسی

موضوع   /   سال۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴
واژگان۷۶۶۷۸۸۸
گرامر۳۴۴۳۴۴۴
Cloze Test۵۵۵۵۵۵۵
درک مطلب (Reading)۱۰۱۰۱۰۱۰۸۸۸

دروس اختصاصی رشته ریاضی

ریاضیات
دیفرانسیل و ریاضیات پایهنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
یادآوری مفاهیم پایه۱۰۰۰۰۰
دنباله۲۰۱۱۲۱
حد و پیوستگی۳۴۴۵۴۴
مشتق و کاربرد مشتق۹۸۸۶۶۷
انتگرال۲۲۲۲۲۲
تابع۳۳۳۱۲۲
الگو و دنباله۰۰۱۱۰۰
توابع خاص، نامعادله۰۲۱۰۰۰
توابع نمایی و لگاریتم۱۰۰۱۱۱
محاسبات جبری معادلات ونامعادلات۱۲۱۳۴۳
مثلثات۲۳۳۳۳۴
ریاضیات گسسته وجبرواحتمال و آمار
و مدل سازی
نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
گراف۲۱۱۱۱۲
نظریه اعداد۳۳۲۳۳۳
ترکیبیات۱۱۱۲۱۰
احتمال۳۳۴۳۴۴
استدلال ریاضی۱۲۱۲۲۲
مجموعه ها، ضرب دکارتی و رابطه۲۲۳۲۲۲
آمار و مدلسازی۲۲۲۲۲۲
آنالیز ترکیبی۱۱۱۱۰۰
هندسه تحلیلینام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
بردار۱۱۲۱۱۱
خط و صفحه۲۲۱۲۲۱
مقاطع مخروطی۱۳۲۳۲۲
ماتریس و دترمینان۲۲۲۱۱۳
دستگاههای معادله های خطی۲۰۱۱۲۱
هندسه پایهنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
استدلال در هندسه۲۱۲۳۱۱
مساحت و قضیه فیثاغورس۱۲۳۰۱۱
تشابه۱۰۱۱۱۱
دایره۲۲۱۲۲۱
تبدیل ها۰۱۱۱۱۱
هندسه ی فضایی۲۲۲۱۲۳
فیزیک
فیزیک پیشنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
حرکت شناسی۴۴۴۴۴۴
دینامیک۴۴۴۴۴۵
نوسان۳۳۳۲۲۳
موج های مکانیکی۲۲۲۳۳۲
صوت۲۲۲۲۳۲
موج های الکترومغناطیسی۲۲۲۱۲۲
فیزیک اتمی۲۲۲۳۲۲
فیزیک حالت جامد۱۱۱۱۰۱
فیزیک هسته ای۱۱۱۱۲۱
فیزیک پایهنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
نور هندسی۴۴۴۴۴۴
فیزیک و اندازه گیری۱۱۱۱۰۰
کار و انرژی۱۱۱۱۱۰
ویژگی های ماده۳۳۳۲۳۱
گرما و قانون گازها۲۲۲۲۲۴
ترمودینامیک۳۳۳۳۳۳
الکتریسته ساکن۲۲۳۳۳۴
جریان الکتریکی۴۴۴۴۳۳
مغناطیس و القا۴۴۳۴۴۴
شیمی
شیمی ۲نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
ساختار اتم۳۱۳۲۳۲
جدول تناوبی عنصرها۳۴۳۲۳۳
ترکیب های یونی۱۱۱۱۰۱
ترکیب های کووالانسی۳۲۲۴۳۳
ترکیب های آلی۱۲۲۲۲۲
شیمی سومنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
استوکیومتری۴۴۵۴۴۴
ترمودینامیک۴۴۴۴۴۴
محلول ها۴۴۴۴۴۴
شیمی پیشنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
سنتیک۲۲۴۲۲۲
تعادل۳۱۱۳۳۳
اسید و با ز۳۴۳۴۴۴
الکتروشیمی۴۴۳۳۳۳