۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

بودجه‌بندی دروس عمومی و تخصصی رشته تجربی از سال ۸۸ تا ۹۴

دروس عمومی 

زبان و ادبیات فارسی

موضوع   /   سال۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴
واژگان۳۳۳۳۳۳۳
املا۲۲۲۲۲۲۲
دستور زبان و نگارش۵۶۵۵۵۵۵
تاریخ ادبیات۲۳۳۳۳۳۳
آرایه ها۳۳۳۳۳۳۳
قرابت معنایی۱۰۸۹۹۹۹۹

زبان عربی

موضوع   /   سال۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴
ترجمه و تعریب۸۸۸۸۸۸۸
درک مطلب۴۴۴۴۴۴۴
تشکیل۲۲۲۲۲۲۲
تحلیل صرفی۳۳۳۳۳۳۳
قواعد۸۸۸۸۸۸۸

دین و زندگی

موضوع   /   سال۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴
سال دوم۹۹۹۹۹۹۹
سال سوم۹۹۹۹۹۹۹
سال چهارم۷۷۷۷۷۷۷

زبان انگلیسی

موضوع   /   سال۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴
واژگان۷۶۶۷۸۸۸
گرامر۳۴۴۳۴۴۴
Cloze Test۵۵۵۵۵۵۵
درک مطلب (Reading)۱۰۱۰۱۰۱۰۸۸۸

دروس اختصاصی رشته ی تجربی

علوم زمین سال چهارم

موضوع   /   سال۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴
فصل ۱۱۱
فصل ۲۱۱۱۱۲۲
فصل ۳۱۲۲۲۱۱
فصل ۴۱۱۱۱۱۱
فصل ۵۱۱۱۱۱۱
فصل ۶۱۱۱۱۱۱
فصل ۷۲۱۲۲۲۲
فصل ۸۲۱۱۱۱۱
فصل ۹۱۲۲
فصل ۱۰۱۱۱۱۱
فصل ۱۱۲۲۱۲
فصل ۱۲۱۱۱۱

 

زمین شناسی سال سوم

موضوع   /   سال۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴
فصل ۱
فصل ۲۱۲۲۱۱۱
فصل ۳۱۱۱۱۱
فصل ۴۱۱۱۱۱۱
فصل ۵۳۳۳۳۲۲
فصل ۶۳۲۲۲۱۳
فصل ۷۲۲۲۲۲۲
فصل ۸۱۱۱۱۱۱
فصل ۹۲۱۱۱۲۱
زیست شناسینام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
مولکول زیستی۰۰۰۰۰۱
سفری به درون سلول۱۱۰۰۱۱
سفری در دنیای جانداران۱۱۰۰۱۱
گوارش۲۳۳۲۲۱
تبادل گازها۲۰۲۰۱۰
گردش مواد۳۲۵۳۵۳
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید۲۰۱۰۱۰
حرکت۱۲۳۱۲۰
ایمنی بدن۰۱۱۱۱۱
دستگاه عصبی۱۲۳۲۱۲
حواس۲۱۰۱۲۳
هورمون ها و دستگاه درون ریز۲۱۱۱۲۲
ماده ژنتیک۰۰۰۰۰۰
کروموزوم ها و می توز۱۱۰۳۱۰
میوز و تولید مثل جنسی۱۰۱۰۰۰
ژنتیک و خاستگاه آن۴۴۳۳۳۳
تولید مثل گیاهان۲۱۲۲۲۱
رشد و نمو در گیاهان۳۱۳۱۱۱
تولید مثل و رشد نمو جانوران۲۲۳۳۲۲
پروتئین سازی۲۲۲۳۲۲
تکنولوژی زیستی۱۰۰۱۱۰
پیدایش و گسترش زندگی۰۱۰۰۲۱
تغییر و تحول گونه ها۰۱۰۲۰۱
ژنتیک جمعیت۱۲۴۴۲۵
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی۱۱۰۱۱۰
رفتار شناسی۲۲۱۱۱۱
شارش انرژی در جانداران۲۴۳۶۲۳
ویروس ها و باکتری ها۳۴۱۲۱۲
آغازیان۳۳۲۳۴۳
قارچ ها۱۱۲۱۱۱
کاملا ترکیبی۴۶۴۲۵۹
فیزیکنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
نور هندسی۳۳۳۳۳۳
انرژی – فیزیک۰۰۰۰۰۰
نوسان موج های مکانیکی ، صوت۶۵۵۵۲+۲+۲۲+۲+۱
مدار های الکتریکی۳۳۳۲۳۳
حرکت شناسی۲۳۳۳۳۳
گرما و قانون گازها۲۳۳۲۳۳
فشار و ویژگی های ماده۱۱۱۱۱۱
دینامیک۲۲۳۳۲۲
خازن و الکتریسیته ساکن۲۱۲۲۲۳
مغناطیس و القا۳۲۲۲۲۲
بردار۰۱۰۰۰۰
کار و انرژی۰۱۱۱۱۱
فیزیک اتمی و جدید۴۳۳۳۳۳
موج های الکترومغناطیسی۲۱۱۱۱۱
ریاضینام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
مشتق و کاربرد آن۳۴۶۵۵۴
هندسه ۱۴۴۴۴۴۴
حد و پیوستگی۳۲۲۲۲۲
مجانب۱۰۰۰۰۰
تابع۳۳۱۳۳۳
معادله و نامعادله۱۱۰۰۱۱
آمار۲۲۲۲۲۲
احتمال۳۴۲۲۳۳
مقاطع مخروطی۲۲۳۲۲۲
مثلثات۲۲۳۲۱۳
معادله مثلثاتی۰۰۰۱۱۰
لگاریتم و تابع نمایی۱۰۱۰۱۲
تصاعد و دنباله۱۱۱۲۲۱
انتگرال۲۲۲۲۲۲
دستگاه معادلات و معادله خطی۰۱۰۰۰۰
معادله درجه ۲۰۰۱۱۰۰
ماتریس۱۱۰۱۱۱۰
آنالیز ترکیبی۰۱۰۰۰۰
رشد و زوال۰۰۰۱۰۰
تابع جزء صحیح۱۰۱۰۰۰
شیمینام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
ساختار اتم۲۲۲۲۱۲
خواص تناوبی عنصرها۲۲۲۲۴۲
ترکیب های یونی۲۲۲۲۱۲
پیوند کووالانسی۳۳۳۴۳۳
ترکیب آلی۱۲۲۲۳۲
استوکیومتری۴۴۴۴۴۵
ترمودینامیک شیمیایی۳۴۴۳۴۴
محلول ها۲۴۴۵۴۴
سینتیک شیمیایی۳۳۳۳۲۲
تعادل شیمیایی۲۳۲۳۳۳
اسید و باز۴۳۳۲۳۴
الکتروشیمی۴۳۴۳۳۲