۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه
فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس عمومی

فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس عمومی

نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زبان و ادبیات فارسی
ادبیات فارسی (۲)
۱/۲۲۰
دوم
۹۳
کلیه رشته ها
ادبیات فارسی (۳)
۱/۲۴۹
سوم
۹۴
کلیه رشته ­ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی
۱/۲۸۳
پیش‌دانشگاهی
۹۵
کلیه رشته ها
ادبیات فارسی ۳ (تخصصی انسانی)
۲/۲۴۹
سوم
۹۴
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ ( تخصصی انسانی)
۴/۲۴۹
سوم
۹۴
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ (غیر علوم انسانی)
۳/۲۴۹
سوم
۹۴
کلیه رشته ­ها )غیر از علوم انسانی(
۲- عربی
عربی ۲ (غیر از علوم انسانی)
۱/۲۲۴
دوم
۹۳
کلیه رشته­ ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۲ ( علوم انسانی)
۲/۲۲۴
دوم
۹۳
مخصوص علوم انسانی
عربی ۳ ( غیر از علوم انسانی)
۱/۲۵۴
سوم
۹۴
کلیه رشته­ ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۳ (علوم انسانی)
۲/۲۵۴
سوم
۹۴
مخصوص علوم انسانی
۳- فرهنگ و معارف اسلامی
قرآن و تعلیمات دینی ۲ (دین و زندگی)
۲۲۲
دوم
۹۳
کلیه رشته­ ها
قرآن و تعلیمات دینی ۳ (دین و زندگی)
۲۵۱
سوم
۹۴
کلیه رشته ­ها
معارف اسلامی (دین و زندگی)
۱/۲۸۵
پیش­دانشگاهی
۹۵
کلیه رشته­ ها
۴- زبان انگلیسی
انگلیسی ۳
۱/۲۵۲
سوم
۹۴
کلیه رشته ­ها
انگلیسی ۱ و ۲
۱/۲۸۴
پیش‌دانشگاهی
۹۵
کلیه رشته ­ها
فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس تخصصی- علوم تجربی

فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس تخصصی- علوم تجربی

نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زمین­شناسی
زمین شناسی
۱/۲۶۲
سوم
۹۴
علوم زمین
۱/۲۹۱
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۲- ریاضیات
هندسه ۱
۲/۲۳۳
دوم
۹۳
ریاضیات ۲
۲/۲۳۴
دوم
۹۳
آمار و مدلسازی
۵/۲۵۸
سوم
۹۴
ریاضیات ۳ (ویژه علوم تجربی)
۳/۲۵۸
سوم
۹۴
ریاضیات عمومی ۱ و ۲
۱/۲۹۲
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۳- زیست شناسی
زیست­شناسی و آزمایشگاه ۱
۱/۲۳۱
دوم
۹۳
زیست­شناسی و آزمایشگاه ۲
۱/۲۶۱
سوم
۹۴
زیست­شناسی
۲/۲۹۰
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۴- فیزیک
فیزیک ۱ و آزمایشگاه
۲/۲۰۶
اول
۹۲
فیزیک ۲ و آزمایشگاه
۲/۲۲۶
دوم
۹۳
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (علوم تجربی)
۳/۲۵۶
سوم
۹۴
فیزیک (علوم تجربی)
۱/۲۸۸
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۵- شیمی
شیمی ۲ و آزمایشگاه
۱/۲۲۷
دوم
۹۳
شیمی ۳ و آزمایشگاه
۱/۲۵۷
سوم
۹۴
شیمی
۱/۲۸۹
پیش­دانشگاهی
۹۵

بودجه‌بندی دروس عمومی و تخصصی کنکور رشته‌ی تجربی از سال۸۸تا۹۴

بودجه‌بندی دروس عمومی و تخصصی رشته تجربی از سال ۸۸ تا ۹۴

دروس عمومی 

زبان و ادبیات فارسی

موضوع   /   سال۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴
واژگان۳۳۳۳۳۳۳
املا۲۲۲۲۲۲۲
دستور زبان و نگارش۵۶۵۵۵۵۵
تاریخ ادبیات۲۳۳۳۳۳۳
آرایه ها۳۳۳۳۳۳۳
قرابت معنایی۱۰۸۹۹۹۹۹

زبان عربی

موضوع   /   سال۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴
ترجمه و تعریب۸۸۸۸۸۸۸
درک مطلب۴۴۴۴۴۴۴
تشکیل۲۲۲۲۲۲۲
تحلیل صرفی۳۳۳۳۳۳۳
قواعد۸۸۸۸۸۸۸

دین و زندگی

موضوع   /   سال۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴
سال دوم۹۹۹۹۹۹۹
سال سوم۹۹۹۹۹۹۹
سال چهارم۷۷۷۷۷۷۷

زبان انگلیسی

موضوع   /   سال۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴
واژگان۷۶۶۷۸۸۸
گرامر۳۴۴۳۴۴۴
Cloze Test۵۵۵۵۵۵۵
درک مطلب (Reading)۱۰۱۰۱۰۱۰۸۸۸

دروس اختصاصی رشته ی تجربی

علوم زمین سال چهارم

موضوع   /   سال۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴
فصل ۱۱۱
فصل ۲۱۱۱۱۲۲
فصل ۳۱۲۲۲۱۱
فصل ۴۱۱۱۱۱۱
فصل ۵۱۱۱۱۱۱
فصل ۶۱۱۱۱۱۱
فصل ۷۲۱۲۲۲۲
فصل ۸۲۱۱۱۱۱
فصل ۹۱۲۲
فصل ۱۰۱۱۱۱۱
فصل ۱۱۲۲۱۲
فصل ۱۲۱۱۱۱

 

زمین شناسی سال سوم

موضوع   /   سال۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴
فصل ۱
فصل ۲۱۲۲۱۱۱
فصل ۳۱۱۱۱۱
فصل ۴۱۱۱۱۱۱
فصل ۵۳۳۳۳۲۲
فصل ۶۳۲۲۲۱۳
فصل ۷۲۲۲۲۲۲
فصل ۸۱۱۱۱۱۱
فصل ۹۲۱۱۱۲۱
زیست شناسینام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
مولکول زیستی۰۰۰۰۰۱
سفری به درون سلول۱۱۰۰۱۱
سفری در دنیای جانداران۱۱۰۰۱۱
گوارش۲۳۳۲۲۱
تبادل گازها۲۰۲۰۱۰
گردش مواد۳۲۵۳۵۳
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید۲۰۱۰۱۰
حرکت۱۲۳۱۲۰
ایمنی بدن۰۱۱۱۱۱
دستگاه عصبی۱۲۳۲۱۲
حواس۲۱۰۱۲۳
هورمون ها و دستگاه درون ریز۲۱۱۱۲۲
ماده ژنتیک۰۰۰۰۰۰
کروموزوم ها و می توز۱۱۰۳۱۰
میوز و تولید مثل جنسی۱۰۱۰۰۰
ژنتیک و خاستگاه آن۴۴۳۳۳۳
تولید مثل گیاهان۲۱۲۲۲۱
رشد و نمو در گیاهان۳۱۳۱۱۱
تولید مثل و رشد نمو جانوران۲۲۳۳۲۲
پروتئین سازی۲۲۲۳۲۲
تکنولوژی زیستی۱۰۰۱۱۰
پیدایش و گسترش زندگی۰۱۰۰۲۱
تغییر و تحول گونه ها۰۱۰۲۰۱
ژنتیک جمعیت۱۲۴۴۲۵
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی۱۱۰۱۱۰
رفتار شناسی۲۲۱۱۱۱
شارش انرژی در جانداران۲۴۳۶۲۳
ویروس ها و باکتری ها۳۴۱۲۱۲
آغازیان۳۳۲۳۴۳
قارچ ها۱۱۲۱۱۱
کاملا ترکیبی۴۶۴۲۵۹
فیزیکنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
نور هندسی۳۳۳۳۳۳
انرژی – فیزیک۰۰۰۰۰۰
نوسان موج های مکانیکی ، صوت۶۵۵۵۲+۲+۲۲+۲+۱
مدار های الکتریکی۳۳۳۲۳۳
حرکت شناسی۲۳۳۳۳۳
گرما و قانون گازها۲۳۳۲۳۳
فشار و ویژگی های ماده۱۱۱۱۱۱
دینامیک۲۲۳۳۲۲
خازن و الکتریسیته ساکن۲۱۲۲۲۳
مغناطیس و القا۳۲۲۲۲۲
بردار۰۱۰۰۰۰
کار و انرژی۰۱۱۱۱۱
فیزیک اتمی و جدید۴۳۳۳۳۳
موج های الکترومغناطیسی۲۱۱۱۱۱
ریاضینام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
مشتق و کاربرد آن۳۴۶۵۵۴
هندسه ۱۴۴۴۴۴۴
حد و پیوستگی۳۲۲۲۲۲
مجانب۱۰۰۰۰۰
تابع۳۳۱۳۳۳
معادله و نامعادله۱۱۰۰۱۱
آمار۲۲۲۲۲۲
احتمال۳۴۲۲۳۳
مقاطع مخروطی۲۲۳۲۲۲
مثلثات۲۲۳۲۱۳
معادله مثلثاتی۰۰۰۱۱۰
لگاریتم و تابع نمایی۱۰۱۰۱۲
تصاعد و دنباله۱۱۱۲۲۱
انتگرال۲۲۲۲۲۲
دستگاه معادلات و معادله خطی۰۱۰۰۰۰
معادله درجه ۲۰۰۱۱۰۰
ماتریس۱۱۰۱۱۱۰
آنالیز ترکیبی۰۱۰۰۰۰
رشد و زوال۰۰۰۱۰۰
تابع جزء صحیح۱۰۱۰۰۰
شیمینام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
ساختار اتم۲۲۲۲۱۲
خواص تناوبی عنصرها۲۲۲۲۴۲
ترکیب های یونی۲۲۲۲۱۲
پیوند کووالانسی۳۳۳۴۳۳
ترکیب آلی۱۲۲۲۳۲
استوکیومتری۴۴۴۴۴۵
ترمودینامیک شیمیایی۳۴۴۳۴۴
محلول ها۲۴۴۵۴۴
سینتیک شیمیایی۳۳۳۳۲۲
تعادل شیمیایی۲۳۲۳۳۳
اسید و باز۴۳۳۲۳۴
الکتروشیمی۴۳۴۳۳۲

 

بودجه‌بندی دروس اختصاصی رشته تجربی

بودجه‌بندی دروس اختصاصی رشته تجربی

بودجه‌بندی دروس اختصاصی رشته تجربی

 

نام درسموضوعبودجه بندی در کنکور
85868788899091
ریاضیمشتق و کاربرد آن6666563
هندسه 14344444
حد و پیوستگی و مجانب3233224
تابع2221232
معادله و نا معادله111
آمار2222222
احتمال2122333
مقاطع مخروطی2322222
مثلثات1111112
بردار و انتقال محورها11
لگاریتم و تابع نمایی1111212
تصاعد و دنباله2111211
انتگرال2322222
دستگاه معادلات و معادله خط1112
معادله ی درجه 21211
ماتریس111111
آنالیز ترکیبی1
تابع قدر مطلع1
تابع جزء صحیح111
زیست پیش دانشگاهیپروتئین سازی212122
تکنولوژی زیستی112211
پیدایش حیات11
تغییر گونه ها
ژنتیک جمعیت314331
پویایی جمعیت11111
رفتار شناسی22212
شارش انرژی1323342
میکروب و ویروس1423333
آغازیان1432433
قارچ2422121
زیست سال سومایمنی112311
اعصاب2221111
حواس321312
هورمون ها و دستگاه درون ریز1221212
ماده ی وراثتی1112
چرخه ی سلولی میتوز2211111
میوز تولید مثل3312111
ژنتیک و خاستگاه آن4444444
تولید مثل گیاهان1212112
رشد و نمو گیاهان3122113
تولید مثل جانوران1112232
زیست سال دوممولکول های زیستی11
سفری به درون سلول11111
سازمان بندی سلول ها4221221
تغذیه و گوارش1123512
تبادل گازها2132
گردش مواد3345443
دفع مواد زائد21112
حرکت3222131
فیزیکنور هندسی3333333
انرژی – فیزیک 11
نوسان، موج های مکانیکی، صوت5555566
مدارهای الکتریکی2333333
جریان متناوب
حرکت3333332
گرما و قانون گازها3333312
فشار و ویژگی های ماده1111121
دینامیک3222222
خازن و الکتریسیته ی ساکن3222222
مغناطیس و القا2222223
بردار111
کار و انرژی11111
فیزیک اتمی و جدید3343334
موج های الکترومغناطیسی1111112
شیمی 2ساختار اتم3333222
خواص تناوبی عنصرها2121332
ترکیب های یونی1111122
پیوند کووالانسی3434323
کربن1112221
در آزمایشگاه شیمی11
شیمی 3واکنش های شیمیایی و استوکیومتری4644344
ترمودینامیک شیمیایی4244333
محلول ها 4544452
شیمی پیش سینتیک شیمیایی3332423
تعادل شیمیایی3333232
اسید و باز3334444
الکترو شیمی3233434
بودجه بندی دروس عمومی

بودجه بندی دروس عمومی

بودجه بندی دروس عمومی

بودجه بندی سئوالات درس زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی در کنکور سراسری گروه های چهارگانه در سال های 1386 تا 1391

نام کتابنام درسسراسری ریاضیسراسری تجربی
868788899091868788899091
زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهیدر آمدی بر تحمیدیه و مناجات2111
مناجات / نیایش11111
درآمدی بر ادبیات حماسی111
کاوه دادخواه1
گذر سیاوش از آتش1
درآمدی بر ادبیات غنایی / دریای کرانه ناپدید1112121
من این همه نیستم / حدی خوان12
مناظره ی خسرو با فرهاد1
اکسیر عشق11
دولت یار111
اشارت صبح / مجنون و عیب جو211
سپیده ی آشنا / قلب مادر111
کیش مهر / رنج بی حساب112
رباعی و دو بیتی دیروز و امروز
درآمدی بر ادبیات تعلیمی / پرورده گویی2111
ذکر حسین بن منصور / مست و هوشیار11111
در آمدی بر توصیف و تصویرگری / گویی بط سفید جامه به صابون زده است
دماوندیه11
توصیف کویمات و حمات و طرابلس / شب کویر111
اورازان
درآمدی بر حسب حال / زندگی نامه / چند حکایت از اسرار التوحید / سیرت مولانا111
بارقه های شعر فارسی / جامی / افسانه ی عاشقی1
میرزا رضا کلهر
درآمدی بر ادبیات داستانی / قصه ی عینکم1
آخرین درس1
درآمدی بر ترجمه
جهاد / هجرت / اعتراف / تقلید111
درآمدی بر ادبیات معاصر / می تراود مهتاب1
خوان هشتم11
صدای پای آب / شکوفه ی اشک / پیش از تو… / مناجات112
فهرست واژگان111

 

بودجه بندی سئوالات درس ادبیات فارسی 3 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتابنام درسسراسری ریاضیسراسری تجربی
868788899091868788899091
ادبیات فارسی 3ما هم‌چنان در اول وصف تو مانده‌ایم / افلاک حریم بارگاهت2111
رزم رستم و اسفندیار111
کمال الملک1
گاو1
گلدسته ها و فلک
قاضی بست11
بیهقی و هنر نویسندگی او111
خون خروشید / بانگ جرس111
تپه ی برهانی / باغ نگاه
ترانه ی من / سه پرسش11
چشم به ر اه
امید دیدار / آفتاب وفا1111
پروانه ی بی پروا / سخن تازه1211
کبوتر طوقدار / از ماست که بر ماست1111
نوروز / زاغ و کبک121
هجرت / آفتاب پنهانی / قرآن مصور1
قاصدک (از سال 90 حذف شده است.)
نیاز روحانی / چند روحانی11
بخوان11
بوی جوی مولیان11
اقلیم عشق11
موسی و شبان11
شبنم عشق1
اعلام11111
فهرست واژگان1
املای ترکیبی
تاریخ ادبیات ترکیبی

 

بودجه بندی سئوالات درس ادبیات فارسی 2 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتابنام درسسراسری ریاضیسراسری تجربی
868788899091868788899091
ادبیات فارسی 2الهی / همای رحمت111
ادبیات حماسی / رستم و اشکبوس111
حماسه ی مصنوع / حمله ی حیدری1
ادبیات نمایشی / بچه های آسمان1
ادبیات داستانی معاصر / کباب غاز11211211
گیله مرد11
سووشون1111
کلبه ی عمو تم / تو را می خوانم1
در بیابان های تبعید / از یک انسان1
دخترک بینوا
مائده های زمینی11
در آرزوی تو باشم / دل می رود ز دستم11
ادبیات تعلیمی / باغ عشق / پیدای پنهان11111
تربیت انسانی و سنت ملی ما11
جلوه های هنر در اصفهان
خسرو / مایع حرف شویی11111
داروگ / باغ من / انتظار1112
سفر به خیر / در سایه سار نخل ولایت11
حدیث جوانی / در کوچه سار شب1
سفرنامه، حسب حال و زندگی نامه / سفرنامه ی ابن بطوطه / به سوی تخت جمشید1
خاطرات اعتماد السلطنه / آن روزها11
شخصی به هزار غم گرفتارم / طرحی از یک زندگی1
ادبیات فارسی برون مرزی / کعبه ی مخفی2111
مسافر / ریشه ی پیوند / مناجات1
اعلام1111
فهرست واژگان111
املای ترکیبی

 

بودجه بندی سئوالات درس زبان فارسی 3 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتابنام درسسراسری ریاضیسراسری تجربی
868788899091868788899091
زبان فارسی 3قواعد ترکیب
جمله121112312111
ویرایش1111
املای «همزه» در فارسی21
مطابقت نهاد و فعل111
نگارش تشریحی
گروه فعلی11
زندگی نامه نویسی
جمله ی ساده و اجزای آن12111211
نا مطابق های املایی1121
بازگردانی – بازنویسی11
نظام معانی زبان
گروه اسمی 1211121
آشنایی با نوشته های ادبی13231431
گروه اسمی 2111
طنزپردازی1
ساختمان واژه 11111211
کلمات دخیل در املای فارسی 1111111
مرجع شناسی
ساختمان واژه 2
نقش های زبان
اسناد و نوشته های حقوقی
کلمات دخیل در املای فارسی 2
ساختمان واژه 31

 

بودجه بندی سئوالات درس عربی در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

 

نام کتابنام درسسراسری ریاضیسراسری تجربی
868788899091868788899091
عربی 2الهی…1
فی خدمه البوساء1111
کتاب الحیاه11
جمال العلم111
الظّبی و القمر22111211
حقوق النّاس111111123
علی الظّلم ثوری!11122111
الشّاب البطل222211211111
لیس للانسان إلّا ما سعی!2432111
تبارک الله أحسن الخالقین!11112211
عربی 3إلهی إلهی فقیر أتاک!112111
شمس العداله1112111112
سنهریهم آیاتنا11324312343
أمّ الشّهداء121112224
طلائع النّور221212111222
اغتنام الفرصه112312512221
علیکم بالقرآن3122115111
درک مطلب9999

 

بودجه بندی سئوالات درس دین و زندگی پیش دانشگاهی در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتابنام درسسراسری ریاضیسراسری تجربی
868788899091868788899091
دین و زندگی پیش دانشگاهی هستی بخش1111
یگانه ی بی همتا111111
حقیقت بندگی1115/21115/1
در مسیر اخلاص2112111111
بازگشت11111
قدرت پرواز111111112
پایه های استوار111112221
عصر شکوفایی111111
نگاهی به تمدن جدید11111111
برنامه ای برای فردا21125/0

 

بودجه بندی سئوالات درس دین و زندگی 3 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتابنام درسسراسری ریاضیسراسری تجربی
868788899091868788899091
دین و زندگی 3بیداری111
لطف الهی1111211211
هدایت مستمر1113111
معجزه ای از نوع کتاب1115/01111
گستره ی رسالت پیامبر (ص)1111111
تداوم رسالت111121112
وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)1111111111
احیای ارزش های راستین115/011
خورشید پنهان1111111
در انتظار طلوع211111111
تداوم امامت در عصر غیبت1111
ولایت فقیه – شکل حکومت اسلامی در عصر غیبت111111
کرامت نفس1111111
زمینه های پیوند مقدس1115/0
پیوند مقدس1
کانون مهر5/01

 

بودجه بندی سئوالات درس دین و زندگی 2 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه

در سال های 1386 تا 1391

نام کتابنام درسسراسری ریاضیسراسری تجربی
868788899091868788899091
دین و زندگی 2جلوه های حکمت و تدبیر11111
با کاروان هستی11
سرمایه های رشد112111111
روزنه های خطا111111
پنجره ای به روشنایی1111111111
آینده ی روشن1115/0111
منزلگاه بعد11111
واقعه ی بزرگ1111111111
فرجام کار11111111
اعتماد بر او111111
دوستی با حق111121
فضیلت آراستگی11111
زیبایی عفاف11
نظارت همگانی11111111
کار، گوهر زندگی1111
کار در نظام اقتصادی1111111

 

بودجه بندی سئوالات درس زبان انگلیسی در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتابنام درسسراسری ریاضیسراسری تجربی
868788899091868788899091
زبان انگلیسی پیش دانشگاهیWhy exercice is important!4132111
How to give a good speech11131111
Global warming, global concern112211
Earthquakes and how to survive them2111122122
Child labor: a global issue11111
Space exploration411121
It and its services1211212
Great men and women212122222122
زبان انگلیسی 3TV or no TV111
The value of Education1111111
Memory1111212212
The olympic games2211
Every word is a puzzle11111111
What is a computer?21111
Cloze test5555
Reading comprehention10101010

 

 

منابع کنکور علوم تجربی

منابع کنکور علوم تجربی

کتاب ها و منابع رسمی کنکور تجربی که از سوی سازمان سنجش اعلام شده، در جدول زیر آمده است.

دوم دبیرستاناول دبیرستانسوم دبیرستانپیش دانشگاهی
ادبیاتادبیات فارسی۲ادبیات فارسی۳زبان فارسی۳زبان وادبیات فارسی۱و۲
عربی—-عربی۲عربی۳——
معارف—–دین و زندگی۲دین و زندگی۳دین و زندگی
زبان—–——انگلیسی۳انگلیسی۱و۲
ریاضی—-هندسه۱ریاضیات۲آمار ومدل سازیریاضیات۳ریاضی عمومی۱و۲
فیزیکفیزیک۱فیزیک۲فیزیک۳فیزیک۱و۲
شیمی——شیمی۲شیمی۳شیمی۱و۲
زیست شناسی—–زیست۱زیست۲زیست
زمین شناسی—–—–زمین شناسیعلوم زمین

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد