۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

بودجه‌بندی دروس عمومی و تخصصی کنکور رشته‌ی انسانی از سال۹۱تا۹۶

بودجه بندی دروس رشته انسانی از سال ۹۱ تا ۹۶

ریاضی انسانی
ریاضی سال اولنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
اعداد و نمادها۰۰۰۰۰۰
مجموعه ها۱۱۱۱۱۱
توان رسانی و ریشه گیری۱۰۲۱۲۲
چندجمله ای ها و اتحادها۰۰۱۱۱۰
معادلات درجه ی اول و معادله ی خط۱۰۰۰۱۰
نسبت های مثلثاتی۱۰۰۰۰۰
عبارت های گویا۱۳۱۲۱۲
معادلات درجه ی دوم و حل آن ها۰۰۰۰۰۰
نامعادلات درجه ی اول۰۱۰۰۰۰
آمار و مدل سازینام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
اندازه گیری و مدل سازی۰۰۰۰۰۰
جامعه و نمونه۰۱۰۰۰۰
متغیرهای تصادفی۰۰۱۰۰۰
دسته بندی داده ها و جدول فراوانی۰۰۱۱۱۱
نمودارها و تحلیل داده ها۱۱۰۱۱۱
شاخص های مرکزی۱۱۱۰۰۰
شاخص های پراکندگی۱۰۰۱۱۱
ریاضی سال سومنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
تابع۱۲۱۱۱۲
معادله و تابع درجه ی دوم۳۲۳۳۲۲
ترکیبیات۱۱۱۱۱۱
ریاضی پایه (سال چهارم)نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
استدلال ریاضی۱۰۰۰۰۱
دنباله های اعداد۱۲۲۲۲۲
لگاریتم۱۱۱۱۲۱
مدل سازی ریاضی۲۲۲۲۱۱
احتمال مقدماتی۲۲۲۲۲۲
اقتصاد
مقدماتنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
اقتصاد چیست؟۱۰۱۰۱۲
آشنایی با شاخص های اقتصادی۳۳۲۳۳۴
تولید و
بازار
نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
تولید۰۲۱۱۱۱
بازار۱۱۱۰۰۱
مدیریت کلان
اقتصادی
نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
دولت و اقتصاد۰۰۱۱۱+۱۰
اقتصاد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۱۰۰۱۱۰
بودجه ی دولت۲۱+۲۱۲۲۱+۲
توسعه ی
اقتصادی
نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
مفاهیم و معیارهای توسعه۱۱۱۱۱۱
توزیع درآمد و فقر۱۱۱۱۱۱
دولت و توسعه۰۱۰۱۰۰
بازارهای مالینام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
پول۱۲+۱۲+۱۱۱۲+۱
بانک۱۱۱۱۱۱
بورس۲۱۱۱۱۱
اقتصاد
جهان
نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
تجارت بین الملل۱۱۱۱۱۰
آشنایی با برخی نهادها و مؤسسات موثر۰۱۱+۲۰۱۱
ادبیات اختصاصی
( تاریخ ادبیات ایران و جهان ( ۱نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
خط و زبان در ایران پیش از اسلام۱۰۰۰۰۰
عصر پیش از رودکی۰۰۰۰۰۰
عصر رودکی۰۰۰۰۰۰
عصر فردوسی۰۰۱۰۰۰
عصر عنصری۰۰۱۰۱۱
عصر ناصرخسرو۰۰۰۰۰۰
عصر بیهقی۰۱۰۲۰۰
عصر انوری۰۰۰۰۱۰
عصر ابوالمعالی۰۰۰۰۰۰
عصر مولوی۱۲۰۰۰۱
عصر سعدی۰۱۰۰۰۰
تاریخ ادبیات جهان۲۲۲۲۲۱
ترکیبی۰۰۱۱۱۲
( تاریخ ادبیات ایران و جهان ( ۲نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
عصر حافظ۰۰۰۰۰۱
عصر خواجه رشید الدین۰۰۰۰۰۰
عصر صائب۰۰۰۰۰۰
عصر قائم مقام۰۰۰۰۱۰
عصر هاتف۰۱۱۱۰۰
عصر صبا۰۰۱۰۱۱
عصر بیداری۰۰۱۱۰۰
عصر نیما۰۲۰۰۰۰
تاریخ ابیات جهان۲۲۲۲۲۲
ترکیبی۲۰۰۱۱۱
آرایه های ادبینام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
مقدمات۰۰۰۰۰۰
قالب های شعر فارسی۰۰۰۰۰۰
بیان۰۱۱۲۰۰
بدیع۰۰۰۰۰۰
ترکیبی بیان و بدیع۷۳۴۳۵۴
ادبیات فارسی سال چهارمنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
قافیه۲۲۲۲۲۲
عروض – اختیارات شاعری۱۱۱۳۳۱
عروض – طبقه بندی اوزان۳۴۳۲۲۳
عروض – اوزان دوری۰۰۰۰۰۱
عروض – تقطیع هجایی۰۰۱۰۰۰
سبک خراسانی۱۰۰۰۰۰
سبک عراقی۲۲۳۱۱۱
سبک هندی۰۰۲۱۱۲
سبک شناسی ترکیبی۲۳۰۱۱۰
دوره ی بازگشت۲۲۱۱۱۱
ادبیات معاصر۰۰۰۲۲۰
عرفان و تصوف۰۰۱۰۰۲
نقد ادبی۲۲۱۱۱۱
تحلیل آثار مهم نظم ونثر فارسی۰۰۰۱۱۱
عربی اختصاصی
ترجمه و تعریبنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
ترجمه۴۴۳۴۴۴
تعریب۲۲۲۲۲۲
مفهوم۰۰۱۰۰۰
شکل و تجزیهنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
حرکت گذاری۲۲۲۲۲۲
تجزیه و ترکیب۲۲۲۲۲۲
( عربی ( ۲نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
تذکار۰۰۱۰۱۱
معرفه و نکره۰۰۰۰۰۰
انواع اعراب۰۰۰۰۰۰
اعراب فعل مضارع۰۰۰۰۰۰
مبنی المعلوم و مبنی المجهول۰۰۰۰۰۰
عدد۰۰۰۰۰۰
افعال ناقصه۰۰۰۰۰۰
حروف مشبه بالفعل۰۰۰۰۰۰
صفت و مضاف الیه۰۰۰۰۰۰
تصغیر و نسبت۱۲۱۱۱۱
عربی (۳)نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
مثال۰۰۰۰۰۰
اجوف۰۰۰۰۰۰
ناقص۰۰۰۰۰۰
مفعول مطلق و مفعولله۰۰۰۰۰۰
توابع۱۰۱۰۰۰
حال۰۰۱۰۰۰
تمییز۰۰۰۱۰۱
منادی۰۰۰۰۰۰
مستثنی۰۰۰۰۰۰
اسالیب جمله۱۲۰۲۲۱
بلاغت۲۲۲۲۲۲
عربی پیشنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
اقسام کلمه۱۰۱۱۱۲
جامد و مشتق۰۰۰۰۰۰
معرفه و نکره۱۰۱۱۱۰
معرب و مبنی۰۰۰۰۰۰
اعراب فعل مضارع۱۰۰۰۰۱
نواسخ۰۱۰۰۱۰
مفاعیل۱۱۰۱۰۰
حال و تمییز۱۱۱۰۱۰
استثنا و منادی۰۰۱۱۰۱
مضاف ومهموز۰۱۰۰۰۰
تاریخ
تاریخ ایران و جهان ۱نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
تاریخ چیست و مورخ کیست؟۰۰۰۰۰۰
تمدن در (میان دورود)۱۰۱۱۰۱
مصر، هدیه ی نیل۰۰۰۰۰۰
سرزمین و مردم ایران قبل از آریایی ها۰۱۰۰۱۰
تلاش برای زیستن؛ آریایی ها از
مهاجرت تا تشکیل حکومت
۰۰۰۱۰۰
هخامنشیان۰۰۱۰۱۰
یونان و روم۰۱۰۰۰۱
اشکانیان۱۰۰۰۰۱
ساسانیان۰۰۱۰۰۰
طلوع اسلام۰۰۰۱۰۰
اسلام در مدینه۱۱۰۰۰۰
عصر خلفای نخستین۰۰۰۰۱۰
خلافت امویان۰۰۰۱۰۱
خلافت عباسیان۰۱۰۰۰۰
ایران در قرون اسلامی۱۰۱۰۰۰
ورود اسلام به ایران۰۰۰۰۰۰
ایران در مسیر استقلال۰۰۰۰۰۱
تاریخ ایران از غزنویان تا مغولان۰۰۰۰۰۰
تاریخ ایران از مغول تا صفویه۰۰۰۱۱۰
تمدن و فرهنگ ایران۰۰۰۰۰۰
اروپا در قرون وسطا۰۰۱۰۱۰
جنگ های صلیبی۰۰۰۰۰۱
رنسانس در اروپا۱۱۰۰۰۰
تاریخ ایران و جهان ۲نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
تحولات مذهبی، فکری و علمی
اروپا در قرون جدید
۰۰۱۱۰۰
تحولات سیاسی آمریکا و اروپا
در قرون جدید
۰۱۰۰۰۰
آخرین امپراطوری های مسلمان۰۰۰۰۱۰
اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم۰۰۰۰۰۰
آفریقا و آمریکای لاتین درقرن
نوزدهم؛ نبرد علیه استعمار
۰۰۱۰۰۰
آسیا در قرن نوزدهم؛ مقاومت
در برابر استعمار
۱۰۰۱۱۰
جنگ جهانی اول۰۰۰۰۰۱
جهان در میان دو جنگ۰۰۰۰۰۱
جنگ جهانی دوم۰۰۰۰۰۰
عصر جنگ سرد۰۱۰۰۰۰
ایران در عصر صفویه۰۰۰۱۱۰
ایران از سقوط صفویه تا پایان
حکومت زندیه
۰۰۱۰۰۱
اوضاع سیاسی و اداری ایران در عصر قاجار۱۰۱۰۰۰
روابط خارجی ایران در دور هی قاجار۱۱۰۰۰۰
اوضاع اجتماعی، اقتصادی و
فرهنگی ایران در دوران قاجار
۰۰۰۰۰۰
زمینه های انقلاب مشروطیت ایران۰۰۰۰۰۰
انقلاب مشروطیت ایران۰۰۰۰۰۰
دخالت های روسیه و انگلستان در ایران۰۰۰۰۰۰
ایران در دوران سلطنت رضا شاه۱۱۰۱۱۰
اوضاع ایران از اشغال متفقین
تا کودتای ۲۸ مرداد
۰۰۰۰۰۰
نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)۰۱۰۰۰۰
تداوم مبارزه علیه رژیم پهلوی۰۰۱۰۰۱
انقلاب اسلامی ایران۱۰۰۱۱۰
ایران در دوران جمهوری اسلامی۰۰۰۰۰۰
هشت سال دفاع مقدس۰۰۰۰۰۰
تاریخ شناسینام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
انسان و تاریخ۰۱۰۱۱۰
زمان و اهمیت آن در تاریخ۰۰۱۰۰۱
جغرافیا بستر تحولات
تاریخی
۱۰۰۱۰۰
دنیای پر رمز و راز
افسانه ها و حماس هها
۰۱۱۰۰۰
آثار باستانی، مرز تاریک و
روشن تاریخ
۱۰۰۱۱۱
سکه ها آیینه ی گذشته ها۰۰۰۰۰۰
هنر و تاریخ۱۱۱۰۱۱
ادبیات و تاریخ۰۰۱۱۰۱
سفرنامه، گشت و گذار در
سرزمین ها
۱۰۰۰۱۰
زندگی نامه ها و تاریخ۰۱۰۰۰۰
اسناد تاریخی۰۰۰۰۱۰
نشریه ها و تاریخ نویسی۰۰۰۱۰۰
مورخان و تاریخ ایران۱۱۰۰۰۱
مورخان و تاریخ جهان۰۰۱۰۰۰
جغرافیا
جغرافیا۱نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
جغرافیا، علمی برای زندگی۱۰۰۰۰۰
نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران۰۱۱۱۰۱
نگاهی به جغرافیای انسانی ایران۰۰۰۰۱۰
بیابان ها۰۰۰۱۰۰
انسان و بیابان۰۰۰۰۰۰
اهمیت و نقش جنگل ها۱۰۱۰۰۰
پراکندگی و انواع جنگل ها و مراتع در ایران۰۰۰۰۰۰
آلودگی هوا۰۱۰۰۰۱
آلودگی دریاها و رودها۰۰۰۰۱۰
مخاطرات طبیعی۰۱۰۰۰۰
انسان و مخاطرات طبیعی۱۰۰۰۰۰
گردشگری چیست؟ گردشگر کیست؟۰۰۰۱۰۱
ایرانگردی۰۰۰۰۱۰
پراکندگی و رشد جمعیت۱۰۱۰۰۱
جمعیت و مهاجرت، جمعیت و منابع طبیعی۰۰۱۱۰۰
آب ها۰۱۰۰۰۰
بهره برداری از منابع آب۰۰۰۰۱۰
جغرافیا، جغرافی دانان و توسعهی پایدار۱۱۱۱۱۱
جغرافیا ۲نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
ناحیه چیست؟۱۱۰۱۱۱
زندگی در نواحی ساحلی۰۰۱۰۰۰
زندگی در نواحی کوهستانی۱۰۰۱۰۱
زندگی در نواحی گرم و خشک،
گرم و مرطوب
۰۱۱۰۲۰
زندگی در نواحی قطبی۱۰۰۱۰۱
سکونتگاه های شهری و روستایی۱۱۲۱۱۰
نواحی سیاسی۱۲۱۰۰۲
نواحی اقتصادی۰۰۰۱۱۰
جغرافیای سال چهارمنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا۱۱۰۰۰۰
سیستم چیست؟۰۰۰۱۱۱
راه و روش پژوه ش های جغرافیایی۰۰۱۰۰۱
نقشه و فرایند تهیه ی آن۱۱۱۱۱۰
نمایش شکل زمین۱۰۰۰۰۱
کاربرد رایانه در جغرافیا۰۰۰۱۰۰
سنجش از دور۱۱۱۱۱۱
سیستم های اطلاعات جغرافیایی۰۱۱۰۱۰
مدل های جغرافیایی۰۰۰۰۰۰
نقش جغرافیا در مدیریت محیط۰۰۰۱۱۰
جغرافیا و آمایش سرزمین۱۱۱۰۰۱
علوم اجتماعی
جامعه شناسی ۱نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
کنش انسانی۰۰۱۰۰
علوم انسانی۱۰۰۰۰
اهمیت علوم انسانی۰۰۰۰۰
کنش اجتماعی۱۰۰۰۰
علوم اجتماعی۰۰۰۱۰
تاریخچه ی جامعه شناسی۱۲۰۰۰
پیشینه ی علوم اجتماعی در یونان و جهان اسلام۰۰۰۰۰
جهان اجتماعی و جهان طبیعی۰۰۰۰۰
اجزا و لایه های جهان اجتماعی۰۰۱۰۰
جهان های اجتماعی۱۰۰۱۰
پیامد های جهان اجتماعی۱۱۰۰۰
انواع جهان اجتماعی۰۰۰۰۰
شناخت اجتماعی۰۱۰۱۰
انواع شناخت اجتماعی۰۰۰۰۰
شناخت اجتماعی تجربی۰۰۰۰۰
شناخت اجتماعی عقلی۱۰۰۰۱
شناخت اجتماعی شهودی۰۰۰۰۰
شناخت اجتماعی در قرآن۰۰۰۰۰
ترکیبی جامعه شناسی(۱)۰۲۳۱۲
جامعه شناسی ۲نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
گستره ی جهان اجتماعی۰۰۰۰۰
نظام اجتماعی۰۰۰۰۰
فرهنگ ۱ و ۲۲۰۰۱۰
هویت۰۰۰۰۰
هویت فردی و اجتماعی۰۱۰۰۱
بازتولید هویت اجتماعی۰۰۰۰۰
تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی۲۰۰۰۰
تحولات هویتی فرهنگ۰۰۰۰۱
ازخودبیگانگی فرهنگی۰۰۰۱۰
هویت ایراتی۰۰۰۰۰
قدرت و اقتدار۰۰۰۰۰
نظام سیاسی۱۰۱۰۱
انواع نظام سیاسی۰۰۰۰۰
ترکیبی جامعه شناسی (۲)۰۴۱۰۰
علوم اجتماعینام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
جهان فرهنگی۱۱۰۰۰
فرهنگ جهانی ۱ و ۲۰۰۱۰۰
فرهنگ های جهانی۱۱۱۰۰
عقاید و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب۰۱۰۰۰
تکوین فرهنگ جدید غرب۱۰۰۰۰
جامعه ی جهانی۰۰۱۰۰
تحولات نظام جهانی۲۰۰۰۱
جهان دوقطبی۱۰۰۲۰
جنگ ها، بحران ها و تقابل های جهانی۰۰۱۰۰
بحران های زیست محیطی، معرفتی و معنوی۰۱۱۰۰
بیدارگران اسلامی ومنورالفکران و روشنفکران غربزده۱۰۰۰۱
انقلاب اسلامی ایران۱۰۰۰۱
بیداری اسلامی۱۱۱۱۱
ترکیبی علوم اجتماعی۰۳۱۱۵
ترکیبینام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
ترکیبی از جامعه شناسی ( ۱) و جامعه شناسی ( ۲)۰۱۰۰۱
ترکیبی از جامعه شناسی ( ۲) و علوم اجتماعی۰۰۰۵۲
ترکیبی از جامعه شناسی ( ۱) و علوم اجتماعی۰۰۲۲۱
ترکیبی از هر ۳ کتاب۰۰۴۳۱
فلسفه منطق
منطقنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
انسان و تفکر۰۰۰۰۰۱
چگونه تعریف می کنیم؟۱۱۲۰۱۱
تعریف و دنیای مفاهیم۰۱۰۲۱۱
اقسام ذاتی و عرضی (کلیات پنجگانه)۱۰۱۱۱۱
اقسام تعریف۱۰۱۱۱۰
جایگاه قضیه در استدلال۰۰۱۱۱۱
اقسام قضایای حملی و شرطی۱۱۰۱۰۱
احکام قضایای حملی۱۱۱۱۲۱+۱
استدلال (ترکیب قانون مند قضایا)۰۱۱۱۱۱
اقسام قیاس۲۲۱۱۱۱
ارزش قیاس۰۱۰۰۰۱
محتوای استدلال (ماده)۱۱۱۱۱۱
مغالطه۱۱۱۱۱۱
فلسفه سال سومنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
فلسفه چیست ۱۱۱۱۰۰۱
فلسفه چیست ۲۰۰۱۱۱۱
فلسفه چیست ۳۰۰۰۰۰۰
آغاز فلسفه۱۱۰۲۲۰
شهید راه حکمت۱۱۱۰۰۱
گوهرهای اصیل و جاودانه۲۱۱۱۱۱
علّت های چهارگانه۱۱۱۱۱۱
فلسفه سال چهارمنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
کلیات ۱۰۱۱۰۰۰
کلیات ۲۰۰۰۱۱۱
مبانی حکمت مشاء ۱۰۱۱۱۱۱
مبانی حکمت مشاء ۲۴۱۱۱۱۱+۱
نمایندگان مکتب مشاء ۱۰۱۱۰۱۱
نمایندگان مکتب مشاء ۲۱۱۱۱۱۱
افول حکمت مشاء۰۰۱۱۰۰
حکمت اشراق۲۱۱۱۱۱
جریان های فکری عالم اسلام۰۱۱۱۱۰
صدرالمتألهین۰۰۰۰۰۱
مبانی حکمت متعالیه۲۲۱۱۱۱
حکمای معاصر۱۱۱۱۱۱
حیات فرهنگی۰۰۰۰۰۱
روانشناسی
روان شناسینام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
کلیات۵۵۴۴۳۷
رشد۸۹۵۹۷۱
فرایندهای شناختی۵۴۷۴۴۵
سلامت روانی و اختلال روانی۲۲۴۳۶۷

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد