۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه
فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس تخصصی انسانی

فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس تخصصی انسانی

نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- ریاضیات
ریاضیات ۱
۱/۲۱۱
اول
۹۲
آمار و مدلسازی
۳/۲۳۴
دوم
۹۳
ریاضی(ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف‌اسلامی)
۶/۲۵۸
سوم
۹۴
ریاضی پایه
۲/۲۹۲
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۲- اقتصاد
اقتصاد
۱/۲۴۰
دوم
۹۳
۳- زبان و ادبیات فارسی
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱
۱/۲۴۶
دوم
۹۳
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲
۱/۲۷۶
سوم
۹۴
آرایه­های ادبی
۱/۲۸۰
سوم
۹۴
ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی
۴/۲۸۳
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۴- زبان عربی
عربی ۲ (ویژه علوم انسانی)
۲/۲۲۴
دوم
۹۳
عربی ۳ (ویژه علوم انسانی)
۲/۲۵۴
سوم
۹۴
عربی
۱/۳۱۶
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۵- تاریخ
تاریخ ایران و جهان ۱
۴/۲۳۵
دوم
۹۳
تاریخ ایران و جهان ۲
۳/۲۷۱
سوم
۹۴
تاریخ شناسی
۱/۳۰۲
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۶- جغرافیا
جغرافیای ۱
۲/۲۲۵
دوم
۹۳
جغرافیای ۲
۴/۲۷۱
سوم
۹۴
جغرافیا
۲/۲۹۷
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۷- علوم اجتماعی
جامعه­شناسی ۱
۱/۲۴۳
دوم
۹۳
جامعه شناسی ۲
۱/۲۸۱
سوم
۹۴
علوم اجتماعی (جامعه­شناسی نظام جهانی)
۱/۳۰۰
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۸- فلسفه
فلسفه
۱/۲۷۷
سوم
۹۴
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)
۱/۳۱۷
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۹- منطق
منطق
۲۷۷
سوم
۹۴
۱۰- روان­شناسی
روان­شناسی
۱/۲۶۸
سوم
۹۴
فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس عمومی

فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس عمومی

نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زبان و ادبیات فارسی
ادبیات فارسی (۲)
۱/۲۲۰
دوم
۹۳
کلیه رشته ها
ادبیات فارسی (۳)
۱/۲۴۹
سوم
۹۴
کلیه رشته ­ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی
۱/۲۸۳
پیش‌دانشگاهی
۹۵
کلیه رشته ها
ادبیات فارسی ۳ (تخصصی انسانی)
۲/۲۴۹
سوم
۹۴
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ ( تخصصی انسانی)
۴/۲۴۹
سوم
۹۴
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ (غیر علوم انسانی)
۳/۲۴۹
سوم
۹۴
کلیه رشته ­ها )غیر از علوم انسانی(
۲- عربی
عربی ۲ (غیر از علوم انسانی)
۱/۲۲۴
دوم
۹۳
کلیه رشته­ ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۲ ( علوم انسانی)
۲/۲۲۴
دوم
۹۳
مخصوص علوم انسانی
عربی ۳ ( غیر از علوم انسانی)
۱/۲۵۴
سوم
۹۴
کلیه رشته­ ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۳ (علوم انسانی)
۲/۲۵۴
سوم
۹۴
مخصوص علوم انسانی
۳- فرهنگ و معارف اسلامی
قرآن و تعلیمات دینی ۲ (دین و زندگی)
۲۲۲
دوم
۹۳
کلیه رشته­ ها
قرآن و تعلیمات دینی ۳ (دین و زندگی)
۲۵۱
سوم
۹۴
کلیه رشته ­ها
معارف اسلامی (دین و زندگی)
۱/۲۸۵
پیش­دانشگاهی
۹۵
کلیه رشته­ ها
۴- زبان انگلیسی
انگلیسی ۳
۱/۲۵۲
سوم
۹۴
کلیه رشته ­ها
انگلیسی ۱ و ۲
۱/۲۸۴
پیش‌دانشگاهی
۹۵
کلیه رشته ­ها

بودجه‌بندی دروس عمومی و تخصصی کنکور رشته‌ی انسانی از سال۹۱تا۹۶

بودجه بندی دروس رشته انسانی از سال ۹۱ تا ۹۶

ریاضی انسانی
ریاضی سال اولنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
اعداد و نمادها۰۰۰۰۰۰
مجموعه ها۱۱۱۱۱۱
توان رسانی و ریشه گیری۱۰۲۱۲۲
چندجمله ای ها و اتحادها۰۰۱۱۱۰
معادلات درجه ی اول و معادله ی خط۱۰۰۰۱۰
نسبت های مثلثاتی۱۰۰۰۰۰
عبارت های گویا۱۳۱۲۱۲
معادلات درجه ی دوم و حل آن ها۰۰۰۰۰۰
نامعادلات درجه ی اول۰۱۰۰۰۰
آمار و مدل سازینام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
اندازه گیری و مدل سازی۰۰۰۰۰۰
جامعه و نمونه۰۱۰۰۰۰
متغیرهای تصادفی۰۰۱۰۰۰
دسته بندی داده ها و جدول فراوانی۰۰۱۱۱۱
نمودارها و تحلیل داده ها۱۱۰۱۱۱
شاخص های مرکزی۱۱۱۰۰۰
شاخص های پراکندگی۱۰۰۱۱۱
ریاضی سال سومنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
تابع۱۲۱۱۱۲
معادله و تابع درجه ی دوم۳۲۳۳۲۲
ترکیبیات۱۱۱۱۱۱
ریاضی پایه (سال چهارم)نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
استدلال ریاضی۱۰۰۰۰۱
دنباله های اعداد۱۲۲۲۲۲
لگاریتم۱۱۱۱۲۱
مدل سازی ریاضی۲۲۲۲۱۱
احتمال مقدماتی۲۲۲۲۲۲
اقتصاد
مقدماتنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
اقتصاد چیست؟۱۰۱۰۱۲
آشنایی با شاخص های اقتصادی۳۳۲۳۳۴
تولید و
بازار
نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
تولید۰۲۱۱۱۱
بازار۱۱۱۰۰۱
مدیریت کلان
اقتصادی
نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
دولت و اقتصاد۰۰۱۱۱+۱۰
اقتصاد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۱۰۰۱۱۰
بودجه ی دولت۲۱+۲۱۲۲۱+۲
توسعه ی
اقتصادی
نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
مفاهیم و معیارهای توسعه۱۱۱۱۱۱
توزیع درآمد و فقر۱۱۱۱۱۱
دولت و توسعه۰۱۰۱۰۰
بازارهای مالینام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
پول۱۲+۱۲+۱۱۱۲+۱
بانک۱۱۱۱۱۱
بورس۲۱۱۱۱۱
اقتصاد
جهان
نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
تجارت بین الملل۱۱۱۱۱۰
آشنایی با برخی نهادها و مؤسسات موثر۰۱۱+۲۰۱۱
ادبیات اختصاصی
( تاریخ ادبیات ایران و جهان ( ۱نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
خط و زبان در ایران پیش از اسلام۱۰۰۰۰۰
عصر پیش از رودکی۰۰۰۰۰۰
عصر رودکی۰۰۰۰۰۰
عصر فردوسی۰۰۱۰۰۰
عصر عنصری۰۰۱۰۱۱
عصر ناصرخسرو۰۰۰۰۰۰
عصر بیهقی۰۱۰۲۰۰
عصر انوری۰۰۰۰۱۰
عصر ابوالمعالی۰۰۰۰۰۰
عصر مولوی۱۲۰۰۰۱
عصر سعدی۰۱۰۰۰۰
تاریخ ادبیات جهان۲۲۲۲۲۱
ترکیبی۰۰۱۱۱۲
( تاریخ ادبیات ایران و جهان ( ۲نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
عصر حافظ۰۰۰۰۰۱
عصر خواجه رشید الدین۰۰۰۰۰۰
عصر صائب۰۰۰۰۰۰
عصر قائم مقام۰۰۰۰۱۰
عصر هاتف۰۱۱۱۰۰
عصر صبا۰۰۱۰۱۱
عصر بیداری۰۰۱۱۰۰
عصر نیما۰۲۰۰۰۰
تاریخ ابیات جهان۲۲۲۲۲۲
ترکیبی۲۰۰۱۱۱
آرایه های ادبینام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
مقدمات۰۰۰۰۰۰
قالب های شعر فارسی۰۰۰۰۰۰
بیان۰۱۱۲۰۰
بدیع۰۰۰۰۰۰
ترکیبی بیان و بدیع۷۳۴۳۵۴
ادبیات فارسی سال چهارمنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
قافیه۲۲۲۲۲۲
عروض – اختیارات شاعری۱۱۱۳۳۱
عروض – طبقه بندی اوزان۳۴۳۲۲۳
عروض – اوزان دوری۰۰۰۰۰۱
عروض – تقطیع هجایی۰۰۱۰۰۰
سبک خراسانی۱۰۰۰۰۰
سبک عراقی۲۲۳۱۱۱
سبک هندی۰۰۲۱۱۲
سبک شناسی ترکیبی۲۳۰۱۱۰
دوره ی بازگشت۲۲۱۱۱۱
ادبیات معاصر۰۰۰۲۲۰
عرفان و تصوف۰۰۱۰۰۲
نقد ادبی۲۲۱۱۱۱
تحلیل آثار مهم نظم ونثر فارسی۰۰۰۱۱۱
عربی اختصاصی
ترجمه و تعریبنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
ترجمه۴۴۳۴۴۴
تعریب۲۲۲۲۲۲
مفهوم۰۰۱۰۰۰
شکل و تجزیهنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
حرکت گذاری۲۲۲۲۲۲
تجزیه و ترکیب۲۲۲۲۲۲
( عربی ( ۲نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
تذکار۰۰۱۰۱۱
معرفه و نکره۰۰۰۰۰۰
انواع اعراب۰۰۰۰۰۰
اعراب فعل مضارع۰۰۰۰۰۰
مبنی المعلوم و مبنی المجهول۰۰۰۰۰۰
عدد۰۰۰۰۰۰
افعال ناقصه۰۰۰۰۰۰
حروف مشبه بالفعل۰۰۰۰۰۰
صفت و مضاف الیه۰۰۰۰۰۰
تصغیر و نسبت۱۲۱۱۱۱
عربی (۳)نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
مثال۰۰۰۰۰۰
اجوف۰۰۰۰۰۰
ناقص۰۰۰۰۰۰
مفعول مطلق و مفعولله۰۰۰۰۰۰
توابع۱۰۱۰۰۰
حال۰۰۱۰۰۰
تمییز۰۰۰۱۰۱
منادی۰۰۰۰۰۰
مستثنی۰۰۰۰۰۰
اسالیب جمله۱۲۰۲۲۱
بلاغت۲۲۲۲۲۲
عربی پیشنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
اقسام کلمه۱۰۱۱۱۲
جامد و مشتق۰۰۰۰۰۰
معرفه و نکره۱۰۱۱۱۰
معرب و مبنی۰۰۰۰۰۰
اعراب فعل مضارع۱۰۰۰۰۱
نواسخ۰۱۰۰۱۰
مفاعیل۱۱۰۱۰۰
حال و تمییز۱۱۱۰۱۰
استثنا و منادی۰۰۱۱۰۱
مضاف ومهموز۰۱۰۰۰۰
تاریخ
تاریخ ایران و جهان ۱نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
تاریخ چیست و مورخ کیست؟۰۰۰۰۰۰
تمدن در (میان دورود)۱۰۱۱۰۱
مصر، هدیه ی نیل۰۰۰۰۰۰
سرزمین و مردم ایران قبل از آریایی ها۰۱۰۰۱۰
تلاش برای زیستن؛ آریایی ها از
مهاجرت تا تشکیل حکومت
۰۰۰۱۰۰
هخامنشیان۰۰۱۰۱۰
یونان و روم۰۱۰۰۰۱
اشکانیان۱۰۰۰۰۱
ساسانیان۰۰۱۰۰۰
طلوع اسلام۰۰۰۱۰۰
اسلام در مدینه۱۱۰۰۰۰
عصر خلفای نخستین۰۰۰۰۱۰
خلافت امویان۰۰۰۱۰۱
خلافت عباسیان۰۱۰۰۰۰
ایران در قرون اسلامی۱۰۱۰۰۰
ورود اسلام به ایران۰۰۰۰۰۰
ایران در مسیر استقلال۰۰۰۰۰۱
تاریخ ایران از غزنویان تا مغولان۰۰۰۰۰۰
تاریخ ایران از مغول تا صفویه۰۰۰۱۱۰
تمدن و فرهنگ ایران۰۰۰۰۰۰
اروپا در قرون وسطا۰۰۱۰۱۰
جنگ های صلیبی۰۰۰۰۰۱
رنسانس در اروپا۱۱۰۰۰۰
تاریخ ایران و جهان ۲نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
تحولات مذهبی، فکری و علمی
اروپا در قرون جدید
۰۰۱۱۰۰
تحولات سیاسی آمریکا و اروپا
در قرون جدید
۰۱۰۰۰۰
آخرین امپراطوری های مسلمان۰۰۰۰۱۰
اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم۰۰۰۰۰۰
آفریقا و آمریکای لاتین درقرن
نوزدهم؛ نبرد علیه استعمار
۰۰۱۰۰۰
آسیا در قرن نوزدهم؛ مقاومت
در برابر استعمار
۱۰۰۱۱۰
جنگ جهانی اول۰۰۰۰۰۱
جهان در میان دو جنگ۰۰۰۰۰۱
جنگ جهانی دوم۰۰۰۰۰۰
عصر جنگ سرد۰۱۰۰۰۰
ایران در عصر صفویه۰۰۰۱۱۰
ایران از سقوط صفویه تا پایان
حکومت زندیه
۰۰۱۰۰۱
اوضاع سیاسی و اداری ایران در عصر قاجار۱۰۱۰۰۰
روابط خارجی ایران در دور هی قاجار۱۱۰۰۰۰
اوضاع اجتماعی، اقتصادی و
فرهنگی ایران در دوران قاجار
۰۰۰۰۰۰
زمینه های انقلاب مشروطیت ایران۰۰۰۰۰۰
انقلاب مشروطیت ایران۰۰۰۰۰۰
دخالت های روسیه و انگلستان در ایران۰۰۰۰۰۰
ایران در دوران سلطنت رضا شاه۱۱۰۱۱۰
اوضاع ایران از اشغال متفقین
تا کودتای ۲۸ مرداد
۰۰۰۰۰۰
نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)۰۱۰۰۰۰
تداوم مبارزه علیه رژیم پهلوی۰۰۱۰۰۱
انقلاب اسلامی ایران۱۰۰۱۱۰
ایران در دوران جمهوری اسلامی۰۰۰۰۰۰
هشت سال دفاع مقدس۰۰۰۰۰۰
تاریخ شناسینام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
انسان و تاریخ۰۱۰۱۱۰
زمان و اهمیت آن در تاریخ۰۰۱۰۰۱
جغرافیا بستر تحولات
تاریخی
۱۰۰۱۰۰
دنیای پر رمز و راز
افسانه ها و حماس هها
۰۱۱۰۰۰
آثار باستانی، مرز تاریک و
روشن تاریخ
۱۰۰۱۱۱
سکه ها آیینه ی گذشته ها۰۰۰۰۰۰
هنر و تاریخ۱۱۱۰۱۱
ادبیات و تاریخ۰۰۱۱۰۱
سفرنامه، گشت و گذار در
سرزمین ها
۱۰۰۰۱۰
زندگی نامه ها و تاریخ۰۱۰۰۰۰
اسناد تاریخی۰۰۰۰۱۰
نشریه ها و تاریخ نویسی۰۰۰۱۰۰
مورخان و تاریخ ایران۱۱۰۰۰۱
مورخان و تاریخ جهان۰۰۱۰۰۰
جغرافیا
جغرافیا۱نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
جغرافیا، علمی برای زندگی۱۰۰۰۰۰
نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران۰۱۱۱۰۱
نگاهی به جغرافیای انسانی ایران۰۰۰۰۱۰
بیابان ها۰۰۰۱۰۰
انسان و بیابان۰۰۰۰۰۰
اهمیت و نقش جنگل ها۱۰۱۰۰۰
پراکندگی و انواع جنگل ها و مراتع در ایران۰۰۰۰۰۰
آلودگی هوا۰۱۰۰۰۱
آلودگی دریاها و رودها۰۰۰۰۱۰
مخاطرات طبیعی۰۱۰۰۰۰
انسان و مخاطرات طبیعی۱۰۰۰۰۰
گردشگری چیست؟ گردشگر کیست؟۰۰۰۱۰۱
ایرانگردی۰۰۰۰۱۰
پراکندگی و رشد جمعیت۱۰۱۰۰۱
جمعیت و مهاجرت، جمعیت و منابع طبیعی۰۰۱۱۰۰
آب ها۰۱۰۰۰۰
بهره برداری از منابع آب۰۰۰۰۱۰
جغرافیا، جغرافی دانان و توسعهی پایدار۱۱۱۱۱۱
جغرافیا ۲نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
ناحیه چیست؟۱۱۰۱۱۱
زندگی در نواحی ساحلی۰۰۱۰۰۰
زندگی در نواحی کوهستانی۱۰۰۱۰۱
زندگی در نواحی گرم و خشک،
گرم و مرطوب
۰۱۱۰۲۰
زندگی در نواحی قطبی۱۰۰۱۰۱
سکونتگاه های شهری و روستایی۱۱۲۱۱۰
نواحی سیاسی۱۲۱۰۰۲
نواحی اقتصادی۰۰۰۱۱۰
جغرافیای سال چهارمنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا۱۱۰۰۰۰
سیستم چیست؟۰۰۰۱۱۱
راه و روش پژوه ش های جغرافیایی۰۰۱۰۰۱
نقشه و فرایند تهیه ی آن۱۱۱۱۱۰
نمایش شکل زمین۱۰۰۰۰۱
کاربرد رایانه در جغرافیا۰۰۰۱۰۰
سنجش از دور۱۱۱۱۱۱
سیستم های اطلاعات جغرافیایی۰۱۱۰۱۰
مدل های جغرافیایی۰۰۰۰۰۰
نقش جغرافیا در مدیریت محیط۰۰۰۱۱۰
جغرافیا و آمایش سرزمین۱۱۱۰۰۱
علوم اجتماعی
جامعه شناسی ۱نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
کنش انسانی۰۰۱۰۰
علوم انسانی۱۰۰۰۰
اهمیت علوم انسانی۰۰۰۰۰
کنش اجتماعی۱۰۰۰۰
علوم اجتماعی۰۰۰۱۰
تاریخچه ی جامعه شناسی۱۲۰۰۰
پیشینه ی علوم اجتماعی در یونان و جهان اسلام۰۰۰۰۰
جهان اجتماعی و جهان طبیعی۰۰۰۰۰
اجزا و لایه های جهان اجتماعی۰۰۱۰۰
جهان های اجتماعی۱۰۰۱۰
پیامد های جهان اجتماعی۱۱۰۰۰
انواع جهان اجتماعی۰۰۰۰۰
شناخت اجتماعی۰۱۰۱۰
انواع شناخت اجتماعی۰۰۰۰۰
شناخت اجتماعی تجربی۰۰۰۰۰
شناخت اجتماعی عقلی۱۰۰۰۱
شناخت اجتماعی شهودی۰۰۰۰۰
شناخت اجتماعی در قرآن۰۰۰۰۰
ترکیبی جامعه شناسی(۱)۰۲۳۱۲
جامعه شناسی ۲نام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
گستره ی جهان اجتماعی۰۰۰۰۰
نظام اجتماعی۰۰۰۰۰
فرهنگ ۱ و ۲۲۰۰۱۰
هویت۰۰۰۰۰
هویت فردی و اجتماعی۰۱۰۰۱
بازتولید هویت اجتماعی۰۰۰۰۰
تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی۲۰۰۰۰
تحولات هویتی فرهنگ۰۰۰۰۱
ازخودبیگانگی فرهنگی۰۰۰۱۰
هویت ایراتی۰۰۰۰۰
قدرت و اقتدار۰۰۰۰۰
نظام سیاسی۱۰۱۰۱
انواع نظام سیاسی۰۰۰۰۰
ترکیبی جامعه شناسی (۲)۰۴۱۰۰
علوم اجتماعینام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
جهان فرهنگی۱۱۰۰۰
فرهنگ جهانی ۱ و ۲۰۰۱۰۰
فرهنگ های جهانی۱۱۱۰۰
عقاید و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب۰۱۰۰۰
تکوین فرهنگ جدید غرب۱۰۰۰۰
جامعه ی جهانی۰۰۱۰۰
تحولات نظام جهانی۲۰۰۰۱
جهان دوقطبی۱۰۰۲۰
جنگ ها، بحران ها و تقابل های جهانی۰۰۱۰۰
بحران های زیست محیطی، معرفتی و معنوی۰۱۱۰۰
بیدارگران اسلامی ومنورالفکران و روشنفکران غربزده۱۰۰۰۱
انقلاب اسلامی ایران۱۰۰۰۱
بیداری اسلامی۱۱۱۱۱
ترکیبی علوم اجتماعی۰۳۱۱۵
ترکیبینام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
ترکیبی از جامعه شناسی ( ۱) و جامعه شناسی ( ۲)۰۱۰۰۱
ترکیبی از جامعه شناسی ( ۲) و علوم اجتماعی۰۰۰۵۲
ترکیبی از جامعه شناسی ( ۱) و علوم اجتماعی۰۰۲۲۱
ترکیبی از هر ۳ کتاب۰۰۴۳۱
فلسفه منطق
منطقنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
انسان و تفکر۰۰۰۰۰۱
چگونه تعریف می کنیم؟۱۱۲۰۱۱
تعریف و دنیای مفاهیم۰۱۰۲۱۱
اقسام ذاتی و عرضی (کلیات پنجگانه)۱۰۱۱۱۱
اقسام تعریف۱۰۱۱۱۰
جایگاه قضیه در استدلال۰۰۱۱۱۱
اقسام قضایای حملی و شرطی۱۱۰۱۰۱
احکام قضایای حملی۱۱۱۱۲۱+۱
استدلال (ترکیب قانون مند قضایا)۰۱۱۱۱۱
اقسام قیاس۲۲۱۱۱۱
ارزش قیاس۰۱۰۰۰۱
محتوای استدلال (ماده)۱۱۱۱۱۱
مغالطه۱۱۱۱۱۱
فلسفه سال سومنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
فلسفه چیست ۱۱۱۱۰۰۱
فلسفه چیست ۲۰۰۱۱۱۱
فلسفه چیست ۳۰۰۰۰۰۰
آغاز فلسفه۱۱۰۲۲۰
شهید راه حکمت۱۱۱۰۰۱
گوهرهای اصیل و جاودانه۲۱۱۱۱۱
علّت های چهارگانه۱۱۱۱۱۱
فلسفه سال چهارمنام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
کلیات ۱۰۱۱۰۰۰
کلیات ۲۰۰۰۱۱۱
مبانی حکمت مشاء ۱۰۱۱۱۱۱
مبانی حکمت مشاء ۲۴۱۱۱۱۱+۱
نمایندگان مکتب مشاء ۱۰۱۱۰۱۱
نمایندگان مکتب مشاء ۲۱۱۱۱۱۱
افول حکمت مشاء۰۰۱۱۰۰
حکمت اشراق۲۱۱۱۱۱
جریان های فکری عالم اسلام۰۱۱۱۱۰
صدرالمتألهین۰۰۰۰۰۱
مبانی حکمت متعالیه۲۲۱۱۱۱
حکمای معاصر۱۱۱۱۱۱
حیات فرهنگی۰۰۰۰۰۱
روانشناسی
روان شناسینام مبحثکنکور۹۱کنکور۹۲کنکور۹۳کنکور۹۴کنکور۹۵کنکور۹۶
کلیات۵۵۴۴۳۷
رشد۸۹۵۹۷۱
فرایندهای شناختی۵۴۷۴۴۵
سلامت روانی و اختلال روانی۲۲۴۳۶۷
منابع کنکور رشته علوم انسانی

منابع کنکور رشته علوم انسانی

منابع رسمی و کتاب های اعلام شده از سوی سازمان سنجش کشور برای کنکور رشته علوم انسانی در جول زیر آمده است:

اول دبیرستاندوم دبیرستانسوم دبیرستانپیش دانشگاهی
ادبیاتادبیات فارسی۲ادبیات فارسی۳زبان فارسی۳زبان وادبیات فارسی۱و۲
عربی—-عربی۲عربی۳——
معارف—–دین و زندگی۲دین و زندگی۳دین و زندگی
زبان—–——انگلیسی۳انگلیسی۱و۲
تاریخ——-تاریخ ایران و جهان۱تاریخ ایران و جهان۲تاریخ شناسی
جغرافیا——-جغرافیای۱جغرافیای۲جغرافیا
روانشناسی——-——روانشناسی——-
فلسفه—–———فلسفهفلسفه
منطق——-——منطق—–
اقتصاد—–اقتصاد———–
ریاضیریاضی۱آمار و مدل سازیریاضیریاضی پایه
علوم اجتماعی—–جامعه شناسی۱جامعه شناسی۲علوم اجتماعی
زبان و ادبیات فارسی—–تاریخ ادبیات ایران و جهان۱ تاریخ ادبیات ایران و جهان۲آرایه های ادبیادبیات فارسی۱و۲
زبان عربی——عربی۲عربی۳عربی۱و۲
تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی برای رشته علوم انسانی

تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی برای رشته علوم انسانی

تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی

 

 

دروس عمومی
عنوان درستعداد سوالزمان پاسخگویی
زبان و ادبیات فارسی۲۵۱۸
عربی۲۵۲۰
دین و زندگی۲۵۱۷
زبان انگلیسی۲۵۲۰
جمع چهار درس۱۰۰۶۵

 

 تعداد سوالات و مدت زمان پاسخگویی برای دروس اختصاصی رشته علوم انسانی

مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه  علوم انسانی
ردیفدرستعدادسوالمدت پاسخگویی
ریاضی۲۰۳۵  دقیقه
۱اقتصاد۱۵
۲ادبیات فارسی۳۰۱۳۰ دقیقه
۳عربی۲۰
۴تاریخ و جغرافی۳۰
۵علوم اجتماعی۲۰
۶فلسفه و منطق۲۵
۷روان شناسی۲۰
جمعهشت درس۱۸۰۱۶۵
دروس، ضرایب و زیرگروه‌های رشته انسانی

دروس، ضرایب و زیرگروه‌های رشته انسانی

 

زیرگروه‌های آزمایشی گروه آزمایشی علوم انسانی (گروه آزمایشی ۳)

در هر زیر گروه رشته‌ی علوم انسانی؛ کدام رشته‌های تحصیلی دانشگاهی جای دارند؟

زیرگروههای آزمایشی
مجموعه رشتههایی که دروس امتحانی آن‌‌ها دارای ضرایب یکسان میباشند
زیرگروه ۱
زبان و ادبیات فارسی، دبیری زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، دبیری زبان و ادبیات عرب، مترجمی زبان عربی، ادبیات و زبان عربی، الهیات و معارف اسلامی، دبیری الهیات و معارف اسلامی، دبیری علوم دینی، کارشناسی تربیت مربی عقیدتی و سیاسی، کاردانی تربیت معلم قرآن، علوم اسلامی، علوم قرآنی، معارف اسلامی و حقوق، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد، علوم دینی و معارف اسلامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق اسلامی، علوم قرآن و حدیث، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و الهیات، حقوق، علوم قضایی، کارشناس فقه، کاردانی امور حقوقی و کنسولی، پلیس قضایی، حکمت اسلامی و فلسفه، فلسفه.
مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب ۲)، اقتصاد (با ضریب ۱)، زبان و ادبیات فارسی (با ضریب ۴)، زبان عربی (با ضریب ۴)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب ۱)، علوم اجتماعی (با ضریب ۱)، فلسفه و منطق (با ضریب ۳)، روانشناسی (با ضریب ۱) .
زیرگروه ۲
علوم اجتماعی، دبیری علوم اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی، مددکاری اجتماعی، خبرنگاری(گرایش علوم اجتماعی، فرهنگی و هنری).
مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب ۴)، اقتصاد(با ضریب ۲)، زبان و ادبیات فارسی (با ضریب ۲)، زبان عربی (با ضریب۱)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب ۱)، علوم اجتماعی (با ضریب ۳)، فلسفه و منطق (با ضریب ۱)، روانشناسی (با ضریب ۲) .
زیرگروه ۳
مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت امور بانکی، علوم اقتصادی،  کارشناسی خبرنگاری، بانکداری،امور بانکی، مدیریت بیمه، کاردانی امور مالی و مالیاتی، امور گمرکی، کاردانی امور گمرکی، کاردانی حسابداری، کاردانی امور بیمه،مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت جهانگردی، مدیریت مسافرتی و جهانگردی، کاردانی مدیریت صنعتی، فلسفه، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد صنعتی، کاردانی علمی- کاربردی صنایع چاپ، حسابداری، کاردانی مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه اکو، خدمات امور اداری، مدیریت و کمیسر دریایی، کاردانی امور دفتری، کارشناسی تولید سیما، مدیریت بانکداری.
مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب ۴)، اقتصاد (با ضریب ۳)، زبان و ادبیات فارسی (با ضریب ۲)، زبان عربی (با ضریب۱)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب ۱)، علوم اجتماعی (با ضریب ۲)، فلسفه و منطق (با ضریب ۱)، روانشناسی (با ضریب ۱) .
زیرگروه ۴
روابط سیاسی، علوم سیاسی، علوم سیاسی(امنیت ملی)، اطلاعات و ضد اطلاعات، کاردانی عملیات کشوری، اطلاعات نظامی، علوم انتظامی، جغرافیای سیاسی، نظامی، جغرافیا، تاریخ، دبیری جغرافیا، دبیری تاریخ، باستان شناسی.
مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب ۳)، اقتصاد (با ضریب ۲)، زبان و ادبیات فارسی (با ضریب ۲)، زبان عربی (با ضریب ۱)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب ۳)، علوم اجتماعی (با ضریب ۲)، فلسفه و منطق (با ضریب ۲)، روانشناسی (با ضریب ۳) .
زیرگروه ۵
روانشناسی، علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره، مطالعات خانواده، کتابداری، دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی، کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی،
مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب ۳)، اقتصاد (با ضریب ۲)، زبان و ادبیات فارسی (با ضریب ۲)، زبان عربی (با ضریب ۱)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب ۱)، علوم اجتماعی (با ضریب ۳)، فلسفه و منطق (با ضریب ۲)، روانشناسی (با ضریب ۳) .

 

آزمون عمومی و ضرایب (تمامی رشته‌ها)

نام درس
ضریب
ادبیات فارسی
۴
دین و زندگی
۳
عربی
۲
زبان
۲

در هر زیرگروه رشته‌ی علوم انسانی، هر یک از دروس اختصاصی دارای چه ضریبی است؟

 

 زیر گروهضرایب دروس به تفکیک زیرگروه‌ها
ریاضیاتاقتصادادبیات اختصاصیعربی اختصاصیتاریخ و جغرافیاعلوم اجتماعیمنطق و فلسفهروان‌شناسی
شماره ۱۲۱۴۴۱۱۳۱
شماره ۲۴۲۲۱۱۳۱۲
شماره ۳۴۳۲۱۱۲۱۱
شماره ۴۳۲۲۱۳۲۲۳
شماره ۵۳۲۲۱۱۳۲۳

 


shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد