۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه
فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس تخصصی انسانی

فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس تخصصی انسانی

نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- ریاضیات
ریاضیات ۱
۱/۲۱۱
اول
۹۲
آمار و مدلسازی
۳/۲۳۴
دوم
۹۳
ریاضی(ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف‌اسلامی)
۶/۲۵۸
سوم
۹۴
ریاضی پایه
۲/۲۹۲
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۲- اقتصاد
اقتصاد
۱/۲۴۰
دوم
۹۳
۳- زبان و ادبیات فارسی
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱
۱/۲۴۶
دوم
۹۳
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲
۱/۲۷۶
سوم
۹۴
آرایه­های ادبی
۱/۲۸۰
سوم
۹۴
ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی
۴/۲۸۳
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۴- زبان عربی
عربی ۲ (ویژه علوم انسانی)
۲/۲۲۴
دوم
۹۳
عربی ۳ (ویژه علوم انسانی)
۲/۲۵۴
سوم
۹۴
عربی
۱/۳۱۶
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۵- تاریخ
تاریخ ایران و جهان ۱
۴/۲۳۵
دوم
۹۳
تاریخ ایران و جهان ۲
۳/۲۷۱
سوم
۹۴
تاریخ شناسی
۱/۳۰۲
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۶- جغرافیا
جغرافیای ۱
۲/۲۲۵
دوم
۹۳
جغرافیای ۲
۴/۲۷۱
سوم
۹۴
جغرافیا
۲/۲۹۷
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۷- علوم اجتماعی
جامعه­شناسی ۱
۱/۲۴۳
دوم
۹۳
جامعه شناسی ۲
۱/۲۸۱
سوم
۹۴
علوم اجتماعی (جامعه­شناسی نظام جهانی)
۱/۳۰۰
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۸- فلسفه
فلسفه
۱/۲۷۷
سوم
۹۴
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)
۱/۳۱۷
پیش‌دانشگاهی
۹۵
۹- منطق
منطق
۲۷۷
سوم
۹۴
۱۰- روان­شناسی
روان­شناسی
۱/۲۶۸
سوم
۹۴
فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس عمومی

فهرست منابع سوالات کنکور ۹۶- دروس عمومی

نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زبان و ادبیات فارسی
ادبیات فارسی (۲)
۱/۲۲۰
دوم
۹۳
کلیه رشته ها
ادبیات فارسی (۳)
۱/۲۴۹
سوم
۹۴
کلیه رشته ­ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی
۱/۲۸۳
پیش‌دانشگاهی
۹۵
کلیه رشته ها
ادبیات فارسی ۳ (تخصصی انسانی)
۲/۲۴۹
سوم
۹۴
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ ( تخصصی انسانی)
۴/۲۴۹
سوم
۹۴
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ (غیر علوم انسانی)
۳/۲۴۹
سوم
۹۴
کلیه رشته ­ها )غیر از علوم انسانی(
۲- عربی
عربی ۲ (غیر از علوم انسانی)
۱/۲۲۴
دوم
۹۳
کلیه رشته­ ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۲ ( علوم انسانی)
۲/۲۲۴
دوم
۹۳
مخصوص علوم انسانی
عربی ۳ ( غیر از علوم انسانی)
۱/۲۵۴
سوم
۹۴
کلیه رشته­ ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۳ (علوم انسانی)
۲/۲۵۴
سوم
۹۴
مخصوص علوم انسانی
۳- فرهنگ و معارف اسلامی
قرآن و تعلیمات دینی ۲ (دین و زندگی)
۲۲۲
دوم
۹۳
کلیه رشته­ ها
قرآن و تعلیمات دینی ۳ (دین و زندگی)
۲۵۱
سوم
۹۴
کلیه رشته ­ها
معارف اسلامی (دین و زندگی)
۱/۲۸۵
پیش­دانشگاهی
۹۵
کلیه رشته­ ها
۴- زبان انگلیسی
انگلیسی ۳
۱/۲۵۲
سوم
۹۴
کلیه رشته ­ها
انگلیسی ۱ و ۲
۱/۲۸۴
پیش‌دانشگاهی
۹۵
کلیه رشته ­ها

بودجه‌بندی دروس عمومی و تخصصی کنکور رشته‌ی انسانی از سال۹۱تا۹۶

بودجه بندی دروس رشته انسانی از سال ۹۱ تا ۹۶

ریاضی انسانی
ریاضی سال اول نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
اعداد و نمادها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مجموعه ها ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
توان رسانی و ریشه گیری ۱ ۰ ۲ ۱ ۲ ۲
چندجمله ای ها و اتحادها ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰
معادلات درجه ی اول و معادله ی خط ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
نسبت های مثلثاتی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عبارت های گویا ۱ ۳ ۱ ۲ ۱ ۲
معادلات درجه ی دوم و حل آن ها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نامعادلات درجه ی اول ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
آمار و مدل سازی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
اندازه گیری و مدل سازی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جامعه و نمونه ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
متغیرهای تصادفی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
دسته بندی داده ها و جدول فراوانی ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱
نمودارها و تحلیل داده ها ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱
شاخص های مرکزی ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰
شاخص های پراکندگی ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱
ریاضی سال سوم نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
تابع ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲
معادله و تابع درجه ی دوم ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲
ترکیبیات ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
ریاضی پایه (سال چهارم) نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
استدلال ریاضی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
دنباله های اعداد ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
لگاریتم ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
مدل سازی ریاضی ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱
احتمال مقدماتی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
اقتصاد
مقدمات نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
اقتصاد چیست؟ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۲
آشنایی با شاخص های اقتصادی ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۴
تولید و
بازار
نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
تولید ۰ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
بازار ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
مدیریت کلان
اقتصادی
نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
دولت و اقتصاد ۰ ۰ ۱ ۱ ۱+۱ ۰
اقتصاد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
بودجه ی دولت ۲ ۱+۲ ۱ ۲ ۲ ۱+۲
توسعه ی
اقتصادی
نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
مفاهیم و معیارهای توسعه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
توزیع درآمد و فقر ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
دولت و توسعه ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰
بازارهای مالی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
پول ۱ ۲+۱ ۲+۱ ۱ ۱ ۲+۱
بانک ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
بورس ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
اقتصاد
جهان
نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
تجارت بین الملل ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰
آشنایی با برخی نهادها و مؤسسات موثر ۰ ۱ ۱+۲ ۰ ۱ ۱
ادبیات اختصاصی
( تاریخ ادبیات ایران و جهان ( ۱ نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
خط و زبان در ایران پیش از اسلام ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر پیش از رودکی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر رودکی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر فردوسی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
عصر عنصری ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱
عصر ناصرخسرو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر بیهقی ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰
عصر انوری ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
عصر ابوالمعالی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر مولوی ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱
عصر سعدی ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
تاریخ ادبیات جهان ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱
ترکیبی ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲
( تاریخ ادبیات ایران و جهان ( ۲ نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
عصر حافظ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
عصر خواجه رشید الدین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر صائب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر قائم مقام ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
عصر هاتف ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰
عصر صبا ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱
عصر بیداری ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
عصر نیما ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰
تاریخ ابیات جهان ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
ترکیبی ۲ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱
آرایه های ادبی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
مقدمات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
قالب های شعر فارسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
بیان ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۰
بدیع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ترکیبی بیان و بدیع ۷ ۳ ۴ ۳ ۵ ۴
ادبیات فارسی سال چهارم نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
قافیه ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
عروض – اختیارات شاعری ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱
عروض – طبقه بندی اوزان ۳ ۴ ۳ ۲ ۲ ۳
عروض – اوزان دوری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
عروض – تقطیع هجایی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
سبک خراسانی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سبک عراقی ۲ ۲ ۳ ۱ ۱ ۱
سبک هندی ۰ ۰ ۲ ۱ ۱ ۲
سبک شناسی ترکیبی ۲ ۳ ۰ ۱ ۱ ۰
دوره ی بازگشت ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
ادبیات معاصر ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۰
عرفان و تصوف ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲
نقد ادبی ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
تحلیل آثار مهم نظم ونثر فارسی ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱
عربی اختصاصی
ترجمه و تعریب نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
ترجمه ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴
تعریب ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
مفهوم ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
شکل و تجزیه نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
حرکت گذاری ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تجزیه و ترکیب ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
( عربی ( ۲ نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
تذکار ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱
معرفه و نکره ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
انواع اعراب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اعراب فعل مضارع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبنی المعلوم و مبنی المجهول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عدد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
افعال ناقصه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
حروف مشبه بالفعل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
صفت و مضاف الیه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تصغیر و نسبت ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
عربی (۳) نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
مثال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اجوف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ناقص ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مفعول مطلق و مفعولله ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
توابع ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
حال ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
تمییز ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
منادی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مستثنی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اسالیب جمله ۱ ۲ ۰ ۲ ۲ ۱
بلاغت ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
عربی پیش نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
اقسام کلمه ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲
جامد و مشتق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
معرفه و نکره ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰
معرب و مبنی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اعراب فعل مضارع ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
نواسخ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
مفاعیل ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰
حال و تمییز ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰
استثنا و منادی ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
مضاف ومهموز ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
تاریخ
تاریخ ایران و جهان ۱ نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
تاریخ چیست و مورخ کیست؟ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تمدن در (میان دورود) ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
مصر، هدیه ی نیل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سرزمین و مردم ایران قبل از آریایی ها ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
تلاش برای زیستن؛ آریایی ها از
مهاجرت تا تشکیل حکومت
۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
هخامنشیان ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
یونان و روم ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
اشکانیان ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
ساسانیان ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
طلوع اسلام ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
اسلام در مدینه ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر خلفای نخستین ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
خلافت امویان ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
خلافت عباسیان ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
ایران در قرون اسلامی ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
ورود اسلام به ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ایران در مسیر استقلال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
تاریخ ایران از غزنویان تا مغولان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تاریخ ایران از مغول تا صفویه ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
تمدن و فرهنگ ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اروپا در قرون وسطا ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
جنگ های صلیبی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
رنسانس در اروپا ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
تاریخ ایران و جهان ۲ نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
تحولات مذهبی، فکری و علمی
اروپا در قرون جدید
۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
تحولات سیاسی آمریکا و اروپا
در قرون جدید
۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
آخرین امپراطوری های مسلمان ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
آفریقا و آمریکای لاتین درقرن
نوزدهم؛ نبرد علیه استعمار
۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
آسیا در قرن نوزدهم؛ مقاومت
در برابر استعمار
۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
جنگ جهانی اول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
جهان در میان دو جنگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
جنگ جهانی دوم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر جنگ سرد ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
ایران در عصر صفویه ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
ایران از سقوط صفویه تا پایان
حکومت زندیه
۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
اوضاع سیاسی و اداری ایران در عصر قاجار ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
روابط خارجی ایران در دور هی قاجار ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
اوضاع اجتماعی، اقتصادی و
فرهنگی ایران در دوران قاجار
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
زمینه های انقلاب مشروطیت ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
انقلاب مشروطیت ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دخالت های روسیه و انگلستان در ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ایران در دوران سلطنت رضا شاه ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰
اوضاع ایران از اشغال متفقین
تا کودتای ۲۸ مرداد
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
تداوم مبارزه علیه رژیم پهلوی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
انقلاب اسلامی ایران ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
ایران در دوران جمهوری اسلامی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هشت سال دفاع مقدس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تاریخ شناسی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
انسان و تاریخ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰
زمان و اهمیت آن در تاریخ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
جغرافیا بستر تحولات
تاریخی
۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
دنیای پر رمز و راز
افسانه ها و حماس هها
۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰
آثار باستانی، مرز تاریک و
روشن تاریخ
۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱
سکه ها آیینه ی گذشته ها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هنر و تاریخ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱
ادبیات و تاریخ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
سفرنامه، گشت و گذار در
سرزمین ها
۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
زندگی نامه ها و تاریخ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
اسناد تاریخی ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
نشریه ها و تاریخ نویسی ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
مورخان و تاریخ ایران ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
مورخان و تاریخ جهان ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
جغرافیا
جغرافیا۱ نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
جغرافیا، علمی برای زندگی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱
نگاهی به جغرافیای انسانی ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
بیابان ها ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
انسان و بیابان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اهمیت و نقش جنگل ها ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
پراکندگی و انواع جنگل ها و مراتع در ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
آلودگی هوا ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
آلودگی دریاها و رودها ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
مخاطرات طبیعی ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
انسان و مخاطرات طبیعی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
گردشگری چیست؟ گردشگر کیست؟ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
ایرانگردی ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
پراکندگی و رشد جمعیت ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
جمعیت و مهاجرت، جمعیت و منابع طبیعی ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
آب ها ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
بهره برداری از منابع آب ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
جغرافیا، جغرافی دانان و توسعهی پایدار ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
جغرافیا ۲ نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
ناحیه چیست؟ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱
زندگی در نواحی ساحلی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
زندگی در نواحی کوهستانی ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
زندگی در نواحی گرم و خشک،
گرم و مرطوب
۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۰
زندگی در نواحی قطبی ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
سکونتگاه های شهری و روستایی ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۰
نواحی سیاسی ۱ ۲ ۱ ۰ ۰ ۲
نواحی اقتصادی ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
جغرافیای سال چهارم نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
سیستم چیست؟ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱
راه و روش پژوه ش های جغرافیایی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
نقشه و فرایند تهیه ی آن ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰
نمایش شکل زمین ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
کاربرد رایانه در جغرافیا ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
سنجش از دور ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
سیستم های اطلاعات جغرافیایی ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰
مدل های جغرافیایی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقش جغرافیا در مدیریت محیط ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
جغرافیا و آمایش سرزمین ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
علوم اجتماعی
جامعه شناسی ۱ نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
کنش انسانی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
علوم انسانی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
اهمیت علوم انسانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
کنش اجتماعی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
علوم اجتماعی ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
تاریخچه ی جامعه شناسی ۱ ۲ ۰ ۰ ۰
پیشینه ی علوم اجتماعی در یونان و جهان اسلام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جهان اجتماعی و جهان طبیعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اجزا و لایه های جهان اجتماعی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
جهان های اجتماعی ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
پیامد های جهان اجتماعی ۱ ۱ ۰ ۰ ۰
انواع جهان اجتماعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شناخت اجتماعی ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
انواع شناخت اجتماعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شناخت اجتماعی تجربی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شناخت اجتماعی عقلی ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
شناخت اجتماعی شهودی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شناخت اجتماعی در قرآن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ترکیبی جامعه شناسی(۱) ۰ ۲ ۳ ۱ ۲
جامعه شناسی ۲ نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
گستره ی جهان اجتماعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نظام اجتماعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
فرهنگ ۱ و ۲ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰
هویت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هویت فردی و اجتماعی ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
بازتولید هویت اجتماعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی ۲ ۰ ۰ ۰ ۰
تحولات هویتی فرهنگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
ازخودبیگانگی فرهنگی ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
هویت ایراتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
قدرت و اقتدار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نظام سیاسی ۱ ۰ ۱ ۰ ۱
انواع نظام سیاسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ترکیبی جامعه شناسی (۲) ۰ ۴ ۱ ۰ ۰
علوم اجتماعی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
جهان فرهنگی ۱ ۱ ۰ ۰ ۰
فرهنگ جهانی ۱ و ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
فرهنگ های جهانی ۱ ۱ ۱ ۰ ۰
عقاید و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
تکوین فرهنگ جدید غرب ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
جامعه ی جهانی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
تحولات نظام جهانی ۲ ۰ ۰ ۰ ۱
جهان دوقطبی ۱ ۰ ۰ ۲ ۰
جنگ ها، بحران ها و تقابل های جهانی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
بحران های زیست محیطی، معرفتی و معنوی ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
بیدارگران اسلامی ومنورالفکران و روشنفکران غربزده ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
انقلاب اسلامی ایران ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
بیداری اسلامی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
ترکیبی علوم اجتماعی ۰ ۳ ۱ ۱ ۵
ترکیبی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
ترکیبی از جامعه شناسی ( ۱) و جامعه شناسی ( ۲) ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
ترکیبی از جامعه شناسی ( ۲) و علوم اجتماعی ۰ ۰ ۰ ۵ ۲
ترکیبی از جامعه شناسی ( ۱) و علوم اجتماعی ۰ ۰ ۲ ۲ ۱
ترکیبی از هر ۳ کتاب ۰ ۰ ۴ ۳ ۱
فلسفه منطق
منطق نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
انسان و تفکر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
چگونه تعریف می کنیم؟ ۱ ۱ ۲ ۰ ۱ ۱
تعریف و دنیای مفاهیم ۰ ۱ ۰ ۲ ۱ ۱
اقسام ذاتی و عرضی (کلیات پنجگانه) ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱
اقسام تعریف ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰
جایگاه قضیه در استدلال ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱
اقسام قضایای حملی و شرطی ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱
احکام قضایای حملی ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱+۱
استدلال (ترکیب قانون مند قضایا) ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
اقسام قیاس ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
ارزش قیاس ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
محتوای استدلال (ماده) ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
مغالطه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فلسفه سال سوم نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
فلسفه چیست ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
فلسفه چیست ۲ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱
فلسفه چیست ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
آغاز فلسفه ۱ ۱ ۰ ۲ ۲ ۰
شهید راه حکمت ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
گوهرهای اصیل و جاودانه ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
علّت های چهارگانه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فلسفه سال چهارم نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
کلیات ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰
کلیات ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱
مبانی حکمت مشاء ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
مبانی حکمت مشاء ۲ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱+۱
نمایندگان مکتب مشاء ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱
نمایندگان مکتب مشاء ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
افول حکمت مشاء ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
حکمت اشراق ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
جریان های فکری عالم اسلام ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰
صدرالمتألهین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
مبانی حکمت متعالیه ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
حکمای معاصر ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
حیات فرهنگی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
روانشناسی
روان شناسی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
کلیات ۵ ۵ ۴ ۴ ۳ ۷
رشد ۸ ۹ ۵ ۹ ۷ ۱
فرایندهای شناختی ۵ ۴ ۷ ۴ ۴ ۵
سلامت روانی و اختلال روانی ۲ ۲ ۴ ۳ ۶ ۷
منابع کنکور رشته علوم انسانی

منابع کنکور رشته علوم انسانی

منابع رسمی و کتاب های اعلام شده از سوی سازمان سنجش کشور برای کنکور رشته علوم انسانی در جول زیر آمده است:

اول دبیرستان دوم دبیرستان سوم دبیرستان پیش دانشگاهی
ادبیات ادبیات فارسی۲ ادبیات فارسی۳زبان فارسی۳ زبان وادبیات فارسی۱و۲
عربی —- عربی۲ عربی۳ ——
معارف —– دین و زندگی۲ دین و زندگی۳ دین و زندگی
زبان —– —— انگلیسی۳ انگلیسی۱و۲
تاریخ ——- تاریخ ایران و جهان۱ تاریخ ایران و جهان۲ تاریخ شناسی
جغرافیا ——- جغرافیای۱ جغرافیای۲ جغرافیا
روانشناسی ——- —— روانشناسی ——-
فلسفه —– ——— فلسفه فلسفه
منطق ——- —— منطق —–
اقتصاد —– اقتصاد —— —–
ریاضی ریاضی۱ آمار و مدل سازی ریاضی ریاضی پایه
علوم اجتماعی —– جامعه شناسی۱ جامعه شناسی۲ علوم اجتماعی
زبان و ادبیات فارسی —– تاریخ ادبیات ایران و جهان۱  تاریخ ادبیات ایران و جهان۲آرایه های ادبی ادبیات فارسی۱و۲
زبان عربی —— عربی۲ عربی۳ عربی۱و۲
تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی برای رشته علوم انسانی

تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی برای رشته علوم انسانی

تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی

 

 

دروس عمومی
عنوان درس تعداد سوال زمان پاسخگویی
زبان و ادبیات فارسی ۲۵ ۱۸
عربی ۲۵ ۲۰
دین و زندگی ۲۵ ۱۷
زبان انگلیسی ۲۵ ۲۰
جمع چهار درس ۱۰۰ ۶۵

 

 تعداد سوالات و مدت زمان پاسخگویی برای دروس اختصاصی رشته علوم انسانی

مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه  علوم انسانی
ردیف درس تعدادسوال مدت پاسخگویی
ریاضی ۲۰ ۳۵  دقیقه
۱ اقتصاد ۱۵
۲ ادبیات فارسی ۳۰ ۱۳۰ دقیقه
۳ عربی ۲۰
۴ تاریخ و جغرافی ۳۰
۵ علوم اجتماعی ۲۰
۶ فلسفه و منطق ۲۵
۷ روان شناسی ۲۰
جمع هشت درس ۱۸۰ ۱۶۵
دروس، ضرایب و زیرگروه‌های رشته انسانی

دروس، ضرایب و زیرگروه‌های رشته انسانی

 

زیرگروه‌های آزمایشی گروه آزمایشی علوم انسانی (گروه آزمایشی ۳)

در هر زیر گروه رشته‌ی علوم انسانی؛ کدام رشته‌های تحصیلی دانشگاهی جای دارند؟

زیرگروههای آزمایشی
مجموعه رشتههایی که دروس امتحانی آن‌‌ها دارای ضرایب یکسان میباشند
زیرگروه ۱
زبان و ادبیات فارسی، دبیری زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، دبیری زبان و ادبیات عرب، مترجمی زبان عربی، ادبیات و زبان عربی، الهیات و معارف اسلامی، دبیری الهیات و معارف اسلامی، دبیری علوم دینی، کارشناسی تربیت مربی عقیدتی و سیاسی، کاردانی تربیت معلم قرآن، علوم اسلامی، علوم قرآنی، معارف اسلامی و حقوق، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد، علوم دینی و معارف اسلامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق اسلامی، علوم قرآن و حدیث، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و الهیات، حقوق، علوم قضایی، کارشناس فقه، کاردانی امور حقوقی و کنسولی، پلیس قضایی، حکمت اسلامی و فلسفه، فلسفه.
مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب ۲)، اقتصاد (با ضریب ۱)، زبان و ادبیات فارسی (با ضریب ۴)، زبان عربی (با ضریب ۴)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب ۱)، علوم اجتماعی (با ضریب ۱)، فلسفه و منطق (با ضریب ۳)، روانشناسی (با ضریب ۱) .
زیرگروه ۲
علوم اجتماعی، دبیری علوم اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی، مددکاری اجتماعی، خبرنگاری(گرایش علوم اجتماعی، فرهنگی و هنری).
مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب ۴)، اقتصاد(با ضریب ۲)، زبان و ادبیات فارسی (با ضریب ۲)، زبان عربی (با ضریب۱)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب ۱)، علوم اجتماعی (با ضریب ۳)، فلسفه و منطق (با ضریب ۱)، روانشناسی (با ضریب ۲) .
زیرگروه ۳
مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت امور بانکی، علوم اقتصادی،  کارشناسی خبرنگاری، بانکداری،امور بانکی، مدیریت بیمه، کاردانی امور مالی و مالیاتی، امور گمرکی، کاردانی امور گمرکی، کاردانی حسابداری، کاردانی امور بیمه،مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت جهانگردی، مدیریت مسافرتی و جهانگردی، کاردانی مدیریت صنعتی، فلسفه، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد صنعتی، کاردانی علمی- کاربردی صنایع چاپ، حسابداری، کاردانی مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه اکو، خدمات امور اداری، مدیریت و کمیسر دریایی، کاردانی امور دفتری، کارشناسی تولید سیما، مدیریت بانکداری.
مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب ۴)، اقتصاد (با ضریب ۳)، زبان و ادبیات فارسی (با ضریب ۲)، زبان عربی (با ضریب۱)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب ۱)، علوم اجتماعی (با ضریب ۲)، فلسفه و منطق (با ضریب ۱)، روانشناسی (با ضریب ۱) .
زیرگروه ۴
روابط سیاسی، علوم سیاسی، علوم سیاسی(امنیت ملی)، اطلاعات و ضد اطلاعات، کاردانی عملیات کشوری، اطلاعات نظامی، علوم انتظامی، جغرافیای سیاسی، نظامی، جغرافیا، تاریخ، دبیری جغرافیا، دبیری تاریخ، باستان شناسی.
مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب ۳)، اقتصاد (با ضریب ۲)، زبان و ادبیات فارسی (با ضریب ۲)، زبان عربی (با ضریب ۱)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب ۳)، علوم اجتماعی (با ضریب ۲)، فلسفه و منطق (با ضریب ۲)، روانشناسی (با ضریب ۳) .
زیرگروه ۵
روانشناسی، علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره، مطالعات خانواده، کتابداری، دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی، کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی،
مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب ۳)، اقتصاد (با ضریب ۲)، زبان و ادبیات فارسی (با ضریب ۲)، زبان عربی (با ضریب ۱)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب ۱)، علوم اجتماعی (با ضریب ۳)، فلسفه و منطق (با ضریب ۲)، روانشناسی (با ضریب ۳) .

 

آزمون عمومی و ضرایب (تمامی رشته‌ها)

نام درس
ضریب
ادبیات فارسی
۴
دین و زندگی
۳
عربی
۲
زبان
۲

در هر زیرگروه رشته‌ی علوم انسانی، هر یک از دروس اختصاصی دارای چه ضریبی است؟

 زیر گروه ضرایب دروس به تفکیک زیرگروه‌ها
ریاضیات اقتصاد ادبیات اختصاصی عربی اختصاصی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی منطق و فلسفه روان‌شناسی
شماره ۱ ۲ ۱ ۴ ۴ ۱ ۱ ۳ ۱
شماره ۲ ۴ ۲ ۲ ۱ ۱ ۳ ۱ ۲
شماره ۳ ۴ ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱
شماره ۴ ۳ ۲ ۲ ۱ ۳ ۲ ۲ ۳
شماره ۵ ۳ ۲ ۲ ۱ ۱ ۳ ۲ ۳

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد