۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

بودجه‌بندی دروس عمومی کنکور رشته‌ی ریاضی از سال۸۸تا۹۴ و تخصصی ۹۱ تا ۹۶

بودجه‌بندی دروس عمومی رشته ریاضی از سال ۸۸ تا ۹۴  و تخصصی ۹۱ تا ۹۶

دروس عمومی

زبان و ادبیات فارسی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
املا ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
دستور زبان و نگارش ۵ ۶ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
تاریخ ادبیات ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
آرایه ها ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قرابت معنایی ۱۰ ۸ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹

زبان عربی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ترجمه و تعریب ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
درک مطلب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
تشکیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تحلیل صرفی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قواعد ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸

دین و زندگی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سال دوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال سوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال چهارم ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷

زبان انگلیسی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۷ ۶ ۶ ۷ ۸ ۸ ۸
گرامر ۳ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴
Cloze Test ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
درک مطلب (Reading) ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۸ ۸ ۸

دروس اختصاصی رشته ریاضی

ریاضیات
دیفرانسیل و ریاضیات پایه نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
یادآوری مفاهیم پایه ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دنباله ۲ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱
حد و پیوستگی ۳ ۴ ۴ ۵ ۴ ۴
مشتق و کاربرد مشتق ۹ ۸ ۸ ۶ ۶ ۷
انتگرال ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تابع ۳ ۳ ۳ ۱ ۲ ۲
الگو و دنباله ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
توابع خاص، نامعادله ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰
توابع نمایی و لگاریتم ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱
محاسبات جبری معادلات ونامعادلات ۱ ۲ ۱ ۳ ۴ ۳
مثلثات ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۴
ریاضیات گسسته وجبرواحتمال و آمار
و مدل سازی
نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
گراف ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲
نظریه اعداد ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳
ترکیبیات ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۰
احتمال ۳ ۳ ۴ ۳ ۴ ۴
استدلال ریاضی ۱ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲
مجموعه ها، ضرب دکارتی و رابطه ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲
آمار و مدلسازی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
آنالیز ترکیبی ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰
هندسه تحلیلی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
بردار ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱
خط و صفحه ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱
مقاطع مخروطی ۱ ۳ ۲ ۳ ۲ ۲
ماتریس و دترمینان ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۳
دستگاههای معادله های خطی ۲ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱
هندسه پایه نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
استدلال در هندسه ۲ ۱ ۲ ۳ ۱ ۱
مساحت و قضیه فیثاغورس ۱ ۲ ۳ ۰ ۱ ۱
تشابه ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱
دایره ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱
تبدیل ها ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
هندسه ی فضایی ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ۳
فیزیک
فیزیک پیش نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
حرکت شناسی ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
دینامیک ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۵
نوسان ۳ ۳ ۳ ۲ ۲ ۳
موج های مکانیکی ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲
صوت ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲
موج های الکترومغناطیسی ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲
فیزیک اتمی ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲
فیزیک حالت جامد ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱
فیزیک هسته ای ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
فیزیک پایه نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
نور هندسی ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
فیزیک و اندازه گیری ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰
کار و انرژی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰
ویژگی های ماده ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۱
گرما و قانون گازها ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۴
ترمودینامیک ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
الکتریسته ساکن ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ ۴
جریان الکتریکی ۴ ۴ ۴ ۴ ۳ ۳
مغناطیس و القا ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴
شیمی
شیمی ۲ نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
ساختار اتم ۳ ۱ ۳ ۲ ۳ ۲
جدول تناوبی عنصرها ۳ ۴ ۳ ۲ ۳ ۳
ترکیب های یونی ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱
ترکیب های کووالانسی ۳ ۲ ۲ ۴ ۳ ۳
ترکیب های آلی ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
شیمی سوم نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
استوکیومتری ۴ ۴ ۵ ۴ ۴ ۴
ترمودینامیک ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
محلول ها ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
شیمی پیش نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
سنتیک ۲ ۲ ۴ ۲ ۲ ۲
تعادل ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۳
اسید و با ز ۳ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴
الکتروشیمی ۴ ۴ ۳ ۳ ۳ ۳

 

 

 

 

 

 

بودجه بندی دروس عمومی

بودجه بندی دروس عمومی

بودجه بندی دروس عمومی

بودجه بندی سئوالات درس زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی در کنکور سراسری گروه های چهارگانه در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی در آمدی بر تحمیدیه و مناجات 2 1 1 1
مناجات / نیایش 1 1 1 1 1
درآمدی بر ادبیات حماسی 1 1 1
کاوه دادخواه 1
گذر سیاوش از آتش 1
درآمدی بر ادبیات غنایی / دریای کرانه ناپدید 1 1 1 2 1 2 1
من این همه نیستم / حدی خوان 1 2
مناظره ی خسرو با فرهاد 1
اکسیر عشق 1 1
دولت یار 1 1 1
اشارت صبح / مجنون و عیب جو 2 1 1
سپیده ی آشنا / قلب مادر 1 1 1
کیش مهر / رنج بی حساب 1 1 2
رباعی و دو بیتی دیروز و امروز
درآمدی بر ادبیات تعلیمی / پرورده گویی 2 1 1 1
ذکر حسین بن منصور / مست و هوشیار 1 1 1 1 1
در آمدی بر توصیف و تصویرگری / گویی بط سفید جامه به صابون زده است
دماوندیه 1 1
توصیف کویمات و حمات و طرابلس / شب کویر 1 1 1
اورازان
درآمدی بر حسب حال / زندگی نامه / چند حکایت از اسرار التوحید / سیرت مولانا 1 1 1
بارقه های شعر فارسی / جامی / افسانه ی عاشقی 1
میرزا رضا کلهر
درآمدی بر ادبیات داستانی / قصه ی عینکم 1
آخرین درس 1
درآمدی بر ترجمه
جهاد / هجرت / اعتراف / تقلید 1 1 1
درآمدی بر ادبیات معاصر / می تراود مهتاب 1
خوان هشتم 1 1
صدای پای آب / شکوفه ی اشک / پیش از تو… / مناجات 1 1 2
فهرست واژگان 1 1 1

 

بودجه بندی سئوالات درس ادبیات فارسی 3 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
ادبیات فارسی 3 ما هم‌چنان در اول وصف تو مانده‌ایم / افلاک حریم بارگاهت 2 1 1 1
رزم رستم و اسفندیار 1 1 1
کمال الملک 1
گاو 1
گلدسته ها و فلک
قاضی بست 1 1
بیهقی و هنر نویسندگی او 1 1 1
خون خروشید / بانگ جرس 1 1 1
تپه ی برهانی / باغ نگاه
ترانه ی من / سه پرسش 1 1
چشم به ر اه
امید دیدار / آفتاب وفا 1 1 1 1
پروانه ی بی پروا / سخن تازه 1 2 1 1
کبوتر طوقدار / از ماست که بر ماست 1 1 1 1
نوروز / زاغ و کبک 1 2 1
هجرت / آفتاب پنهانی / قرآن مصور 1
قاصدک (از سال 90 حذف شده است.)
نیاز روحانی / چند روحانی 1 1
بخوان 1 1
بوی جوی مولیان 1 1
اقلیم عشق 1 1
موسی و شبان 1 1
شبنم عشق 1
اعلام 1 1 1 1 1
فهرست واژگان 1
املای ترکیبی
تاریخ ادبیات ترکیبی

 

بودجه بندی سئوالات درس ادبیات فارسی 2 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
ادبیات فارسی 2 الهی / همای رحمت 1 1 1
ادبیات حماسی / رستم و اشکبوس 1 1 1
حماسه ی مصنوع / حمله ی حیدری 1
ادبیات نمایشی / بچه های آسمان 1
ادبیات داستانی معاصر / کباب غاز 1 1 2 1 1 2 1 1
گیله مرد 1 1
سووشون 1 1 1 1
کلبه ی عمو تم / تو را می خوانم 1
در بیابان های تبعید / از یک انسان 1
دخترک بینوا
مائده های زمینی 1 1
در آرزوی تو باشم / دل می رود ز دستم 1 1
ادبیات تعلیمی / باغ عشق / پیدای پنهان 1 1 1 1 1
تربیت انسانی و سنت ملی ما 1 1
جلوه های هنر در اصفهان
خسرو / مایع حرف شویی 1 1 1 1 1
داروگ / باغ من / انتظار 1 1 1 2
سفر به خیر / در سایه سار نخل ولایت 1 1
حدیث جوانی / در کوچه سار شب 1
سفرنامه، حسب حال و زندگی نامه / سفرنامه ی ابن بطوطه / به سوی تخت جمشید 1
خاطرات اعتماد السلطنه / آن روزها 1 1
شخصی به هزار غم گرفتارم / طرحی از یک زندگی 1
ادبیات فارسی برون مرزی / کعبه ی مخفی 2 1 1 1
مسافر / ریشه ی پیوند / مناجات 1
اعلام 1 1 1 1
فهرست واژگان 1 1 1
املای ترکیبی

 

بودجه بندی سئوالات درس زبان فارسی 3 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
زبان فارسی 3 قواعد ترکیب
جمله 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1
ویرایش 1 1 1 1
املای «همزه» در فارسی 2 1
مطابقت نهاد و فعل 1 1 1
نگارش تشریحی
گروه فعلی 1 1
زندگی نامه نویسی
جمله ی ساده و اجزای آن 1 2 1 1 1 2 1 1
نا مطابق های املایی 1 1 2 1
بازگردانی – بازنویسی 1 1
نظام معانی زبان
گروه اسمی 1 2 1 1 1 2 1
آشنایی با نوشته های ادبی 1 3 2 3 1 4 3 1
گروه اسمی 2 1 1 1
طنزپردازی 1
ساختمان واژه 1 1 1 1 1 2 1 1
کلمات دخیل در املای فارسی 1 1 1 1 1 1 1
مرجع شناسی
ساختمان واژه 2
نقش های زبان
اسناد و نوشته های حقوقی
کلمات دخیل در املای فارسی 2
ساختمان واژه 3 1

 

بودجه بندی سئوالات درس عربی در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

 

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
عربی 2 الهی… 1
فی خدمه البوساء 1 1 1 1
کتاب الحیاه 1 1
جمال العلم 1 1 1
الظّبی و القمر 2 2 1 1 1 2 1 1
حقوق النّاس 1 1 1 1 1 1 1 2 3
علی الظّلم ثوری! 1 1 1 2 2 1 1 1
الشّاب البطل 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1
لیس للانسان إلّا ما سعی! 2 4 3 2 1 1 1
تبارک الله أحسن الخالقین! 1 1 1 1 2 2 1 1
عربی 3 إلهی إلهی فقیر أتاک! 1 1 2 1 1 1
شمس العداله 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
سنهریهم آیاتنا 1 1 3 2 4 3 1 2 3 4 3
أمّ الشّهداء 1 2 1 1 1 2 2 2 4
طلائع النّور 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2
اغتنام الفرصه 1 1 2 3 1 2 5 1 2 2 2 1
علیکم بالقرآن 3 1 2 2 1 1 5 1 1 1
درک مطلب 9 9 9 9

 

بودجه بندی سئوالات درس دین و زندگی پیش دانشگاهی در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
دین و زندگی پیش دانشگاهی هستی بخش 1 1 1 1
یگانه ی بی همتا 1 1 1 1 1 1
حقیقت بندگی 1 1 1 5/2 1 1 1 5/1
در مسیر اخلاص 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
بازگشت 1 1 1 1 1
قدرت پرواز 1 1 1 1 1 1 1 1 2
پایه های استوار 1 1 1 1 1 2 2 2 1
عصر شکوفایی 1 1 1 1 1 1
نگاهی به تمدن جدید 1 1 1 1 1 1 1 1
برنامه ای برای فردا 2 1 1 2 5/0

 

بودجه بندی سئوالات درس دین و زندگی 3 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
دین و زندگی 3 بیداری 1 1 1
لطف الهی 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
هدایت مستمر 1 1 1 3 1 1 1
معجزه ای از نوع کتاب 1 1 1 5/0 1 1 1 1
گستره ی رسالت پیامبر (ص) 1 1 1 1 1 1 1
تداوم رسالت 1 1 1 1 2 1 1 1 2
وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
احیای ارزش های راستین 1 1 5/0 1 1
خورشید پنهان 1 1 1 1 1 1 1
در انتظار طلوع 2 1 1 1 1 1 1 1 1
تداوم امامت در عصر غیبت 1 1 1 1
ولایت فقیه – شکل حکومت اسلامی در عصر غیبت 1 1 1 1 1 1
کرامت نفس 1 1 1 1 1 1 1
زمینه های پیوند مقدس 1 1 1 5/0
پیوند مقدس 1
کانون مهر 5/0 1

 

بودجه بندی سئوالات درس دین و زندگی 2 در کنکور سراسری گروه های چهارگانه

در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
دین و زندگی 2 جلوه های حکمت و تدبیر 1 1 1 1 1
با کاروان هستی 1 1
سرمایه های رشد 1 1 2 1 1 1 1 1 1
روزنه های خطا 1 1 1 1 1 1
پنجره ای به روشنایی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
آینده ی روشن 1 1 1 5/0 1 1 1
منزلگاه بعد 1 1 1 1 1
واقعه ی بزرگ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
فرجام کار 1 1 1 1 1 1 1 1
اعتماد بر او 1 1 1 1 1 1
دوستی با حق 1 1 1 1 2 1
فضیلت آراستگی 1 1 1 1 1
زیبایی عفاف 1 1
نظارت همگانی 1 1 1 1 1 1 1 1
کار، گوهر زندگی 1 1 1 1
کار در نظام اقتصادی 1 1 1 1 1 1 1

 

بودجه بندی سئوالات درس زبان انگلیسی در کنکور سراسری گروه های چهارگانه
در سال های 1386 تا 1391

نام کتاب نام درس سراسری ریاضی سراسری تجربی
86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90 91
زبان انگلیسی پیش دانشگاهی Why exercice is important! 4 1 3 2 1 1 1
How to give a good speech 1 1 1 3 1 1 1 1
Global warming, global concern 1 1 2 2 1 1
Earthquakes and how to survive them 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2
Child labor: a global issue 1 1 1 1 1
Space exploration 4 1 1 1 2 1
It and its services 1 2 1 1 2 1 2
Great men and women 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2
زبان انگلیسی 3 TV or no TV 1 1 1
The value of Education 1 1 1 1 1 1 1
Memory 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2
The olympic games 2 2 1 1
Every word is a puzzle 1 1 1 1 1 1 1 1
What is a computer? 2 1 1 1 1
Cloze test 5 5 5 5
Reading comprehention 10 10 10 10

 

 

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد