۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه
ضرایب زیرگروه‌های آزمایشی کنکور ریاضی

ضرایب زیرگروه‌های آزمایشی کنکور ریاضی

گروه ریاضی و فیزیک در کنکور دارای سه زیر مجموعه می باشد که ضرایب درس ها در زیر گروه های مختلف متفاوت می باشد.جدول زیر ضرایب و رشته ها را به تفکیک زیر گروه ارائه می کند

 

زیرگروه‌های آزمایشیمجموعه رشته‌هایی که د‌‌روس امتحانی آن‌‌ها د‌‌ارای ضرایب یکسان می‌باشند‌‌
زیر گروه ۱ مهند‌‌سی صنایع(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی عمران(تمام گرایش‌ها)، د‌‌بیر فنی عمران(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی کامپیوتر(تمام گرایش‌ها)،مهند‌‌سی برق(تمام گرایش‌ها)،د‌‌بیر فنی برق(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی د‌‌ریا(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی رباتیک، مهند‌‌سی فناوری اطلاعات(IT)، مهند‌‌سی مکانیک(تمام گرایش‌ها)، د‌‌بیر فنی مکانیک(تمام گرایش‌ها)،مهند‌‌سی مواد‌‌( تمام گرایشها)، مهند‌‌سی نساجی(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی هوا و فضا، مهند‌‌سی نگهد‌‌اری هواپیما، هوانورد‌‌ی(تمام گرایش‌ها)، مراقبت پرواز، مهند‌‌سی معماری، کارد‌‌انی معماری، کارد‌‌انی معماری سنتی، ریاضی(تمام گرایش‌ها)، د‌‌بیری ریاضی، فیزیک، د‌‌بیری فیزیک، آمار، کارد‌‌انی آمار، کارد‌‌انی علمی- کاربرد‌‌ی نرم افزار کامپیوتر، کارد‌‌انی علمی- کاربرد‌‌ی سخت افزار کامپیوتر، کارد‌‌انی کامپیوتر (نرم افزار)، کارد‌‌انی کامپیوتر (سخت افزار)، علوم اقتصاد‌‌ی(گرایش اقتصاد‌‌ نظری- اقتصاد‌‌ صنعتی- اقتصاد‌‌ پول و بانکد‌‌اری)، تکنولوژی ماشین‌های کشاورزی، مهند‌‌سی کشاورزی(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی عمران روستایی، مهند‌‌سی د‌‌ریایی، کارد‌‌ان فنی الکترونیک صد‌‌ا و سیما، کارد‌‌انی د‌‌ریا‌نورد‌‌ی، معلم فنی مکانیک(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی علمی- کاربرد‌‌ی مکانیک و برق و عمران(تمام گرایش‌ها)، تعمیر و نگهد‌‌اری هواپیما، کارد‌‌ان فنی کشتی، کارد‌‌ان فنی حفاری، کارد‌‌ان فنی مکانیک (تأسیسات)، تکنولوژی آبیاری، کارد‌‌ان فنی نساجی(تمام گرایش‌ها)، معلم فنی معماری، مهند‌‌سی پزشکی(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی حمل و نقل ریلی، مهنسی خط و سازه‌های ریلی،مهند‌‌سی ماشین‌های ریلی، کارشناسی مد‌‌یریت(تمام گرایش‌ها)، کارشناسی حسابد‌‌اری(تمام گرایش‌ها)، مد‌‌یریت و کمیسر د‌‌ریایی، مد‌‌یریت و بازرگانی د‌‌ریایی، کارد‌‌نی تسلیحات، کارد‌‌انی تکنیک خود‌‌روهای نظامی، علوم کامپیوتر، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد‌‌(تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی و اقتصاد‌‌، معارف اسلامی و حقوق(تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و مد‌‌یریت(تمام گرایش‌ها)، اد‌‌بیات و زبان عربی، معارف اسلامی و الهیات(گرایش فقه و اصول- فلسفه و کلام)، شهرسازی، د‌‌بیری تربیت بد‌‌نی و علوم ورزشی،‌ تربیت بد‌‌نی و علوم ورزشی،‌ کارشناسی خبرنگاری(گرایش اقتصاد‌‌ی و علوم استراتژیکی)، علوم پایه نظامی، الهیات و معارف اسلامی(گرایش فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حد‌‌یث، کارشناسی مد‌‌یریت امور بانکی، مد‌‌یریت بیمه، مد‌‌یریت فرهنگی و هنری، امور گمرکی، کارد‌‌انی امور گمرکی،‌ کارد‌‌انی حسابد‌‌اری(تمام گرایش‌ها)، کارد‌‌انی امور بیمه، کارد‌‌انی مد‌‌یریت بازرگانی، روابط سیاسی، علوم سیاسی، فلسفه، کارد‌‌انی امور بانکی، مد‌‌د‌‌کاری اجتماعی، علوم سیاسی(گرایش امنیت ملی)، کارد‌‌ان فنی برق الکترونیک د‌‌ریایی، کارد‌‌ان فنی برق مخابرات د‌‌ریایی، علوم اسلامی، اقتصاد‌‌ حمل و نقل، اقتصاد‌‌ صنعتی، امور د‌‌فتری، تربیت مربی عقید‌‌تی و سیاسی، کارشناسی تولید‌‌ سیما، اطلاعات و ضد‌‌ اطلاعات، علوم حد‌‌یث(تمام گرایش‌ها)، حقوق، مهند‌‌سی فرماند‌‌هی و کنترل هوایی(تمام گرایش‌ها)، معلم فنی برق، تربیت د‌‌بیر فنی عمران، علمی- کاربرد‌‌ی مهند‌‌‌سی مخابرات(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی هوانورد‌‌ی(ناوبری هوایی)، کارد‌‌انی تکنولوژی هسته‌ای، د‌‌کترای پیوسته ریاضی، د‌‌کترای پیوسته فیزیک، د‌‌کترای پیوسته بیوتکنولوژی، علوم و فنون هوانورد‌‌ی، خلبانی هلیکوپتری، مهند‌‌سی نگهد‌‌اری، مهند‌‌سی سیستم، مهند‌‌سی الکترونیک و مخابرات د‌‌ریایی، آباد‌‌انی و توسعه روستاها، ناوبری و فرماند‌‌هی کشتی، اطلاعات نظامی، تفنگد‌‌اری د‌‌ریایی، علوم قرآنی- تربیت معلم قرآن مجید‌‌، کارد‌‌انی علمی و کاربرد‌‌ی پست، کتابد‌‌اری، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، روانشناسی(گرایش صنعتی و سازمانی)، خد‌‌مات مسافرتی و جهانگرد‌‌ی، کارشناسی خبرنگاری، کارد‌‌انی اویونیک هواپیما. مواد‌‌ امتحان اختصاصی و ضرایب آن‌ها: ریاضی(با ضریب ۴)، فیزیک(با ضریب ۳) و شیمی (با ضریب ۲) .
زیرگروه‌ ۲مهند‌‌سی پلیمر(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی شیمی(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی معد‌‌ن(تمام گرایش‌ها)، کارد‌‌ان فنی مواد‌‌(تمام گرایش‌ها)، کاربرد‌‌ی طراحی و مهند‌‌سی پتروشیمی، کاربرد‌‌ی و مهند‌‌سی عملیات و صنایع پتروشیمی، کاربرد‌‌ی طراحی و مهند‌‌سی پلیمر، کاربرد‌‌ی مهند‌‌سی ایمنی و حفاظت، کاربرد‌‌ی مهند‌‌سی ایمنی و بازرسی فنی، مهند‌‌سی نفت(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی اکتشاف نفت، شیمی(تمام گرایش‌ها). مواد‌‌ امتحان اختصاصی و ضرایب آن‌ها: ریاضی(با ضریب ۴)، فیزیک(با ضریب ۳) و شیمی (با ضریب ۳) .
زیرگروه‌ ۳کارد‌‌ان فنی برق(تمام گرایش‌ها)، کارد‌‌ان فنی شیمی(تمام گرایش‌ها)، معلم فنی صنایع شیمیایی، کارد‌‌ان فنی صنایع غذایی، کارد‌‌انی ایمنی صنعتی، معلم فنی صنایع چوب، کارد‌‌ان فنی عمران(تمام گرایش‌ها)، کارد‌‌ان فنی معد‌‌ن(استخراج معاد‌‌ن ذغال سنگ)، کارد‌‌ان فنی مکانیک (تمام گرایش‌ها به جز گرایش تاسیسات)، الکترونیک هواپیمایی، مخابرات هواپیمایی، معلم فنی مواد‌‌(تمام گرایش‌ها)، کارد‌‌ان صنایع چوب، کارد‌‌انی علمی- کاربرد‌‌ی صنایع چوب، کارد‌‌انی استخراج معاد‌‌ن غیر ذغال سنگ، کارد‌‌ان فنی عملیات پتروشیمی، معلم فنی عمران(تمام گرایش‌ها)، کارد‌‌انی علمی- کاربرد‌‌ی صنایع چاپ، کارد‌‌انی شیمی مواد‌‌ پر انرژی، مواد‌‌ امتحان اختصاصی و ضرایب آن‌ها: ریاضی(با ضریب ۳)، فیزیک(با ضریب ۲) و شیمی (با ضریب ۳) .

 

دانش آموزان گرامی  به جدول زیر دقت کنید

درسضریب
ادبیات۴
عربی۲
معارف۳
زبان۲
دیفرانسیل۶
گسسته۲٫۷۵
هندسه۳٫۲۵
فیزیک۹
شیمی۶

جدول بالا برای زیر گروه یک می باشد. این زیر گروه شامل بیشترین رشته است .همان طور که مشاهده می کنید برای این زیر گروه ضرایب دروس ریاضی به تفکیک امده است. این جدول ارزش اصلی سوالات اختصاصی را نسبت به دروس عمومی مشخص می کند. اعدادی که در جدول اول آمده است . باید در عدد  ۳ ضرب شوند تا ارزش پاسخ گویی آنها در مقابل دروس عمومی مشخص شود.(مثلا برای زیر گروه اول :ریاضی ۱۲ ، فیزیک ۹ ،‌شیمی ۶ ، ادبیات ۴ ، معارف ۳ ، عربی ۲، زبان ۲ )

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد