preloader
۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه
انتگرال

انتگرال

انتگرال (به انگلیسی: Integral) مقدار مشترک ممکن زیرینهٔ مجموعه‌ای ریمانی و زبرینهٔ مجموعه‌ای ریمانی یک تابع حقیقی در بازهٔ مفروض است. انتگرال از مفاهیم اساسی در ریاضیات است که در کنار مشتق دو عملگر اصلی حساب دیفرانسیل و انتگرال را تشکیل می‌دهند. نخستین بار لایب نیتس نماد استانداردی برای انتگرال معرفی کرد.   و   نقاط […]

ادامه مطلب...
مشتق گیری

مشتق گیری

مشتق تابع اگر   نقطه‌ای از نمودار تابع و نقطهٔ دیگری از این نمودار باشد، آنگاه   و شیب خط قاطع عبارت است از:   کسر فوق، خارج قسمت تفاضلی  در  نامیده می‌شود. اگر  ثابت نگه داشته شود و   به سمت صفر میل کند، آنگاه خارج قسمت تفاضلی  در اگر فقط به  بستگی داشته […]

ادامه مطلب...
دنباله

دنباله

تعریف دنباله دنباله (sequence)، تابعی است که دامنه آن مجموعه اعداد طبیعی یا قطعه ای از مجموعه اعداد طبیعی باشد.   اگر دامنه دنباله قطعه‌ای از مجموعه اعداد طبیعی باشد، دنباله را متناهی می‌گوییم و اگر دامنه دنباله خود مجموعه اعداد طبیعی یا زیرمجموعه‌ای نامتناهی از آن باشد، دنباله را نامتناهی می‌گوییم. به عنوان مثال […]

ادامه مطلب...
لگاریتـم

لگاریتـم

لُگاریتم یک عدد در یک پایه، برابر با توانی از پایه‌است که آن عدد را می‌دهد. برای نمونه لگاریتم ۱۰۰۰ در پایهٔ ۱۰، برابر با ۳ است. چون ۱۰ × ۱۰ × ۱۰ = ۱۰۰۰ یا به بیان کلی‌تر اگر x = by باشد آنگاه لگاریتم x در پایهٔ b برابر با y خواهد بود […]

ادامه مطلب...
ترکیب توابع

ترکیب توابع

در ریاضیات، ترکیب تابع یک نگاشت نقطه به نقطه از یک تابع به تابعی دیگر است برای تولید تابعی سوم. برای مثال دو تابع f : X → Y و تابع g : Y → Z می توانند ترکیب شوند و حاصل تابعی خواهد بود که مقدار x در X را به مقدار g(f(x)) در Z نگاشت […]

ادامه مطلب...
قواعد مشتق گیری

قواعد مشتق گیری

قواعد اولیهٔ مشتق گیری برای هر تابع دلخواه f و g و هر عددحقیقی a داریم: قاعدهٔ ضرب ثابت قاعده جمع و تفریق     قاعده ضرب اگر برای هر دو تابع دلخواه f و g تعریف شود h(x) = f(x) g(x)، برای مشتق تابع h قاعدهٔ زیر، که به قاعده ضرب مشهور است، تعریف […]

ادامه مطلب...