فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

حذفیات امتحانات نهایی در سایت آموزش و پرورش برای بار دیگر تغییر کرد و برابر شد با جدول حذفیات منتشرشده در سایت سازمان سنجش.حذفیات امتحان نهایی پایه دوازدهم