فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

آیدا رشدی بنام رتبه ۸ کنکور سراسری

دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران/ بازیگری – کارگردانی تئاتر

 

کارنامه آیدا رشدی بنام

آیدا رشدی بنام رتبه ۸ کنکور سراسری