فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

امیر محمد پیرنیا
از لرستان .الشتر
رتبه ۱۴۹ رشته تجربی.کنکور۹۶

(دانش آموز گروه آموزشی پرواز)