فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

رئيس مرکز سنجش آموزش وپرورش گفت:براساس طرحي که در شوراي عالي آموزش و پرورش درحال تصويب است ارزشيابي دانش آموزان پايه هاي چهارم تا ششم به صورت تلفيقي (با نمره) انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري آريا،عبدالرسول عمادي افزود: براساس اين طرح کارنامه تحصيلي در سه سال اول دوره ابتدايي به صورت توصيفي (بدون نمره) و سه سال دوم به صورت تلفيقي (توصيفي + نمره) و ارزشيابي دانش آموزان در دوره هاي دبيرستان تنها به صورت نمره خواهد بود.
وي از تدوين آئين نامه اجرايي ارزشيابي دوره هاي تحصيلي دانش آموزان نيز خبر داد وگفت: براساس سند تحول آموزش و پرورش ارزشيابي دانش آموزان از دو حالت کمي و کيفي به سه حالت فرآيندمحور (توصيفي بدون نمره)، نتيجه محور (نمره) و تلفيقي (نمره و توصيفي) تغيير خواهد کرد.
عمادي دليل اين تغييرات را رفع مشکلاتي که دانش آموزان در تغيير يکباره ارزشيابي دوره ابتدايي و دوره اول متوسطه داشتند عنوان کرد.
وي در پاسخ به اين سوال که اجراي طرح ارزشيابي توصيفي حذف نمره بود و چرا نمره دوباره به کارنامه بر مي‌گردد گفت: در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش از حذف نمره بحثي نشده است و اين کار براساس اجراي نظام جديد آموزش و پرورش و سند تحول انجام خواهد شد.
رئيس مرکز سنجش آموزش و پرورش به کارنامه تحصيلي دانش آموزان نيز اشاره کرد وگفت: امسال کارنامه دانش آموزان دوره ابتدايي با تغييرات کلي و کارنامه دانش آموزان دوره اول متوسطه بدون تغيير خواهد بود.

 

منبع: خبرگزاری آریا