فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

استاد باستی، حرکت شناسی فیزیک/ استاد احمدنیا، قرابت معنایی ادبیات/ استاد فراهانی، مبحث ترکیبی گوارش زیست. با حضور مشاور پرواز کنکوری ها، مهندس مصیبی