فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

بودجه‌بندی دروس اختصاصی رشته تجربی

 

نام درس موضوع بودجه بندی در کنکور
85 86 87 88 89 90 91
ریاضی مشتق و کاربرد آن 6 6 6 6 5 6 3
هندسه 1 4 3 4 4 4 4 4
حد و پیوستگی و مجانب 3 2 3 3 2 2 4
تابع 2 2 2 1 2 3 2
معادله و نا معادله 1 1 1
آمار 2 2 2 2 2 2 2
احتمال 2 1 2 2 3 3 3
مقاطع مخروطی 2 3 2 2 2 2 2
مثلثات 1 1 1 1 1 1 2
بردار و انتقال محورها 1 1
لگاریتم و تابع نمایی 1 1 1 1 2 1 2
تصاعد و دنباله 2 1 1 1 2 1 1
انتگرال 2 3 2 2 2 2 2
دستگاه معادلات و معادله خط 1 1 1 2
معادله ی درجه 2 1 2 1 1
ماتریس 1 1 1 1 1 1
آنالیز ترکیبی 1
تابع قدر مطلع 1
تابع جزء صحیح 1 1 1
زیست پیش دانشگاهی پروتئین سازی 2 1 2 1 2 2
تکنولوژی زیستی 1 1 2 2 1 1
پیدایش حیات 1 1
تغییر گونه ها
ژنتیک جمعیت 3 1 4 3 3 1
پویایی جمعیت 1 1 1 1 1
رفتار شناسی 2 2 2 1 2
شارش انرژی 1 3 2 3 3 4 2
میکروب و ویروس 1 4 2 3 3 3 3
آغازیان 1 4 3 2 4 3 3
قارچ 2 4 2 2 1 2 1
زیست سال سوم ایمنی 1 1 2 3 1 1
اعصاب 2 2 2 1 1 1 1
حواس 3 2 1 3 1 2
هورمون ها و دستگاه درون ریز 1 2 2 1 2 1 2
ماده ی وراثتی 1 1 1 2
چرخه ی سلولی میتوز 2 2 1 1 1 1 1
میوز تولید مثل 3 3 1 2 1 1 1
ژنتیک و خاستگاه آن 4 4 4 4 4 4 4
تولید مثل گیاهان 1 2 1 2 1 1 2
رشد و نمو گیاهان 3 1 2 2 1 1 3
تولید مثل جانوران 1 1 1 2 2 3 2
زیست سال دوم مولکول های زیستی 1 1
سفری به درون سلول 1 1 1 1 1
سازمان بندی سلول ها 4 2 2 1 2 2 1
تغذیه و گوارش 1 1 2 3 5 1 2
تبادل گازها 2 1 3 2
گردش مواد 3 3 4 5 4 4 3
دفع مواد زائد 2 1 1 1 2
حرکت 3 2 2 2 1 3 1
فیزیک نور هندسی 3 3 3 3 3 3 3
انرژی – فیزیک 1 1
نوسان، موج های مکانیکی، صوت 5 5 5 5 5 6 6
مدارهای الکتریکی 2 3 3 3 3 3 3
جریان متناوب
حرکت 3 3 3 3 3 3 2
گرما و قانون گازها 3 3 3 3 3 1 2
فشار و ویژگی های ماده 1 1 1 1 1 2 1
دینامیک 3 2 2 2 2 2 2
خازن و الکتریسیته ی ساکن 3 2 2 2 2 2 2
مغناطیس و القا 2 2 2 2 2 2 3
بردار 1 1 1
کار و انرژی 1 1 1 1 1
فیزیک اتمی و جدید 3 3 4 3 3 3 4
موج های الکترومغناطیسی 1 1 1 1 1 1 2
شیمی 2 ساختار اتم 3 3 3 3 2 2 2
خواص تناوبی عنصرها 2 1 2 1 3 3 2
ترکیب های یونی 1 1 1 1 1 2 2
پیوند کووالانسی 3 4 3 4 3 2 3
کربن 1 1 1 2 2 2 1
در آزمایشگاه شیمی 1 1
شیمی 3 واکنش های شیمیایی و استوکیومتری 4 6 4 4 3 4 4
ترمودینامیک شیمیایی 4 2 4 4 3 3 3
محلول ها  4 5 4 4 4 5 2
شیمی پیش  سینتیک شیمیایی 3 3 3 2 4 2 3
تعادل شیمیایی 3 3 3 3 2 3 2
اسید و باز 3 3 3 4 4 4 4
الکترو شیمی 3 2 3 3 4 3 4