فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

بودجه‌بندی دروس عمومی رشته ریاضی از سال ۸۸ تا ۹۴  و تخصصی ۹۱ تا ۹۶

دروس عمومی

زبان و ادبیات فارسی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
املا ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
دستور زبان و نگارش ۵ ۶ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
تاریخ ادبیات ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
آرایه ها ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قرابت معنایی ۱۰ ۸ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹

زبان عربی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ترجمه و تعریب ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
درک مطلب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
تشکیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تحلیل صرفی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قواعد ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸

دین و زندگی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سال دوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال سوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال چهارم ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷

زبان انگلیسی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۷ ۶ ۶ ۷ ۸ ۸ ۸
گرامر ۳ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴
Cloze Test ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
درک مطلب (Reading) ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۸ ۸ ۸

دروس اختصاصی رشته ریاضی

ریاضیات
دیفرانسیل و ریاضیات پایه نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
یادآوری مفاهیم پایه ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دنباله ۲ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱
حد و پیوستگی ۳ ۴ ۴ ۵ ۴ ۴
مشتق و کاربرد مشتق ۹ ۸ ۸ ۶ ۶ ۷
انتگرال ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تابع ۳ ۳ ۳ ۱ ۲ ۲
الگو و دنباله ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
توابع خاص، نامعادله ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰
توابع نمایی و لگاریتم ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱
محاسبات جبری معادلات ونامعادلات ۱ ۲ ۱ ۳ ۴ ۳
مثلثات ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۴
ریاضیات گسسته وجبرواحتمال و آمار
و مدل سازی
نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
گراف ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲
نظریه اعداد ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳
ترکیبیات ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۰
احتمال ۳ ۳ ۴ ۳ ۴ ۴
استدلال ریاضی ۱ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲
مجموعه ها، ضرب دکارتی و رابطه ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲
آمار و مدلسازی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
آنالیز ترکیبی ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰
هندسه تحلیلی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
بردار ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱
خط و صفحه ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱
مقاطع مخروطی ۱ ۳ ۲ ۳ ۲ ۲
ماتریس و دترمینان ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۳
دستگاههای معادله های خطی ۲ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱
هندسه پایه نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
استدلال در هندسه ۲ ۱ ۲ ۳ ۱ ۱
مساحت و قضیه فیثاغورس ۱ ۲ ۳ ۰ ۱ ۱
تشابه ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱
دایره ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱
تبدیل ها ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
هندسه ی فضایی ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ۳
فیزیک
فیزیک پیش نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
حرکت شناسی ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
دینامیک ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۵
نوسان ۳ ۳ ۳ ۲ ۲ ۳
موج های مکانیکی ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲
صوت ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲
موج های الکترومغناطیسی ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲
فیزیک اتمی ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲
فیزیک حالت جامد ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱
فیزیک هسته ای ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
فیزیک پایه نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
نور هندسی ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
فیزیک و اندازه گیری ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰
کار و انرژی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰
ویژگی های ماده ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۱
گرما و قانون گازها ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۴
ترمودینامیک ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
الکتریسته ساکن ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ ۴
جریان الکتریکی ۴ ۴ ۴ ۴ ۳ ۳
مغناطیس و القا ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴
شیمی
شیمی ۲ نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
ساختار اتم ۳ ۱ ۳ ۲ ۳ ۲
جدول تناوبی عنصرها ۳ ۴ ۳ ۲ ۳ ۳
ترکیب های یونی ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱
ترکیب های کووالانسی ۳ ۲ ۲ ۴ ۳ ۳
ترکیب های آلی ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
شیمی سوم نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
استوکیومتری ۴ ۴ ۵ ۴ ۴ ۴
ترمودینامیک ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
محلول ها ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
شیمی پیش نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
سنتیک ۲ ۲ ۴ ۲ ۲ ۲
تعادل ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۳
اسید و با ز ۳ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴
الکتروشیمی ۴ ۴ ۳ ۳ ۳ ۳