فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

بودجه‌بندی دروس عمومی و تخصصی رشته تجربی از سال ۸۸ تا ۹۴

دروس عمومی 

زبان و ادبیات فارسی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
املا ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
دستور زبان و نگارش ۵ ۶ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
تاریخ ادبیات ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
آرایه ها ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قرابت معنایی ۱۰ ۸ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹

زبان عربی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ترجمه و تعریب ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
درک مطلب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
تشکیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تحلیل صرفی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قواعد ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸

دین و زندگی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سال دوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال سوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال چهارم ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷

زبان انگلیسی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۷ ۶ ۶ ۷ ۸ ۸ ۸
گرامر ۳ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴
Cloze Test ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
درک مطلب (Reading) ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۸ ۸ ۸

دروس اختصاصی رشته ی تجربی

علوم زمین سال چهارم

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
فصل ۱ ۱ ۱
فصل ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲
فصل ۳ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱
فصل ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۶ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۷ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۸ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۹ ۱ ۲ ۲
فصل ۱۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۱۱ ۲ ۲ ۱ ۲
فصل ۱۲ ۱ ۱ ۱ ۱

 

زمین شناسی سال سوم

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
فصل ۱
فصل ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱
فصل ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۵ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۲
فصل ۶ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۳
فصل ۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۸ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۹ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
زیست شناسی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
مولکول زیستی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
سفری به درون سلول ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱
سفری در دنیای جانداران ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱
گوارش ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ ۱
تبادل گازها ۲ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰
گردش مواد ۳ ۲ ۵ ۳ ۵ ۳
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید ۲ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
حرکت ۱ ۲ ۳ ۱ ۲ ۰
ایمنی بدن ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
دستگاه عصبی ۱ ۲ ۳ ۲ ۱ ۲
حواس ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۳
هورمون ها و دستگاه درون ریز ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲
ماده ژنتیک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
کروموزوم ها و می توز ۱ ۱ ۰ ۳ ۱ ۰
میوز و تولید مثل جنسی ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
ژنتیک و خاستگاه آن ۴ ۴ ۳ ۳ ۳ ۳
تولید مثل گیاهان ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱
رشد و نمو در گیاهان ۳ ۱ ۳ ۱ ۱ ۱
تولید مثل و رشد نمو جانوران ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲
پروتئین سازی ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲
تکنولوژی زیستی ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
پیدایش و گسترش زندگی ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱
تغییر و تحول گونه ها ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۱
ژنتیک جمعیت ۱ ۲ ۴ ۴ ۲ ۵
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰
رفتار شناسی ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
شارش انرژی در جانداران ۲ ۴ ۳ ۶ ۲ ۳
ویروس ها و باکتری ها ۳ ۴ ۱ ۲ ۱ ۲
آغازیان ۳ ۳ ۲ ۳ ۴ ۳
قارچ ها ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱
کاملا ترکیبی ۴ ۶ ۴ ۲ ۵ ۹
فیزیک نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
نور هندسی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
انرژی – فیزیک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نوسان موج های مکانیکی ، صوت ۶ ۵ ۵ ۵ ۲+۲+۲ ۲+۲+۱
مدار های الکتریکی ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳
حرکت شناسی ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
گرما و قانون گازها ۲ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳
فشار و ویژگی های ماده ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
دینامیک ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲
خازن و الکتریسیته ساکن ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۳
مغناطیس و القا ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
بردار ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
کار و انرژی ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فیزیک اتمی و جدید ۴ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
موج های الکترومغناطیسی ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
ریاضی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
مشتق و کاربرد آن ۳ ۴ ۶ ۵ ۵ ۴
هندسه ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
حد و پیوستگی ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
مجانب ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تابع ۳ ۳ ۱ ۳ ۳ ۳
معادله و نامعادله ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱
آمار ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
احتمال ۳ ۴ ۲ ۲ ۳ ۳
مقاطع مخروطی ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲
مثلثات ۲ ۲ ۳ ۲ ۱ ۳
معادله مثلثاتی ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
لگاریتم و تابع نمایی ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۲
تصاعد و دنباله ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱
انتگرال ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
دستگاه معادلات و معادله خطی ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
معادله درجه ۲ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
ماتریس۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰
آنالیز ترکیبی ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
رشد و زوال ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
تابع جزء صحیح ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
شیمی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
ساختار اتم ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲
خواص تناوبی عنصرها ۲ ۲ ۲ ۲ ۴ ۲
ترکیب های یونی ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲
پیوند کووالانسی ۳ ۳ ۳ ۴ ۳ ۳
ترکیب آلی ۱ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲
استوکیومتری ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۵
ترمودینامیک شیمیایی ۳ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴
محلول ها ۲ ۴ ۴ ۵ ۴ ۴
سینتیک شیمیایی ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۲
تعادل شیمیایی ۲ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳
اسید و باز ۴ ۳ ۳ ۲ ۳ ۴
الکتروشیمی ۴ ۳ ۴ ۳ ۳ ۲