فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی

 

دروس عمومی
عنوان درس تعداد سوال زمان پاسخگویی
زبان و ادبیات فارسی ۲۵ ۱۸
عربی ۲۵ ۲۰
دین و زندگی ۲۵ ۱۷
زبان انگلیسی ۲۵ ۲۰
جمع چهار درس ۱۰۰ ۶۵

 

دروس اختصاصی گروه  تجربی
عنوان درس تعدادسوال مدت پاسخگویی
زمین شناسی ۲۵ ۲۰
زیست شناسی ۵۰ ۳۶
شیمی ۳۵ ۳۵
فیزیک ۳۰ ۳۷
ریاضی ۳۰ ۴۷
جمع  پنج  درس ۱۷۰ ۱۷۵