فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

اولاً درس منطق از سال سوم به سال دوم منتقل شده.
ثانیاً بخش هایی حذف و چند مورد اضافه شده:
حذفیات
۱- در درس هفتم: یکی از اقسام قضیه ی شرط منفصل یعنی مانعه الرفع (مانعه الخلوّ) و جدول صدق و تمرینات مربوط به آن از کتاب جدید حذف شده.
۲- در درس هشتم: در اقسام تقابل اثری از حکم «تداخل تحت تضاد» و «تداخل» و جدول صدق و تمریناتشان در کتاب جدید نیست.
۳- در درس هشتم در «در رابطه‌ی عکس» «عکس نقیض» و جدول صدق آن و تمرینات مربوط به آن از کتاب جدید محذوف گشته.
افزودنی‌ها
۱- در درس دهم در بخش قیاس استثنایی، نوع منفصل حقیقی و مانعه الجمع با جدول صدقشان افزوده شده.
۲- در تمرینات پایان درس سیزدهم ۴ تمرین اضافه شده است.
با این اوصاف تا کنکور سال ۹۷ همان محتوای قبلی و کتاب سابق قابل استفاده است و از سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دی‌وی‌ی‌های منطق پرواز به روز خواهد شد.