فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

رتبه ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی برتر ایرانی در جدیدترین رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا در ماه می سال ۲۰۱۵ منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، نتایج جدید رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه می سال ۲۰۱۵ میلادی نظام رتبه‌بندی ESI یا (Essential Science Indicators) اعلام شد.

مبنای این رتبه‌‌بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه ISI Web of Sciences در فاصله ده ‌سال و چهار ماه ژانویه ۲۰۰۵ تا پایان آپریل ۲۰۱۵ بوده که اطلاعات آن هر دوماه یکبار روزآمد می‌شود.

از کشور ایران، در حال حاضر ۱۰ دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه‌بندی واجد رتبه هستند که رتبه آن‌ها براساس تعداد استنادات به یک درصد مقالات پراستناد دنیا در جدول آمده است.

جدول ۱: رتبه دانشگاه‌ها و موسسات‌ علوم پزشکی کشور  براساس تعداد استنادات

ردیف دانشگاه علوم پزشکی/موسسه

رتبه در گروه موضوعی

رتبه کل Clinical Medicine Pharmacology & Toxicology
۱ تهران ۸۱۴ ۴۷۳ ۱۸۱
۲ شهید بهشتی ۱۱۸۱ ۸۸۸ ۵۶۴
۳ شیراز ۲۲۳۴ ۱۳۴۴
۴ اصفهان ۲۳۲۳ ۱۳۵۳
۵ تبریز ۲۵۰۲ ۲۰۲۶ ۵۸۳
۶ انستیتو پاستور ۲۶۸۳ ۳۳۹۱
۷ مشهد ۲۷۰۳ ۱۸۹۱ ۶۱۸
۸ ایران ۳۰۴۳ ۱۸۷۶
۹ کرمان ۳۴۶۶ ۳۳۰۷
۱۰ بقیه الله ۴۰۵۶ ۳۴۳۸

رتبه این ۱۰ دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور براساس تعداد مقالات یک درصد پراستناد آن‌ها در بانک اطلاعاتی ISI Web of Science در دوره ده ساله فوق در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲: رتبه دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ علوم پزشکی‌ کشور بر اساس تعداد مقالات

ردیف دانشگاه علوم پزشکی/موسسه

رتبه در گروه موضوعی

رتبه کل Clinical Medicine Pharmacology & Toxicology
۱ تهران ۴۳۱ ۱۸۰ ۳۲
۲ شهید بهشتی ۶۴۳ ۴۰۱ ۱۵۶
۳ شیراز ۱۳۲۹ ۵۶۲
۴ اصفهان ۱۴۵۹ ۵۸۹
۵ تبریز ۱۵۶۰ ۸۳۳ ۳۴۰
۶ مشهد ۱۶۷۴ ۸۰۲ ۲۸۹
۷ ایران ۲۰۱۷ ۸۹۷
۸ انستیتو پاستور ۲۱۹۷ ۱۹۴۱
۹ کرمان ۲۴۸۹ ۱۵۷۱
۱۰ بقیه الله ۲۶۲۱ ۱۴۶۵

اطلاعات کلی دانشگاه‌ها و مؤسسات واجد رتبه در این نظام رتبه بندی شامل تعداد کل مقالات، تعداد کل استنادات، متوسط تعداد استناد به ازای هرمقاله و تعداد مقالات پُراِستناد در جدول ۳ آمده است.

جدول ۳: رتبه دانشگاه‌ها و مؤسسات علوم پزشکی‌ کشور براساس تعداد کل استنادات

ردیف دانشگاه علوم پزشکی/موسسه تعداد کل مقالات
تعداد کل استنادات متوسط تعداد استناد به ازای مقاله تعداد مقالات پراستناد
۱ تهران ۱۴۱۵۸ ۸۸۰۸۷ ۲۲/۶ ۵۶
۲ شهید بهشتی ۹۳۸۲ ۵۱۰۴۴ ۴۴/۵ ۳۱
۳ شیراز ۳۶۰۲ ۱۷۰۴۹ ۷۳/۴ ۳
۴ اصفهان ۳۱۲۴ ۱۵۶۰۹ ۰۰/۵ ۱۳
۵ تبریز ۲۸۳۵ ۱۳۴۰۳ ۷۳/۴ ۶
۶ انستیتو پاستور ۱۵۳۷ ۱۱۶۳۰ ۵۷/۷ ۱۰
۷ مشهد ۲۵۳۹ ۱۱۴۳۹ ۵۱/۴ ۹
۸ ایران ۱۸۳۳ ۸۶۰۳ ۶۹/۴ ۱
۹ کرمان ۱۰۸۶ ۵۸۵۰ ۳۹/۵ ۴
۱۰ بقیه الله ۹۲۷ ۳۵۲۱ ۸۰/۳ ۶

منبع:خبرگزاری مهر