فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

رشته اقتصاد

علوم  اقتصادي
زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 واژگان vocabulary 10 10 10 10 10 50 33%
2 گرامر 5 5 5 5 5 25 17%
3 درك مطلب 15 15 15 15 15 75 50%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
اقتصاد خرد سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 ماليات ها ويارانه ،قيمت سقف و كف 2 1 1 1 0 5 3%
2 اضافه رفاه مصرف كننده و توليد كننده 0 0 1 1 0 2 1%
3 تعادل والراسي و مارشالي 0 0 0 0 0 0 0%
4 جابجايي عرضه وتقاضا 0 0 1 1 1 3 2%
5 تعادل عرضه و تقاضا 0 0 0 0 0 0 0%
6 كشش قيمتي تقاضا 1 1 2 2 4 10 7%
7 كشش مخارج 0 0 0 0 0 0 0%
8 كشش درآمدي تقاضا 0 0 0 1 1 2 1%
9 كشش قيمتي عرضه 1 1 0 0 1 3 2%
10 كشش متقاطع 1 1 1 0 1 4 3%
11 مفهوم مطلوبيت كل و نهايي و روابط آنها 0 0 0 0 0 0 0%
12 اصول رفتار مصرف كننده عقلايي 1 0 0 0 0 1 1%
13 وي‍‍ژگي هاي منحني بي تفاوتي 0 0 0 0 1 1 1%
14 تعادل مصرف كننده -قيد بودجه 3 3 4 1 1 12 8%
15 منحني درآمد -مصرف(ICC) 0 1 0 0 1 2 1%
16 تابع انگل 0 0 1 0 1 2 1%
17 منحني قيمت -مصرف(PCC) 2 0 0 0 0 2 1%
18 اثر جانشيني و درآمدي وكل 0 1 0 2 0 3 2%
19 تقاضاي معمولي و جبراني 0 1 0 0 1 2 1%
20 مبادله كالا 0 0 0 0 0 0 0%
21 توليد متوسط و نهايي وروابط آنها 1 0 0 0 0 1 1%
22 كشش عوامل توليد 0 0 1 1 1 3 2%
23 تابع توليد كاب- داگلاس 1 0 0 0 0 1 1%
24 نواحي توليدي 0 0 0 0 0 0 0%
25 بازدهي نسبت به مقياس 0 0 1 2 0 3 2%
26 تعادل توليد كننده 0 2 0 1 1 4 3%
27 منحنی مسیر توسعه 1 0 0 0 0 1 1%
28 اثر جانشيني وتوليدي و كل تغيير قيمت عوامل توليد 0 0 0 0 0 0 0%
29 كشش جانشيني عوامل توليد 1 1 1 1 0 4 3%
30 روابط منحني هاي هزينه 2 1 1 0 0 4 3%
31 كشش هزينه اي توليد 0 0 2 1 1 4 3%
32 رابطه منحني هاي هزينه وتوليد 2 0 1 0 1 4 3%
33 هزينه هاي بلندمدت 0 0 0 0 1 1 1%
34 بازار رقابت كامل 0 2 0 2 1 5 3%
35 تعادل بنگاه و صنعت رقابتي در بلندمدت 2 2 1 1 1 7 5%
36 عرضه صنعت دركوتاه مدت 0 1 1 0 1 3 2%
37 عرضه صنعت در بلندمدت(با هزينه هاي ثابت صعودي ونزولي) 0 1 1 0 0 2 1%
38 صرفه هاي ناشي از مقياس 0 0 0 0 0 0 0%
39 بازارانحصار كامل 0 0 0 0 0 0 0%
40 تعادل بلند مدت انحصارگر 1 1 1 2 1 6 4%
41 كنترل انحصارگر 1 0 0 0 0 1 1%
42 سياست تبعيض قيمت 1 2 1 0 0 4 3%
43 انحصارگر چند كارخانه اي 1 1 1 1 1 5 3%
44 تعريف بازار رقابت انحصاري 0 0 0 0 0 0 0%
45 تعادل بازار رقابت انحصاري در كوتاه مدت 0 1 0 0 0 1 1%
46 تعادل بازار رقابت انحصاري در بلند مدت 1 0 1 0 1 3 2%
47 مقايسه بازار رقابت و انحصار كامل و رقابت انحصاري در بلندمدت 1 0 2 3 0 6 4%
48 انواع بازار انحصار چند قطبي 1 1 2 4 1 9 6%
49 تابع تقاضاي شكسته(سوئيزي) 0 1 0 0 0 1 1%
50 مدل رهبري قيمت 0 0 0 0 0 0 0%
51 بهينه پارتو 0 0 0 0 0 0 0%
52 بازار عوامل توليد 1 1 0 0 0 2 1%
53 تقاضاي بنگاه  و بازاربراي عامل توليد 1 2 1 2 0 6 4%
جمع 30 30 30 30 25 145 100%
اقتصاد كلان سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 چرخه توليد و درآمد 2 2 1 0 1 6 4%
2 محاسبات ملي 2 1 1 2 1 7 5%
3 شاخص قيمتها 0 0 0 2 1 3 2%
4 مدل درآمد -مخارج 1 3 2 1 0 7 5%
5 ضريب تكاثر 3 0 3 1 1 8 6%
6 سیاست های پولی ومالی 1 1 0 0 1 3 2%
7 شكاف ركودي و تورمي 0 0 0 0 0 0 0%
8 بودجه دولت و عومل موثر برآن 0 0 1 0 0 1 1%
9 بودجه متوازن و ضريب تكاثري آن 0 1 1 0 0 2 1%
10 تثبيت كننده هاي خودكار 0 0 0 0 0 0 0%
11 معماي صرفه جويي و پس انداز 0 0 0 0 0 0 0%
12 پايداري و ناپايداري تعادل 0 0 0 0 0 0 0%
13 بازار كالاIS 0 2 0 2 1 5 3%
14 بازار پول LM 0 1 2 0 0 3 2%
15 بازار پول و اوراق قرضه 0 0 0 0 0 0 0%
16 تعادل همزمان در بازار كالا و پولIS-LM 0 1 1 0 0 2 1%
17 اثرسياست هاي پولي و مالي برIS-LM 3 0 1 3 0 7 5%
18 كارايي سياست پولي و مالي 4 1 3 1 2 11 8%
19 تعميم مدل درآمد مخارج 0 1 2 0 0 3 2%
20 تراز پرداخت ها BP 0 1 0 0 0 1 1%
21 تعادل داخلي و خارجي اقتصادIS-LM-BP 2 1 1 1 2 7 5%
22 سيستم نرخ ارز ثابت و شناور 0 0 1 1 1 3 2%
23 تقاضاي كل 1 1 2 0 1 5 3%
24 عرضه كل 0 0 0 0 0 0 0%
25 عرضه وتقاضاي نيروي كار 0 1 0 0 0 1 1%
26 عرضه كل از ديدگاه كلاسيك 1 2 0 0 0 3 2%
27 عرضه كل از ديدگاه كينزي 0 1 0 0 1 2 1%
28 تعادل عرضه و تقاضاي كل 0 0 0 1 0 1 1%
29 سياست پولي و مالي در عرضه و تقاضاي كل 0 0 0 1 1 2 1%
30 منحني فيليپس در كوتاه مدت و. بلند مدت 2 1 1 2 1 7 5%
31 قانون اوكان 0 0 0 1 0 1 1%
32 انتظارات تطبيقي فريدمن 1 1 0 0 0 2 1%
33 تحليل نئوكلاسيكها و انتظارات عقلايي 0 1 0 0 1 2 1%
34 نظريه هاي تورم 0 0 1 0 0 1 1%
35 اقتصاد بخش عرضه 0 0 0 0 0 0 0%
36 انواع بيكاري 0 0 0 0 0 0 0%
37 درآمد مطلق كينز 0 1 0 1 0 2 1%
38 درآمد نسبي دوزنبري 1 0 0 1 0 2 1%
39 مصرف بين دوره اي فيشر 0 0 0 0 1 1 1%
40 درامد دائمي فريدمن 1 0 2 1 0 4 3%
41 مصرف سيكل زندگي 0 1 1 1 2 5 3%
42 اثر پيگو 1 0 0 0 0 1 1%
43 نظريه شتاب ساده و انعطاف پذير 1 1 2 0 1 5 3%
44 ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري كينز 0 0 0 0 0 0 0%
45 ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري فيشر 0 0 0 0 0 0 0%
46 كارايي نهايي سرمايه گذاري 0 0 0 2 0 2 1%
47 نظريه نئو كلاسيك سرمايه گذاري 0 0 0 0 0 0 0%
48 هزينه اجاره سرمايه 0 0 0 0 0 0 0%
49 تقاضاي پول كمبريج 0 0 0 0 1 1 1%
50 تقاضاي پول كينز 1 0 0 2 2 5 3%
51 تقاضاي سفته بازي توبين(پورت فوليو) 0 1 0 1 0 2 1%
52 تقاضاي معاملاتي بامول -توبين 1 1 0 0 1 3 2%
53 تقاضاي پول فريدمن 1 0 1 0 0 2 1%
54 مكانيزم تكاثري خلق پول 0 0 0 0 0 0 0%
55 عوامل موثر بر عرضه پول 0 1 0 2 1 4 3%
جمع 30 30 30 30 25 145 100%
رياضي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آنالیز ترکیبی 1 1 0 0 1 3 2%
2 اعداد مختلط 1 0 1 1 1 4 3%
3 ماتریس های مربعی و همانی والحاقی 1 0 1 1 0 3 2%
4 دترمینان 0 2 1 1 0 4 3%
5 معکوس ماتریس 0 0 0 0 0 0 0%
6 ماتريس معين – شبه معين 0 1 1 0 0 2 1%
7 مقادیر ویژه ومرتبه ماتریس 1 1 1 2 1 6 4%
8 دستگاه معادلات خطی 0 0 0 0 0 0 0%
9 دستگاه معادلات خطی همگن 0 0 0 1 0 1 1%
10 بردارها 1 1 0 0 1 3 2%
11 خط و صفحه 0 0 1 2 0 3 2%
12 مجموعه ها 1 1 1 1 0 4 3%
13 بسط دوجمله ای 1 0 0 1 0 2 1%
14 لگاریتم 0 0 0 0 0 0 0%
15 دنباله و سری 0 0 1 1 0 2 1%
16 مفهوم تابع 0 0 1 0 1 2 1%
17 دامنه تابع 0 1 0 0 0 1 1%
18 برد تابع 1 1 1 1 0 4 3%
19 ترکیب توابع 1 0 0 0 1 2 1%
20 توابع زوج و فرد -یک به یک- یکنوا- پوشا 1 1 0 0 1 3 2%
21 معکوس تابع 1 0 1 0 0 2 1%
22 توابع متناوب 0 0 0 0 0 0 0%
23 حد تابع 2 1 2 1 2 8 6%
24 پیوستگی 0 0 0 0 0 0 0%
25 قاعده های مشتق گیری 0 0 1 0 0 1 1%
26 ژاكوبين 1 0 0 0 0 1 1%
27 توابع هیپربولیک 1 1 1 0 0 3 2%
28 مشتق گیری ضمنی 0 0 0 0 2 2 1%
29 مشتق گیری زنجیره ای 0 0 1 2 0 3 2%
30 مشتق گیری از تابع مرکب 0 0 0 1 0 1 1%
31 مشتق  توابع چند متغیره 0 1 0 0 0 1 1%
32 مشتق گیری از یک تابع نسبت به تابع دیگر 1 0 1 0 1 3 2%
33 مشتق گیری از انتگرال 0 0 0 0 0 0 0%
34 مشتق مرتبه n ام یک تابع 1 1 0 1 0 3 2%
35 مشتق جزئي 0 1 0 0 0 1 1%
36 نقاط اکسترمم نسبی و مطلق 1 1 0 0 0 2 1%
37 وضعیت انحنا ونقاط عطف 0 0 1 2 1 4 3%
38 آزمون مشتق دوم 0 0 0 0 0 0 0%
39 قضیه لاگرانژ 0 0 1 0 0 1 1%
40 مقدار تقریبی یک تابع در یک نقطه 0 0 0 0 0 0 0%
41 دیفرانسیل تابع 0 0 0 0 0 0 0%
42 نرخ رشد 1 1 1 0 0 3 2%
43 انتگرال نامعین 0 0 0 0 0 0 0%
44 قاعده های انتگرالگیری 0 3 2 3 1 9 6%
45 انتگرال معین 0 0 0 0 0 0 0%
46 کاربرد انتگرال 1 0 1 1 1 4 3%
47 دامنه و برد توابع چند متغیره 1 1 1 0 1 4 3%
48 حد و پيوستگي درتوابع چند متغیره 1 1 1 0 1 4 3%
49 مشتق توابع چند متغیره 2 0 1 2 1 6 4%
50 دیفرانسیل کامل توابع چند متغیره 0 1 1 0 1 3 2%
51 اکسترمم در توابع چند متغیره 1 1 0 0 1 3 2%
52 معادلات دیفرانسیل 1 2 0 1 0 4 3%
53 مباحث کاربردی در اقتصاد 4 4 3 4 5 20 14%
جمع 30 30 30 30 25 145 100%
آمار سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 پارامترهای مرکزی(میانگین،میانه ،مد،چندک ها) 2 2 1 3 0 8 6%
2 پارامترهای پراکندگی 0 0 0 0 1 1 1%
3 نرخ رشد 1 1 0 1 1 4 3%
4 ضریب تغييرات 0 1 1 1 2 5 4%
5 كشيدگي-چولگی -گشتاور 1 1 2 1 0 5 4%
6 انالیز ترکیبی:اصل ضرب- ترتیب- ترکیب 1 1 1 0 2 5 4%
7 احتمال 2 1 1 1 0 5 4%
8 احتمال شرطی 1 1 2 0 0 4 3%
9 احتمال متوسط وقضيه بيز 0 0 0 1 1 2 1%
10 متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته 0 0 0 0 0 0 0%
11 تابع احتمال گسسته وتابع چگالی پیوسته 2 1 1 2 0 6 4%
12 تابع توزیع تجمعی 0 0 0 1 0 1 1%
13 مدمیانه چارک 0 0 0 0 1 1 1%
14 امید ریاضی واریانس کوواریانس 2 2 1 1 2 8 6%
15 تابع احتمال توام 0 1 0 0 0 1 1%
16 توزیع حاشیه ای  توزیع احتمال شرطی امید شرطی 0 0 0 0 0 0 0%
17 ضریب همبستگی و ضریب تعیین 2 0 1 0 1 4 3%
18 رگرسیون 1 1 2 1 0 5 4%
19 توزیع گسسته:برنولی دوجمله ای 1 3 3 3 2 12 9%
20 توزیع پیوسته : نمای گاما… 1 1 2 1 0 5 4%
21 توزیع نمونه ای 0 1 0 0 1 2 1%
22 میانگین نمونه 2 1 1 1 0 5 4%
23 قضیه حد مرکزی 0 0 0 0 0 0 0%
24 چی بی شف 1 0 1 2 0 4 3%
25 واریانس نمونه 0 1 0 0 1 2 1%
26 نسبت نمونه 1 0 0 2 0 3 2%
27 برآورد نقطه ای 1 1 0 0 0 2 1%
28 خواص مطلوب آماره ها 3 2 3 2 2 12 9%
29 برآورد فاصله ای 0 0 0 0 0 0 0%
30 برآورد فاصله ای میانگین 2 2 1 0 0 5 4%
31 برآورد فاصله ای نسبت 0 1 2 1 0 4 3%
32 برآورد فاصله ای واریانس 1 0 0 0 1 2 1%
33 فرض صفر و مقابل 0 0 1 0 0 1 1%
34 خطای نوع اول و دوم و توان آزمون 0 0 0 1 1 2 1%
35 آزمون فرض 0 0 1 0 0 1 1%
36 آزمون میانگین جامعه 0 0 0 1 0 1 1%
37 آزمون مقایسه نمونه های جفت شده 0 0 0 0 0 0 0%
38 آزمون نسبت جامعه 0 0 0 0 0 0 0%
39 آزمون واریانس جامعه 0 0 0 1 0 1 1%
40 آزمون نیکویی برازش 1 0 1 0 0 2 1%
41 آزمون استقلال 0 1 0 0 0 1 1%
42 آزمون معني داري رگرسیون 0 1 0 1 0 2 1%
43 تحلیل واریانس 1 2 1 1 1 6 4%
جمع 30 30 30 30 20 140 100%
دروس تخصصي(تجارت بین الملل،مالیه بین الملل،اقتصاد بخش عمومی،پول و بانکداری،اقتصاداسلامی) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 1سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مفهوم تجارت بین الملل 1 1 4%
2 قانون مزیت نسبی 1 1 4%
3 منافع حاصل از تجارت تحت هزینه های فرصت فزاینده 0 0 0%
4 عرضه وتقاضا، منحنی های پیشنهاد،رابطه مبادله 0 0 0%
5 نظریه هکشر اوهلین 0 0 0%
6 رشد اقتصادی ،قضیه ریبژینسکی 1 1 4%
7 محدودیت های تجاری 2 2 8%
1 بازارهای ارزو نرخ ارز-آربیتراژبهره 3 3 12%
2 تراز پرداخت ها 1 1 4%
3 تراز پرداخت ها تحت نظام نرخ ارز ثابت و شناور-منحنی J 1 1 4%
4 رهیافت پولی-رهیافت تراز موجودی اوراق بهادار 0 0 0%
5 سیاستهای تعدیل 0 0 0%
1 مفهوم اقتصاد بخش عمومی 2 2 8%
2 مالیاتهای مستقیم وغیرمستقیم 1 1 4%
3 مالیات وسوبسید در بازار انحصاری 1 1 4%
4 مالیات بر درامد-بر سود خالص و… 0 0 0%
5 تامین اجتماعی، سیستم حمایتی از قشر فقیر 1 1 4%
6 اقتصاد رفاه 0 0 0%
1 مفهوم پول 2 2 8%
2 عرضه پول 1 1 4%
3 واسطه گران مالی 0 0 0%
4 وظایف و ویژگی های ابزارهای مالی 0 0 0%
5 نرخ بهره 0 0 0%
6 بانکداری -بانک مرکزی 0 0 0%
7 تقاضای پول 2 2 8%
1 تعاریف و کلیات 2 2 8%
2 قواعد فقهی وکاربرد آن دراقتصاد 1 1 4%
3 مالکیت 1 1 4%
4 اقتصادبازرگانی 0 0 0%
5 اقتصاد بخش عمومی-مالیاتهای اسلامی 0 0 0%
6 نظام مالی در اسلام 1 1 4%
جمع 0 0 0 0 25 25 100%