فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                                               رشته زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی
درس: زبان عمومی سراسری
ردیف مبحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 Grammar 16 10 26 22%
2 Vocabulary 14 20 34 28%
3 Cloze Test 10 10 20 17%
4 Reading Comperhension 20 20 40 33%
جمع 60 60 120 100%
( تاریخ ادبیات،شعر،نمایش نامه،رمان) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 ادبیات قرون وسطی تا سال 1485 3 1 4 4%
2 ادبیات قرن شانزدهم (1603-1485) 4 1 5 6%
3 ادبیات اوایل قرن هفدهم (1660-1603) 2 3 5 6%
4 ادبیات احیای سلطنت و قرن هجدهم (1785-1660) 4 3 7 8%
5 ادبیات دوره رمانتیک 6 3 9 10%
6 ادبیات دوره ویکتورین 6 7 13 15%
7 ادبیات دوره مدرن 5 7 12 13%
8 ادبیات آمریکا 0 0 0 0%
9 شعر 5 8 13 15%
10 نمايش‌نامه 5 4 9 10%
11 رمان 5 7 12 13%
جمع 45 44 89 100%
(مكاتب ادبي،نقد ادبي، اصطلاحات ادبي) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 رئاليسم 0 0 0 0%
2 ناتوراليسم 0 0 0 0%
3 نئوكلاسيسيسم 0 0 0 0%
4 رومانتيسم 0 0 0 0%
5 ترنسندنتاليسم 0 0 0 0%
6 پيش رافائلي 0 0 0 0%
7 دكدانس 0 0 0 0%
8 ايستتيسيسم 0 0 0 0%
9 سمبوليسم 0 0 0 0%
10 مدرنيسم 0 0 0 0%
11 امپرسيونيسم 0 0 0 0%
12 اكسپرسيونيسم 1 0 1 3%
13 ايماژيسم 0 0 0 0%
14 سورئاليسم 1 0 1 3%
15 پست مدرنيسم 1 0 1 3%
16 تاريخ نقد ادبي 6 3 9 23%
17 رويكردهاي نقد ادبي 4 8 12 30%
18 اصطلاحات ادبي 7 9 16 40%
جمع 20 20 40 100%