فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                                     رشته علوم و صنایع غذایی

علوم و صنايع غذايي
زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 زمانها 1 0 2 1 1 5 3%
2 وارونگي و ساختار موازي 0 0 0 0 0 0 0%
3 شبه جمله اسمي 1 0 0 0 0 1 1%
4 اسامي قابل شمارش و غيرقابل شمارش 0 0 0 0 0 0 0%
5 شكل كلمه 1 3 0 2 1 7 5%
6 مطابقت فاعل با فعل 0 0 0 0 0 0 0%
7 كلمات ربطي 3 1 2 2 0 8 5%
8 حروف اضافه 1 2 1 0 2 6 4%
9 واژگان(فعل) 4 2 3 4 4 17 11%
10 واژگان(صفت) 0 1 1 1 0 3 2%
11 واژگان(اسم) 5 5 5 5 6 26 17%
12 واژگان(قيد+افعال دوكلمه اي) 1 1 1 0 0 3 2%
13 صفت 0 0 0 0 1 1 1%
14 درك مطلب 0 0 0 0 0 0 0%
15 زبان تخصصي 15 15 15 15 15 75 50%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
رياضيات سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تابع وبحث هاي مربوطه 4 4 5 3 3 19 13%
2 مجموعه ها 1 0 0 0 0 1 1%
3 حد و پيوستگي 2 2 3 2 2 11 7%
4 مجانبها 1 1 1 1 1 5 3%
5 مشتق 4 4 3 4 2 17 11%
6 كاربرد مشتق 5 1 5 8 8 27 18%
7 انتگرال و كاربرد آن 6 8 5 6 5 30 20%
8 ديفرانسيل 1 1 0 1 1 4 3%
9 اپراتور برداري نابلاو ميدانهاي  برداري 1 2 1 1 0 5 3%
10 توابع چندمتغيره 2 2 2 0 3 9 6%
11 دنباله و سري 2 2 2 2 3 11 7%
12 دستگاه معادلات 0 1 1 0 0 2 1%
13 ماتريسها 0 1 0 1 1 3 2%
14 بردار و معادلات خط وصفحه در فضا 1 0 1 0 0 2 1%
15 اعدادمختلط 0 1 0 0 0 1 1%
16 آمار 0 0 1 1 1 3 2%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
شيمي مواد غذايي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 كربو هيدرات ها 6 8 12 10 10 46 33%
2 ليپيد ها 9 7 7 4 5 32 23%
3 آب 1 3 1 2 0 7 5%
4 سيستم هاي كلوئيدي 2 0 1 1 0 4 3%
5 پروتئين ها 5 6 6 6 9 32 23%
6 مواد معدني 1 2 0 1 0 4 3%
7 رنگدانه ها 4 2 1 0 0 7 5%
8 طعم 0 0 0 0 0 0 0%
9 ويتامين ها 0 0 0 0 0 0 0%
10 آنزيم ها 1 0 1 1 1 4 3%
11 واكنشهاي قهوه اي شدن 1 1 1 0 0 3 2%
12 افزودني ها 0 1 0 0 0 1 1%
جمع 30 30 30 25 25 140 100%
ميكروبيولوژي مواد غذايي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 ميكرو ارگانيسم ها ي مهم و ويژگي هاي آنها 6 7 8 7 7 35 25%
2 بيماريهاي ناشي از مصرف غذاهاي آلوده 6 8 5 5 4 28 20%
3 خصوصيات دروني و عوامل خارجي موثر بر فعاليت ميكروارگانيسم ها 1 2 1 2 0 6 4%
4 روشهاي شناسايي  و تعيين ميكروارگانيسم ها  و شاخص هاي ميكروبي كيفي و بهداشتي مواد غذائي 2 2 2 2 3 11 8%
5 فساد ميكروبي فرآورده هاي غذائي مختلف 5 5 6 4 4 24 17%
6 نگهداري مواد غذايي با استفاده از حرارت 3 0 2 2 5 12 9%
7 نگهداري مواد غذايي با استفاده از سرما 0 3 1 1 0 5 4%
8 نگهداري مواد غذائي با استفاده از تركيبات شيميائي 3 1 3 1 1 9 6%
9 نگهداري مواد غذائي با استفاده از اشعه 0 0 1 0 0 1 1%
10 مواد غذائي تخميري و فرآورده هاي وابسته به تخمير 4 2 1 1 1 9 6%
11 استفاده از فشارهاي بالا 0 0 0 0 0 0 0%
12 HACCP 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 30 30 25 25 140 100%
تكنولوژي  مواد غذايي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 عوامل موثر بر فساد و فيزيولوژي پس از برداشت 0 1 0 0 0 1 1%
2 نگهداري مواد غذائي با استفاده از حرارت 1 1 3 0 0 5 3%
3 نگهداري مواد غذائي با استفاده از سرما و انجماد 1 2 0 3 1 7 4%
4 نگهداري مواد غذائي با استفاده از خشك كردن و تلغيظ 1 0 0 3 3 7 4%
5 نگهداري مواد غذائي با استفاده از پرتو تابي 0 0 1 0 1 2 1%
6 نگهداري مواد غذائي با استفاده از مواد شيميائي، قند و نمك 0 0 0 0 0 0 0%
7 نگهداري مواد غذائي با استفاده از مايكروويو و منابع دي الكتريك 0 0 0 0 0 0 0%
8 نگهداري مواد غذائي با استفاده از بسته بندي و اتنسفر كنترل شده 2 1 1 1 2 7 4%
9 انتخاب مواد اوليه، آماده سازي و بلانچينگ 0 0 1 1 2 4 2%
10 پر كردن در قوطي، اگزاست و دربندي 0 0 0 1 1 2 1%
11 فرايند حرارتي 2 1 4 2 1 10 6%
12 ويژگيهاي قوطي كنسرو 1 1 0 0 1 3 2%
13 فساد ،كنترل وبازرسي 0 1 0 0 0 1 1%
14 ويژگيهاي قوطي كنسرو،بسته بنديها ي پلاستيكي، فلزي، چندلايه 2 2 0 3 2 9 5%
15 ويژگي هاي گندم 0 0 1 0 0 1 1%
16 آسياب كردن گندم و كنترل كيفي آرد 0 1 1 2 1 5 3%
17 آرد گندم و ويژگي هاي آن 3 3 1 2 3 12 7%
18 نان 2 0 2 0 1 5 3%
19 ماكاروني 0 0 0 0 1 1 1%
20 بيسكوئيت 0 0 0 1 0 1 1%
21 كراكر 0 0 0 0 0 0 0%
22 ويفر 0 0 0 1 1 2 1%
23 كيك سازي 0 0 0 0 0 0 0%
24 فرآورده ها ي جو 0 0 0 1 0 1 1%
25 فرآورده ها ي برنج 0 0 0 0 0 0 0%
26 فرآورده هاي ذرت 0 0 0 0 0 0 0%
27 گلوتن،نشاسته و گلوكز مايع 0 0 0 0 0 0 0%
28 ساير غلات 0 1 0 0 0 1 1%
29 منابع روغني، نگهداري و ويژگي هاي آنها 1 2 3 1 4 11 6%
30 فرآوري و استخراج روغن 1 1 0 0 0 2 1%
31 تصفيه روغن 3 2 0 4 3 12 7%
32 هيدروژناسيون، استرافيكاسيون و جزء به جزء كردن 0 0 2 2 0 4 2%
33 مارگارين و شورتنينگ ها 0 0 0 0 0 0 0%
34 تركيبات شيميايي چغندر 0 1 1 0 2 4 2%
35 استخراج قند و تيمار تفاله 2 2 1 1 2 8 4%
36 تصفيه 2 1 2 4 3 12 7%
37 تلغيظ و كريستاليزاسيون 1 1 0 2 0 4 2%
38 قند گيري از ملاس 0 0 1 0 0 1 1%
39 فيزيولوژي توليد شير و تركيبات شير 0 0 0 0 1 1 1%
40 آنزيم شير 1 1 0 0 0 2 1%
41 دوشيدن و جمع آوري شير 0 0 0 0 0 0 0%
42 ترميزاسيون و پاستوريزاسيون شير 0 0 0 1 1 2 1%
43 استريليزاسيون شير 0 0 0 0 1 1 1%
44 هموژنيزاسيون شير 0 0 1 0 1 2 1%
45 تكنولوژي شير غليظ شده و شير خشك 1 0 1 1 0 3 2%
46 تكنولوژي توليد كره و روغن كره 0 0 1 1 2 4 2%
47 تكنولوژي توليد پنير 3 3 1 4 3 14 8%
48 تكنولوژي توليد ماست و فرآورده هاي تخميري 0 0 0 0 1 1 1%
49 تكنولوژي توليد بستني 0 0 0 0 0 0 0%
50 پروسه هاي غشايي 0 1 1 2 0 4 2%
51 ضدعفوني كردن تجهيزات 1 0 0 0 0 1 1%
52 استاندارد كردن شير 0 0 0 1 0 1 1%
جمع 30 30 30 45 45 180 100%
اصول مهندسي و طراحي كارخانجات سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 واحد هاي مهندسي 0 0 0 0 0 0 0%
2 سيستم 1 0 0 0 0 1 1%
3 موازنه انرژي و جرم و محاسبه رطوبت 2 0 3 0 2 7 5%
4 فشار و دانسيته 3 2 0 0 0 5 4%
5 زاويه لغزش 0 0 0 0 0 0 0%
6 مكانيك سيالات 4 6 6 2 3 21 15%
7 انتقال حرارت 5 8 3 2 1 19 14%
8 ترموديناميك 1 2 0 5 3 11 8%
9 پمپ 1 2 1 2 2 8 6%
10 روشهاي غشايي و جداسازي مواد 0 0 0 2 0 2 1%
11 مايكروويو 0 1 0 0 0 1 1%
12 اواپراتور 0 0 0 0 0 0 0%
13 خشك كن 0 0 0 0 0 0 0%
14 ترموباكتريولوژي 1 0 2 0 1 4 3%
15 سايكرومتري 0 1 0 0 0 1 1%
16 مطاتعات قبل از اجراي طرح و مراحل اداري احداث 2 1 4 0 1 8 6%
17 مطالعات محل اجراي طرح 0 0 1 0 0 1 1%
18 نشانه هاي فرايند و آرايش خط 2 1 2 0 1 6 4%
19 حمل و نقل و نقاله ها 0 3 2 0 1 6 4%
20 طراحي بخشهاي مختلف كارخانه 4 0 3 3 6 16 11%
21 بخار،آب،انرژي ونور 1 1 1 6 1 10 7%
22 سرد خانه 2 1 0 1 0 4 3%
23 محاسبات اقتصادي و قرار دادها 1 0 2 1 1 5 4%
24 ماشين آلات و فضاي مورد نياز آنها 0 1 0 1 1 3 2%
25 فاضلاب و تصفيه آن 0 0 0 0 0 0 0%
26 خوردگي 0 0 0 0 1 1 1%
جمع 30 30 30 25 25 140 100%