فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                                                   رشته مهندسی برق

مهندسي برق
زبان عمومی و تخصصی سراسری
ردیف سر فصل مباحث سال سال سال سال سال مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
84 85 86 87 88
1 لغت 0 0 10 10 10 30 21%
2 گرامر 0 0 5 5 5 15 11%
3 درک مطلب 25 25 15 15 15 95 68%
جمع 25 25 30 30 30 140 100%
الكترومغناطيس سراسری
ردیف سر فصل مباحث سال سال سال سال سال مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
84 85 86 87 88
1 قانون كولمب 1 0 0 0 1 2 3%
2 پتانسيل الكتريكي 2 1 1 2 3 9 12%
3 دو قطبي الكتريكي 0 0 1 2 1 4 5%
4 شار الكتريكي 0 0 0 0 0 0 0%
5 قانون گاوس 1 2 0 1 0 4 5%
6 انرژي الكتريكي 0 0 1 2 0 3 4%
7 گشتاور الكتريكي 0 0 0 0 0 0 0%
8 معادله خطوط ميدان الكتريكي 0 0 0 0 0 0 0%
9 هادي ها در ميدان الكتريكي 0 1 1 0 0 2 3%
10 عايق ها در ميدان الكتريكي 2 2 1 0 0 5 7%
11 ظرفيت خازن 0 0 2 0 1 3 4%
12 جريان الكتريكي و رسانندگي 0 0 0 0 0 0 0%
13 مقاومت الكتريكي 2 1 1 0 0 4 5%
14 تئوري تصوير 1 1 1 1 0 4 5%
15 معادله لاپلاس و پواسون 0 0 0 0 1 1 1%
16 شرايط مرزي در الكتريسيته ساكن 0 0 1 0 0 1 1%
17 انرژي الكتريكي در خازن ها 0 0 0 0 0 0 0%
18 نيروي الكتريكي 0 0 0 0 0 0 0%
19 محاسبه ي نيرو و گشتاور با استفاده از انرژي در الكتريسيته ساكن 0 0 0 0 0 0 0%
20 قانون بيوساوار 3 1 0 0 0 4 5%
21 قانون آمپر 0 0 0 0 1 1 1%
22 شار مغناطيسي 0 1 0 0 0 1 1%
23 پتانسيل مغناطيسي برداري 0 0 0 0 3 3 4%
24 پتانسيل مغناطيسي اسكالر 0 0 0 1 0 1 1%
25 دو قطبي مغناطيسي 0 0 0 1 0 1 1%
26 نيروي مغناطيسي 0 2 2 0 0 4 5%
27 گشتاورمغناطيسي 0 0 1 0 0 1 1%
28 انرژي مغناطيسي 1 0 0 1 2 4 5%
29 محاسبه ي نيرو و گشتاور با استفاده از انرژي در مغناطيس 0 0 0 0 0 0 0%
30 ماده ي مغناطيسي 1 0 0 2 0 3 4%
31 شرايط مرزي در مغناطيس 0 3 1 0 0 4 5%
32 ضريب خودالقائي 0 0 1 0 0 1 1%
33 ضريب القاي متقابل 1 0 0 0 1 2 3%
34 قانون القاي فارادي 0 0 0 2 0 2 3%
35 مدار مغناطيسي 0 0 0 0 1 1 1%
جمع 15 15 15 15 15 75 100%
الكترونيك سراسری
ردیف سر فصل مباحث سال سال سال سال سال مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
84 85 86 87 88
1 باياس ترانزيستورهاي BJT 1 0 1 0 1 3 4%
2 بهره در ترانزيستورهاي BJT 0 0 1 1 0 2 3%
3 باياس ترانزيستورهاي FET 1 0 0 2 2 5 7%
4 بهره در ترانزيستورهاي FET 0 0 0 0 2 2 3%
5 تحليل سيگنال كوچك ترانزيستورهاي BJT 1 1 1 1 0 4 5%
6 تحليل سيگنال كوچك ترانزيستورهاي FET 1 0 0 0 0 1 1%
7 منابع جريان 1 3 1 1 2 8 11%
8 تقويت كننده هاي تفاضلي 1 3 2 3 2 11 15%
9 فيدبك هاي چهارگانه 2 2 2 2 3 11 15%
10 تقويت كننده هاي توان 4 2 3 2 1 12 16%
11 ديود ها 1 1 2 1 1 6 8%
12 تقويت كننده هاي عملياتي 2 1 1 1 1 6 8%
13 تنظيم كننده ها 0 1 0 0 0 1 1%
14 پاسخ فركانسي  حد پايين 0 1 1 1 0 3 4%
جمع 15 15 15 15 15 75 100%
بررسي سيستم هاي قدرت سراسری
ردیف سر فصل مباحث سال سال سال سال سال مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
84 85 86 87 88
1 القا کنا يي خط تکفاز 0 0 0 1 1 2 3%
2 القا کنايي خط سه فاز 0 0 2 1 2 5 7%
3 ظرفيت خط تک فاز 0 1 0 0 0 1 1%
4 ظرفيت خط سه فاز 1 0 0 0 0 1 1%
5 باندل کردن 2 0 0 0 1 3 4%
6 ماتريس انتقال 3 3 1 1 0 8 11%
7 مدار معادل خط انتقال 0 0 0 0 1 1 1%
8 مدلهاي خط انتقال 1 0 1 1 0 3 4%
9 امواج رفت و برگشت در خطوط انتقال 0 0 0 1 0 1 1%
10 جبران سازي در خطوط انتقال 0 3 2 0 1 6 8%
11 گذر توان در خطوط انتقال  و توان انتقالي 2 0 0 3 0 5 7%
12 وخط بدون تلف SIL 0 1 1 0 0 2 3%
13 ترانسفورماتور 0 0 0 0 0 0 0%
14 ترانسفورماتور سه فاز 0 0 0 1 0 1 1%
15 کميات پريونيت 1 0 0 0 1 2 3%
16 توان در مدار هاي سه فازو تكفاز 1 0 0 4 0 5 7%
17 ترانسفور ماتور تنظيم کننده 0 1 0 1 0 2 3%
18 روابط ولتاژ و جريان در خط انتقال 0 0 0 0 0 0 0%
19 تشکيل و اصلاح YBUS 2 2 0 0 0 4 5%
20 تشکيل و اصلاح ZBUS 0 0 0 0 0 0 0%
21 قضيه تونن و ZBUS 0 1 1 0 0 2 3%
22 پخش بار 0 1 2 1 1 5 7%
23 روش گوس زايدل 0 0 1 0 1 2 3%
24 روش نيوتن رافسن 0 0 0 0 2 2 3%
25 روش تفکيک پخش بار 0 0 0 0 0 0 0%
26 پخش بار dc 1 1 3 0 3 8 11%
27 معادلات پخش بار اقتصادي 0 0 0 0 0 0 0%
28 انواع شبکه هاي توزيع 0 0 0 0 0 0 0%
29 افت ولتاژ در شبکه حلقوي 0 0 0 0 0 0 0%
30 افت ولتاژ در شبکه شعاعي 1 1 1 0 1 4 5%
جمع 15 15 15 15 15 75 100%
تجزيه و تحليل سيستمها سراسری
ردیف سر فصل مباحث سال سال سال سال سال مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
84 85 86 87 88
1 سيگنالها 2 1 1 0 1 5 7%
2 خواص اساسي سيستمها 2 3 4 3 3 15 20%
3 پاسخ پله 0 0 0 1 0 1 1%
4 جمع کانالوشن 3 1 1 1 1 7 9%
5 انتگرال کانالوشن 2 1 2 0 1 6 8%
6 تحليل سيستمهاي LTI توسط سري فوريه پيوسته در زمان 0 1 0 0 0 1 1%
7 تعیین ضرایب سري فوريه پيوسته در زمان 1 0 1 0 0 2 3%
8 خواص سري فوريه پيوسته در زمان 0 0 0 0 0 0 0%
9 تحليل سيستمهاي LTI توسط سري فوريه گسسته در زمان 0 0 0 0 0 0 0%
10 تعیین ضرایب سري فوريه گسسته در زمان 0 1 1 0 0 2 3%
11 خواص سري فوريه گسسته در زمان 0 0 0 0 0 0 0%
12 تحليل سيستمهاي LTI توسط تبديل فوريه پيوسته در زمان 1 1 0 2 0 4 5%
13 محاسبه تبديل فوريه پيوسته در زمان و معکوس آن 1 0 1 0 0 2 3%
14 خواص تبديل فوريه پيوسته در زمان 0 3 0 2 0 5 7%
15 تحليل سيستمهاي LTI توسط تبديل فوريه گسسته در زمان 1 1 1 2 0 5 7%
16 محاسبه تبديل فوريه گسسته در زمان و معکوس آن 0 0 0 0 0 0 0%
17 خواص تبديل فوريه گسسته در زمان 0 0 0 0 1 1 1%
18 فيلترهای گسسته 0 0 1 1 1 3 4%
19 فيلترهای پیوسته 0 0 0 0 2 2 3%
20 نمونه برداري و مدولاسیون 0 0 0 1 0 1 1%
21 همزادي در تبديل فوريه وسري فوريه پيوسته و گسسته 0 2 0 1 1 4 5%
22 محاسبه تبديل لاپلاس و معکوس آن 0 0 0 0 0 0 0%
23 خواص تبديل لاپلاس و ناحیه همگرایی 0 0 0 0 0 0 0%
24 تحليل سيستمهاي LTI با تبديل لاپلاس 1 0 1 0 3 5 7%
25 محاسبه تبديل z و معکوس آن 0 0 1 0 0 1 1%
26 خواص تبديلz  و ناحیه همگرایی 0 0 0 0 1 1 1%
27 تحليل سيستمهاي LTI با تبديل z 1 0 0 1 0 2 3%
28 قضیه میسون (محاسبه تابع تبدیل) 0 0 0 0 0 0 0%
29 پردازش گسسته در زمان سیگنالهای آنالوگ 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 15 15 15 15 15 75 100%
ریاضیات (معادلات ديفرانسيل ،  رياضي مهندسي،  آمار و احتمالات) سراسری
ردیف سر فصل مباحث سال سال سال سال سال مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
84 85 86 87 88
1 تعاریف اولیه 0 0 0 0 0 0 0%
2 معادلات دیفرانسیل مرتبه اول 1 1 1 2 2 7 8%
3 حل معادله توسط روش سریهاي توانی 0 0 0 0 0 0 0%
4 مسیرهاي قائم وپوش دسته منحنی ها 0 1 0 0 0 1 1%
5 معادلات دیفرانسیل مرتبه دو و بالاتر 2 2 3 1 2 10 12%
6 روش هاي تعیین جواب خصوصی 0 0 0 0 0 0 0%
7 مسائل خاص در معادلات دیفرانسیل مرتبه  دوم و بالاتر 0 0 0 0 0 0 0%
8 معادلات لژاندر و بسل 0 0 0 0 0 0 0%
9 تبدیل لاپلاس 1 1 0 1 0 3 4%
10 دستگاه معادلات دیفرانسیل 1 1 0 0 0 2 2%
11 سري فوريه 2 1 1 1 1 6 7%
12 انتگرال فوريه 0 1 0 0 0 1 1%
13 تبديل فوريه 0 1 2 0 0 3 4%
14 نگاشتها 0 1 1 1 1 4 5%
15 توابع مختلط 3 0 1 0 1 5 6%
16 روش مستقيم انتگرالهاي مختلط 0 0 0 0 0 0 0%
17 انواع نقاط تكين 0 1 0 0 0 1 1%
18 بسطهاي تيلور و لوران 1 0 0 1 0 2 2%
19 روشهاي محاسبه مانده 1 0 0 0 0 1 1%
20 ناحيه همگرايي و شعاع همگرايي سري هاي مختلط 0 1 1 0 1 3 4%
21 حل انتگرال مختلط به روش مانده 0 1 0 2 1 4 5%
22 بسطهاي لوران معتبر در نواحي 0 0 0 0 0 0 0%
23 محاسبه انتگرالهاي حقيقي با روش مانده ها 0 0 0 0 0 0 0%
24 معادلات با مشتقات جزئي 4 3 2 3 3 15 18%
25 آناليز تركيبي و احتمال 0 1 1 0 1 3 4%
26 متغيرهاي تصادفي 1 1 0 1 0 3 4%
27 متغيرهاي تصادفي توام 1 0 0 1 2 4 5%
28 توزيع گسسته و پيوسته 2 2 2 1 0 7 8%
29 توزيع هاي نمونه اي 0 0 0 0 0 0 0%
30 برآورد و آزمون 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 20 20 15 15 15 85 100%
سيستمهاي كنترل خطي سراسری
ردیف سر فصل مباحث سال سال سال سال سال مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
84 85 86 87 88
1 تعريف سيستم و انواع سيستم 0 0 0 0 0 0 0%
2 مدل سازي به روش تابع تبديل 0 0 1 0 0 1 1%
3 مدل سازي به روش سيگنال گذر جريان 2 2 0 0 2 6 8%
4 مدل سازي به روش بلوك دياگرام 0 0 0 0 0 0 0%
5 مدل سازي به روش فضاي حالت 2 1 1 2 0 6 8%
6 سيستمهاي درجه اول 0 0 0 0 0 0 0%
7 حساسيت 1 0 0 1 0 2 3%
8 سيستمهاي درجه دوم 3 2 1 1 1 8 11%
9 سيستمهاي درجه سوم و بالاتر 1 0 0 0 0 1 1%
10 بدست آوردن خطاي ماندگار 1 2 2 1 1 7 9%
11 تعريف حد بهره و حد فاز 0 2 2 1 2 7 9%
12 تعريف پايداري و تعادل 0 0 0 0 0 0 0%
13 بررسي پايداري به روش راوث 1 1 2 2 0 6 8%
14 بررسي پايداري به روش مكان هندسي ريشه ها 2 2 1 3 2 10 13%
15 بررسي پايداري به روش نايكوئيست 2 1 1 2 3 9 12%
16 بررسي پايداري به روش بود 0 1 1 1 2 5 7%
17 بررسي پايداري به روش نيكولز 0 0 1 0 0 1 1%
18 تعريف و خواص كنترل كننده ها 0 0 0 0 0 0 0%
19 طراحي كنترل كننده به روش زماني 0 0 1 0 0 1 1%
20 طراحي كنترل كننده به روش فركانسي 0 1 1 0 1 3 4%
21 مدل رياضي سيستمهاي مكانيكي 0 0 0 1 1 2 3%
22 مدل رياضي سيستمهاي هيدروليكي 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 15 15 15 15 15 75 100%
ماشين هاي الكتريكي سراسری
ردیف سر فصل مباحث سال سال سال سال سال مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
84 85 86 87 88
1 تبديل انرژي الکترومکانيکي 0 0 0 0 0 0 0%
2 پارامترها و  مدار معادل مغناطيسي 0 2 3 3 2 10 13%
3 انرژي وشبه انرژي 1 1 1 0 0 3 4%
4 نيرو و گشتاور مکانيکي 2 1 1 0 1 5 7%
5 اصول ماشينهاي دوار 0 0 1 0 0 1 1%
6 ماشينهاي جريان مستقيم 0 0 0 0 0 0 0%
7 نيرو محركه ماشين DC 0 0 0 0 0 0 0%
8 عكس العمل و سيم پيچي آرميچر 0 0 0 0 0 0 0%
9 ماشين تحريک  جداگانه 1 0 0 0 0 1 1%
10 ماشين DC سري 0 1 0 0 0 1 1%
11 ماشين DC شنت 0 0 3 0 0 3 4%
12 ماشين DC کمپرند 0 3 0 2 1 6 8%
13 پخش توان و بازده 0 1 0 0 0 1 1%
14 مشخصه گشتاور سرعت 3 0 0 3 2 8 11%
15 کنترل سرعت 0 0 0 0 0 0 0%
16 راه اندازي ماشين DC 0 0 0 1 1 2 3%
17 ترانسفور ماتور 0 0 0 0 0 0 0%
18 مدار معادل 0 1 0 0 1 2 3%
19 تنظيم ولتاژ و بازده 0 0 1 0 0 1 1%
20 اتو ترانسفورماتور 1 0 1 1 1 4 5%
21 ترانس سه فاز و تكفاز 2 0 0 1 0 3 4%
22 هار مونيکهاي ترانس 0 0 0 0 0 0 0%
23 تلفات ترانسفور ماتور 0 0 0 0 0 0 0%
24 موازي کردن ترانسفور ماتورها 0 1 1 1 2 5 7%
25 ترانس سه سيم پيچه 0 0 0 0 0 0 0%
26 آزمايشات ترانسفورماتور 1 0 0 0 0 1 1%
27 ماشينهاي القايي 0 0 0 0 0 0 0%
28 ساختمان ماشينهاي القايي 0 0 0 0 0 0 0%
29 مدار معادل و آزمايشات ماشين القايي 0 0 0 0 0 0 0%
30 آزمايشات ماشين القايي 0 0 0 0 0 0 0%
31 پخش توان و بازده 1 0 0 0 0 1 1%
32 مشخصه گشتاور سرعت 2 1 2 0 2 7 9%
33 کنترل سرعت و مقاومت رو تور 1 2 0 0 0 3 4%
34 راه اندازي 0 1 1 2 1 5 7%
35 گشتاور ماکزيمم 0 0 0 0 1 1 1%
36 هار مونيکهاي زماني و فضايي 0 0 0 1 0 1 1%
جمع 15 15 15 15 15 75 100%
مدارهاي الكتريكي سراسری
ردیف سر فصل مباحث سال سال سال سال سال مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
84 85 86 87 88
1 مدارهاي مقاومتي و روشهاي تحليل آنها 3 0 1 3 1 8 9%
2 مدارهاي معادل 2 2 2 0 1 7 8%
3 مدارهاي مرتبه اول 2 3 2 0 3 10 12%
4 مدارهاي مرتبه دوم 2 4 0 1 1 8 9%
5 مدارهاي LTI مرتبه n ام 0 0 0 1 1 2 2%
6 تجزيه و تحليل حالت دائمي سينوسي 2 5 2 2 1 12 14%
7 مدارهاي با القاي متقابل(تزويج) و ترانسفورماتور 2 1 1 0 1 5 6%
8 روشهاي منظم تجزيه و تحليل مدار 0 0 0 0 1 1 1%
9 روش فضاي حالت 0 1 0 1 1 3 4%
10 تبديل لاپلاس و تحليل مدار به كمك آن 1 1 3 5 2 12 14%
11 مشخصه هاي ذاتي و فركانس هاي طبيعي مدار 1 2 3 1 0 7 8%
12 دوقطبي ها 4 1 1 1 1 8 9%
13 قضاياي شبكه 1 0 0 0 1 2 2%
جمع 20 20 15 15 15 85 100%