فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                                          رشته مهندسی شیمی

مهندسي شيمي
زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 لغت 0 0 10 10 10 30 23%
2 گرامر 0 0 0 0 0 0 0%
3 Cloze Test 0 0 5 5 5 15 12%
4 Reading Comprehension 20 20 15 15 15 85 65%
جمع 20 20 30 30 30 130 100%
مکانيک سيالات سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 خواص سيالات 1 2 1 2 2 8 9%
2 استاتيك سيالات – مقدمات 1 0 0 0 0 1 1%
3 استاتيك سيالات – اندازه گيري فشار 1 0 1 0 1 3 4%
4 استاتيك سيالات – نيروي وارد بر سطوح مسطح 1 1 2 0 0 4 5%
5 استاتيك سيالات –  نيروي وارد بر سطوح منحني 1 2 0 0 0 3 4%
6 استاتيك سيالات – نيروي شناوري 1 2 0 0 1 4 5%
7 استاتيك سيالات -حركت صلب گونه سيالات 0 0 0 1 1 2 2%
8 جريان سيالات – تعاريف 0 0 0 0 1 1 1%
9 جريان سيالات – معادله پيوستگي و قانون بقاي جرم 1 0 1 2 0 4 5%
10 جريان سيالات –  قانون بقاي مومنتوم 1 1 0 1 1 4 5%
11 جريان سيالات – معادله اولر و برنولي 1 2 0 1 0 4 5%
12 جريان سيالات – كاربرد معادله برنولي 1 1 0 2 1 5 6%
13 جريان سيالات -خط انرژي 0 1 1 1 0 3 4%
14 جريان سيالات – تابع جريان 1 0 1 0 0 2 2%
15 جريان سيالات – جريان بين دو صفحه موازي 1 0 0 1 1 3 4%
16 جريان سيالات – جريان درون لوله ها 2 4 0 2 3 11 13%
17 محاسبه تلفات انرژي در جريان سيالات 3 2 2 1 1 9 11%
18 نيروهاي برشي و فشاري 1 0 2 0 0 3 4%
19 آناليز ابعادي و تشابه 0 0 1 1 0 2 2%
20 پمپ و پمپاژ 1 1 1 0 2 5 6%
21 جريان سيالات تراكم پذير 0 0 0 0 0 0 0%
22 جريان در بسترهاي پرشده 1 1 2 0 0 4 5%
جمع 20 20 15 15 15 85 100%
كنترل فرايند سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تبديل لاپلاس و قضاياي تبديل لاپلاس 0 1 1 0 2 4 5%
2 به دست آوردن تابع تبديل 3 4 0 0 2 9 10%
3 پاسخ  سيستم هاي مرتبه اول 1 1 0 2 0 4 5%
4 سيستم هاي مرتبه اول متوالي و مرتبه دوم 2 1 3 2 2 10 11%
5 شيرهاي كنترل، كنترلرها 1 1 0 0 2 4 4%
6 تابع انتقال مدار باز و بسته 2 0 1 2 2 7 8%
7 ساده سازي بلاك دياگرام ها 3 1 1 1 2 8 10%
8 افت كنترل 1 1 1 0 1 4 5%
9 پايداري ، آزمون روث 3 2 3 3 0 11 13%
10 مكان هندسي ريشه ها 2 4 2 2 1 11 13%
11 پاسخ فركانسي ، دياگرام نايكوئيست 1 2 2 2 1 8 9%
12 دياگرام بد، حاشيه بهره و فاز و پايداري بد 1 2 1 1 2 7 8%
جمع 20 20 15 15 17 87 100%
طراحي راكتور سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تقسيم بندي واكنش هاي شيميايي 0 0 2 0 0 2 2%
2 سرعت واكنش 1 0 0 2 2 5 6%
3 وابستگي سرعت واكنش به دما 0 0 0 0 2 2 2%
4 اندازه گيري فشار كل در يك سيستم حجم ثابت 0 1 0 0 0 1 1%
5 تفسير نتايج حاصل از راكتورهاي ناپيوسته- واكنش درجه صفر 1 0 0 0 0 1 1%
6 تفسير نتايج حاصل از راكتورهاي ناپيوسته- واكنش درجه يك 0 1 0 2 1 4 5%
7 تفسير نتايج حاصل از راكتورهاي ناپيوسته- واكنش درجه دو 1 0 1 0 0 2 2%
8 تفسير نتايج حاصل از راكتورهاي ناپيوسته- واكنش كاتاليستي 0 0 0 0 0 0 0%
9 تفسير نتايج حاصل از راكتورهاي ناپيوسته- واكنش اتوكاتاليستي 1 0 0 0 0 1 1%
10 تفسير نتايج حاصل از راكتورهاي ناپيوسته- واكنش آنزيمي 0 0 0 0 0 0 0%
11 تفسير نتايج حاصل از راكتورهاي ناپيوسته- واكنش با درجات انتقالي 2 0 1 1 0 4 5%
12 زمان نيمه عمر 0 0 1 0 0 1 1%
13 راكتور ناپيوسته با حجم متغيير 0 1 1 0 1 3 4%
14 طراحي راكتور ناپيوسته براي واكنش هاي منفرد 2 0 2 1 0 5 6%
15 طراحي راكتور مخلوط شده براي واكنش هاي منفرد 4 3 1 3 2 13 15%
16 طراحي راكتور لوله اي براي واكنش هاي منفرد 3 1 1 0 0 5 6%
17 راكتور دوره اي 1 1 0 1 1 4 5%
18 طراحي راكتور براي واكنش هاي موازي 0 3 0 1 2 6 7%
19 طراحي راكتور براي واكنش هاي سري 1 0 2 2 1 6 7%
20 طراحي راكتور براي واكنش هاي سري-موازي 0 3 0 0 1 4 5%
21 نسبت تشكيل آني و تابع تشكيل آني 0 0 0 0 0 0 0%
22 اتصال موازي راكتورهاي لوله اي 0 0 1 0 0 1 1%
23 اتصال سري راكتورهاي لوله اي 0 0 0 0 0 0 0%
24 اتصال موازي راكتورهاي مخلوط شده 0 0 0 0 0 0 0%
25 اتصال سري راكتورهاي مخلوط شده 2 2 1 0 0 5 6%
26 اثرات دما و فشار در واكنش هاي منفرد 1 1 1 0 0 3 4%
27 اثرات دما و فشار در واكنش هاي چندگانه 0 0 0 1 0 1 1%
28 انتخاب راكتور مناسب 0 3 0 1 2 6 7%
جمع 20 20 15 15 15 85 100%
رياضيات (كاربردي-عددي) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مقدمه معادلات ديفرانسيل 0 0 0 1 0 1 1%
2 مدلسازي و فرمولاسيون 1 3 4 2 5 15 15%
3 معادله ديفرانسيل مرتبه اول- معادله تفكيك پذير 0 0 0 0 0 0 0%
4 معادله ديفرانسيل مرتبه اول- معادله همگن 0 1 0 0 0 1 1%
5 معادله ديفرانسيل مرتبه اول- معادله كامل 0 0 0 0 0 0 0%
6 معادله ديفرانسيل مرتبه اول- معادله برنولي 0 0 0 0 0 0 0%
7 معادله ديفرانسيل مرتبه دوم – حالت كلي 1 0 4 1 1 7 7%
8 معادله ديفرانسيل مرتبه دوم – معادله اويلر 0 0 0 0 1 1 1%
9 حل معادلات ديفرانسيل به كمك سري ها- تعاريف 0 0 0 0 0 0 0%
10 حل معادلات ديفرانسيل به كمك سري ها- روش فروبنيوس 0 0 0 0 0 0 0%
11 حل معادلات ديفرانسيل به كمك سري ها- لژاندر 0 0 0 0 0 0 0%
12 حل معادلات ديفرانسيل به كمك سري ها- بسل و بسل اصلاح شده 1 1 1 1 1 5 5%
13 حل معادلات ديفرانسيل به كمك سري ها- توابع خاص 0 0 0 2 0 2 2%
14 تبديل لاپلاس 1 0 1 1 1 4 4%
15 دستگاه معادلات ديفرانسيل 0 0 0 0 0 0 0%
16 سري هاي فوريه 1 0 0 0 0 1 1%
17 مسايل اشتورم ليوويل 1 0 0 0 0 1 1%
18 معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي- تعاريف 1 1 0 0 0 2 2%
19 معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي- روش جداسازي متغييرها 2 3 2 3 1 11 11%
20 معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي-روش تركيب متغييرها 1 0 0 0 0 1 1%
21 روش هاي عددي براي حل معادلات غيرخطي 2 2 2 2 1 9 9%
22 درون يابي 2 2 2 3 1 10 10%
23 انتگرال گيري عددي 1 0 0 2 1 4 4%
24 مشتق گيري عددي 1 0 0 0 2 3 3%
25 حل معادلات ديفرانسيل عددي- روش تيلور 0 0 0 0 0 0 0%
26 حل معادلات ديفرانسيل عددي- روش اويلر 1 1 0 1 0 3 3%
27 حل معادلات ديفرانسيل عددي- روش اويلر تصحيح شده 0 0 0 0 0 0 0%
28 حل عددي معادلات ديفرانسيل – روش رانگ كاتا 0 0 0 0 1 1 1%
29 حل عددي معادلات ديفرانسيل – مقدار مرزي 0 0 0 0 0 0 0%
30 حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي 1 2 2 0 4 9 9%
31 ماتريس 1 2 1 0 0 4 4%
32 حل عددي دستگاه هاي معادله خطي 1 2 1 1 0 5 5%
جمع 20 20 20 20 20 100 100%
انتقال حرارت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مقدمه از انتقال حرارت و قانون فوريه 0 0 0 0 1 1 1%
2 معادلات انتقال حرارت 2 2 1 0 0 5 6%
3 انتقال حرارت  هدايتي يك بعدي شرايط پايا- ديواره مسطح 3 1 3 1 0 8 9%
4 انتقال حرارت  هدايتي يك بعدي شرايط پايا- استوانه 0 1 0 0 0 1 1%
5 انتقال حرارت  هدايتي يك بعدي شرايط پايا-كره 0 2 0 0 2 4 5%
6 انتقال حرارت  هدايتي يك بعدي شرايط پايا- تعيين نرخ انتقال گرما 0 0 1 0 0 1 1%
7 مقاومت گرمايي 0 0 0 0 0 0 0%
8 عايق بندي 0 0 0 0 1 1 1%
9 مقاومت تماس 0 0 0 0 0 0 0%
10 شعاع بحراني 0 1 0 0 0 1 1%
11 سطوح گسترش يافته (پره ها) 1 1 0 1 0 3 4%
12 انتقال حرارت هدايتي دو بعدي شرايط پايا 0 1 0 0 1 2 2%
13 هدايت ناپايا 1 0 2 0 1 4 5%
14 مفاهيم اوليه انتقال حرارت جابجايي 0 0 1 1 0 2 2%
15 جابجايي براي جريان آرام روي صفحه تخت 1 2 0 0 1 4 5%
16 تشابه رينولد- كلبورن 0 0 0 0 0 0 0%
17 جابجايي براي جريان درهم روي صفحه تخت 0 0 0 0 0 0 0%
18 جابجايي براي فلزات مايع روي صفحه تخت 1 0 0 0 1 2 2%
19 جابجايي حول استوانه و كره 0 0 0 1 1 2 2%
20 جابجايي در جريان هاي داخلي 2 2 0 1 2 7 8%
21 جابجايي آزاد 2 3 2 5 2 14 16%
22 جوشش و چگالش 1 0 3 2 0 6 7%
23 مبدل هاي حرارتي 2 1 1 2 2 8 9%
24 تشعشع 4 3 1 1 0 9 11%
جمع 20 20 15 15 15 85 100%
ترموديناميك سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تعاريف و مفاهيم اوليه 0 0 0 0 0 0 0%
2 قانون اول ترموديناميك براي سيستم هاي بسته و جاري 2 3 3 2 0 10 9%
3 قانون اول ترموديناميك براي گاز ايده آل – فرايند حجم ثابت 0 0 2 0 0 2 2%
4 قانون اول ترموديناميك براي گاز ايده آل – فرايند فشار ثابت 0 0 0 0 0 0 0%
5 قانون اول ترموديناميك براي گاز ايده آل – فرايند دما ثابت 0 0 0 1 1 2 2%
6 قانون اول ترموديناميك براي گاز ايده آل – فرايند آدياباتيك 1 2 2 0 0 5 5%
7 قانون اول ترموديناميك براي گاز ايده آل – فرايند پلي تروپيك 1 0 2 0 1 4 4%
8 درجه آزادي 0 1 0 1 0 2 2%
9 تعادل فاز، گاز-مايع- جامد 0 1 0 1 3 5 5%
10 معادله ويريال 0 0 0 0 0 0 0%
11 اصل حالات متناظر 0 1 0 0 0 1 1%
12 حجم كاهيده و دماي بويل 1 0 0 1 0 2 2%
13 معادلات درجه سوم 0 0 0 0 0 0 0%
14 قانون دوم ترموديناميك- موتور و پمپ حرارتي 0 1 0 0 0 1 1%
15 قانون دوم ترموديناميك- ماشين كارنو 0 0 0 0 0 0 0%
16 قانون دوم ترموديناميك- يخچال 1 2 1 0 0 4 4%
17 بيان هاي مختلف از قانون دوم ترموديناميك 1 0 0 0 1 2 2%
18 نامساوي كلازيوس و آنتروپي 3 0 1 1 0 5 5%
19 تغييرات آنتروپي مايعات و جامدات 0 1 0 0 0 1 1%
20 تغييرات آنتروپي گاز آرماني 1 0 0 0 0 1 1%
21 قانون سوم ترموديناميك 1 0 0 0 0 1 1%
22 فرايندهاي جرياني- شيپوره(نازل) 0 0 0 0 0 0 0%
23 فرايندهاي جرياني- كمپرسور 1 0 0 0 2 3 3%
24 فرايندهاي جرياني- پمپ 0 0 0 0 0 0 0%
25 فرايندهاي جرياني- توربين 1 0 1 1 0 3 3%
26 فرآيندهاي فشارشكن 1 0 0 1 1 3 3%
27 كار برگشت‌پذير، برگشت ناپذيري 0 0 0 0 0 0 0%
28 سيكل هاي توان و تبريد 0 1 0 1 2 4 4%
29 روابط ترموديناميكي 3 2 5 0 1 11 10%
30 مخلوط هاي همگن – خاصيت جزيي مولي 0 1 1 1 1 4 4%
31 مخلوط هاي همگن -فوگاسيته و ضريب فوگاسيته 2 2 1 3 2 10 9%
32 مخلوط هاي همگن -معادله گيبس دوهم 1 0 0 1 0 2 2%
33 تغييرات خواص در اثر اختلاط 0 3 0 1 1 5 5%
34 خواص افزوني 0 1 0 0 0 1 1%
35 اكتيويته و ضريب اكتيويته 0 0 1 1 2 4 4%
36 تعادل بخار،مايع و محاسبات آن 2 1 0 1 1 5 5%
37 محاسبه نقطه آزئوتروپ 1 1 0 0 0 2 2%
38 تعادل واكنش هاي شيميايي 1 1 0 2 1 5 5%
جمع 25 25 20 20 20 110 100%
انتقال جرم و عمليات واحد سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مقدمه اي بر عمليات انتقال جرم 0 0 0 0 0 0 0%
2 نفوذ مولکولی 2 3 1 2 2 10 8%
3 نفوذ مولکولی – ضريب نفوذ مولكولي 0 0 1 0 0 1 1%
4 ضرایب انتفال جرم 3 1 2 1 1 8 7%
5 پديده هاي انتقال و تشابه بين آنها – آنالوژي رينولدز-كلبورن 2 1 0 0 0 3 3%
6 تئوریهای انتقال جرم 0 0 0 1 0 1 1%
7 انتقال جرم بين فازها 0 0 0 1 2 3 3%
8 انتقال جرم بين فازها- جريان هاي هم سو 0 0 0 0 0 0 0%
9 انتقال جرم بين فازها- جريان هاي متقاطع 0 0 0 0 0 0 0%
10 انتقال جرم بين فازها- جريان هاي متقابل 0 0 0 0 0 0 0%
11 دستگاه هاي مربوط به عمليات گاز- مايع 0 2 0 0 0 2 2%
12 دستگاه هاي مربوط به عمليات گاز- مايع -برج سيني دار 1 1 2 0 0 4 3%
13 دستگاه هاي مربوط به عمليات گاز- مايع- برج پرشده 0 1 1 0 0 2 2%
14 دستگاه هاي مربوط به عمليات گاز- مايع- مقايسه برج سيني دار و پرشده 0 0 1 1 1 3 3%
15 جذب و دفع گاز 1 1 1 1 2 6 5%
16 تقطير- تعادل بخار مايع 1 1 0 0 1 3 3%
17 تقطير(تبخير) ناگهاني 1 0 0 1 1 3 3%
18 تقطير ديفرانسيلي 0 0 0 0 0 0 0%
19 تقطير پيوسته 6 2 2 2 2 14 12%
20 تقطير پيوسته – محاسبه بار حرارتي كندانسور و جوش آور 0 0 0 1 1 2 2%
21 تقطير پيوسته – روش پانچون ساوارايت 0 0 0 1 1 2 2%
22 تقطير پيوسته – روش مك كيب تيل 0 1 1 0 0 2 2%
23 تقطير پيوسته -محل سيني و حالت خوراك ورودي 2 1 0 1 0 4 3%
24 تقطير پيوسته – استفاده بخار مستقيم 1 0 0 0 0 1 1%
25 ديگر روش هاي تقطير(آزئوتروپي-استخراجي-درفشار پايين-مولكولي) 0 0 0 1 0 1 1%
26 استخراج مايع – مايع 1 3 1 2 1 8 7%
27 استخراج مايع – مايع – دستگاه هاي استخراج 0 1 1 1 1 4 3%
28 عمليات مرطوب سازي 3 2 1 2 1 9 8%
29 خشك كردن 2 3 2 1 1 9 8%
30 خشك كردن – دستگاه هاي خشك كردن 1 0 0 0 0 1 1%
31 تبخير 0 2 0 0 1 3 3%
32 تبخير- انواع تبخير كننده ها 2 0 1 0 0 3 3%
33 جذب سطحی 1 3 2 0 1 7 6%
34 استخراج از جامدات 0 1 0 0 0 1 1%
35 کریستالیزاسیون 0 0 0 0 0 0 0%
36 فیلتراسیون 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%