فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                                                 رشته مهندسی صنایع

مهندسي صنايع

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 واژگان (فعل) 6 4 4 4 4 22 15%
2 واژگان (اسم) 9 6 8 5 9 37 25%
3 واژگان (صفت) 0 0 1 1 2 4 3%
4 واژگان(قيد) + افعال دو كلمه اي 1 3 1 0 0 5 3%
5 شبه جمله(اسمي) 2 0 1 1 1 5 3%
6 شبه جمله(صفتي) 0 0 1 2 1 4 3%
7 حروف اضافه و كلمات ربط 0 0 2 2 1 5 3%
8 الگوهاي فعل 2 0 0 1 1 4 3%
9 زمانها 0 4 1 0 1 6 4%
10 تخصصی(درک مطب) 10 13 11 14 10 58 39%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي ها (کنترل موجودی سابق) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تعاریف و مفاهیم کلی و هزينه هاي سيستم موجودی 7 0 3 3 2 15 14%
2 انالیز ABC 1 0 1 0 0 2 2%
3 مدل سفارشدهي EOQ پيوسته و گسسته 6 2 3 5 2 18 16%
4 مدل هاي كمبود فروش از دست رفته و پس افت 1 1 0 2 2 6 5%
5 مدل تولیدی ساده و كمبود دار 4 3 2 1 4 14 13%
6 مدل چند محصولي و محدوديت دار 0 1 2 1 1 5 5%
7 مدل تخفيف كلي و نموي 0 2 1 2 0 5 5%
8 افزايش قيمت و حراج 0 1 0 0 0 1 1%
9 سيستم هاي مرور موجودي 0 1 0 1 2 4 4%
10 مدل هاي احتمالي FOS , FOI 9 7 4 3 4 27 25%
11 مدل هاي احتمالي يك دوره اي 1 0 2 1 1 5 5%
12 پيش بيني 0 0 1 0 0 1 1%
13 پيش بيني روش میانگینهای متحرک 1 1 0 0 1 3 3%
14 پيش بيني روش هموارسازی نمایی 0 1 1 1 1 4 4%
15 مدل سفارش دهی پویا 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 20 20 20 20 110 100%
تئوري احتمال و آمار مهندسي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آنالیز ترکیبی و تركيب ها 0 0 0 0 0 0 0%
2 مدل توپ و جعبه 0 0 0 1 1 2 2%
3 خواص تابع احتمال 1 0 1 1 0 3 3%
4 محاسبه احتمال يكنواخت 2 0 0 0 0 2 2%
5 احتمال شرطی و قانون بيز 3 2 0 1 0 6 5%
6 استقلال پيشامد ها 1 2 2 0 2 7 6%
7 تابع احتمال و تابع چگالي 0 0 0 0 0 0 0%
8 تابع توزیع تجمعی و خواص 2 2 0 0 0 4 3%
9 امید ریاضی و واريانس 2 0 0 2 1 5 4%
10 متغير توام گسسته و پيوسته 2 0 0 2 0 4 3%
11 توابع احتمال شرطي و اميد شرطي 0 0 2 1 0 3 3%
12 كواريانس و ضريب همبستگي 0 1 0 0 0 1 1%
13 تابع مولد گشتاور 0 0 0 0 0 0 0%
14 نامساوي ماركوف و چبي شف 0 0 0 1 0 1 1%
15 توزیع یکتواخت گسسته 0 0 0 0 0 0 0%
16 توزیع دو جمله ای و برنولي و چند جمله اي 0 1 2 2 4 9 8%
17 توریع پواسن 0 1 1 0 1 3 3%
18 توزیع هندسی و دوجمله اي منفي 1 0 0 0 0 1 1%
19 توزیع فوق هندسی 0 0 0 0 1 1 1%
20 توزیع یکتواخت پيوسته 0 1 0 0 0 1 1%
21 توریع نرمال 0 2 0 0 1 3 3%
22 توزیع گاما و مربع کای 0 1 0 0 2 3 3%
23 توزیع نمایی 0 1 1 1 1 4 3%
24 توزيع كوشي و بتا 1 0 0 0 0 1 1%
25 روابط بين توزيع ها 0 2 1 0 1 4 3%
26 قضيه حد مركزي و واريانس ميانگين 0 0 1 0 0 1 1%
27 توزیع T و ساختار آن 0 0 0 0 0 0 0%
28 توزیع مربع كاي و F و ساختار آن 0 0 0 0 0 0 0%
29 روش گشتاورها MME 0 1 1 0 0 2 2%
30 روش MLE 2 1 1 2 0 6 5%
31 نا اريبي و سازگاري و MSE 1 1 0 1 0 3 3%
32 برآورد فاصله اي µ وσ و ρ 1 1 1 1 1 5 4%
33 تعريف α وβ و توان 2 0 1 1 1 5 4%
34 لم نيمن پيرسون و نسبت درستنمايي 1 1 0 0 0 2 2%
35 انواع آزمون µ وσ و ρ 0 0 1 0 0 1 1%
36 آزمون انطباق و استقلال 1 0 0 0 0 1 1%
37 روش P-value 1 1 0 1 1 4 3%
38 برآورد n 0 0 1 0 0 1 1%
39 رگرسيون و همبستگي 3 7 1 1 2 14 12%
40 آناليز واريانس 2 1 1 1 0 5 4%
41 آمار توصيفي 1 0 1 0 0 2 2%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%
تحقيق در عمليات ( 1 و 2) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مدل سازی رياضي و تعريف مساله 1 0 0 0 2 3 3%
2 مدل هاي غير خطي و تبديل به خطي 0 1 0 0 1 2 2%
3 فضاي حل 0 0 1 0 1 2 2%
4 روش ترسیمی حل مسائل برنامه ريزي خطي 0 3 0 0 1 4 4%
5 روش جبری حل مسائل برنامه ريزي خطي 2 1 0 1 0 4 4%
6 روش سیمپلکس حل مسائل برنامه ريزي خطي 2 3 1 3 0 9 8%
7 حالات خاص در مسائل برنامه ريزي خطي 3 2 1 2 2 10 9%
8 روش M بزرگ 0 0 0 1 0 1 1%
9 روش دوفاز 2 0 0 0 2 4 4%
10 ریاضیات در جدول سیمپلکس 4 3 4 7 3 21 19%
11 تحليل حساسيت در جدول سیمپلکس 6 3 5 2 3 19 17%
12 قضایای دوگان 4 1 0 0 0 5 5%
13 تفسیر اقتصادی دوگان 0 0 2 0 2 4 4%
14 ارتباط اولیه و دوگان 3 2 1 2 0 8 7%
15 نتايج دوگان 1 0 0 2 0 3 3%
16 روش دوال سيمپلكس 1 0 1 0 0 2 2%
17 آناليز حساسيت 0 0 0 0 0 0 0%
18 مدل هاي حمل و نقل و روش هاي حل آن و آناليز حساسيت 0 1 3 0 2 6 5%
19 روش پله ای 0 0 0 0 0 0 0%
20 روش ضرایب MODI 0 0 1 0 0 1 1%
21 مدل هاي شبكه اي 0 0 0 0 0 0 0%
22 مدل تخصيص 0 0 0 0 0 0 0%
23 سیمپلکس تجديد نظر شده 1 0 0 0 1 2 2%
24 متغير هاي كراندار 0 0 0 0 0 0 0%
25 متفرقه 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 20 20 20 20 110 100%
طرح ريزي واحد هاي صنعتي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تعاریف و تفاهیم 0 1 0 2 0 3 3%
2 نمودار  مونتاژ 0 0 0 0 0 0 0%
3 برگ مسیر تولید 0 1 0 0 0 1 1%
4 نمودار  چند محصولی 0 0 0 0 0 0 0%
5 نمودار  رابطه فعالیتها 0 0 0 0 1 1 1%
6 مقایسات 0 0 0 0 0 0 0%
7 کارگاهی 0 0 1 0 0 1 1%
8 خط تولید 0 0 1 1 0 2 2%
9 پروژه ای 0 0 0 0 0 0 0%
10 گروهی 0 0 0 1 0 1 1%
11 محل ثابت 0 1 0 0 0 1 1%
12 مقایسات 0 0 0 0 0 0 0%
13 محاسبه کسر ماشین 0 2 1 0 1 4 4%
14 مدل هاي افت در خط توليد 2 0 0 0 0 2 2%
15 ضریب استفاده و کارایی 2 0 1 0 0 3 3%
16 نمودار انسان- ماشین 0 0 0 0 0 0 0%
17 بالانس خط تولید 0 2 2 0 2 6 5%
18 تعداد نیروی انسانی 2 1 1 3 3 10 9%
19 کارایی و ضریب استفاده 1 2 0 0 1 4 4%
20 محاسبه خروجی و ورودی 0 0 0 0 1 1 1%
21 منحنی مقدار محصول و هزينه و مقدار 2 1 0 2 1 6 5%
22 ابتکاری 2 2 1 1 0 6 5%
23 آشنايي با جريان مواد و الگوهاي آن 1 1 1 0 0 3 3%
24 روشهای دستی طرح استقرار(روش مارپيچ و خط مستقيم و نمودار سفر و روش الگويي) 2 0 1 1 1 5 5%
25 نمودار از- به و ارتباطات 2 0 1 1 2 6 5%
26 روشهای کامپیوتری طرح استقرار 0 0 0 0 0 0 0%
27 CRAFT 0 0 1 0 1 2 2%
28 ALDEP 1 1 1 1 0 4 4%
29 PLANET 0 0 0 1 0 1 1%
30 CORELAP 3 0 1 2 0 6 5%
31 روشهای ریاضی طرح استقرار 0 0 0 2 0 2 2%
32 فاصله پله ای 1 2 2 1 1 7 6%
33 فاصله مجذور مستقیم 2 0 1 1 1 5 5%
34 فاصله مستقیم 2 1 2 0 0 5 5%
35 انبار 1 2 0 0 1 4 4%
36 خطوط هم تراز 2 0 0 0 0 2 2%
37 توسعه و گسترش 0 0 0 0 0 0 0%
38 طراحی کارخانه 0 0 1 0 1 2 2%
39 حمل و نقل 2 0 0 0 2 4 4%
جمع 30 20 20 20 20 110 100%