فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                                        رشته مهندسی عمران

مهندسی عمران

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 لغت 12 8 10 15 10 55 42%
2 گرامر 0 0 5 5 5 15 12%
3 درک مطلب 8 12 15 10 15 60 46%
جمع 20 20 30 30 30 130 100%
ریاضیات(ریاضی1و2، معادلات ديفرانسيل) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 اعداد مختلط و بحث هاي اوليه مربوط به آن 0 1 0 1 1 3 3%
2 تابع و بحث هاي اوليه مربوط به آن 1 0 0 0 0 1 1%
3 حد و پيوستگي در توابع تك متغيره 0 1 0 1 2 4 4%
4 مشتق و كاربردهاي آنها در توابع تك متغيره 0 1 1 1 0 3 3%
5 انتگرال هاي يگانه و كاربردهاي آن 3 3 2 3 2 13 14%
6 دنباله ها و سري ها 2 2 4 1 1 10 11%
7 ماتريس 0 0 0 1 0 1 1%
8 بردارها و معادلات صفحه و خط در فضا 0 0 0 0 0 0 0%
9 توابع دومتغيره (مسايل حد و مشتقات جزيي و …) 2 1 3 1 1 8 8%
10 اپراتور برداري نابلا و بحث هاي مربوط به آن 0 0 0 0 0 0 0%
11 ميدان هاي برداري (انحناء …) 0 0 0 0 0 0 0%
12 انتگرال هاي دوگانه 1 1 2 1 0 5 5%
13 انتگرال هاي سه گانه 1 1 0 1 1 4 4%
14 انتگرال هاي خط 1 1 1 3 1 7 7%
15 انتگرال هاي سطح 1 3 1 1 1 7 7%
16 تعاريف اوليه و مقدمات 0 0 0 0 0 0 0%
17 معادلات ديفرانسيل مرتبه اول 0 0 1 0 1 2 2%
18 مسيرهاي قائم وپوش مربوط به يك دسته منحني 0 1 0 0 1 2 2%
19 معادلات ديفرانسيل مرتبه دو و بالاتر 6 1 3 3 2 15 16%
20 حل معادلات ديفرانسيل با روش سري هاي تواني 1 1 1 1 0 4 4%
21 تبديل لاپلاس 1 2 1 1 1 6 6%
22 دستگاه معادلات ديفرانسيل خطي 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 20 20 20 20 15 95 100%
(مقاومت مصالح، تحليل سازه ها)مكانيك جامدات سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 روابط بين تنش و كرنش 3 2 1 3 0 9 5%
2 مخازن جدار نازك 0 0 0 0 0 0 0%
3 پيچش مقاطع دايروي 2 2 0 3 0 7 4%
4 پيچش عضوهاي غير دايره اي 0 0 0 0 0 0 0%
5 پيچش مقاطع جدارنازك 1 1 1 0 1 4 2%
6 پيچش مقاطع مركب (ناهمگن) 0 0 0 0 0 0%
7 پيچش ميله هاي نامعين 1 1 0 0 1 3 2%
8 روش تغيير شكل هاي سازگار 6 8 8 6 4 32 18%
9 روشهاي انرژي 0 0 1 0 0 1 1%
10 مسائل حرارتي 1 1 0 0 0 2 1%
11 خمش تك‌محوره درمقاطع همگن و شعاع انحنا 3 3 4 4 2 16 9%
12 خمش تك محوره در مقاطع مركب 0 0 0 0 0 0 0%
13 خمش نامتقارن (دو محوره) 0 0 0 0 0 0 0%
14 خمش همراه با نيروي محوري 0 0 0 1 1 2 1%
15 هسته مركزي 0 0 0 0 0 0 0%
16 تنش برشي و جريان برش 2 2 4 3 1 12 7%
17 برش در مقاطع مركب 0 0 0 0 0 0 0%
18 تركيب خمش وپيچش و…. 1 0 1 0 0 2 1%
19 كمانش 0 0 0 0 0 0 0%
20 پايداري و ناپايداري ، معینی و نامعینی 3 3 3 1 1 11 6%
21 ايستايي سازه هاي سه بعدي 0 0 0 0 0 0 0%
22 تعيين نيروهاي سازه‌هاي معين 0 1 6 4 0 11 6%
23 رسم نمودار خمش و برش 0 0 0 0 0 0 0%
24 رسم خط تاثير تيرها 1 2 1 0 0 4 2%
25 رسم خط تاثير خرپاها 1 1 0 0 0 2 1%
26 رسم خط تاثير تيرهاي پانل دار 0 0 0 0 0 0 0%
27 رسم خط تاثير قابها 0 0 0 0 0 0 0%
28 کاربرد خط تاثير 2 2 0 1 1 6 3%
29 محاسبه تغيير شكل خمشي به روش لنگر سطح 0 0 0 0 0%
30 محاسبه تغيير شكل خمشي به روش تير مزدوج 1 1 0 1 0 3 2%
31 محاسبه تغيير شكل خمشي به روش انتگرال گيري 0 0 0 3 0 3 2%
32 قضيه كاستليانو 1 0 0 0 0 1 1%
33 قضيه بتي ماكسول 0 0 0 0 0 0 0%
34 انرژي و محاسبه تغيير شكل 6 5 4 4 3 22 12%
35 روش كار حقيقي 0 0 1 1 0 2 1%
36 روش كار مجازي 2 1 0 1 2 6 3%
37 بررسي سازه هاي نامعين متقارن و پاد متقارن 1 0 1 0 1 3 2%
38 روش سازگاري تغيير مكان ها 2 4 2 4 2 14 8%
39 روش پخش لنگر 0 0 1 0 0 1 1%
40 بررسي سازه هاي نامعين به روش شيب افت 0 0 1 0 0 1 1%
جمع 40 40 40 40 20 180 100%
مكانيك خاك و پي سازي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مباني مكانيك خاك (خواص، تركيب، شناخت، طبقه بندي، تراكم) 4 5 6 5 2 22 22%
2 حركت يك بعدي آب در خاك و تنش موثر 3 5 1 2 1 12 12%
3 جريان دو بعدي آب در خاك (شبكه جريان و جوشش) 1 0 1 1 1 4 4%
4 توزيع تنش در خاك 1 1 1 1 1 5 5%
5 نشست خاك( تحكيم و آني) 4 5 4 3 2 18 18%
6 مقاومت برشي خاك 4 2 3 5 3 17 17%
7 ديوارهاي حائل 1 1 2 2 1 7 7%
8 پايداري شيروانيهاي خاكي 2 1 2 1 1 7 7%
9 كاوش هاي زيرزميني(روشهای شناسائی- روشهای حفاری -نمونه گيری از خاک-آزمايشهای صحرائی) 0 0 0 0 1 1 1%
10 پی های سطحی(ظرفيت باربری- نشست پی- طراحی پی) 0 0 0 0 5 5 5%
11 پیهای عميق(ظرفيت باربری شمع-تعيين نشست شمع-گروه شمع) 0 0 0 0 2 2 2%
جمع 20 20 20 20 20 100 100%
مكانيك سيالات و هیدرولیک سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 كليات و تعاريف (تعريف سيال، تراكم پذيري سيالات) 0 0 0 0 0 0 0%
2 خواص سيالات 1 1 1 1 0 4 4%
3 تنش برشي در سيالات 2 0 2 1 2 7 7%
4 محاسبه فشار د رسيالات ساكن 1 0 1 0 0 2 2%
5 وسايل اندازه گيري فشار 0 0 0 0 0 0 0%
6 نيروي هيدرواستاتيك وارد بر سطوح تخت 1 2 1 0 1 5 5%
7 نيروي هيدرواستاتيك وارد بر سطوح منحني 1 0 0 1 0 2 2%
8 نيروي هيدرواستاتيك وارد بر سطوح بسته ( شناوري) 1 3 3 2 0 9 9%
9 حركت مستقيم با شتاب خطي يكنواخت 0 1 1 0 1 3 3%
10 حركت دوراني يكنواخت حول محور قائم 1 1 0 1 1 4 4%
11 ميدان سرعت 1 1 1 2 1 6 6%
12 طبقه بندي انواع جريان 0 0 1 0 0 1 1%
13 خطوط جريان 0 0 0 0 0 0 0%
14 دبي جريان 0 0 0 0 0 0 0%
15 معادله پيوستگي 2 3 2 1 1 9 9%
16 تابع جريان 0 0 0 0 0 0 0%
17 معادله برنولي و كاربردهاي آن 0 1 1 0 1 3 3%
18 ماشينهاي هيدروليكي 0 1 0 0 0 1 1%
19 معادله اندازه حركت و كاربردهاي آن 0 2 2 4 0 8 8%
20 ضريب تصحيح اندازه حركت 2 1 1 0 0 4 4%
21 معادله گشتاور اندازه حركت 0 0 0 0 0 0 0%
22 آناليز ابعادي 2 0 0 0 0 2 2%
23 پارامترهاي بدون بعد مهم 0 0 0 0 0 0 0%
24 قوانين تشابه و اصول مدلهاي هيدروليكي 1 0 1 1 1 4 4%
25 مفاهيم مربوط به رژيم جريان 0 0 0 1 1 2 2%
26 هيدروليك لوله ها 4 3 2 5 2 16 16%
27 نيروي مقاومت سيال (نيروي دراگ و ليفت، قانون استوكس) 0 0 0 0 0 0 0%
28 اصول و مفاهيم اوليه هيدروليك 0 0 0 0 2 2 2%
29 اصل انرژي در كانال هاي باز 0 0 0 0 1 1 1%
30 اصل اندازه حركت در كانال هاي باز 0 0 0 0 1 1 1%
31 جريان يكنواخت در كانال هاي باز 0 0 0 0 3 3 3%
32 جريان متغير تدريجي 0 0 0 0 1 1 1%
جمع 20 20 20 20 20 100 100%
طراحی(سازه های فولادی، سازه های بتنی، راهسازی و روسازی) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 معرفی فولاد و بررسی مفاهیم اولیه 1 1 3%
2 طراحی اعضاء کششی 2 2 7%
3 طراحي ستون ها 1 1 3%
4 طراحي تيرها 2 2 7%
5 طراحي تير ستون 1 1 3%
6 طراحي اتصالات مفصلي و گيردار 0 0 0%
7 طراحي اتصالات پاي ستون 0 0 0%
8 مفاهيم اتصالات پيچي و جوشي 1 1 3%
9 معرفی بتن و بررسی مفاهیم اولیه 3 3 10%
10 طراحی اعضاء خمشی با آرماتور کششی 1 1 3%
11 طراحی اعضاء خمشی با آرماتور فشاري 0 0 0%
12 طراحي تيرها‌ي تحت برش 1 1 3%
13 طراحي ستون ها (بتنی) 1 1 3%
14 طراحي تيرهاي تحت پيچش 0 0 0%
15 بررسي طول مهاري در سازه هاي بتن آرمه 0 0 0%
16 بررسي شرايط بهره برداري در سازه هاي بتن آرمه 1 1 3%
17 طراحي دال ها و پي هاي بتن آرمه 1 1 3%
18 كليات راه و راهسازي 1 1 3%
19 قوس دايره اي ساده 3 3 10%
20 قوس مركب 0 0 0%
21 قوس معكوس 0 0 0%
22 قوس سربانتين 0 0 0%
23 قوس كلوتوئيد 1 1 3%
24 قوس قائم 1 1 3%
25 فاصله ديد 0 0 0%
26 عمليات خاكي 1 1 3%
27 منحني بروكنر 0 0 0%
28 كليات روسازي 0 0 0%
29 خاك بستر 1 1 3%
30 اساس و زيراساس و رويه شني 0 0 0%
31 تثبيت خاك 0 0 0%
32 مصالح شني 0 0 0%
33 قير 2 2 7%
34 آسفالت 1 1 3%
35 تاثير عوامل جوي 0 0 0%
36 بارگذاري 1 1 3%
37 روشهاي طراحي 1 1 3%
38 خرابي 0 0 0%
39 مرمت و بهسازي 1 1 3%
جمع 30 30 100%