فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                                                    رشته مهندسی مواد

مهندسی مواد

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 زمان ها 0 0 0 0%
2 الگوهای فعل 0 0 0 0%
3 شبه جمله اسم، صفت، قيد 1 3 4 7%
4 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 0 0 0 0%
5 مطابقت فاعل با فعل 0 0 0 0%
6 کلمات ربطی 3 1 4 7%
7 صفات تفضيلي و نسبي 1 0 1 2%
8 جملات مجهول 0 1 1 2%
9 جملات شرطي 0 0 0 0%
10 حروف اضافه 0 0 0 0%
11 واژگان – فعل 3 5 8 13%
12 واژگان – صفت 2 2 4 7%
13 واژگان – اسم 4 2 6 10%
14 (واژگان – قید) + افعال دو کلمه ای 1 1 2 3%
15 درک مطلب (زبان تخصصی) (15 سوال) 15 15 30 50%
جمع 30 30 60 100%
رياضيات سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تابع 0 0 0 0%
2 حد و پيوستگي در توابع تك متغيره 2 1 3 8%
3 مشتق و كاربردهاي آن در توابع تك متغيره 1 2 3 8%
4 انتگرال و كاربردهاي آن 0 1 1 3%
5 انتگرال ناسره 0 0 0 0%
6 دنباله و سري 1 0 1 3%
7 معادلات صفحه و خط در فضا 0 0 0 0%
8 مشتق توابع چند متغيره و كاربردها 1 1 2 5%
9 عملگر نابلا 0 0 0 0%
10 ميدان‌هاي برداري (انحنا، تاب و …) 2 1 3 8%
11 انتگرال دوگانه 1 1 2 5%
12 انتگرال سه گانه 0 1 1 3%
13 انتگرال های خط 1 1 2 5%
14 انتگرال های سطوح 0 1 1 3%
15 اعداد مختلط 0 0 0 0%
16 رويه هاي فضايي 1 0 1 3%
17 جبر خطی 0 0 0 0%
18 ماتریس 0 0 0 0%
19 بسط دو جمله ای 0 0 0 0%
20 تعاريف اوليه معادلات ديفرانسيل 0 0 0 0%
21 معادلات مرتبه اول 2 1 3 8%
22 مسيرهاي قائم و پوش مربوط به يك دسته منحني 0 0 0 0%
23 معادلات ديفرانسيل مرتبه 2 و بالاتر 2 3 5 13%
24 حل معادلات ديفرانسيل با روش سري هاي تواني 0 0 0 0%
25 تبديل لاپلاس 1 1 2 5%
26 دستگاه معادلات ديفرانسيل خطي 0 0 0 0%
27 آناليز فوريه (سري فوريه ـ انتگرال فوريه ـ تبديل فوريه) 0 2 2 5%
28 بحث هاي اوليه توابع مختلط (معادلات كوشي ريمان ـ توابع همساز) 1 0 1 3%
29 نگاشت ها 0 1 1 3%
30 سري و انتگرال مختلط 1 2 3 8%
31 معادلات با مشتقات جزئي 3 0 3 8%
جمع 20 20 40 100%
خواص فيزيكي مواد سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 مقدمه اي بر علم و مهندسي مواد ـ خواص حساس و غيرحساس به ريزساختار 0 0 0 0%
2 ساختار اتمي ـ پيوندهاي بين اتمي ـ انرژي پيوند 0 2 2 5%
3 ساختار هاي كريستالي 0 0 0 0%
4 محاسبه حجم سلول واحد 0 0 0 0%
5 محاسبه دانسيته (اتمي، سطحي، مواد كريستالي) و فاكتور تراكم اتمي 1 2 3 8%
6 تحولات آلوتروپيك 0 0 0 0%
7 فضاهاي خالي در شبكه هاي كريستالي (تتراهدرال، اكتاهدرال) 1 0 1 3%
8 نقطه، جهت و صفحه در شبكه هاي كريستالي 1 0 1 3%
9 فاصله بين صفحات موازي 0 0 0 0%
10 زاويه بين جهات در سيستم مكعبي 0 0 0 0%
11 فصل مشترك دو صفحه ـ منطقه 0 1 1 3%
12 كاربرد اشعه x در كريستالوگرافي 0 0 0 0%
13 مفاهيم اوليه نفوذ 0 0 0 0%
14 انواع نفوذ و ضريب نفوذ (بين نشين و جانشين) 0 0 0 0%
15 قانون اول فيك 1 1 2 5%
16 قانون دوم فيك 0 0 0 0%
17 رابطه آرنيوسي ضريب نفوذ 0 1 1 3%
18 معادلات نفوذ 1 1 2 5%
19 فاكتور هاي موثر بر نفوذ 0 0 0 0%
20 اثر كركندال 0 0 0 0%
21 مسيرهاي نفوذپذيري سريع 0 0 0 0%
22 عيوب نقطه اي 0 0 0 0%
23 محلول جامد 1 0 1 3%
24 عيوب خطي 1 0 1 3%
25 عيوب صفحه اي (سطوح خارجي و مرزدانه) 0 0 0 0%
26 عدد اندازه دانه 0 0 0 0%
27 عيوب حجمي 0 0 0 0%
28 دياگرام هاي فازي (قانون فازي گيبس) 1 0 1 3%
29 نمودارهاي فازي دوتايي و نمودارهاي انرژي متناظر 1 0 1 3%
30 انجماد آلياژهاي محلول جامد 0 0 0 0%
31 استحاله ها و واكنش هاي متالورژيكي سه جزئي 1 1 2 5%
32 تركيبات مياني 0 0 0 0%
33 دياگرام هاي فازي (محاسبه تركيب شيميايي و مقدار فازها) 1 1 2 5%
34 دياگرام آهن ـكربن (فولادها)، محاسبه تركيب شيميايي و مقدار فازها 2 2 4 10%
35 دياگرام آهن ـ كربن (چدن ها)، محاسبه تركيب شيميايي و مقدار فازها 1 1 2 5%
36 دگرگوني هاي فازي در حالت جامد ـ انواع استحاله ها (همگن ـ غيرهمگن) 0 1 1 3%
37 سطوح بلوري و فصل مشترك ها 0 0 0 0%
38 شكل دانه ها و فازها 0 0 0 0%
39 جوانه زني در مايعات (همگن و ناهمگن) 1 1 2 5%
40 جوانه زني در جامدات (همگن و ناهمگن) 0 1 1 3%
41 جوانه زني روي مرزدانه 1 0 1 3%
42 رشد دانه ها و رسوبات 0 0 0 0%
43 عمليات حرارتي فولادها (سختي و سختي پذيري) 0 1 1 3%
44 عمليات حرارتي فولادها (نمودارهاي TTT، و CCT) 1 2 3 8%
45 كار سرد و آنيل و پارامترهاي موثر بر آنها 2 0 2 5%
46 دياگرام هاي سه تايي 1 1 2 5%
جمع 20 20 40 100%
خواص مكانيكي مواد سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 تنش و كرنش در حالت الاستيك 2 0 2 5%
2 تئوري پلاستيسيته 0 2 2 5%
3 آزمون كشش 1 0 1 3%
4 آزمون فشار 0 0 0 0%
5 آزمون پيچش 0 1 1 3%
6 آزمون سختي سنجي 0 0 0 0%
7 آزمون ضربه 0 2 2 5%
8 آزمون خستگي 0 0 0 0%
9 تنش برشي بحراني كريستال 1 1 2 5%
10 انواع عيوب شبكه 0 0 0 0%
11 مفهوم نابجايي 0 0 0 0%
12 حلقه نابجايي 0 0 0 0%
13 لغزش 1 0 1 3%
14 لغزش متقاطع 0 0 0 0%
15 صعود 0 0 0 0%
16 انواع نابجايي در سيستم هاي مختلف بلوري 3 0 3 8%
17 دو قلويي 0 0 0 0%
18 انرژي نابجايي 2 0 2 5%
19 انرژي نقص در چيده شدن 2 0 2 5%
20 نيروي وارد بر نابجايي 0 0 0 0%
21 نيروي بين نابجايي 0 0 0 0%
22 برخورد نابجايي ها 0 1 1 3%
23 تجزيه نابجايي ها 1 1 2 5%
24 تكثير نابجايي ها 0 0 0 0%
25 انباشتگي نابجايي ها 0 0 0 0%
26 كرنش سختي 0 0 0 0%
27 مقاوم شدن ناشي از مرزدانه 0 1 1 3%
28 عدد اندازه دانه 1 0 1 3%
29 مقاوم شدن از طريق نابجايي ها 1 2 3 8%
30 مقاوم شدن از طريق محلول جامد 0 0 0 0%
31 رسوب سختي 0 2 2 5%
32 پراكنده سختي 0 0 0 0%
33 پديده نقطه تسليم 0 0 0 0%
34 پير كرنشي 0 0 0 0%
35 كامپوزيت ها 0 1 1 3%
36 اثر باوشينگر 0 0 0 0%
37 بررسي مقاطع شكست 0 0 0 0%
38 مكانيزم شكست ترد و نرم 0 0 0 0%
39 استحكام نظري مواد 0 0 0 0%
40 تئوري گريفيث 1 0 1 3%
41 فاكتور تمركز تنش 0 0 0 0%
42 نظريه اوراوان 0 0 0 0%
43 فاكتور شدت تنش و چقرمگي شكست 2 2 4 10%
44 منطقه پلاستيك راس ترك 0 0 0 0%
45 دماي انتقال تردي به نرمي 0 0 0 0%
46 نمودارهاي خستگي 0 0 0 0%
47 انواع خستگي (كم چرخه، پرچرخه) 0 0 0 0%
48 پارامترهاي موثر بر خستگي 0 0 0 0%
49 رابطه گودمن 0 1 1 3%
50 معيار گربر 0 0 0 0%
51 معيار سودربرگ 0 0 0 0%
52 آزمايش مانسون 0 0 0 0%
53 سطح مقطع شكست خستگي 0 0 0 0%
54 سرعت رشد ترك خستگي 0 0 0 0%
55 معادلات عمر خستگي 1 1 2 5%
56 منحني خزش و فاكتور هاي موثر بر آن 1 1 2 5%
57 مكانيزم هاي خزش 0 1 1 3%
58 الگوهاي تغيير فرم خزش 0 0 0 0%
59 انواع ترك در خزش 0 0 0 0%
60 پارامتر لارسون ـ ميلر 0 0 0 0%
61 آلياژ هاي دماي بالا 0 0 0 0%
جمع 20 20 40 100%
شيمي فيزيك و ترموديناميك سراسری
ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری
1 قوانين گازها 0 0 0 0%
2 مفهوم کار و محاسبه آن 0 0 0 0%
3 دياگرام فازي 0 0 0 0%
4 نمودار هاي P-V-T 0 0 0 0%
5 رابطه کار و گرما 0 0 0 0%
6 انرژي داخلي و قانون اول ترموديناميک 0 1 1 3%
7 فرايندهاي ترموديناميکي 0 0 0 0%
8 ظرفيت گرمايي 0 0 0 0%
9 فرايند خودبخودي 0 0 0 0%
10 فرايند برگشت پذير و برگشت ناپذير 0 0 0 0%
11 قانون دوم ترموديناميك 2 0 2 5%
12 ماشينهای حرارتی(سيکل کارنو) 0 0 0 0%
13 انتالپي، انرزي آزاد هلمهولتز و انرژي آزاد گيبس 2 1 3 8%
14 معادلات حاکم برسيستم بسته 0 0 0 0%
15 پتانسيل شيميايي 0 0 0 0%
16 روابط ماکسول 0 1 1 3%
17 معادله گيبس هلمهولتز 1 1 2 5%
18 ظرفيت گرمايي، انتالپي و قانون سوم ترموديناميک 0 1 1 3%
19 انتروپي 0 0 0 0%
20 انتروپي آماري و حرارتي 1 1 2 5%
21 دمای شعله و گرمای واکنش 0 1 1 3%
22 تابعيت انرژي آزاد از  دما و فشار معادله کلاپيرون 0 0 0 0%
23 تعادل بين فازهاي گازي و کندانس، کلازيوس -کلاپيرون 1 1 2 5%
24 تعادل جامد-جامد 0 0 0 0%
25 قانون فازي گيبس 1 1 2 5%
26 خواص ترموديناميکي گازهاي ايده ال مخلوط آنها 0 0 0 0%
27 محلول ايده آل 0 1 1 3%
28 قانون رائولت و قانون هنري 1 0 1 3%
29 معادله گيبس دوهم 1 0 1 3%
30 انرژي آزاد گيبس براي تشکيل محلول ـ گرماي تشكيل محلول ها 1 1 2 5%
31 خواص محلول هاي ايده ال رائولتي 0 0 0 0%
32 محلول هاي غير ايده ال 0 0 0 0%
33 محلول هاي باقاعده 2 1 3 8%
34 انرژي آزاد و اکتيويته  سيستم دوتايي 2 2 4 10%
35 تعادل در واکنش هاي گازي و معرفي ثابت تعادل 0 2 2 5%
36 تاثير دما بر  تعادل و معادله وانت هوف 0 0 0 0%
37 تعادل در سيستم واکنش شيميايي O2 ، SO2و SO3 0 0 0 0%
38 تعادل در مخلوط هاي گازي H2 ، H2O ،CO و CO2 0 0 0 0%
39 تعادل در سيستم شامل فازهاي کندانس و گازي 3 3 6 15%
40 تغييرات انرزي آزاد بر حسب دما 0 0 0 0%
41 دياگرام الينگهام 1 0 1 3%
42 اثر تغيير فاز 0 0 0 0%
43 حالت هاي استاندارد هنري، رائولت و 1% وزني 0 0 0 0%
44 رابطه T-V-P در گازها 0 0 0 0%
45 انحراف از حالت ايده ال و معادله گازهاي حقيقي 0 0 0 0%
46 گاز هاي واندروالس 1 0 1 3%
47 گازهاي غير ايده ال 0 0 0 0%
48 گازهاي ايده ال 0 1 1 3%
جمع 20 20 40 100%