فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                                             رشته مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 لغت 3 7 10 10 10 40 27%
2 گرامر 7 3 5 5 0 20 13%
3 Cloze Test 5 5 0 0 5 15 10%
4 Reading Comprehension 15 15 15 15 15 75 50%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
ریاضیات (رياضي عمومي 1و 2 ، معادلات دیفرانسیل ، رياضي مهندسي) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 اعداد مختلط و بحث هاي اوليه مربوط به آن 0 0 0 0 0 0 0%
2 تابع و بحث هاي اوليه مربوط به آن 2 1 0 0 0 3 3%
3 حد و پيوستگي در توابع تك متغيره 1 1 0 0 0 2 2%
4 مشتق و كاربردهاي آنها در توابع تك متغيره 0 0 0 1 0 1 1%
5 انتگرال هاي يگانه و كاربردهاي آن 2 2 0 2 0 6 5%
6 دنباله ها و سري ها 3 2 3 1 3 12 10%
7 ماتريس 0 1 0 0 0 1 1%
8 بردارها و معادلات صفحه و خط در فضا 0 1 1 0 0 2 2%
9 توابع دومتغيره (مسايل حد و مشتقات جزيي و …) 0 1 0 0 0 1 1%
10 اپراتور برداري نابلا و بحث هاي مربوط به آن 1 0 0 0 0 1 1%
11 ميدان هاي برداري (انحناء …) 2 1 1 0 2 6 5%
12 انتگرال هاي دوگانه 1 0 0 2 1 4 3%
13 انتگرال هاي سه گانه 1 1 1 1 2 6 5%
14 انتگرال هاي خط 2 2 3 1 2 10 8%
15 انتگرال هاي سطح 0 1 1 2 0 4 3%
16 تعاريف اوليه و مقدمات 0 1 1 0 0 2 2%
17 معادلات ديفرانسيل مرتبه اول 3 1 0 2 1 7 6%
18 مسيرهاي قائم وپوش مربوط به يك دسته منحني 0 0 1 0 0 1 1%
19 معادلات ديفرانسيل مرتبه دو و بالاتر 2 3 1 1 1 8 7%
20 حل معادلات ديفرانسيل با روش سري هاي تواني 1 2 1 1 1 6 5%
21 تبديل لاپلاس 1 1 1 1 2 6 5%
22 دستگاه معادلات ديفرانسيل خطي 1 0 0 0 0 1 1%
23 آناليز فوریه 2 2 2 2 1 9 8%
24 توابع مختلط 0 0 1 2 1 4 3%
25 نگاشتها 2 1 1 1 1 6 5%
26 بسطهاي تیلور و لوران 0 0 0 0 0 0 0%
27 انواع نقاط تكين – روشهاي محاسبه مانده در قطب ها 1 0 0 0 0 1 1%
28 انتگرال هاي مختلط 1 1 1 0 0 3 3%
29 محاسبه انتگرال هاي حقيقي با روش مانده ها 0 0 0 0 0 0 0%
30 بسط هاي لوران معتبر در نواحي 0 1 0 0 0 1 1%
31 معادلات با مشتقات جزئی 1 3 0 0 2 6 5%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%
حرارت و سیالات  (ترموديناميك،  مکانيک سيالات ،  انتقال حرارت) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تعاريف و مفاهيم اوليه 0 0 0 0 1 1 1%
2 خواص ترموديناميكي 0 0 1 1 0 2 2%
3 كار و انتقال حرارت 2 1 0 1 0 4 3%
4 قانون اول ترموديناميك 2 3 4 1 2 12 10%
5 قانون دوم ترموديناميك 1 1 0 1 1 4 3%
6 آنتروپي 3 0 0 0 1 4 3%
7 كار برگشت‌پذير، برگشت ناپذيري و اگزرژي 0 0 0 1 0 1 1%
8 چرخه هاي توان و تبريد 0 2 1 0 0 3 3%
9 ترموديناميك مخلوط ها و سايكرومتري 0 0 0 1 0 1 1%
10 واكنشهاي شيميايي و احتراق 1 2 0 0 1 4 3%
11 روابط ترموديناميكي 0 1 1 0 1 3 3%
12 جريان تراكم پذير 1 1 0 1 0 3 3%
13 مفاهيم اساسي 1 1 0 0 0 2 2%
14 خواص سيالات 0 0 1 0 0 1 1%
15 استاتيك سيالات 4 1 1 1 1 8 7%
16 سينماتيك سيالات 0 1 1 2 0 4 3%
17 ديناميك ذره اي از سيال (معادله اولر و برنولي) 0 1 1 3 0 5 4%
18 ديناميك توده اي از سيال (روش انتگرالي) 0 1 0 0 0 1 1%
19 ديناميك سيالات لزج (روش ديفرانسيلي) 0 0 1 0 0 1 1%
20 آناليز ابعادي و تشابه 1 0 0 0 0 1 1%
21 جريان داخلي 2 2 1 1 4 10 8%
22 تئوري جريان ايده آل 0 0 1 0 1 2 2%
23 تئوري لايه هاي مرزي – جريان خارجي 3 2 0 0 1 6 5%
24 مفاهيم اوليه و موازنه انرژي 0 0 0 0 0 0 0%
25 معادله هدايت – هدايت يك بعدي شرايط پايا 3 4 0 2 2 11 9%
26 هدايت دو بعدي شرايط پايا 1 0 0 0 0 1 1%
27 هدايت گذرا 0 0 1 1 1 3 3%
28 مفاهيم اوليه انتقال حرارت جابجايي 1 0 0 0 0 1 1%
29 جابجايي در جريان هاي خارجي 0 1 2 0 0 3 3%
30 جابجايي در جريان هاي داخلي 0 2 2 0 2 6 5%
31 جابجايي آزاد 1 0 0 1 0 2 2%
32 جوشش و چگالش 0 0 0 0 0 0 0%
33 مبدل هاي حرارتي 0 1 1 1 0 3 3%
34 تشعشع 3 2 0 1 1 7 6%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%
جامدات ( استاتيك ،  مقاومت مصالح،  طراحی اجزا ) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 اعضاي دو نيرويي و سه نيرويي 1 0 0 2 0 3 3%
2 جبربرداري 0 1 0 0 0 1 1%
3 معادلات تعادل 5 3 2 3 1 14 12%
4 خرپا‌ها 0 1 2 0 1 4 3%
5 قاب‌ها 0 0 1 0 2 3 3%
6 گشتاور خمشي و نیرو ی برشي تیرهای تخت 1 0 0 1 1 3 3%
7 تعاريف اصطكاك وضريب آن 0 2 0 1 0 3 3%
8 مسائل اصطكاك تسمه‌اي 0 0 1 0 0 1 1%
9 ممان دوم سطوح 1 0 0 0 0 1 1%
10 تعيين مركز جرم و سطح و خط 1 0 1 0 0 2 2%
11 روش انرژی (اصل كار مجازي) 0 2 0 0 1 3 3%
12 كابل 1 1 0 0 1 3 3%
13 تنش و کرنش بار محوري- قوانين هوك 0 1 0 0 1 2 2%
14 مسائل نامعین بار محوری 0 1 0 0 0 1 1%
15 تنش و کرنش برشی 0 0 0 0 1 1 1%
16 دایره مور 3 0 0 0 0 3 3%
17 تنش و كرنش حرارتي 0 0 0 1 1 2 2%
18 پيچش مقاطع دايروي 0 0 0 1 1 2 2%
19 پيچش مقاطع غيردايروي 0 0 0 0 0 0 0%
20 پيچش مقاطع جدار نازك 1 0 0 1 0 2 2%
21 پیچش مقاطع مرکب 0 0 1 1 0 2 2%
22 مسائل نامعین پیچش 0 1 0 0 0 1 1%
23 خمش 1 0 1 0 0 2 2%
24 برش در مقاطع جدارنازك 0 1 0 0 0 1 1%
25 بارهاي مركب 0 0 0 1 0 1 1%
26 بار بحرانی و کمانش 1 2 0 1 1 5 4%
27 محاسبه انرژي اعضا 1 2 1 0 1 5 4%
28 روش كاستيگليانو 0 0 0 0 0 0 0%
29 محاسبه شیب و خيز و زاوي پيچش  به روش انرژی 1 0 3 1 0 5 4%
30 پوسته‌ها و مخازن تحت فشار 2 3 0 0 1 6 5%
31 پلاستيسيته 0 0 0 0 0 0 0%
32 تنش وان ميزز  / ترسکا 1 0 1 2 1 5 4%
33 معيارهاي شكست مواد نرم 1 0 0 0 0 1 1%
34 معيارهاي شكست مواد ترد 0 2 0 0 1 3 3%
35 تمرکز تنش 0 1 1 0 0 2 2%
36 جوش‌ 0 0 1 0 0 1 1%
37 پيچ های اتصال 0 1 0 0 0 1 1%
38 پيچ‌هاي انتقال قدرت 0 0 0 1 0 1 1%
39 خستگي 0 1 0 0 0 1 1%
40 فنرهاي مارپیچ كششي فشاري 0 1 1 1 1 4 3%
41 فنرهاي پيچشي 0 0 0 0 1 1 1%
42 ياتاقان غلتشي 1 1 0 1 0 3 3%
43 ياتاقان لغزشي 0 0 0 0 0 0 0%
44 تسمه 1 0 1 0 0 2 2%
45 چرخدنده ساده 2 1 0 1 1 5 4%
46 چرخدنده سيكلوئيدي 0 0 1 0 0 1 1%
47 حلزون چرخ حلزون 1 0 0 0 1 2 2%
48 چرخدنده مخروطي 0 0 0 0 0 0 0%
49 چرخدنده مارپيچ 0 0 0 0 0 0 0%
50 كلاچ و ترمز کفشکی 1 0 1 0 0 2 2%
51 كلاچ و ترمز ديسكي 0 0 0 0 0 0 0%
52 كلاچ مخروطي 1 0 0 0 0 1 1%
53 ترمز تسمه‌اي 0 1 0 0 0 1 1%
54 خار و پين 0 0 0 0 0 0 0%
55 طناب 1 0 0 0 0 1 1%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%
ديناميك و ارتعاشات (ديناميك، ديناميك ماشين، ارتعاشات، كنترل) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 حركت مستقيم‌الخط 1 0 0 0 0 1 1%
2 حركت منحني‌الخط در صفحه 1 1 0 0 1 3 3%
3 قانون دوم نيوتن و قانون اويلر 0 1 1 1 1 4 3%
4 دستگاه‌هاي چرخان و سرعت و شتاب نسبي و مفهوم شتاب كريوليس 3 1 0 1 0 5 4%
5 كار و انرژي 2 2 2 2 2 10 8%
6 ضربه و اندازه حركت 0 3 1 1 0 5 4%
7 سينماتيك اجسام صلب 1 0 1 0 0 2 2%
8 سينتيك اجسام صلب 1 1 0 0 1 3 3%
9 درجه آزادي مكانيزم هاي صفحه اي 1 2 0 1 0 4 3%
10 مراكز آني دوران مكانيزم هاي صفحه اي 1 0 0 2 1 4 3%
11 سرعت شناسي با استفاده از مراكز آني دوران 0 0 0 1 1 2 2%
12 سرعت شناسي مكانيزم هاي صفحه اي 2 0 1 0 2 5 4%
13 شتاب شناسي مكانيزم هاي صفحه اي 0 1 1 0 0 2 2%
14 مكانيزم هاي صفحه اي معادل 0 2 0 0 0 2 2%
15 نيروشناسي مكانيزم هاي صفحه اي 1 0 0 0 0 1 1%
16 چرخ لنگر 0 0 0 0 0 0 0%
17 ترازمندي اجرام چرخان و رفت و برگشتي 1 0 0 0 0 1 1%
18 بادامك و پيرو 0 0 1 0 0 1 1%
19 مجموعه چرخ دنده هاي معمولي 0 0 0 0 0 0 0%
20 مجموعه چرخ دنده هاي خورشيدي صفحه اي 1 2 1 1 0 5 4%
21 مجموعه چرخ دنده هاي خورشيدي فضايي 0 0 1 0 1 2 2%
22 مفاهيم اوليه ارتعاشات 0 0 1 0 1 2 2%
23 ارتعاشات آزاد سيستم هاي يك درجه آزادي بدون ميرايي 1 1 0 1 0 3 3%
24 معادلات ديفرانسيل حركت و فركانس طبيعي بدون ميرايي: ١ روش نيوتن ٢ روش انرژي ٣
روش رايلي ٤ روش سيستم هاي معادل
4 2 2 2 2 12 10%
25 ارتعاشات آزاد سيستم هاي يك درجه آزادي با ميرايي 1 1 0 0 0 2 2%
26 مشخصه هاي مهم حركت (فركانس طبيعي ميرايي، كاهش لگاريتمي، انرژي تلف شده و …) 0 0 0 0 0 0 0%
27 ارتعاشات آزاد با ميرايي کولمب 0 1 1 0 0 2 2%
28 استخراج و حل معادلات حركت با ميرايي 0 0 0 0 0 0 0%
29 تحريك سيستم هاي يك درجه آزادي 0 2 1 0 1 4 3%
30 ارتعاشات آزادسيستم هاي دو درجه آزادي 1 0 0 2 1 4 3%
31 ارتعاشات آزاد و اجباري سيستم هاي چند درجه آزادي 0 0 0 0 0 0 0%
32 ارتعاشات سيستم هاي پيوسته 0 0 0 0 0 0 0%
33 مدلسازي رياضي سيستم ها 0 2 1 1 0 4 3%
34 به دست آوردن تابع تبديل 1 0 0 0 0 1 1%
35 معادلات فضاي حالت 1 1 0 0 1 3 3%
36 پاسخ زماني سيستم هاي مرتبه اول 0 0 0 0 1 1 1%
37 مطالعه سيستم هاي مرتبه دوم و مشخصه هاي آن 0 0 0 1 1 2 2%
38 پايداري  معيار پايداري راث  هرويتس 1 1 1 1 1 5 4%
39 خطاي حالت ماندگار 0 0 0 0 0 0 0%
40 مكان هندسي ريشه ها 2 1 1 1 0 5 4%
41 پاسخ فركانسي سيستمهاي كنترل (نايكوئيست) 2 1 2 0 0 5 4%
42 دياگرام بد 0 0 0 1 1 2 2%
43 جبران كننده ها و كنترلرها 0 1 0 0 0 1 1%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%
ساخت و توليد سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 توانايي ماشينكاري 6 3 1 0 1 1 3%
2 سيستم هاي اندازه گيري 4 4 2 2 2 4 10%
3 قالب پرس 4 4 2 2 3 5 13%
4 علم مواد 3 2 3 3 5 8 20%
5 عمليات حرارتي 1 1 0 0 0 0 0%
6 اونيورسال 1 0 3 3 3 6 15%
7 جوشكاري 5 2 0 0 0 0 0%
8 ماشين هاي كنترل عددي 2 3 3 3 2 5 13%
9 توليد مخصوص 0 3 2 2 2 4 10%
10 هيدروليك نيوماتيك 3 3 2 2 2 4 10%
11 مديريت توليد 0 2 2 3 0 3 8%
12 ريخته گري 1 3 0 0 0 0 0%
جمع 30 30 20 20 20 40 100%