فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                                               رشته مهندسی کامپیوتر

مهندسي کامپیوتر

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 زمان ها 0 0 1 0 0 1 1%
2 الگوهای فعل 0 0 1 0 1 2 1%
3 شبه جمله (اسمي،قيدي،صفتي) 0 0 1 4 2 7 5%
4 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 0 0 0 0 0 0 0%
5 شکل کلمه 0 0 1 1 1 3 2%
6 مطابقت فاعل با فعل 0 0 0 0 0 0 0%
7 کلمات ربطی 0 0 0 0 0 0 0%
8 حروف اضافه 0 0 1 0 1 2 1%
9 وارونگی و ساختار موازی 0 0 0 0 0 0 0%
10 واژگان – فعل 0 0 4 3 5 12 9%
11 واژگان – صفت 0 0 2 2 2 6 4%
12 واژگان – اسم 0 0 4 4 2 10 7%
13 واژگان – قید + افعال دو کلمه ای 0 0 0 1 1 2 1%
14 زبان تخصصی(درک مطلب ) 25 25 15 15 15 95 68%
جمع 25 25 30 30 30 140 100%
آمار و احتمال سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آنالیز ترکیبی و احتمال 0 1 1 1 2 5 20%
2 متغیرهای تصادفی 1 1 0 0 0 2 7%
3 متغیرهای تصادفی توام 1 0 0 0 0 1 4%
4 توزیع گسسته و پیوسته 2 1 2 1 0 6 20%
5 توزیع های نمونه ای، برآورد و آزمون 2 3 2 3 3 13 48%
جمع 6 6 5 5 5 27 100%
ریاضی مهندسی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آنالیز فوریه 1 1 1 1 2 6 22%
2 توابع مختلط 1 0 1 0 0 2 7%
3 نگاشتها 0 1 0 1 1 3 11%
4 سری و انتگرال مختلط 2 2 2 1 1 8 30%
5 معادله با مشتقات جزئی 2 2 1 2 1 8 30%
جمع 6 6 5 5 5 27 100%
ساختمان های گسسته سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 منطق ریاضی و جبر بول 2 1 1 2 0 6 22%
2 تئوري اعداد 0 0 1 1 1 3 11%
3 روابط بازگشتي و روشهاي حل آنها 0 1 0 1 1 3 11%
4 توابع مولد 0 0 0 0 0 0 0%
5 مجموعه 1 0 0 0 1 2 7%
6 روابط و توابع 0 1 1 0 1 3 11%
7 ساختارهاي جبري – ترتيب جزئي – لاتيس 1 1 0 0 0 2 7%
8 گراف و درخت 2 2 2 1 1 8 30%
9 زبانها و گرامرها 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 6 6 5 5 5 27 100%
درس: محاسبات عددی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آنالیز خطاها 1 0 0 1 0 2 7%
2 حل عددي معادلات 1 1 1 0 1 4 15%
3 درونیابی 0 1 0 1 0 2 7%
4 تقریب کمترین مربعات 0 1 1 0 0 2 7%
5 مشتق گیري و انتگرال گیري عددي 2 1 1 0 2 6 22%
6 حل معادلات دیفرانسیل 1 1 1 1 1 5 19%
7 حل دستگاه معادلات 0 1 0 1 0 2 7%
8 ماتریس ها و مقادیر ویژه ماتریس ها 1 0 1 1 1 4 15%
جمع 6 6 5 5 5 27 100%
ساختمان داده ها سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آنالیز الگوریتم ها و روابط بازگشتي 1 3 1 2 3 10 29%
2 آرایه ها و ماتريس ها 1 0 1 0 0 2 6%
3 پشته و صف 0 0 0 0 0 0%
4 لیست پیوندي 0 0 0 1 1 3%
5 درخت ها 4 3 6 3 1 17 50%
6 گراف ها 0 0 0 0 0 0%
7 Hash 0 0 1 0 1 3%
8 روش هاي مرتب سازي 0 0 1 2 3 9%
جمع 6 6 8 7 7 34 100%
درس: نظریه زبان ها و ماشین ها سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مفاهیم اولیه زبان ها و ماشین ها، برابري زبان و گرامر 0 2 2 1 0 5 17%
2 ماشین هاي متناهی (DFA,NFA) 1 0 2 1 1 5 17%
3 زبانها، عبارات و گرامرهاي منظم و خطي 1 0 0 1 0 2 7%
4 خصوصيات زبانهاي منظم 2 0 1 0 1 4 13%
5 زبان ها و گرامرهاي مستقل از متن 0 1 0 0 1 2 7%
6 ساده سازي گرامرهاي مستقل از متن 0 0 0 0 1 1 3%
7 ماشين پشته اي 0 1 0 1 0 2 7%
8 خصوصيات زبانهاي مستقل از متن 0 1 0 0 0 1 3%
9 ماشين تورينگ، انواع مدلها و ويژگيهاي آنها 1 1 0 1 0 3 10%
10 زبانهاي نوع صفر و يك 0 0 1 0 0 1 3%
11 ويژگيهاي زبانهاي نوع صفر و يك و محدوديتهاي محاسباتي 1 0 0 1 2 4 13%
جمع 6 6 6 6 6 30 100%
درس: مدار منطقی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 جبربول و ساده سازي توابع بولي 1 0 1 1 1 4 12%
2 مخاطرات (هازارد) 1 2 1 0 1 5 15%
3 مدارهاي تركيبي 1 1 1 1 2 6 18%
4 مدارهاي ترتيبي و تحلیل آنها 2 2 5 2 2 13 38%
5 طراحي مدارهاي ترتيبي 1 0 0 2 1 4 12%
6 شيوه نمايش اطلاعات 0 0 0 0 0 0 0%
7 حافظه ها 0 1 0 1 0 2 6%
جمع 6 6 8 7 7 34 100%
درس: معماری کامپیوتر سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 روند توسعه معماری کامپیوتر 1 0 0 0 1 2 8%
2 سازمان و طراحی کامپیوتر پایه 0 1 0 0 3 4 15%
3 روشهاي مختلف نمایش اعداد 1 1 1 1 0 4 15%
4 مدارهاي ریاضی و محاسباتی 1 1 0 1 0 3 12%
5 پایپ لاین و اندازه گیری کارآیی و تسریع 1 0 1 1 1 4 15%
6 طراحی واحد کنترل 1 1 0 1 0 3 12%
7 حافظه 0 2 1 2 1 6 23%
8 دستگاههاي ورودي خروجی 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 5 6 3 6 6 26 100%
سیستم عامل سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مفاهیم اولیه سیستم عامل و تعاریف آنها 0 1 0 0 0 1 4%
2 فرآيندها و زمانبندي پردازنده ها 1 2 2 2 4 11 44%
3 همروندي انحصار متقابل و همگام سازي 1 1 1 1 0 4 16%
4 بن بست 1 0 0 0 0 1 4%
5 مديريت IO و ديسك 0 0 0 0 0 0 0%
6 مديريت حافظه 1 0 0 0 0 1 4%
7 حافظه مجازي 2 2 1 1 1 7 28%
جمع 6 6 4 4 5 25 100%
گرایش: معماری کامپیوتر      درس:  مدار الکتریکی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مدارهاي مقاومتي و روشهاي تحليل آنها 1 1 1 0 1 4 14%
2 مدارهاي معادل 1 1 0 1 0 3 10%
3 مدارهاي مرتبه اول 2 0 1 1 0 4 14%
4 مدارهاي مرتبه دوم 1 3 0 0 0 4 14%
5 مدارهاي LTI مرتبه n ام 1 0 2 1 1 5 17%
6 تجزيه و تحليل حالت دائمي سينوسي 1 2 1 2 3 9 31%
7 مدارهاي با القاي متقابل(تزويج) و ترانسفورماتور 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 7 7 5 5 5 29 100%
گرایش: معماری       درس:  الکترونیک دیجیتال و vlsi سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مروری بر ترانزیستورهای MOS و معادلات مربوطه و حل مدارهای MOS 1 1 2 2 1 7 12%
2 مشخصات مدارهای ترکیبی ـ مشخصات AC و DC ( بررسی مشخصه VTC و دیگر مشخصات مدار در حالت¬های استاتیک و دینامیک
مدارهای وارونگر MOS ـ مدارهای وارونگر NMOS با بار مقاومتی
مدارهای وارونگر NMOS با بار NMOS اشباع شده)
1 1 1 1 1 5 9%
3 مدارهای وارونگر MOS ـ مدارهای وارونگر NMOS با بار NMOS تهی
مدارهای وارونگر MOS ـ مدارهای وارونگر شبه NMOS
مدارهای وارونگر CMOS
مدارهای ترکیبی استاندارد
1 0 0 0 1 2 4%
4 تحلیل مدارهای ترکیبی استاندارد
بررسی برخی مدارهای خاص مانند Schmitt Trigger  و BiCMOS
1 1 3 1 1 7 12%
5 تحلیل مدارهای ترکیبی استاندارد 0 0%
6 Pass Transistor ها
Transmission Gate ها
طراحی مدارهای ترکیبی با استفاده از آنها
2 0 1 1 2 6 11%
7 تکنولوژی ساخت نیمه-هادیها
Layout یا نمودار چینش و Stick diagram یا نمودار میله¬ای
3 4 3 3 2 15 26%
8 بررسی مقاومتها و خازن-ها در مدارهای VLSI
تاخیر در مدارهای VLSI
1 1 0 0 1 3 5%
9 مدارهای ترکیبی سنکرون و بررسی کامل انواع این مدارها ، شامل مدارهای Dynamic ، مدارهای Domino ، مدار Zipper و …
بررسی مسئله توان مصرفی در مدارهای VLSI
بررسی ساختار حافظه ها
0 2 0 0 1 3 5%
10 بررسی انوع حافظه¬ها ( حافظه های  ROMـ PROM ـ EPROM ـ E2PROM ـ SRAM و DRAM )
بررسی مدارهای PLD
1 1 0 1 0 3 5%
11 مروری بر مدارهای خاص VLSI ( بررسی انواع مدارهای ریاضی و … )
مروری مختصر بر ترانزیستورهای BJT
مدارهای RTL و تحلیل آنها
مدارهای DTL و تحلیل آنها
1 1 1 2 1 6 11%
12 مدارهای TTL و تحلیل آنها
مدارهای ECL و تحلیل آنهابررسی انواع گیت¬های  TTL و ECL
0 0 0 0 0 0 0%
جمع 12 12 11 11 11 57 100%
انتقال داده سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مفاهيم بنيادي انتقال داده و شبكه 0 2 1 0 1 4 17%
2 آناليز سيگنالها و عوامل ايجاد خطا 2 1 0 2 1 6 26%
3 استانداردهاي واسط 0 0 0 0 1 1 4%
4 كدگذاري و مدولاسيون 1 2 1 0 0 4 17%
5 كنترل خطا 1 1 1 1 1 5 22%
6 كنترل جريان 1 0 1 1 0 3 13%
جمع 5 6 4 4 4 23 100%
گرایش: هوش مصنوعی      درس:  مدار الکتریکی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مدارهاي مقاومتي و روشهاي تحليل آنها 1 2 1 0 0 4 11%
2 مدارهاي معادل 1 1 1 2 2 7 19%
3 مدارهاي مرتبه اول 1 2 0 0 1 4 11%
4 مدارهاي مرتبه دوم 1 1 1 2 2 7 19%
5 مدارهاي LTI مرتبه n ام 1 1 2 1 1 6 16%
6 تجزيه و تحليل حالت دائمي سينوسي 3 1 2 2 1 9 24%
7 مدارهاي با القاي متقابل(تزويج) و ترانسفورماتور 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 8 8 7 7 7 37 100%
گرایش: هوش مصنوعی       درس:  طراحی الگوریتم سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 نماد هاي مجانبي، آناليز الگوريتم و روش های مرتب سازی 4 1 1 2 1 9 26%
2 روابط بازگشتي و روشهاي تقسيم و غلبه 2 2 2 0 3 9 26%
3 روشهاي حريصانه 0 1 0 0 0 1 3%
4 برنامه نويسي پويا 0 0 1 0 0 1 3%
5 روشهاي پسگرد 0 0 0 0 0 0 0%
6 روشهاي انشعاب و تحديد 0 0 0 0 0 0 0%
7 درخت ها و گراف ها 2 4 2 4 2 14 41%
8 NP تئوري 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 8 8 6 6 6 34 100%
درس: هوش مصنوعی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تعاريف اوليه هوش مصنوعي 0 0 0 0 0 0 0%
2 عاملهاي هوشمند 1 1 1 0 0 3 8%
3 جستجوي غيرهوشمند در گراف فضاي حالت 1 1 2 0 0 4 10%
4 روشهاي جستجوي آگاهانه 1 1 0 1 1 4 10%
5 جستجوي رقابتي 1 1 1 1 1 5 13%
6 مسئله ارضاء محدوديت 0 0 1 1 1 3 8%
7 مباني منطق رياضي 1 3 0 1 1 6 15%
8 استدلال خودكار 1 0 1 1 0 3 8%
9 مسائل متفرقه در هوش مصنوعي 3 2 1 2 3 11 28%
10 زبان پرولوگ 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 9 9 7 7 7 39 100%
کامپایلر سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 اصول طراحي و ساخت كامپايلرها 0 0 0 1 1 2 7%
2 تحليل لغوي 0 0 0 1 0 1 4%
3 روشهاي پارس LL 1 0 2 1 0 4 15%
4 انواع گرامرها 2 1 0 0 1 4 15%
5 تجزيه بالا به پائين 0 0 0 0 0 0 0%
6 تجزيه پائين به بالا 1 0 1 0 1 3 11%
7 روش تجزيه LR 0 2 1 1 1 5 19%
8 استراتژي هاي تخصيص حافظه 0 1 0 0 1 2 7%
9 تجزيه و تحليل معنوي 0 0 0 0 0 0 0%
10 توليد كد مياني 0 1 1 1 0 3 11%
11 بهينه سازي 2 1 0 0 0 3 11%
12 خطا يابي 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 6 6 5 5 5 27 100%
زبان هاي برنامه سازي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مطالعه زبانهاي برنامه سازي 0 1 0 1 0 2 7%
2 پردازنده هاي زبانهاي برنامه سازي 1 0 1 0 0 2 7%
3 اطلاعات از نوع اوليه 2 1 2 0 2 7 26%
4 بسته بندی و و راثت 0 0 0 0 0 0 0%
5 کنترل ترتيب اجرا 1 1 0 2 0 4 15%
6 کنترل اجرا زیربرنامه 2 2 1 2 2 9 33%
7 راههاي مختلف قراردادن اطلاعات جهت عمليات 0 0 0 0 1 1 4%
8 مديريت حافظه 0 1 1 0 0 2 7%
9 برنامه سازي شئي گرا 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 6 6 5 5 5 27 100%
گرایش: نرم افزار       درس:  طراحی الگوریتم سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 نماد هاي مجانبي، آناليز الگوريتم و روش های مرتب سازی 1 1 1 2 1 6 19%
2 روابط بازگشتي و روشهاي تقسيم و غلبه 3 3 1 1 2 10 31%
3 روشهاي حريصانه 0 0 0 0 0 0 0%
4 برنامه نويسي پويا 1 0 0 0 1 2 6%
5 روشهاي پسگرد 0 0 0 0 0 0 0%
6 روشهاي انشعاب و تحديد 0 0 0 0 0 0 0%
7 درخت ها و گراف ها 2 3 4 3 2 14 44%
8 NP تئوري 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 7 7 6 6 6 32 100%
پایگاه داده سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مفاهیم پایگاه داده 0 0 0 0 0 0 0%
2 معماري پایگاه داده ها 0 0 0 0 0 0 0%
3 استقلال داده اي 1 1 0 0 0 2 8%
4 مفاهیم مدل رابطه اي و جبر رابطه اي 1 1 1 0 1 4 17%
5 تبدیل نمودارهای ER به جبر رابطه ها 1 0 0 0 0 1 4%
6 SQL دستورات 2 3 2 2 1 10 42%
7 وابستگی هاي تابعی 1 0 0 0 1 2 8%
8 بستار وابستگی 0 0 0 0 0 0 0%
9 یافتن کلید کاندید و ابر کلید 0 0 1 2 1 4 17%
10 صورت هاي نرمال 0 1 0 0 0 1 4%
جمع 6 6 4 4 4 24 100%