فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

کارنامه علی کافیان قاسمی / رتبه ۳۶ / هنر

از تهران

سینما| دانشگاه هنر | روزانه

(دانش آموز گروه آموزشی پرواز)

 

کارنامه کامل علی کافیان قاسمی رتبه ۳۶ رشته هنر ۹۷

علی کافیان قاسمی / رتبه 36 / هنر

مشاهده نتیجه