فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

رتبه ۴۴۸ منطقه ۳ – ۳۲۰۰ کشوری

دانشجوی دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران ورودی ۹۶