فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

✳️کلید
درتستهای ریاضی،یک روش کارمشخص داشتهباشیدتادچارسردرگمی نشوید.
فیزیک
حجم زیاد درس فیزیک وتنوع موضوعات آن ایجاب میکندکه ازقبل:
– تسلط خودرا دربخشهای مختلف آن دقیقاتعیین کرده باشید وبدانید درچه بخش هایی بیشترین آمادگی ودرچه بخشهایی کمترین آمادگی رادارید.هنگام تستزنی درکنکور،ابتداسراغ تستهایی بروید که برای شماراحتترهستند.مثلابخشهای ترمودینامیک (رشته ریاضی فیزیک) فیزیک پیشدانشگاهی ۲(رشتههای علوم تجربی وریاضی فیزیک) بخش نوربه طورکامل،حرکت نوسانی ساده وموج،گرماوتعادل گرمایی رامیتوان به طورنسبی سادهترازیخشهای دیگر درنظرگرفت.

– دقّت لازم درتشخیص مفاهیم نزدیک به هم درصورت مساله ازاهمیت بسیاری برخورداراست.مثلاکمیتهایی ازقبیل جابجایی و مسافت ،شتاب متوسط وشتاب لحظهای،بازه زمانی ولحظه،کارمحیط روی دستگاه وکاردستگاه روی محیط،توان مفیدوتوان تلف شده …ازمفاهیمی هستندکه اغلب به علت کم دقتی،برداشت اشتباهی ازآن ها میشودوطراحان تست نیزپاسخی معادل اشتباه صورت گرفته رادرگزینهها قرار میدهند.

– محاسبات عددی یکی ازمشکل سازترین موارداست.اغلب مفاهیم فیریکی رابه خوبی تشخیص میدهیدولی درانجام محاسبات عددی اشتباهاتی صورت میگیردکه یکی ازشایعترین اشتباهات دانشپژوهان است.

– توجه دقیق به تبدیل واحدهاواین که درچه شرایطی نیازی به تبدیل واحدنمیباشد.

– دروس داده شده وجزوات اساتیدباید به گونهای مطالعه شوندکه بتوانید هرزمان به طوردقیق،کامل وسریع هربخشی ازآن راکه خواستید بگوییدوبنویسید.دراین صورت مفاهیم درسی درذهن شماملکهسازی به معنای واقعی میشوند.آنوقت است که سرعت عمل رابادقّت عمل،کسب کردهاید.

– پس ازفراگیری جزوات درسی به همراه مسائل تشریحی وتستی مرتبط با هرموضوع،تدریجاتستهای کنکورسراسری را ابتدا بدون تعیین زمان ولی پس ازمدتی باتعیین وقت بزنید.تستهارا آگاهانه وباتوجه به مفاهیم یادگیری شده بزنیدوبدانید سرعت عمل بایدتاجایی باشدکه دقت عمل رامخدوش نسازد.

– زدن تستهای مرتبط به تعدادزیادوبه طورآگاهانه بالاخره منجربه سرعت عمل نیزمیشود.

– درماههای اردیبهشت وخرداد،تستهای آزمون های کنکور پنج سال کذشته ابه طورجامع بزنیدو درصد خودرا دردرس فیزیک تعیین کرده،طوری عمل نماییدکه به هیچ وجه اشتباه هرآزمون رادرآزمون بعدی تکرارنکنید.

✳️کلید
دردرس فیزیک ضمن مطالعه مفهومی وتقویت بنیه ریاضی،به طورکیفی تستهایی درسطوح ساده،متوسط وسخت زده و مراقب مفاهیم نزدیک به هم باشید.
شیمی
توزیع تستهای شیمی به طورمساوی بین کتابهای شیمی ۲،شیمی ۳،شیمی پیشدانشگاهی ۱وشیمی وپیشدانشگاهی ۲صورت میگیرد. تنهاحدود ۱۰ درصدازکل تستها مربوط به مسایل می باشدوبقیه مطالب توصیفی هستند،لذا درصورت ضیق وقت به هنگام تست زنی وقت مطالعه مسایل رابه زمانی موکول کنیدکه همه مطالب توصیفی را مطالعه کردهباشید.درفرصت وموقعیت روزهای پایانی کنکوربهترین روش
۷۶ میباشدو استفاده ازتستهای طبقه بندی توصیه نمیشود.بادرنظرگرفتن این که – تست زدن،حل تستهای دورهای کنکورهای ساده ۸۱ شیمی آخرین درس درمجموعهی تستهای اختصاصی دفترچهی سوالات است،دانشآموزان به دلیل اختصاص وقت به تستهای دروس قبلی،درموردشیمی دچارکمبودوقت میشوند.زمانی که تستها دروس تخصصی دیگرراعلامت میزنید،به زمان باقی مانده برای شیمی هم توجه داشته باشید.

✳️کلید
درتست های شیمی به نحوهی توزیع سؤالات وهمچنین دراولویت قراردادن پاسخگویی به تست های توصیفی توجه نمایید.
زیست شناسی
به دلیل تنوع زیادمنابع وکتب تستهای زیست شناسی،مراجعه به تستهای کنکورهای سالهای قبل به عنوان بهترین منبع،بیشترتوصیه میشود.پیشنهادمیشود درروزهای پایانی برای ایجادآمادگی بیشترازمبحث درس زیست،حدود ۴۰ تست تمرین ومرورگردد.شواهد نشان میدهدکه فقط ۷درصدازدانشآموزان تستهای زیست شناسی رابالای ۵۰ درصدمیزنندازدوجنبه میتوان به این مشکل نگاه کرد. اول آنکه دانشآموزان سوادکافی نداشتهباشند.اما این دلیل چندان قابل استنادنیست.نکتهی دوم وعامل اصلی ضعف دانشآموزان در پاسخگویی به تستهای زیست شناسی،عدم درک سؤالات وعجله درپاسخ دادن است.هرسؤال نکات کلیدی داردکه باخوب فهمیدن سؤال قابل دستیابی است.برای هرسؤال زیست شناسی ۴۵ ثانیه زمان وجودداردوازاین زمان میتوان ۱۵ ثانیه رابه خوب خواندن سؤال، ۱۵ ثانیه رابه خواندن گزینه هاو ۱۵ ثانیه رابه پاسخ دادن وپرکردن پاسخنامه اختصاص داد.البته بیان این نکته صرفابرای ایجادیک الگووتصویرذهنی است نه اینکه واقعابرای هرتست زمان بگیرید!

✳️کلید
درتستهای زیست شناسی،دقت برروی درک وفهم سؤالات اهمیت بیشتری دارد.

زیان انگلیسی
تستهای درس زبان آخرین سری ازسؤالات دردفترچهی عمومی میباشند ۵۰ یا ۶۰ درصدازدانشآموزانی که نتوانستهاندتستهای زبان رابزنند استدلالشان اینست که زمان کم آوردهاند.چرا؟دلیل این امراختصاص زمان بیشتربه تستهای دروس ماقبل است.توقف زیاددرتستهای قبلی که معمولا هم غلط ازآب درمیآیندموجب ضررجدی درتستهای زبان میشود،درحالی که،اگردقت مناسب برای آن صرف گرددو احتمالا تستهای صحیح بیشتری راعلامت خواهیدزد.بنابراین بسیارمهم است که مجموعه سؤالات دفترچه عمومی را با هم ببینیدیعنی تستهای یک ستاره ودوستاره ازابتداسؤالات عمومی شروع کنیدوتاانتهای سؤالات که تستهای زبان هستندپیش برویدوبعد برای تستهای یک ستاره و دوستاره وقت بگذارید.درزبان،تستهایی راکه سالهای قبل زیادتکرارشدهاندبانظردبیران مشخص کرده وتمرین کنید.

✳️کلید
درتستهای زبان انگلیسی،زمان راهماهنگ بازمان دروس عمومی دیگردرنظربگیرید.

معارف
باعنایت به فرّاربودن مفاهیم بخصوص اسامی،مباحث سنتهای الهی،فلسفه،تاریخ واحکام،لازم است درس معارف دریک فرصت کوتاه مرور شود.روایات مخصوصا آیات بایدبادقت خوانده شودچراکه قابلیت طراحی تست درموردآنهازیاداست.بایدبدانیدهرآیه درچه زمینهای است واشاره به کدام مطلب دارد .یک دانشآموزمسلط میتواندتستهای معارف رادرزمان ۱۰-۸دقیقهای پاسخ داده ودرزمان صرفه جویی کند.

✳️کلید
درتستهای معارف،امکان سرعتعمل،بیشتراست.

ادبیات
علیرغم آن که درس ادبیات ارتباط بازبان مادری دانشآموزان دارداماموردسهلانگاری بیشتری قرارمیگیرد.ازکنکور ۸۱ که سؤالات به نسبت سختترشدهاست توقع میروددانشآموزان این درس راجدیتربگیرندعلاوه برآن کتاب زبان فارسی که ازسال سوم آن درکنکورسؤال میآیدبه اندازهی کفایت تدریس نمیشودواکثردانشآموزان دراین درس مشکل دارند.باعنایت به این که ۵سؤال ازاین کتاب طرح میشود لازم است دانشآموزان ضعفهای خودرادرآن جبران نمایند.تسلط برکلیه مطالب ادبیات حتی هم سنگ دبیر،برای کسب نتیجه مطلوب ضرورت دارد.دانشآموزان دربخش دریافت پیامهای اصلی مطالب نیزمشکل دارند.درقرابتهای معنایی توصیه میشودابتداخودعبارت یابیت رامطالعه نموده وسپس درذهن خودتان معنی کنید.بعدمعنی رادرذهن ساده نماییدتا حدی که چکیده ودرون مایه اصلی موضوع کشف شود. سؤالات اولین دفترچه عمومی،تستهای ادبیات هستندولذاتقسیم زمان مناسب دراین درس مهم است.

✳️کلید
تستهای ادبیات راجدی بگیریدوبه حفظیات اتکا نکنید.

عربی
دررابطه باترجمه به فعل وزمان فعل توجه شودودرمواردمشابه کلمات سادهای مانندضمائریامفردوجمع بودن کلمات مدنظرقرارگیرد.دردرک مطلب،دقت درمفهوم کلی مطالب مهم است.یادتان باشدکه سؤالات مطرحه خارج ازمفاهیم درک مطلب نخواهدبود.سؤالهای تجزیه و ترکیب ازبخش درک مطلب،ازانتهاپاسخ دادهشوندیعنی ابتدابه ترتیب توجه شودوبعدمواردتجزیه.شناخت نقش مثل تمیز،حال وجامدومشتق بودن کلمه دقت گردد.دررابطه باتمیزعددوحرکتگذاری جملات داده شده به اسمهای غیرمنصرف دقت بیشتری شود.

✳️کلید
درتستهای عربی،برای کسب مهارت بیشتر،هیچ فنی به اندازهی آمادگیهای قبلی نقش ندارد.

نتیجه گیری:
-۱ درطراحی سؤالات کنکوراصول کلی طراحی تست رعایت میشود.بنابراین برای پاسخگویی به سؤالات دنبال روش های غیرعادی نباشید.
-۲ خودرابرای مواجهه باهرنوع سؤالی درسرجلسهی کنکورآماده سازید.
-۳ سؤالات هردرس رادرسه مرحلهی تستهای باجواب مشخص،یک ستارهای ودوستارهای پاسخ دهید.
-۴ بایداین فن جسورانه رابیاموزیدکه ازسربعضی تست هابگذرید.
-۵ درتست هایی که درموردگزینه ی صحیح شک داریدتنهازمانی ریسک کنیدکه اطمینان داشته باشیدحداقل دوگزینه غلط است.
-۶ قبل ازهرگونه اقدام به پاسخگویی تست،تمام اجزاءآن رابادقت بخوانید.
-۷ سعی کنیدقبل ازپاسخ به هرتست،گزینه صحیح راحدس بزنید.
-۸ درجلسهی کنکوردقت کنیددرفضایی قرارنگیریدکه باکوچکترین سرنخ هافریب بخورید.
-۹ درتقسیم زمان برای پاسخگویی به تست ها،توجه داشته باشیدکه زمان برای حل هرتست متفاوت است.
-۱۰ اگرزمانی برای مرورتستهاباقی ماند،پاسخ راتنهازمانی تغییردهیدکه به غلط بودن اول اطمینان حاصل نمایید.
-۱۱ برای افزایش سرعت عمل درتست زنی چهارعوامل مؤثرند:تمرین و رکوردگیری تست زنی،شادابی وسرحال بودن،تمرکزوآرامش ومطالعه ی مفهومی.
-۱۲ محاسبات ریاضی رابادقت وتمرکزانجام دهید.
-۱۳ درتستهای ریاضی،یک روش کارمشخص داشته باشیدتادچارسردرگمی نشوید.
-۱۴ دردرس فیزیک ضمن مطالعه مفهومی وتقویت بنیه ریاضی،به طورکیفی تست هایی درسطوح ساده،متوسط وسخت زده و مراقب مفاهیم نزدیک به هم باشید.
-۱۵ درتست های شیمی به نحوه ی توزیع سؤالات وهمچنین دراولویت قراردادن پاسخگویی به تستهای توصیفی توجه نمایید.
-۱۶ درتست های زیست شناسی،دقت برروی درک وفهم سؤالات اهمیت بیشتری دارد.
-۱۷ درتست های زبان انگلیسی،زمان راهماهنگ بازمان دروس عمومی دیگردرنظربگیرید.
-۱۸ درتست های معارف،امکان سرعت عمل،بیشتراست.
-۱۹ تست های ادبیات راجدی بگیریدوبه حفظیات اتکانکنید.
-۲۰ درتست های عربی،برای کسب مهارت بیشتر،هیچ فنی به اندازهی آمادگیهای قبلی نقش ندارد.