فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                                                                    مجموعه آمار

مجموعه آمار

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 Vocabulary 10 10 10 30 33%
2 Grammar 5 5 5 15 17%
3 درك مطلب 15 15 15 45 50%
جمع 30 30 30 90 100%
آمار كاربردي(روشهاي آماري،رگرسيون،نمونه گيري) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 مفاهيم اوليه احتمال و كاربرد (تابع احتمال و اميد و ….) 1 0 0 1 1%
2 توزيع هاي نمونه اي (توزيع T,Fو … ) 1 1 2 4 3%
3 برآورد كننده ها و ويژگي هاي آن(نا اريبي و MLE و ….) 4 0 2 6 4%
4 برآوردهاي فاصله اي(براي ميانگين و واريانس و نسبت و …) 1 5 4 10 7%
5 مفاهيم اوليه آزمون فرض(خطاها و تابع توان و ..) 2 5 6 13 10%
6 انواع آزمونهاي آماري(ميانگين، واريانس، نسبت، نيكويي برازش و…) 4 1 1 6 4%
7 همبستگي 1 1 0 2 1%
8 آناليز واريانس 0 2 0 2 1%
9 آمار توصيفي 1 0 0 1 1%
1 مفاهيم اوليه- مدل رگرسيون خطي ساده و روش كمترين مربعات 3 3 5 11 8%
2 خواص برآوردگرها، برآورد و آزمون كردن پارامترهاي مدل رگرسيون 3 4 5 12 9%
3 رگرسيون چند متغيره 4 3 2 9 7%
4 مدل رگرسيون غير خطي و آزمونهاي مربوطه 3 1 0 4 3%
5 آزمون نيكويي برازش 0 2 2 4 3%
6 رگرسيون نشانگر 0 0 0 0 0%
7 رگرسيون پيشرو و پسرو 2 1 1 4 3%
8 رگرسيون موزون 0 1 0 1 1%
9 ضريب همبستگي چندگانه و جزئي و آزمونهاي مربوطه 0 0 0 0 0%
1 مفاهيم اوليه نمونه‌گيري، نمونه‌گيري تصادفي ساده(صيد و باصيد و ….) 3 6 5 14 10%
2 نمونه‌گيري طبقه‌اي (كمي و كيفي) 3 2 2 7 5%
3 نمونه‌گيري خوشه‌اي يك مرحله‌اي و دو مرحله‌اي 4 2 2 8 6%
4 نمونه‌گيري سيستماتيك 1 1 2 4 3%
5 نمونه‌گيري با احتمال نامساوي 3 2 1 6 4%
6 برآوردگرهاي نسبتي و رگرسيوني 1 2 3 6 4%
جمع 45 45 45 135 100%
آمار نظری(احتمال و كاربرد،آمار رياضي 1 و 2) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 آناليز تركيبي، اصل ضرب و جمع و روشهاي شمارش 3 1 1 5 4%
2 اصول احتمال (احتمال تك متغيره و استقلال پيشامدها و …) 0 2 0 2 1%
3 احتمال شرطي (قضيه بيز و ….) 0 1 1 2 1%
4 متغيرهاي تصادفي و تابع احتمال ( اميد و ورايانس و …) 3 4 2 9 7%
5 متغيرهاي تصادفي توام (احتمال چند متغيره،حاشيه اي و …) 2 4 1 7 5%
6 متغيرهاي تصادفي شرطي ( اميد شرطي و ….) 1 2 1 4 3%
7 توزيع هاي مهم گسسته 3 2 6 11 8%
8 توزيهاي مهم پيوسته 3 3 4 10 7%
9 نابرابري مهم اميد رياضي 0 0 0 0 0%
10 تابع مولد گشتاور ( محاسبه تابع مولد و كاربردهاي آن و….) 2 3 2 7 5%
11 ضريب همبستگي و cov 0 0 2 2 1%
1 توزيع ها، توزيع توابعي از متغيرها،‌ خانواده نمايي و خواص آن 5 5 3 13 10%
2 آماره هاي ترتيبي 2 0 1 3 2%
3 رفتار حدي توزيع‌ها (قضاياي حدي) 2 1 2 5 4%
4 روش‌ گشتاوري براي يافتن برآوردكننده‌ها(MME) 0 1 0 1 1%
5 روش MLE براي يافتن برآورد كننده ها 5 3 1 9 7%
6 نا اريبي برآورد كننده ها 1 0 1 2 1%
7 كارايي برآوردكننده ها(MSE , …) 0 0 1 1 1%
8 سازگاري برآوردكننده ها 0 0 0 0 0%
9 برآوردگر بيز 0 0 0 0 0%
1 انواع آماره‌ها و خواص آن‌ها ( كافي، كامل) 0 3 3 6 4%
2 UMVUE 7 3 4 14 10%
3 براورد فاصله‌اي انواع پارامترها و روش يافتن آن‌ها 1 3 2 6 4%
4 اصول نظري آزمون فرض 2 0 3 5 4%
5 انواع آزمون‌هاي فرض مثل UMP، لم نيمن پيرسن و نسبت درستنمايي 3 4 4 11 8%
6 آزمون‌هاي دنباله‌اي 0 0 0 0 0%
جمع 45 45 45 135 100%
ریاضی(رياضي عمومي 1 و 2 و آناليز رياضي 1) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری
1 اعداد مختلط 1 1 3 5 8%
2 حد 2 0 0 2 3%
3 پيوستگي 1 1 0 2 3%
4 ماتريس 0 0 0 0 0%
5 رويه هاي فضايي 0 0 0 0 0%
6 مشتق و كاربرد مشتق 0 0 0 0 0%
7 مختصات قطبي 0 0 0 0 0%
8 ميدانهاي برداري 0 0 1 1 2%
9 هندسه تحليلي(بردارها و معادلات صفحه و خط در فضاو…) 1 0 0 1 2%
10 توابع دو متغیره و بحثهای مربوط به آن 3 4 1 8 13%
11 اپراتور برداری نابلا و بحثهای اولیه مربوط به آن 0 0 1 1 2%
12 تابع و بحثهای اولیه مربوط به آن 0 0 0 0 0%
13 انتگرال يگانه و كاربردهاي آن 1 1 2 4 7%
14 انتگرال ناسره 0 0 1 1 2%
15 دنباله هاي عددي 0 0 1 1 2%
16 سري هاي عددي 2 3 1 6 10%
18 انتگرال دوگانه و كاربردهاي آن 2 1 0 3 5%
19 انتگرال سه گانه و كاربردهاي آن 1 0 0 1 2%
20 انتگرال منحني الخط نوع 1 و2 1 2 3 6 10%
21 انتگرال منحني السطح نوع 1 و2 0 0 0 0 0%
22 ميدان اعداد حقيقي 0 3 0 3 5%
23 توپولوژی پایه 2 2 3 7 12%
24 دنباله عددی 1 0 0 1 2%
25 سریهای عددی 1 0 0 1 2%
26 حد و پيوستگي 1 0 2 3 5%
27 مشتق و کاربرد آن 0 2 1 3 5%
28 انتگرال ريمان اشتليس 0 0 0 0 0%
29 انتگرال ريمان 0 0 0 0 0%
جمع 20 20 20 60 100%