فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

کد (1106)

 

مقدمه

اين رشته دانش جديدي است كه در اوايل قرن بيستم به دنيا معرفي شد اما در طول يكصد سال اخير با رشد و توسعه قابل ملاحظه اي روبرو بوده است. بديهي است اگر چنين سرعتي با تخصصي شدن همراه نباشد از بداعت و تازگي دور خواهد شد.رفتار حركتي شاخه ای است مركب از رشد و تكامل حركتي و يادگيري حركتي كه به تفصيل مراحل رشد انسان و فرايند يادگيري مورد بررسي قرار مي دهد.آسيب شناسي ورزشي ضمن تشريح قسمتهاي مختلف بدن به شناخت آسيبهاي ناشي از ورزش و حركات ناصحيح (راه رفتن،نشستن و…) و نحوه درمان و اصلاح آنها مي پردازند.

معرفی گرایش ها

  • تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • فیزیولوژی ورزشی
  • بیومکانیک ورزشی
  • رفتار حرکتی
  • حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
  • مدیریت ورزشی