فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                                                      مجموعه ریاضی

مجموعه رياضي

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 Vocabulary 10 10 10 10 40 33%
2 Grammar 5 5 5 5 20 17%
3 درك مطلب 15 15 15 15 60 50%
جمع 30 30 30 30 120 100%
رياضيات عمومي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 اعداد مختلط 0 0 0 3 3 3%
2 حد 2 4 1 1 8 7%
3 پيوستگي 1 1 1 0 3 3%
4 ماتريس 0 0 0 0 0 0%
5 رويه هاي فضايي 0 0 0 0 0 0%
6 مشتق و كاربرد مشتق 4 2 2 1 9 8%
7 مختصات قطبي 0 1 1 0 2 2%
8 ميدانهاي برداري 0 3 0 0 3 3%
9 هندسه تحليلي(بردارها و معادلات صفحه و خط در فضاو…) 2 1 1 0 4 3%
10 توابع دو متغیره و بحثهای مربوط به آن 2 1 2 3 8 7%
11 اپراتور برداری نابلا و بحثهای اولیه مربوط به آن 1 0 0 3 4 3%
12 تابع و بحثهای اولیه مربوط به آن 0 0 3 1 4 3%
13 انتگرال يگانه و كاربردهاي آن 5 6 3 5 19 16%
14 انتگرال ناسره 1 0 2 1 4 3%
15 دنباله هاي عددي 3 2 1 4 10 8%
16 سري هاي عددي 2 3 3 2 10 8%
17 انتگرال دوگانه و كاربردهاي آن 3 2 2 2 9 8%
18 انتگرال سه گانه و كاربردهاي آن 0 1 1 1 3 3%
19 انتگرال منحني الخط نوع 1 و2 0 2 3 2 7 6%
20 انتگرال منحني السطح نوع 1 و2 4 1 4 1 10 8%
جمع 30 30 30 30 120 100%
توابع مختلط سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 میدان اعداد مختلط 2 1 3 0 6 8%
2 توپولوژی اعداد مختلط 0 0 1 1 2 3%
3 حد و پيوستگي 1 0 0 0 1 1%
4 مشتق و شرایط کوشی ریمان(شرایط مشتق پذیری و مزدوج هارمونيك و…) 0 3 0 1 4 5%
5 توابع مختلط 5 0 0 4 9 11%
6 مباحث مربوط به یافتن ریشه توابع مختلط 2 2 2 1 7 9%
7 توابع مقدماتی(نمایی،مثلثاتی،لگاریتمی،…) 0 1 0 1 2 3%
8 انتگرال مختلط 1 1 2 1 5 6%
9 نگاشت ها 0 0 0 0 0 0%
10 نگاشت یاکوفسکی 0 1 0 1 2 3%
11 نگاشت خطی کسری(موبیوس) 0 0 1 0 1 1%
12 نگاشت مثلثاتي 0 2 1 0 3 4%
13 نگاشت های ترکیبی 1 0 1 0 2 3%
14 نگاشت نمايي 0 0 0 0 0 0%
15 نگاشت همديس 0 0 0 0 0 0%
16 بسط لوران و تیلور 2 3 2 3 10 13%
17 قطب و نقاط تکین 2 1 0 1 4 5%
18 محاسبه مانده 1 0 0 1 2 3%
19 محاسبه انتگرالهای حقیقی با استفاده از مانده ها 1 1 2 1 5 6%
20 محاسبه انتگرال مختلط 2 4 5 4 15 19%
جمع 20 20 20 20 80 100%
جبر(1) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 گروه ها 0 0 0 0 0 0%
2 زیر گروه(نرمال، دوری و…) 8 9 6 7 30 38%
3 جایگشت و گروههای متقارن 1 1 3 1 6 8%
4 همریختی گروهها 4 3 3 2 12 15%
5 حاصلضرب داخلی و خارجی گروهها و گروههاي خارج قسمتي 1 2 3 4 10 13%
6 تعريف حلقه و ميدان و حوزه صحيح 3 3 1 0 7 9%
7 همریختی حلقه ها و میدان کسرها 1 1 1 2 5 6%
8 حلقه چند جمله ای و ایده آلها 2 1 3 4 10 13%
جمع 20 20 20 20 80 100%
آناليز رياضي (1) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 ميدان اعداد حقيقي و مختلط 0 1 1 0 2 3%
2 توپولوژی پایه 7 10 5 7 29 36%
3 دنباله عددی 3 4 3 3 13 16%
4 سریهای عددی 0 0 2 1 3 4%
5 حد و پيوستگي 3 2 5 4 14 18%
6 پیوستگی یکنواخت 2 1 1 1 5 6%
7 مشتق و کاربرد ان 5 2 3 4 14 18%
8 دنباله تابعي 0 0 0 0 0 0%
جمع 20 20 20 20 80 100%
آناليز رياضي (2) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 توابع با تغییر کراندار 1 3 4 1 9 11%
2 انتگرال ریمان و خواص آن 4 2 5 6 17 21%
3 انتگرال ریمان اششتلیس و خواص آن 2 3 1 2 8 10%
4 انتگرال ناسره 1 1 1 1 4 5%
5 دنباله توابع(همگرایی و کرانداری یکنواخت و نقطه ای) 4 4 5 4 17 21%
6 سریهای توابع(همگرایی و …) 5 6 3 5 19 24%
7 آزمون هاي همگرايي سري 0 0 1 1 2 3%
8 توابع هم پیوسته(جبر و هم پیوستگی و…) 0 1 0 0 1 1%
9 میدانهای مختلط و سریهای آن(فوریه،بتا،گاما و …) 3 0 0 0 3 4%
جمع 20 20 20 20 80 100%
آناليز عددي (1) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 خطا، تقریب و نمایش اعداد 2 3 3 3 11 14%
2 حل عددی معادلات 1 1 0 1 3 4%
3 روش تنصيف 1 0 1 0 2 3%
4 روش نابجايي 0 1 0 0 1 1%
5 روش تكرار ساده 1 2 1 3 7 9%
6 روش نيوتن 2 1 2 2 7 9%
7 تفاضلات متناهي و تفاضلات تقسيم شده 0 0 0 0 0 0%
8 درونیابی 2 3 2 3 10 13%
9 روش لاگرانژ 1 0 0 0 1 1%
10 روش نیوتن و تفاضلات تقسیم شده 1 1 1 0 3 4%
11 روش بدست آوردن معکوس 0 1 0 0 1 1%
12 برازش منحني توسط روش كمترين مربعات 1 1 0 0 2 3%
13 برونيابي ريچاردسون 1 0 0 0 1 1%
14 روش های عددی حل دستگاه معادلات خطي 0 0 2 1 3 4%
15 مشتق گیری عددی 1 1 1 1 4 5%
16 انتگرال گیری عددی 2 3 2 2 9 11%
17 قاعده ذوزنقه اي 0 1 2 0 3 4%
18 قاعده نقطه مياني 1 0 0 1 2 3%
19 قاعده رامبرگ 0 0 0 0 0 0%
20 سيمپسون 0 0 0 0 0 0%
21 وتري 0 0 0 0 0 0%
22 اتيكن 0 0 0 0 0 0%
23 روش گاوس 1 0 0 0 1 1%
24 روش نیوتن کاتس 0 0 0 1 1 1%
25 حل عددي معادلات ديفرانسيل عادي 0 0 0 0 0 0%
26 استفاده از بسط تيلور 1 0 1 0 2 3%
27 روش اويلر 0 1 1 1 3 4%
28 روش رانگ كاتا 0 0 1 1 2 3%
29 آدامز بشفورت 0 0 0 0 0 0%
30 معادلات تفاضلي 1 0 0 0 1 1%
31 چند جمله اي چبيشف 0 0 0 0 0 0%
جمع 20 20 20 20 80 100%
جبرخطي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 حل دستگاه خطی(عملیات سطری پلکانی و …) 1 1 0 0 2 3%
2 بعد فضای جواب، پایه برای فضای سطری،هرمیتی 0 2 0 2 4 5%
3 ماتریس(جبر ماتریسها، تقارن و …) 1 2 4 2 9 11%
4 رتبه ماتریس، وارون پذیری و استقلال 2 1 2 2 7 9%
5 فضای برداری(پایه،  بعد، زیر فضا و…) 4 3 4 3 14 18%
6 نگاشت خطی و عملگرهای خطی 3 2 3 2 10 13%
7 ماتریس تبدیل خطی، ماتریس تبدیل پایه 0 3 2 4 9 11%
8 ماتریس های متشابه 0 0 0 0 0 0%
9 مقدار  و بردار ویژه، چند جمله ای مشخصه و مینیمال 6 4 4 5 19 24%
10 قطری سازی و مثلثي سازي 1 0 0 0 1 1%
11 دترمینان 1 2 1 0 4 5%
12 تابعکهای خطی و فضای دوگان 1 0 0 0 1 1%
جمع 20 20 20 20 80 100%
آمار و احتمال سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 اصل شمارش و احتمال تک متغیره 4 2 4 5 15 15%
2 محاسبه تابع احتمال و توزیع تک متغیره 3 2 1 3 9 9%
3 مد، میانه، چارک، دهک و … 1 1 0 1 3 3%
4 امید و واریانس و تابع مولد گشتاور تک متغیره 2 0 2 0 4 4%
5 تابع احتمال و توزیع توام 2 0 2 2 6 6%
6 احتمال شرطی توام 1 0 1 0 2 2%
7 امید، واریانس و ضریب هم بستگی و تغییرات 2 3 1 1 7 7%
8 توزیع های مهم گسسته 0 0 1 0 1 1%
9 برنولی 1 1 0 0 2 2%
10 دوجمله اي 0 0 0 0 0 0%
11 هندسي و فوق هندسي 1 1 1 0 3 3%
12 پواسون 2 2 0 1 5 5%
13 توزیعهای مهم پیوسته 0 0 0 0 0 0%
14 يكنواخت 0 1 1 0 2 2%
15 نمايي 2 1 0 1 4 4%
16 نرمال 0 2 0 1 3 3%
17 T استيودنت 0 0 0 0 0 0%
18 توزيع تابعي از متغيرها 0 0 2 2 4 4%
19 ضريب جولگي 0 0 0 0 0 0%
20 توزيع يكنواخت گسسته 0 0 0 0 0 0%
21 برآورد نقطه ای و خواص مطلوب آن 2 5 4 3 14 14%
22 برآورد فاصله ای 1 0 2 1 4 4%
23 خطاي نوع اول 1 1 0 1 3 3%
24 خطاي نوع دوم 0 1 0 1 2 2%
25 آزمون فرض 0 1 0 0 1 1%
26 توان آزمون 0 1 1 1 3 3%
27 رگرسيون 0 0 1 1 2 2%
28 نظریه نمونه ها و توزیع نمونه ای(SSE,…) 0 0 1 0 1 1%
جمع 25 25 25 25 100 100%
معادلات ديفرانسيل سراسری
ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مقدمات(تعاریف، تشکیل معادله دیفرانسیل و …) 0 1 0 1 2 2%
2 مسیرهای قائم و پوش دسته منحنی ها 1 0 0 2 3 3%
3 معادلات دیفرانسیل مرتبه یک 7 5 5 7 24 24%
4 معادلات مرتبه دو و بالاتر 7 5 8 2 22 22%
5 عملگرها 0 1 0 0 1 1%
6 حل معادله دیفرانسیل با استفاده از سریهای توانی 4 4 4 3 15 15%
7 تبدیل لاپلاس 4 4 4 8 20 20%
8 حل معادلات انتگرالی از طریق تبدیل لاپلاس 0 2 1 0 3 3%
9 حل دستگاه 2 2 2 1 7 7%
10 معادله لژاندر 0 1 0 0 1 1%
11 معادله بسل 0 0 1 1 2 2%
12 مسائل مقادير ويژه 0 0%
جمع 25 25 25 25 100 100%