فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

مجموعه زبان انگلیسی

کد (1121)

مقدمه

یک کشور براي ارتباط سياسي، اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي با کشورهاي ديگر نياز به آشنایی بازبان انگلیسی را  دارد. مجموعه زبان انگلیسی شامل 3 گرایش زبان و ادبیات انگلیسی ، مترجمی انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی می باشد.

معرفی گرایش ها

  • آموزش زبان
  • زبان و ادبیات انگلیسی
  • زیان و ادبیات انگلیسی