فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                                                   مجموعه شیمی

بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد

مجموعه شيمي

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 گرامر 5 5 5 5 5 25 17%
2 لغت 10 10 10 10 10 50 33%
3 درك مطلب 15 15 15 15 15 75 50%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
شيمي آلي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آلکان ها 0 0 0 0 0 0 0%
2 سيكلو آلكانها 0 1 0 0 1 2 1%
3 شيمي فضايي 3 1 2 2 2 10 7%
4 آلكيل هاليدها 2 5 3 3 0 13 9%
5 الكلها و اترها 1 3 1 1 1 7 5%
6 آلکن هاودي ان ها 3 1 1 3 4 12 8%
7 آلکين ها 1 1 1 1 1 5 3%
8 بنزن و واكنشهاي الكترون دوستي 0 0 0 1 0 1 1%
9 آلدهيد ها و كتونها 1 1 0 3 6 11 7%
10 کربوکسيليک اسيدها و مشتقات انها 0 0 2 4 1 7 5%
11 آمين ها و مشتقات آنها 2 1 2 1 0 6 4%
12 فنول ها 0 0 2 0 0 2 1%
13 مشتقات دو عاملي 2 0 2 0 2 6 4%
14 هيدروكربنهاي بنزنوئيدي چند حلقه 0 0 0 0 1 1 1%
15 واكنشهاي پري سيكلي 2 3 4 1 1 11 7%
16 آروماتيسيته 2 2 1 0 0 5 3%
17 هتروسيكلها 1 2 1 1 3 8 5%
18 كربو هيدراتها 2 0 1 1 0 4 3%
19 آمينو اسيد 0 1 1 0 1 3 2%
20 طیف سنجی NMR 4 4 3 6 3 20 13%
21 طیف سنجی UV 0 0 0 0 0 0 0%
22 طیف سنجی MASS 1 1 1 0 0 3 2%
23 طیف سنجیIR 1 1 1 2 2 7 5%
24 شيمي فيزيك آلي 2 2 1 0 1 6 4%
25 جداسازی و شناسایی مواد 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
شيمي تجزيه سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آمار در شيمي 1 1 1 1 2 6 4%
2 اسيدها بازها ونمک 2 2 2 3 1 10 7%
3 تیتراسیونهای تشکیل کمپلکس 1 2 1 0 1 5 3%
4 رسوب و واکنش هاي رسوبي 3 1 3 1 1 9 6%
5 کمپلکس و واکنش هاي کمپلکسومتري 0 0 0 1 0 1 1%
6 تیتراسیونهای اکسایش -کاهش 1 2 1 0 2 6 4%
7 مقدمه اي بر الکتروشيمي و تيتراسيون هاي الکتروشيميايي 2 2 1 1 1 7 5%
8 پتانسيو متري 5 2 3 3 2 15 10%
9 کولو متري و الکتروگراوي متري 1 1 2 1 2 7 5%
10 پلاروگرافي و ولتا متري 0 2 1 2 1 6 4%
11 امپرومتري 0 1 1 0 2 4 3%
12 هدايت سنجي 0 1 0 0 1 2 1%
13 اصول طيف سنجي 2 1 2 4 1 10 7%
14 اسپکتروسکوپيuv_vis 2 0 1 3 2 8 5%
15 اسپکتروسکوپي IR و روش هاي پخش نور 1 0 1 2 1 5 3%
16 اسپکتروسکوپي اتمي 4 2 2 0 2 10 7%
17 فلورسانس و فسفرسانس 0 1 1 1 0 3 2%
18 رامان 1 3 1 1 0 6 4%
19 اسپکتروسکوپي اشعهx 0 1 0 1 1 3 2%
20 NMR 0 2 3 2 1 8 5%
21 لیزر 1 0 0 0 1 2 1%
22 MASS 0 0 1 0 1 2 1%
23 روشهاي جداسازي وکروماتو گرافي 3 2 2 3 3 13 9%
24 استخراج 0 1 0 0 1 2 1%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
شيمي معدني سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آرايش الکتروني اتم 0 0 0 0 0 0 0%
2 بار موثرهسته 1 1 0 0 0 2 1%
3 ترم هاي طيفي 2 0 2 0 2 6 4%
4 خواص بنيادي اتم(يونش-الكترونخواهي-الكترونگاتيوي) 1 0 0 1 1 3 2%
5 نظريه پيوند ظرفيت(ساختار لوئيس) 3 5 3 2 1 14 9%
6 اربیتال مولکولی 1 1 0 1 0 3 2%
7 طیف بینی فتو الکترون 1 0 0 0 0 1 1%
8 تقارن و نظريه گروه در شيمي 4 5 4 5 2 20 13%
9 جامدات يوني و فلزي و ساختار بلورها 2 2 3 3 3 13 9%
10 اسيد ها و باز ها 1 0 0 0 0 1 1%
11 مقدمه اي بر کمپلکس ها و نامگذاري آنها 1 3 1 1 2 8 5%
12 ايزومري در کمپلکس ها 2 1 3 0 2 8 5%
13 نظريه هاي پيوند در كمپلكس ها 2 0 2 2 6 12 8%
14 اثر يان تلر 1 1 0 1 1 4 3%
15 طيف هاي الکتروني کمپلکس ها(انتقالهاي الكتروني) 5 6 7 9 3 30 20%
16 سينتيک و مکانيسم واکنشها 1 2 1 2 2 8 5%
17 شيمي آلي فلزي 2 3 4 3 5 17 11%
18 ساير 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
شيمي فيزيك سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 گازها و نظريه جنبشي مولكولي 2 0 3 1 0 6 4%
2 آمار مولكولي 0 0 0 1 0 1 1%
3 قانون اوّل ترموديناميک (HوU) 2 1 3 2 3 11 7%
4 كاربرد قانون اول ترموديناميك در گرما شيمي 1 0 3 1 2 7 5%
5 قانون دوم ترمودینامیک و كاربرد آن 0 2 3 0 4 9 6%
6 قانون سوم ترموديناميك 1 2 2 2 0 7 5%
7 تعادلهاي شيميايي 0 0 0 0 0 0 0%
8 محلولها 1 2 0 2 1 6 4%
9 فازها 2 2 2 4 3 13 9%
10 الكتروشيمي 6 6 1 3 3 19 13%
11 سينتيك شيميايي و شيمي سطح و كاتاليزور 5 5 3 4 3 20 13%
12 ترموديناميك مولكولي 0 0 0 0 0 0 0%
13 شيمي كوانتوم 7 7 7 7 7 35 23%
14 طيف سنجي مولكولي 3 3 3 3 4 16 11%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%