فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

مجموعه علوم تربیتی 1

کد(1117)

مقدمه

هدف از تحصيل در اين رشته تربيت كارشناساني است كه نتايج تحقيق در تاريخ آموزش و پرورش و الگوها و روش‌هاي تدريس متفاوت در كشورهاي گوناگون و هم‌چنين نحوه تعليم و تربيت كودكان در مدارس را، وسيله‌اي در راستاي تدوين و خلق الگوها و سبك‌هاي نوين آموزشي در نظام علمي كشور قرار مي‌دهد. این رشته، يكي از دانش‌هاي ميان رشته‌اي است كه با دو قلمرو فلسفه و آموزش و پرورش در ارتباط است و تحصيل در آن نيز مستلزم اطلاع قبلي از مباني و مباحث فلسفه از يك سو و دانستن مباني دانش آموزش و پرورش از سوي ديگر است. در ايران تا آغاز دهه 1340، اين رشته، دانش مستقلي تلقي نمي‌شد ولي از اين دوره به بعد رفته رفته كتاب‌هايي هر چند متعدد ترجمه و تاليف شد. وضعيت آموزش در آغاز قرن بيستم دليلي است براي اهميت بيش از پيش اين رشته دانشگاهي. در قرن بيستم70% جمعيت بالاي 15 سال جهان و 90% جمعيت همين گروه سني در كشورهاي جهان سوم به آموزش و پرورش دسترسي نداشتند. در حال حاضر نيز، بيشتر اين جمعيت در كشورهاي جهان سوم زندگي مي‌كنند. از سوي ديگر به دليل وابستگي روزافزون زندگي به علم و دانش و فناوري، ضرورت همگامي انسان با آن، يكي ديگر از ضرورت‌هاي وجود اين رشته‌ي دانشگاهي است. از ديگر دلايل علاقه‌مندي كشورها به اين رشته تحصيلي مي‌توان موارد زير را نام برد:1ـ ضرورت ايجاد فرصت برابر آموزش و پرورش براي همه مردم و در تمام عمر.2ـ گسترش آموزش غيررسمي به موازات آموزش رسمي.از اهداف اصلي اين رشته تحصيلي نيز مي‌توان اين موارد را نام برد:1ـ تدارك يك نظام آموزشي فراگير براي بازماندگان از تحصيل.2ـ علاقه‌مندان به بازگشت مجدد به تحصيل در كليه سطوح.3ـ پايه‌گذاري جامعه در حال يادگيري.4ـ مبارزه با بي‌سوادي. روشن است كه رسيدن به اين اهداف با روش‌هاي سنتي امكان‌پذير نيست و تغذيه اطلاعاتي اين چنين، نيازمند فناوري جديد اطلاعات و ارتباطات است.

معرفی گرایش ها

  • برنامه‌ريزي آموزشي
  • برنامه‌ريزي درسي
  • تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش(تعليم و تربيت اسلامي)
  • مديريت آموزشي
  • آموزش بزرگسالان
  • تحقيقات آموزشي
  • تكنولوژي آموزشي
  • مديريت و برنامه‌ريزي آموزش عالي