فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                                                    مجموعه فیزیک

مجموعه فيزيك

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 زمان ها 0 0%
2 الگوهای فعل 0 0%
3 شبه جمله اسمی 0 0%
4 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 0 0%
5 شکل کلمه 0 0%
6 مطابقت فاعل با فعل 0 0%
7 کلمات ربطی 0 0%
8 حروف اضافه 3 10%
9 وارونگی و ساختار موازی 0 0%
10 واژگان – فعل 5 17%
11 واژگان – صفت 1 3%
12 واژگان – اسم 4 13%
13 واژگان – قید + افعال دو کلمه ای 2 7%
14 زبان تخصصی(درک مطلب ) 15 50%
جمع 30 100%
فيزيك پايه سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 آناليز برداري 2 10%
2 حركت 0 0%
3 نيرو 1 5%
4 قانون پايستگي 1 5%
5 الكترواستاتيك (پتانسيل و ميدان) 2 10%
6 الكترواستاتيك در دي الكتريك 1 5%
7 انرژي الكترواستاتيكي 2 10%
8 هيدروديناميك و موج در محيط كشسان 1 5%
9 نور هندسي(آينه و عدسي) 1 5%
10 مركز جرم 1 5%
11 برخورد 0 0%
12 پايستگي تكانه و جرم متغير 1 5%
13 ميدان مغناطيسي و نيروي مغناطيسي 1 5%
14 امواج صوتي و دما 0 0%
15 تداخل امواج نوري 1 5%
16 گرانش 0 0%
17 نوسان 0 0%
18 القاي فارادي 1 5%
19 انرژي مغناطيسي 0 0%
20 مدارات الكتريكي 0 0%
21 گرما و قانون اول ترموديناميك و نظريه جنبشي گازها 3 15%
22 پراش نور و توري ها 0 0%
23 تعادل 0 0%
24 دوران 0 0%
25 جريان هاي كند تغيير 0 0%
26 معادلات ماكسول و انتشار امواج در محيط هاي مغناطيسي 0 0%
27 آنتروپي و قانون دوم ترموديناميك 1 5%
28 پلاريزاسيون 0 0%
جمع 20 100%
فيزيك جدید سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 آزمايش مايكلسون مورلي 0 0%
2 نسبيت خاص(تبديلات لورنتس، انقباض طول، اتساع زمان) 2 33%
3 ديناميك نسبيتي 0 0%
4 برخوردهاي نسبيتي ، چهاربردارها، انرژي نسبيتي 0 0%
5 تابش جسم سياه 0 0%
6 پديده كامپتون 1 17%
7 دوپلر نسبيتي 1 17%
8 فوتوالكتريك 1 17%
9 تابش ترمزي 0 0%
10 آزمايش فرانك هرتز و آزمايش براگ 0 0%
11 مباني مكانيك موجي و سرعت فاز و گروه 1 17%
12 شرط كوانتش زامرفيلد 0 0%
13 مدل اتمي بوهر 0 0%
14 ساختار اتم هيدروژن 0 0%
جمع 6 100%
كوانتوم سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 عملگر ها در مكانيك كوانتومي 1 8%
2 معادله شرودينگر 2 17%
3 مباني مكانيك كوانتومي در نمادگذاري ديراك 0 0%
4 پتانسيل ها 1 8%
5 روش عملگري در مكانيك كوانتومي (نوسانگر هارمونيك) 0 0%
6 ديدگاه هايزنبرگ و شرودينگر(تحول زماني) 1 8%
7 مكانيك ماتريسي 1 8%
8 سيستم هاي N ذره اي 0 0%
9 اسپين و آزمايش اشترن گرلاخ 0 0%
10 پتانسيل هاي متقارن كروي 0 0%
11 اتم هيدروژن 0 0%
12 الكترون در حضور ميدان هاي الكترومغناطيس 1 8%
13 جمع اندازه حركت زاويه اي 3 25%
14 اختلال مستقل از زمان 1 8%
15 اختلال وابسته به زمان 0 0%
16 اتم هيدروژن واقعي 0 0%
17 اتم هليم 0 0%
18 روش وردش ريتس 0 0%
19 پراكندگي 1 8%
جمع 12 100%
مغناطيس سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 آناليز برداري 0 0%
2 الكترواستاتيك 1 8%
3 الكترواستاتيك در دي الكتريك 1 8%
4 نظريه ميكروسكوپي دي الكتريك ها 0 0%
5 انرژي الكترواستاتيكي 3 25%
6 جريان الكتريكي 1 8%
7 ميدان مغناطيسي 0 0%
8 خواص مغناطيسي مواد 0 0%
9 نظريه ميكروسكوپي مغناطيسي 0 0%
10 القاي الكترومغناطيسي و القاي متقابل 3 25%
11 انرژي مغناطيسي 1 8%
12 جريان هاي كند تغيير 0 0%
13 فيزيك پلاسما و ابررساناها 0 0%
14 معادلات ماكسول 0 0%
15 انتشار امواج الكترومغناطيسي 0 0%
16 امواج در نواحي مرزدار 0 0%
17 پاشندگي نوري 0 0%
18 الكتروديناميك و نسبيت 0 0%
19 تابش 2 17%
جمع 12 100%
مكانيك تحليلي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 آناليز برداري و دستگاه هاي مختصات 0 0%
2 سينماتيك حركت 3 25%
3 ديناميك 1 8%
4 قانون پايستگي انرژي و تكانه 1 8%
5 مركز جرم 0 0%
6 كاربرد مركز جرم و برخورد 1 8%
7 گرانش 0 0%
8 نيروهاي مركزي و قوانين كپلر 0 0%
9 پتانسيل موثر و زاويه اوج و حضيض 0 0%
10 تابع لاگرانژ و معادلات آن 0 0%
11 هاميلتوني و ثابت حركت 1 8%
12 نوسان با يك يا چند درجه آزادي 1 8%
13 حركت دوراني و پايستگي تكانه زاويه اي 3 25%
14 تعادل 1 8%
15 زواياي اويلر 0 0%
16 دستگاه هاي مختصات چرخان 0 0%
جمع 12 100%
ترموديناميك ومكانيك آماري سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 دما و سيستم ترموديناميكي ساده 1 17%
2 كار در ترموديناميك 0 0%
3 قانون اول ترموديناميك 0 0%
4 گاز هاي كامل 0 0%
5 ماشين ها و يخچال و قانون دوم ترموديناميك 0 0%
6 آنتروپي و مواد خالص 1 17%
7 گذار فاز 0 0%
8 مكانيك آماري 4 67%
جمع 6 100%
رياضي فيزيك سراسری
ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل
سراسری
1 تحليل برداري 0 0%
2 دستگاه هاي مختصات 0 0%
3 تحليل تانسوري 2 17%
4 دترمينان ها و ماتريس ها 1 8%
5 نظريه گروه 1 8%
6 سري هاي نامتناهي 1 8%
7 توابع متغير مختلط 1و2 3 25%
8 معادلات ديفرانسيل 1 8%
9 سري فوريه 2 17%
10 تئوري اشتورم ليوويل و متعامد سازي 0 0%
11 توابع خاص 1 8%
جمع 12 100%