فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

مجموعه مطالعات زنان

کد ( 1137)

مقدمه

با پديداري دنیای مدرنيته و گسترش روز افزون آن خواه در لايه‌هاي مختلف زندگي و خواه در گستره‌هاي وسيع جغرافيايي، شيوه‌هاي توليد اجتماعي آنچنان متحول شد كه دهه به دهه از اهميت توان بدني كاسته شد و همچنين نياز جامعه به بازار گسترده‌تر و نيروي كار بيشتر، نياز به زن اجتماعي را گسترش داد. از سوي ديگر به موازات چنين تحولات عيني، انديشه و تفكر بشر نسبت به نقش و جايگاه زنان نيز متحول شد ضعيفه‌هاي خانه‌نشين پيشين اگر نه جايگاهي چون مردان ليكن نزديك‌تر به ايشان يافتند و حداقل به لحاظ قانوني در اكثريت كشور‌ها جايگاهي برابر با مردان بدست آوردند. پديده حضور و مشاركت اجتماعي زن را نه يكسان تبيين كرده اند و نه درباره پيامد‌هاي آن يكسان داوري كرده‌اند ليكن تنوع اين انديشه‌ها و جدال چند دهه‌اي اين انديشه‌ها حاكي از شدت تاثيرگذاري اين تحول اجتماعي در ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است. از اين رو رشته مطالعات زنان از ربع قرن پيش در دانشگاه‌هاي دنيا بنيانگذاري شد رشته‌اي كه بنا به ابعاد گوناگون آن ماهيتي بين رشته‌اي دارد. جامعه شناسي، روان‌شناسي، حقوق، علوم سياسي، اقتصاد و … هركدام منظري به پديده‌ي حضور اجتماعي روز افزون زن مي‌گشايند ضمن آنكه در هر كدام از اين چشم انداز‌ها رويكردهاي نظري مختلف تبيين‌‌ها و تحليل‌‌هاي ويژه خود را ارائه مي‌دهند اين تنوع و گوناگوني ذاتي انسان و دانش انساني است.

زمینه های اشتغال

دانش‌آموختگان اين رشته بيشتر در سازمان‌هاي زنان و مراكز مشاوره زنان مانند نهاد رياست جمهوري، وزارت كشور، سازمان محيط زيست، دانشگاه‎ها‎، آموزش و پرورش، بهزيستي و غيره شاغل ‎مي‎‎‎‎شوند.