فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

همه ی شما به اهمیت مطالعه در دوران تعطیلات نوروز آشنا هستید و می دانید که این دوران، دوران طلایی نامیده می شود و باید به بهترین نحو به جبران ضعف های خود بپردازید. اما چگونه؟

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ جهت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻒ اﺳﺖ و اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮهه ی زﻣﺎﻧﯽ جهت ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، وﺿﻌﯿﺖ بهتر و ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮی دارﻧﺪ. لذا توصیه می کنیم در برنامه ریزی برای تعطیلات نوروز موارد زیر را حتما مورد توجه قرار دهید:

 • زمان های ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻪ دوﻗﺴﻤﺖ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای هر ﻗﺴﻤﺖ 5 ﺳﺎﻋﺖ در ﻧﻈﺮ بگیرید.
 • ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ھﺮ درس 15 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد.
 • از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه، ﺧﻼﺻﻪای تهیه ﮐﻨﯿﺪ و آن را در آﺧﺮ روز ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪهرﻣﺒﺤﺚ اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺮﯾﻦھﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ و ﺳﭙﺲ ﺗﺴﺖھﺎی ﻣﺮﺑﻮطه را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺗﺴﺖھﺎی دروس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را همان روز و دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ بزنید.
 • آخر هفته را ﺑﻪ ﻣﺮورﮐﻠﯿﻪ درس های طﻮل هفته و زدن ﺗﺴﺖ اﺧﺘﺼﺎص بدهید.
 • اﯾﻦ اﯾﺎم بهترین ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺮور دروس ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل اول و دوم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ اﯾﻦ دروس را
  در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

در ایام ﻋﯿﺪ داوطﻠﺒﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ دارﻧﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺎﯾﺪ با نوعی دوراندیشی

همراه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﮐﻪ ھﺮﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از داوطﻠﺒﺎن ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رخ ندهد.
پیشنهادات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ 2 ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
اﻟﻒ) اول اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﻓﺮاد روزھﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﻌﻄﯿﻼت را ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻣﺴﺎﻓﺮت

اﺧﺘﺼﺎص می دهند و ﺳﭙﺲ اداﻣﻪی ﺗﻌﻄﯿﻼت و روزهای ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه را ﺻﺮف درس و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﺷﮑﺎل اﯾﻦ

ﺷﯿﻮه آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد در روزھﺎی آﺧﺮ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﺳﺮﻓﺼﻞ های درﺳﯽ

ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﺪارد و از همه مهمتر اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺒﺮد و ﯾﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺳﻔﺮ اﺟﺎزه ی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ را ندهد ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ به هم خواهد ریخت .

در ثانی ﺟﺪاﯾﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ روزه از درس و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻓﺮد را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی 10ﺗﺎ12 ﺳﺎﻋﺖ در روزھﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ،ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﺨﻮاهد ﺑﻮد. ﭘﺲ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.
ب) اول ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ: در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﯽﺗﻮان روزهای اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﻌﻄﯿﻼت را ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و در اﺗﻤﺎم ﮐﺎر، ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺳﻔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ. اﯾﻦ ﺗﺌﻮری بهتر از روش اول اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از

ﻣﻮاﻗﻊ داوطﻠﺒﺎن را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﺘﯽ روزھﺎی ﻋﯿﺪ را ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و در مهمانی ها

و رﻓﺖ و آﻣﺪها ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪاوم ، ھﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و هم ﻓﺸﺎر روﺣﯽ-رواﻧﯽ زﯾﺎدی

ﺑﺮای ﻓﺮد دارد. در اﯾﻦ روش ھﻢ ﺑﺎز ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ روزه (در آﺧﺮ ﺗﻌﻄﯿﻼت
ﻋﯿﺪ) ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ.

قبل از هر چیز شما نیاز به یک برنامه جامع دارید که اجزای آن به شرح ذیل می باشد:

 • تابلوی آموزشی: در این قسمت ارزیابی خود را درباره ی وضعیت آموزشی هر درس بنویسید. مثلا میانگین تراز شما در درس ریاضی 6000 بوده است.
 • برنامه آزمون: این برنامه به شما این امکان را می دهد تا توانایی تشخیص این را داشته باشید که در کدام فصل ها قوی هستید و نقاط ضعف شما کجاست
 • تصمیمات و اهداف: در این قسمت با توجه به وضعیت درسی خود تصمیماتی اتخاذ نمایید و دقت کنید که این تصمیم واقع بینانه باشد ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﻌﺪاد تست ها را در این قسمت وارد کنید ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﺴﺖ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻣﺮور و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﺗﺴﺖ هایی ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آنها را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ. ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ را ﻗﺒﻼ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ در ذهنتان ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ وآﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
 • زمان های مطالعه: در این قسمت شما تخمین می زنید که چند ساعت در ایام نوروز مطالعه کنید به اهمیت هر درس و موضعیت خود در هر درس توجه کنید . اﮔﺮ هنگام ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روﯾﺎﭘﺮدازی ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻧﻪ تنها ﻧﺘﯿﺠﻪ بهتری ﮐﺴﺐ ﻧﺨﻮاهید ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﯿﺪه اﯾﺪ ﺑﻪ هدر خواهد رﻓﺖ.

پس از تنظیم این برنامه جامع شما نیاز به تنظیم برنامه روزانه هم خواهید داشت متوسط دروس قابل مطالعه 5 درس در روز خواهد بود به علاوه روزهای مطالعه را نیز مشخص کنید وضعیت مطالعه هر درس را نیز روشن کنید که فقط مطالعه می کنید یا تست هم می زنید اگر به برنامه نرسیدید در انتها ستونی را اضافه کنید و به ابتدای هفته بعد اضافه کنید

به چند نکته مهم توجه کنید:

 • برنامه جامع و روزانه را به مشاور خود نشان دهید.
 • هیچ درسی را به طور کامل از برنامه حذف نکنید.
 • داوطلبان رشته تجربی در نظر داشته باشند درس زیست شناسی نقش کلیدی در موفقیت شما در کنکور دارد. مطالعه این درس را روزانه در برنامه خود قراردهید بعد از این درس شیمی در الویت مطالعه قرار دارد. درس ریاضی و فیزیک هم از برنامه مطالعاتی نباید حذف شود.
 • داوطلبین رشته ریاضی هم مطالعه حساب دیفرانسیل و فیزیک را باید در برنامه خود قرار دهند چرا که نقش موثری در موفقیت آنها دارد.اشکال عمده ی داوطلبین این گروه، بی اهمیتی به درس شیمی و دروس عمومی است. با مطالعه این دروس به راحتی می توانید از رقبا پیشی بگیرید.
 • داوطلبین گروه انسانی نیز در نظر داشته باشند دروس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ از جمله دروس مهم این گروه است. توصیه می کنیم ضمن اینکه این دروس را به خوبی مطالعه می کنید از دروس عمومی هم غافل نباشید.