فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

                                                            مهندسی صنایع سیستم

مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي و سيستم هاي بهره وري

زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 وازگان اسم 4 4 4 4 4 20 13%
2 واژگان فعل 3 1 4 4 4 16 11%
3 واژگان صفت 2 2 2 1 2 9 6%
4 وازگان قيد 0 0 0 1 0 1 1%
5 زمان ها (Tenses) 0 1 0 0 0 1 1%
6 كاربرد فعل دوم (Infinitive و Gerund) 3 3 1 1 1 9 6%
7 Causative Sentences جملات سببي 1 0 0 0 0 1 1%
8 شبه جمله توصيفي (Adj Clause) 0 1 2 1 2 6 4%
9 شبه جمله قيدي (Adv Clause) 0 0 0 0 0 0 0%
10 شبه جمله اسمي (Noun Clause ) 0 0 0 0 0 0 0%
11 حروف اضافه و كاربرد آنها(Prepositions) 0 1 1 0 2 4 3%
12 اسم و مباحث مربوط به آن (حرف تعريف، قابل شمارش و غير قابل شمارش) (countable & uncountable- Articles) 0 1 0 1 0 2 1%
13 Inversion 2 0 0 0 0 2 1%
14 Sentence Connectors  حروف ربط 0 1 0 0 0 1 1%
15 افعال دوكلمه اي Pharasal Verbs 0 0 0 0 0 0 0%
16 Parallelism 0 0 0 0 0 0 0%
17 Passive  مجهول 0 0 0 2 0 2 1%
18 صفت، قيد و كاربرد آنها ( So ، Such، Comparative، Superlative) 0 0 1 0 0 1 1%
19 Conditionals-جملات شرطي 0 0 0 0 0 0 0%
20 Modals & Auxiliary-افعال كمكي 0 0 0 0 0 0 0%
21 ضماير (ملكي، موصولي) 0 0 0 0 0 0 0%
22 مطابقت فعل با فاعل 0 0 0 0%
23 درك مطلب 15 15 15 15 15 75 50%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
رياضي عمومي (1و2) سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 اعداد مختلط و بحث هاي اوليه مربوط به آن 0 1 0 0 1 2 2%
2 ماتريس و دستگاه معادلات خطي 1 0 0 0 2 3 3%
3 بردارها و معادلات صفحه و خط در فضا 1 1 0 1 0 3 3%
4 رويه هاي فضايي 0 1 1 0 1 3 3%
5 میدان هاي برداری 1 3 1 1 0 6 5%
6 تابع و بحث های مربوط به آن 0 0 0 2 2 4 3%
7 حد و پيوستگي 2 2 2 1 2 9 8%
8 اپراتور برداری نابلا و بحث های مربوط به آن 1 1 0 2 0 4 3%
9 توابع دو متغیره و بحث های اوليه مربوط به آن 4 3 1 3 0 11 9%
10 مشتق و بحث هاي اوليه مربوط به آن 1 0 0 2 2 5 4%
11 كاربردهاي مشتق 4 2 2 2 4 14 12%
12 دنباله ، سري 6 5 4 1 2 18 15%
13 انتگرال و بحث هاي اوليه مربوط به آن 4 0 1 1 3 9 8%
14 انتگرال دوگانه 1 2 1 1 0 5 4%
15 انتگرال سه گانه 1 1 0 0 0 2 2%
16 كاربردهاي انتگرال معين 0 5 3 1 1 10 8%
17 انتگرال هاي  ناسره 2 1 1 1 0 5 4%
18 انتگرال منحنی الخط نوع1 و 2 و قضاياي مربوطه 1 2 3 1 0 7 6%
19 انتگرال منحنی السطح نوع1 و 2 و قضاياي مربوطه 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%
احتمال و آمار مهندسي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آنالیز ترکیبی و تركيب ها 0 0 0 0 0 0 0%
2 مدل توپ و جعبه 0 0 0 0 0 0 0%
3 خواص تابع احتمال 2 1 1 3 0 7 6%
4 محاسبه احتمال يكنواخت 1 0 0 0 1 2 2%
5 احتمال شرطی و قانون بيز 1 2 1 2 1 7 6%
6 استقلال پيشامد ها 0 2 1 0 1 4 3%
7 تابع احتمال و تابع چگالي 1 1 0 0 0 2 2%
8 تابع توزیع تجمعی و خواص 1 1 0 0 0 2 2%
9 امید ریاضی و واريانس 1 1 0 1 0 3 3%
10 متغير توام گسسته و پيوسته 0 0 0 1 0 1 1%
11 توابع احتمال شرطي و اميد شرطي 2 0 0 0 0 2 2%
12 كواريانس و ضريب همبستگي 1 0 0 0 2 3 3%
13 تابع مولد گشتاور 0 0 0 0 1 1 1%
14 نامساوي ماركوف و چبي شف 0 0 0 1 1 2 2%
15 توزیع یکتواخت گسسته 0 0 0 0 0 0 0%
16 توزیع دو جمله ای و برنولي و چند جمله اي 0 1 0 0 2 3 3%
17 توریع پواسن 0 0 0 1 0 1 1%
18 توزیع هندسی و دوجمله اي منفي 1 0 1 0 0 2 2%
19 توزیع فوق هندسی 0 0 0 0 0 0 0%
20 توزیع یکتواخت پيوسته 2 1 2 0 0 5 4%
21 توریع نرمال 1 2 1 1 1 6 5%
22 توزیع گاما و مربع کای 1 0 1 1 0 3 3%
23 توزیع نمایی 0 1 0 1 0 2 2%
24 توزيع كوشي و بتا 1 0 0 0 0 1 1%
25 روابط بين توزيع ها 0 0 0 0 1 1 1%
26 قضيه حد مركزي و واريانس ميانگين 0 0 0 1 3 4 3%
27 توزیع T و ساختار آن 0 0 0 0 0 0 0%
28 توزیع مربع كاي و F و ساختار آن 0 0 0 0 0 0 0%
29 روش گشتاورها MME 1 0 0 1 0 2 2%
30 روش MLE 2 1 2 1 0 6 5%
31 نا اريبي و سازگاري و MSE 1 0 0 0 0 1 1%
32 برآورد فاصله اي µ وσ و ρ 0 2 3 1 3 9 8%
33 تعريف α وβ و توان 1 1 1 0 1 4 3%
34 لم نيمن پيرسون و نسبت درستنمايي 1 1 0 0 0 2 2%
35 انواع آزمون µ وσ و ρ 0 0 0 0 0 0 0%
36 آزمون انطباق و استقلال 0 1 0 0 1 2 2%
37 روش P-value 1 1 0 1 0 3 3%
38 برآورد n 1 1 0 0 0 2 2%
39 رگرسيون و همبستگي 3 4 2 0 1 10 8%
40 آناليز واريانس 2 4 3 1 0 10 8%
41 آمار توصيفي 1 1 1 2 0 5 4%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%
تحقيق در عمليات سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مدل سازی رياضي و تعريف مساله 0 1 2 1 1 5 5%
2 مدل هاي غير خطي و تبديل به خطي 3 0 0 0 0 3 3%
3 فضاي حل 0 1 0 0 0 1 1%
4 روش ترسیمی حل مسائل برنامه ريزي خطي 0 1 4 3 3 11 10%
5 روش جبری حل مسائل برنامه ريزي خطي 1 2 1 0 1 5 5%
6 روش سیمپلکس حل مسائل برنامه ريزي خطي 0 2 0 3 3 8 7%
7 حالات خاص در مسائل برنامه ريزي خطي 1 1 1 2 1 6 5%
8 روش M بزرگ 0 0 1 0 0 1 1%
9 روش دوفاز 2 0 0 0 1 3 3%
10 ریاضیات در جدول سیمپلکس 5 1 3 1 0 10 9%
11 تحليل حساسيت در جدول سیمپلکس 5 2 1 5 1 14 13%
12 قضایای دوگان 1 1 0 1 1 4 4%
13 تفسیر اقتصادی دوگان 1 2 2 2 0 7 6%
14 نتايج دوگان 3 2 2 1 3 11 10%
15 روش دوال سيمپلكس 2 0 0 0 0 2 2%
16 مدل هاي حمل و نقل و روش هاي حل آن و آناليز حساسيت 5 3 2 1 3 14 13%
17 روش پله ای 0 0 0 0 1 1 1%
18 روش ضرایب MODI 0 0 0 0 0 0 0%
19 مدل هاي شبكه اي 0 0 0 0 0 0 0%
20 مدل تخصيص 0 0 1 0 0 1 1%
21 سیمپلکس تجديد نظر شده 0 1 0 0 0 1 1%
22 متغير هاي كراندار 1 0 0 0 1 2 2%
23 متفرقه 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 30 20 20 20 20 110 100%
معلومات عمومي مديريت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تئوري سنتي 16 8 1 8 4 37 31%
2 تئوري سيستم ها 1 2 4 0 0 7 6%
3 تصميم گيري 0 2 1 1 0 4 3%
4 سازمان 2 10 1 2 3 18 15%
5 انگيزش 3 1 0 2 1 7 6%
6 رهبري 2 2 0 2 0 6 5%
7 كنترل 0 3 0 2 0 5 4%
8 مديريت پروژه 0 0 0 0 0 0 0%
9 سيستم هاي اطلاعاتي 0 0 0 0 0 0 0%
10 بازاريابي 0 0 0 1 5 6 5%
11 اصول و مفاهيم مديريت مالي 0 0 5 1 3 9 8%
12 مديريت استراتژيك 1 0 0 0 1 2 2%
13 روش هاي بهبود كيفيت 0 0 2 0 0 2 2%
14 تجزيه و تحليل نقطه سر به سر 0 0 0 0 0 0 0%
15 مفاهيم نوين در مديريت 2 0 0 0 0 2 2%
16 مديريت منابع انساني 3 2 0 1 1 7 6%
17 متفرقه 0 0 6 0 2 8 7%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%
برنامه نويسي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 اجزاي كامپيوتر 0 0 0 0 0 0 0%
2 سيستم نمايش و نگهداري اعداد در كامپيوتر و تبديل مبناها 1 0 0 0 2 3 3%
3 معادل عبارت هاي محاسبه اي منطقي و رابطه اي و اولويت عملگر ها 1 0 0 0 0 1 1%
4 الگوريتم و فلوچارت 4 0 0 0 0 4 3%
5 مقدمه زبان هاي برنامه نويسي 2 1 0 0 0 3 3%
6 زبان فرترن 0 0 0 0 0 0 0%
7 مفاهيم اوليه (الفبا، شكل كلي برنامه، عملگرها ) 3 0 1 0 0 4 3%
8 دستورات ورودي-خروجي (خواندن و نوشتن) 1 0 2 1 0 4 3%
9 دستورات كنترلي (شرطي و حلقه اي) 0 1 1 1 2 5 4%
10 آرايه ها 0 0 0 1 0 1 1%
11 توابع و زيربرنامه ها 1 4 1 1 1 8 7%
12 زبان پاسكال 0 0 0 0 0 0 0%
13 مفاهيم اوليه (الفبا، شكل كلي برنامه، عملگرها ) 6 0 1 2 0 9 8%
14 دستورات ورودي-خروجي (خواندن و نوشتن) 0 3 0 2 1 6 5%
15 دستورات كنترلي (شرطي و حلقه اي) 0 4 4 3 6 17 14%
16 آرايه ها 0 2 0 0 0 2 2%
17 توابع و زيربرنامه ها 3 0 1 1 0 5 4%
18 زبان بيسيك 0 0 0 0 0 0 0%
19 مفاهيم اوليه (الفبا، شكل كلي برنامه، عملگرها ) 0 2 0 0 1 3 3%
20 دستورات ورودي-خروجي (خواندن و نوشتن) 1 0 1 0 0 2 2%
21 دستورات كنترلي (شرطي و حلقه اي) 1 1 1 3 1 7 6%
22 آرايه ها 0 1 1 0 0 2 2%
23 توابع و زيربرنامه ها 0 0 1 1 0 2 2%
24 زبان C 0 0 0 0 0 0 0%
25 مفاهيم اوليه (الفبا، شكل كلي برنامه، عملگرها ) 2 1 0 1 0 4 3%
26 دستورات ورودي-خروجي (خواندن و نوشتن) 0 1 0 0 0 1 1%
27 دستورات كنترلي (شرطي و حلقه اي) 1 3 1 0 3 8 7%
28 آرايه ها 0 2 0 0 0 2 2%
29 توابع و زيربرنامه ها 3 4 4 3 3 17 14%
جمع 30 30 20 20 20 120 100%