فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه  ریاضی و فنی

 

مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه  ریاضی و فنی
ردیف درس تعدادسوال مدت پاسخگویی
۱ ریاضی ۵۵ ۸۵
۲ فیزیک ۴۵ ۵۵
۳ شیمی ۳۵ ۳۵
۴ جمع سه درس ۱۳۵ ۱۷۵