فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

به اطلاع داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ در رشته محل های با آزمون می رساند، براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش و پیرو مطالب ارائه شده در پیک سنجش مورخ ۹۹/۰۱/۱۸ که نسخه Pdf آن در سایت سازمان سنجش آموزش کشور/ سایت پیک سنجش(پیک سنجش شماره ۱۱۶۹) موجود می باشد، می رساند، جدول میزان پوشش محتوای کتب درسی پایه دوازدهم در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ به شرح زیر اعلام می گردد:

 

ردیف نام کتاب ۸۰ درصد محتوای تحت پوشش ۲۰ درصد حذفیات
۱ فیزیک ۳ رشته تجربی کد ۱۱۲۲۴۴ (چاپ ۱۳۹۸) از صفحه ۱ تا پایان صفحه ۱۰۲ (تا ابتدای مدل اتم رادرفورد ـ‌ بور) رشته ریاضی فیزیک کد ۱۱۲۲۰۹ (چاپ ۱۳۹۸) از صفحه ۱ تا پایان صفحه ۱۲۴ (تا ابتدای مدل اتم رادرفوردـ بور) رشته تجربی کد ۱۱۲۲۴۴ (چاپ ۱۳۹۸) از صفحه ۱۰۳ (ابتدای مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پایان صفحه ۱۲۵ (پایان فصل ۴) حذف است. لازم به تذکر و توضیح است تمرینهای صفحه ۱۲۲ از تمرین شماره ۱ تا پایان تمرین شماره ۷ جزو آزمون هستند. رشته ریاضی فیزیک کد ۱۱۲۲۰۹ (چاپ ۱۳۹۸) از صفحه ۱۲۴ (ابتدای مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پایان صفحه ۱۵۶ (پایان فصل ۶) حذف است. لازم به تذکر و توضیح است تمرینهای صفحه ۱۳۴ از تمرین شماره ۱ تا پایان تمرین شماره ۱۰ جزو آزمون هستند.
۲ زیست شناسی ۳ صفحه ۱ تا ۱۰۰ صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۴
۳ تاریخ ۳ صفحه ۱ تا ۱۲۴ (تا پایان درس ۹) صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۹ (درس ۱۰ تا ۱۲)
۴ زبان انگلیسی ۳ صفحه ۱ تا ۸۲ صفحه ۸۳ تا ۱۰۲
۵ فارسی ۳ (کلیه رشته ها) کد ۱۱۲۲۰۱ صفحه ۱۰ تا ۱۴۷ صفحه ۱۴۸ تا ۱۶۳
۶ علوم و فنون ادبی ۳ (علوم انسانی و معارف اسلامی) صفحه ۱۰ تا ۹۴ صفحه ۹۵ تا ۱۲۲
۷ جغرافیای (۳) (کاربردی) رشته علوم انسانی صفحه ۱ تا ۹۳ (تا مبحث زمین لغزش) صفحه ۹۳ تا ۱۱۵
۸ عربی، زبان قرآن (۳) کد ۱۱۲۲۰۶ رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک صفحه ۱ تا پایان صفحه ۴۸ یعنی از درس اول تا پایان درس سوم صفحه ۴۹ تا پایان صفحه ۶۵ یعنی همه درس چهارم
۹ عربی، زبان قرآن (۳) کد ۱۱۲۲۰۷ رشته ادبیات و علوم انسانی صفحه ۱ تا پایان صفحه ۷۰ یعنی از درس اول تا پایان درس چهارم صفحه ۷۱ تا پایان صفحه ۸۲ یعنی همه درس پنجم
۱۰ عربی، زبان قرآن (۳) کد ۱۱۲۲۰۸ رشته علوم و معارف انسانی صفحه ۱ تا پایان صفحه ۱۲۴ یعنی تا پایان درس هشتم صفحه ۱۲۵ تا پایان صفحه ۱۶۴ یعنی همه درس نهم و دهم
۱۱ شیمی ۳ صفحه ۱ تا ۱۰۰ (اول مبحث آمونیاک و بهرهوری در کشاورزی) صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۱
۱۲ حسابان ۲ (رشته ریاضی) از صفحه ۱ تا ۱۱۰ پایان فصل ۴ از صفحه ۱۱۱ تا ۱۴۴
۱۳ ریاضیات گسسته (رشته ریاضی) از صفحه ۱ تا ۷۲ پایان درس اول از فصل ۳ از صفحه ۷۳ تا ۸۴
۱۴ هندسه ۳ (رشته ریاضی) از صفحه ۱ تا ۷۶ پایان درس اول از فصل ۳ از صفحه ۷۷ تا ۸۶
۱۵ ریاضی ۳ (رشته تجربی) کد ۱۱۲۲۱۱ از صفحه ۱ تا ۱۲۰ پایان فصل ۵ از صفحه ۱۲۱ تا ۱۵۰
۱۶ ریاضی و آمار ۳ (رشته انسانی) از صفحه ۱ تا ۸۵ پایان درس اول از فصل ۳ از صفحه ۸۶ تا ۱۰۴
۱۷ فلسفه ۲ از صفحه ۱ تا ۶۳ از صفحه ۶۵ تا ۹۰
۱۸ جامعه شناسی ۳ از صفحه ۱ تا ۹۲ از صفحه ۹۳ تا ۱۱۶
۱۹ دین و زندگی ۳ کد ۱۱۲۲۰۴ از صفحه ۱ تا ۱۰۹ از صفحه ۱۰ ۱ تا ۱۴۰
۲۰ دین و زندگی ۳ کد ۱۱۲۲۰۵ از صفحه ۱ تا ۱۳۵ از صفحه ۱۳۶ تا ۱۷۵
۲۱ تاریخ ۳ کد ۱۱۲۲۳۳ رشته علوم و معارف اسلامی از صفحه ۱  تا ۱۳۵ از صفحه ۱۳۶ تا ۱۷۵