فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

آیا میتوان احتمال موفقیت را تعیین کرد؟
بلی! به شرطی که معلوم باشدچه قدربه خودتان اطمینان داریدوچه قدرخود را باورکردهاید.شمامیتوانیدبراساس ارزیابیهای خود ازآمادگی های دروس و با حساب دو دوتا چهارتا،احتمال قبولی و موفقیت خود را درامتحانات و یا کنکور تشخیص دهید.به راستی چه قدرخودرا باوردارید؟
باورها نیاز به تفکرمنطقی هم دارند،اگرازتفکرمنطقی برخوردار باشید و واقعیت ها را آن چنان که هست،ببینید و بپذیرید، راحت ترخواهیدبود.این بدان معنانیست که اصلا اضطراب نخواهی داشت،بلکه میتوانید اضطراب خودتان را تعدیل وکنترل کنید.ادامه ی تفکر منطقی، منجر به شکلگیری باورهایی پایدار و پویا خواهدشد.این همه اصرار براصلاح نگرش ها،تفکرمنطقی و رسیدن به باورهایی درزندگی،بی دلیل نیست،باورکنید!

قدرت باورها
نمیگوییم به خودتلقین کنیدکه دربهترین رشته قبول خواهیدشد،ولی تاکیدمیکنیم حداقل به اندازهای که کارکردهاید، به خود باورداشته باشید راحت ومنطقی بپذیریدکه این قدرکارکردهاید و زحمت کشیدهاید و تا این حدلیاقت وحق شماست.نه خودراکمترببینید و نه متوقع باشید. بزرگان به اهمیت نقش باورها درزندگی تاکید فراوان داشته اند.خودباوری یعنی پذیرش خود،یعنی قبول واقعیت ها،یعنی کنارگذاشتن تردیدها و دودلیها،یعنی
تسلط برخود،و نتیجه ی همه ی اینها،یعنی آرامش. عجله نکنید.دست وپایتان راگم نکنید.درشک وتردیدنباشید. اضطرابتان راکنترل کنیدومراقب روجیه خودتان باشید.شایداین جمله معروف امام خمینی(ره)راشنیده باشیدکه:اساس همه ی امورباورانسان است. 
نمونه هایی ازاین قبیل زیاد داریم.آنتوان چخوف هم میگوید:انسان همان چیزی است که باوردارد.این هاجملاتی رویایی نیستند،بلکه عین واقعیت هستند.شنیده اید و دیده ایدکه درمسابقات حساس ورزشی از جمله بازی های فوقالعاده مهم فوتبال،بازیکنان به دلیل ترس از نتیجه ی بازی،دچاراضطراب ودلهره شدیدمیشوند.مربیان کارآمدوباهوش سعی میکنند با روش های ممکن،اضطراب بازیکنان راکنترل کرده وخودباوری رادرآنهاتقویت نمایند.شماهم بایدنقش این چنین مربیانی را برای خودایفاکنید.

✳️کلید
به توانایی هاوآمادگی های خود،باورداشته باشید.

قدرت شک ها
آدم شکاک به جایی نمیرسد.اگرشماکسی هستیدکه برای قدم به قدم فعالیت هاوبرنامه هایتان دچارشک وتردیدمیشوید، بایددرمورداحتمال موفقیت خودتان هم شک کنید.ضعیف کارکرده اید،بپذیریدکه بایدبه اندازه کارتان بهره ببرید.قوی کارکرده اید،چرانبایدبه چیزی که استحقاقش رادارید،نرسید؟چرا این همه شک،این همه تردیدودودلی.شماکارتان راکردهاید، به خدا توکل کنیدوباقی چیزهاومصلحت خودرا به او واگذارکنید .همان گونه که باورها،قدرت عظیمی درایجادانگیزه دارند، شک ها هم،درمقابل انگیزه هارا تحلیل میبرند.بدترین زمان برای شک وتردید،همین زمان هاهستند،یعنی وقتی که میخواهید کارمهمی انجام دهید.اصلا آن قدر وقت نداریدکه بخواهیدشک کنید.شک ها فقط زمان را تلف خواهند کرد.اگرامروز به خاطر شک، برنامه و روش خودراتغییردادید،ازکجامعلوم چندروز و چندهفته بعد دوباره شک نکنید.
شکسپیرمیگوید:تردیدها به ماخیانت میکنند ما را ازکوشش برحذرمیدارند وازپیروزی هایی که به احتمال زیاد نصیب ما خواهند شد،محروم میسازند.

✳️کلید
به شکهاوتردیدهازیادمیدان ندهیدبه خصوص وقتی داریدبه پایان کارنزدیک میشوید.

قدرت شانس
کسانی که باورهای ضعیفی دارندوبه شک های خود زیادمیدان میدهندوخودرا باشانس واقبال دلخوش میسازند.واگذارکردن نتیجه ی کار به شانس،نوعی رفع مسؤلیت و در واقع بی مسؤلیتی است.اصلا اعتقادبه شانس،یعنی شک داشتن به موفقیت، یعنی ترس ازمبارزه ویعنی عدم توانایی درکنترل اوضاع.ترسونباشید،متزلزل نباشید،سر رشته ی امور را ازدست ندهید.به توانایی های خودتان تکیه کنید.

✳️کلید
به هیچ وجه احتمال موفقیت خودتان رادرامتحانات وکنکوربه شانس واقبال واگذارنکنید.

منفی اندیشی
نگاه منفی نسبت به حوادث ورویدادهای زندگی،اگرچه تاحدی ویژگی های عمومی انسانهامحسوب میشود،ولی درتعدادی از افراد بیشتر است. اصولابعضی ها آدمهای بدبینی هستندوشایدبه تعبیردرستتر،یادگرفته اندکه بدبین باشند.انسان های بدبین، بیش ازحدمنفی اندیش بوده و همیشه به دنبال جمع آوری اطلاعات وشواهد و دلایلی برای احتمال عدم موفقیت خود هستند.شماجزءکدام دسته هستید؟
از نظرتیپ شخصیتی،خودتان را آدمی خوشبین یابد بین ارزیابی میکنید؟کنکوریهای بدبین بیشتردنبال عوامل کاهنده روحیه میروند.واقعا چه دلیلی داردکه مثل یک کارآگاه دنبال شواهدباشیدوبالاخره به خودتان ثابت کنیدکه موفق نمیشوید!

✳️کلید
منفی اندیشی درکنکورمساوی است باکمترین احتمال نتیجهگیری وموفقیت.

پربرنامگی
یکی ازاشتباهات خطرناک کنکوریها،پربرنامگی وشلوغ کاری است.این خطربه خصوص،دانشآموزانی راتهدیدمینمایدکه فکرمیکنندعقب مانده اند و یاکسانی که خیلی هیجانی واحساساتی هستند.دانش آموزانی هستندکه حتی تا آخرین فرصتهای باقیمانده،کلاس میروند،معلم خصوصی دارند،کتاب میخرند،به دنبال تستهای این دبیر و آن دبیر می گردند،تنها درس میخوانند،گروهی درس میخوانند،شب ها تا دیروقت بیدارمیمانندوسعی میکنندصبح هاخیلی زودازخواب برخیزندو…، اینها بالاخره با هول و هراس به روز آخرو جلسه کنکورمیرسند.روند منطقی برنامه یک دانش آموزکنکوری،ایجاب میکندکه ازوقت خود استفاده ی بیشتروبهترببرد،نه این که آن رابا تنوع وشلوغ کاری هدردهد.پربرنامگی درچنین روزهایی،نشانه ی برنامگی و آشفتگی است.کسانی که برنامه ی روزانه ی خود را پراز موضوعات کاری مختلف میکنند، از نظم ذهنی خوبی برخوردار نیستند و به طورحتم به کمک نیازدارند.اگرچنین وضعیتی دارید،برای کاهش موضوعات کاری تلاش کنید،درست نیست که با یک دست چندهندوانه بردارید!

✳️کلید
تنوع وحجم زیادبرنامه ها،نشانهی خوب کارکردن نیست،بلکه بیانگربی نظمی ذهنی است.

منطقی اندیشی
درمقابل منفی اندیشی،نمیگوییم مثبت اندیش باشید،ولی بایدمنطقی باشید.اگرمنفی اندیش فقط دنبال شواهدمنفی است، نمیگوییم شما هم فقط به دنبال عوامل مثبت باشیدوهمه چیز را خوب ببینید.مامنطقی اندیشی را توصیه میکنیم.یعنی به همان اندازه که به نکات منفی توجه داریدبه نکات مثبت نیزبایدبیاندیشید.همان گونه به شواهدونشانه های عدم موفقیت فکرمیکنیدبه شواهدونشانه های موفقیت نیزتوجه داشته
باشید.اگراحتمال میدهیدکه قبول نمیشوید،برای احتمال قبولی هم درصدی درنظربگیرید. هیچ عاملی درکنکور،مانندداشتن افکار و نگرشهای منفی به عنوان ترمزموفقیت عمل نمیکند.این نکته در روزهای آخرنقش بیشتری دارد.پس خیلی مواظب افکار،نگرشها و روحیه ی خودباشید.

✳️کلید
به اندازهای که به احتمال عدم موفقیت خودفکرمیکنید،به احتمال موفقیتتان نیزبیاندیشید.

نتیجه گیری
-۱ به توانایی هاوآمادگی های خود،باورداشته باشید.
-۲ به شک ها و تردیدهازیادمیدان ندهیدبه خصوص وقتی داریدبه پایان کارنزدیک میشوید.
-۳ به هیچ وجه احتمال موفقیت خودتان رادرامتحانات وکنکور به شانس واقبال واگذارنکنید.
-۴ منفی اندیشی درکنکورمساوی است باکمترین احتمال نتیجه گیری وموفقیت.
-۵ تنوع وحجم زیادبرنامه ها،نشانه ی خوب کارکردن نیست،بلکه بیانگربی نظمی ذهنی است.
-۶ به اندازهای که به احتمال عدم موفقیت خودفکرمیکنید،به احتمال موفقیتتان نیزبیاندیشید.