فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

 

نکات مهم در مورد خزه‌ها

۱- خزه‌ها تنها گیاهانی هستند که گیاه اصلی آن‌ها گامتوفیت است. یعنی گیاه اصلی هاپلوئید است و از رشد هاگ به‌وجود آمده است.

۲- گامتوفیت خزه بزرگ‌تر از اسپوروفیت آن است.

۳- چون خزه ریشه و بافت آوندی ندارد مواد غذایی و آب را از راه انتشار و اسمز از سلولی به سلول دیگر منتقل می‌کند.

۴- گامتوفیت خزه همان گیاه اصلی است که شامل محور ساقه مانند و ضمائم برگ مانند و ضمائم ریشه مانند و آنتریدی در گامتوفیت نر و آرکگن در گامتوفیت ماده است که تمام اجزا هاپوئیدند.

۵- گامتوفیت خزه‌ها سبز و فتوسنتز‌کننده است و بزرگ‌تر و مستقل از اسپوروفیت است.

۶- آنتریدی و آرکگن‌ خزه ساختارهای پرسلولی و هاپلوئیدند.

۷- آنتروزوئید خزه دو تاژکه است، پس سانتریول دارد. (هر سلول یوکاریوتی که تاژک دارد، سانتریول نیز دارد)

۸- بعد از رسیدن آنتریدی دهانه آن باز می‌شود و آنتروزوئیدهای دو تاژکه آزاد می‌شوند و در آب شنا می‌کنند که این حرکت جنبش فعال از نوع تاکتیکی القائی است.

۹- اسپوروفیت خزه شامل تار و بخش کپسول مانند به نام هاگدان که دیپلوئید است، می‌باشد. اسپوروفیت خزه فتوسنتز نمی‌کند یعنی کلروپلاست ندارد و وابستگی کامل به گامتوفیت «ماده» دارد.

۱۰- باز شدن کپسول پس از رسیدن هاگ‌ها به علت خشکی هوا و به‌صورت غیرفعال است.

۱۱- رویش تخم حاصل از لقاح گامت‌ها در داخل آرکگن در رأس گامتوفیت ماده است و رویش هاگ‌های حاصل از میوز سلول‌های دیپلوئید کپسول، روی زمین مرطوب است که از رشد تخم، اسپوروفیت و از رشد هاگ، گامتوفیت حاصل می‌شود.

۱۲- خزه‌ها تنها گیاهانی هستند که:

a- اسپوروفیت بالغ فتوسنتز نمی‌کند.

b- اسپوروفیت بالغ به گامتوفیت پیوسته باقی می‌ماند.

c- اسپوروفیت کوچک‌تر از گامتوفیت است.

d- تراکئید ندارند.

e- گیاه اصلی هاپلوئید است پس گیاه اصلی آن کروموزوم همتا و جهش مضاعف شدن ندارند.

f- گیاه اصلی گامتوفیت است.

g- گیاه اصلی از رشد هاگ ایجاد می‌شود.

۱۳- می‌توان گفت در تمامی دانه‌داران بخش اسپوروفیتی وابستگی به گامتوفیت ندارد.

۱۴- گامتوفیت نهان‌دانگان (کیسه رویانی) ۷ سلول و ۸ هسته دارد که سه سلول نزدیک منفذ سفت است که یکی از آن‌ها گامت ماده (تخم‌زا) است.

۱۵- گامتوفیت نر در نهان‌دانگان کمترین تعداد سلول در بین تمام گامتوفیت‌ها را دارد. (دو سلول)

۱۶- در نهان‌دانگان درون بساک ۴ کیسه گرده وجود دارد که در آن‌ها سلول‌های گرده با میوز ایجاد ۴ دانه گرده نارس می‌کنند (هاگ) که این ۴ هاگ از لحاظ ژنوتیپی می‌توانند کاملا باشند.

۱۷- هر سلول دانه گرده نارس (هاگ) در نهان‌دانگان یک میتوز با سیتوکینز نابرابر انجام می‌دهد و ایجاد دانه گرده رسیده (گامتوفیت نر) ۲ سلولی می‌کند.

۱۸- سلول بزرگ‌تر در دانه گرده رسیده نهان‌دانگان سلول رویشی نام دارد که از میتوز آن لوله گرده ایجاد می‌شود.

۱۹- سلول کوچک در دانه گرده نهان‌دانگان سلول زایشی است که از یک‌ بار تقسیم میتوز آن درون لوله گرده ۲ گامت نر فاقد تاژک حاصل می‌شود که از نظر ژنوتیپی یکسان‌اند.

۲۰- در چرخه‌ی تناوب نسل تمامی گیاهان تنها و تنها یک‌جا تقسیم میوز دیده می‌شود آن‌هم هنگام تولید هاگ است. پس می‌توان گفت تقسیم میوز دروازه‌ای از مرحله اسپوروفیتی به مرحله گامتوفیتی است.

۲۱- الزاماً در گیاهانی که فاقد آنتریدی و آرکگن هستند (نهان‌دانگان) اسپوروفیت هیچ وابستگی به گامتوفیت ندارد.

۲۲- گامت نر نهان‌دانگان در قسمت مادگی این گیاهان تولید می‌شود. (لوله گرده در قسمت مادگی توسط گامت نر ایجاد و درون آن گامت نر ایجاد می‌شود).

۲۳- الزاما در گیاهان فاقد حلقه‌ی اول و دوم فعالیت و تقسیم میوز درون بساک زیاد است.

۲۴- در کیسه گرده هم تقسیم میوز هم میتوز رخ می‌دهد اما درون هاگدان‌ها فقط تقسیم میوز رخ می‌دهد.

۲۵- نمی‌توان گفت در تمامی گیاهان بخش غیر اصلی فتوسنتز‌کننده نیست. چون پروتال سرخس فتوسنتز می‌کند.

۲۶- در هر آرکگن سرخس و خزه از تقسیم میتوز فقط یک سلول تخم‌زا ایجاد که از لحاظ ژنوتیبی با تمام سلول‌های گامتوفیت تولید‌کننده‌اش یکسان است چون زاده‌های تقسیم میتوز از لحاظ ژنوتیبی یکسان‌اند.

۲۷- در پروتال سرخس گامت نر و گامت ماده از تقسیم میتوز پروتال ایجاد می‌شوند پس از لحاظ ژنوتیبی یکسان‌اند.

۲۸- در هر آنتریدی خزه و سرخس از تقسیم میتوز چندین گامت نر ایجاد می‌شود که دارای سانتریول هستند.

۲۹- در بازدانگان دانه در پشت فلس‌های مخروط ماده ایجاد می‌شود.

۳۰- در تمامی گیاهان لقاح و ایجاد تخم در محل تولید گامت ماده رخ می‌دهد.

۳۱- در گیاهان تقسیم میوز و تشکیل تتراد و کراسینگ‌اور و جدا شدن کروموزوم‌های همتا و قانون اول مندل درون هاگدان رخ می‌دهد. (نه در داخل آرکگن و آنتریدی)

۳۲- آنتریدی و آرکگن هاپلوئید هستند و درون هر کدام از آن‌ها با میتوز فقط یک نوع گامت ایجاد می‌شود.

۳۳- گل دوجنسی الزاماً کامل نیست، گل‌هایی که باد گرده افشانی می‌کنند معمولاً فاقد گلبرگ و کاسبرگ هستند و مقادیر فراوانی گرده تولید می‌کنند.

۳۴- در بساک در فضای بیان ۴ کیسه بافت پارانشیمی وجود دارد و بین سلول‌های آن حفره‌هایی مشاهده می‌شود.

۳۵- یک رشته آوند چوب آبکش از طریق میله وارد بساک می‌شود.

۳۶- گامتوفیت نر نهان‌دانگان دارای دو سلول (رویشی و زایشی) است، گامتوفیت ماده نهان‌دانگان ابتدا دارای ۸ هسته و سپس دارای ۷ سلول می‌شود.

۳۷- ژنوتیپ هسته رویشی هسته زایشی و آنتروزوئیدهای حاصل از آن مشابه است چون همگی حاصل میتوز هستند.

۳۸- ژنوتیپ ۸ هسته درون کیسه رویانی نیز مشابه است چون همگی حاصل میتوز هاگ ماده هستند.

۳۹- درون کیسه رویانی ۷ سلول وجود دارد که یکی از این‌ها دیپلویید و شش سلول دیگر هاپلویید‌اند. آنتروزوئیدهای نهان‌دانگان فاقد تاژک و غیر متحرک هستند تقسیم میتوزی سلول زایشی و ایجاد دو آنتروزوئید، درون لوله گرده صورت می‌گیرد.

 

نکات مهم در مورد بازدانگان:

۱- بازدانگان آرکگن دارند ولی آنتریدی ندارند و گلدار نیستند.

۲- کیسه گرده هاگدان بازدانگان است.

۳- مخروط نر از مخروط ماده کوچکتر است و در شاخه‌های بالایی قرار دارد.

۴- درون هر کیسه گرده سلول‌های مادر دانه گرده با تقسیم میوز ۴ عدد گرده نارس (هاگ) ایجاد می‌کنند.

۵- هر دانه گرده نارس در داخل کیسه گرده به‌طور پی‌درپی دو بار تقسیم میتوز انجام می‌دهد و دانه گرده رسیده (گامتوفیت نر) را تولید می‌کند.

نکات مهم در مورد دانه گرده رسیده کاج:

۱- دو بال دارد که از فاصله گرفتن پوسته‌های خارجی و داخلی دانه گرده ایجاد می‌شود دو پوسته دارد.

۲- چهار عدد سلول هاپلوئید تولید می‌کند که یکی رویشی و یکی زایشی و دو عدد پروتئال است.

۳- سلول زایشی در لوله گرده با میتوز ۲ گامت نر از یک نوع تولید می‌کند.

۴- دانه گرده نارس هاگ نر است که حاصل تقسیم میوز است و تک‌سلولی است.

۵- دانه گرده رسیده گامتوفیت نر است که حاصل تقسیم میتوز است و ۴ سلولی است.

۶- گامت نر (آنتروزوئید) بازدانگان سانتریول و تاژک ندارد.

۷- سلول رویشی و زایشی هاپلوئید هستند و جزء گامتوفیت نر محسوب می‌شوند.

۸- در یک دانه گرده رسیده ژنوتیپ سلول رویشی و زایشی یکسان است چون هر دو از میتوز یک سلول به‌وجود آمده‌اند.

۹- تمام سلول‌های مولد هاگ در یک پولک ژنوتیپ یکسان دارند ولی دانه‌های گرده نارس (هاگ‌ها) واقع در یک کیسه گرده لزوماً ژنوتیپ یکسان ندارند.

۱۰- تمام سلول‌های «یک» دانه گرده رسیده ژنوتیپ یکسان دارند.

۱۱- لوله‌ی گرده همتای آنتریدی است برای بازدانگان.

۱۲- در گیاهان پیشرفته میوز و تشکیل دانه گرده نارس (هاگ) و رشد و تولید گامتوفیت نر (سلول رویشی و زایشی) داخل کیسه گرده (هاگدان) است ولی آنتروزوئید خارج از هاگدان بعد از گرده‌افشانی در داخل لوله گرده تولید می‌شود.

۱۳- در گیاهان دانه‌دار (پیشرفته) رشد هاگ و تولید گامتوفیت در بخش اسپوروفیتی و درون هاگدان است ولی در گیاهان ابتدایی (خزه و سرخس) رشد هاگ و رشد گامتوفیت در خارج از هاگدان بر روی زمین مرطوب است.

۱۴- آندوسپرم، گامتوفیت ماده بازدانگان است.

۱۵- روی آندوسپرم چند عدد آرکگن (ساختاری هاپلوئید) تشکیل می‌شود.

۱۶- در هر آرکگن با میتوز فقط یک سلول تخم‌زا به‌وجود می‌آید.

۱۷- تخمک نارس پوسته، بافت خورش و منفذ سفت دارد که دیپلوئید (n2)‌اند.

۱۸- تخمک رسیده علاوه بر اجزای دیپلوئید تخمک نارس، آندوسپرم دارد که همان گامتوفیت ماده است. (ساختار پرسلولی هاپلوئید)

۱۹- تخمک همان هاگدان ماده است.

۲۰- آندوسپرم طی متیوز هاگ ماده در سال دوم به‌وجود می‌آید.

۲۱- آندوسپرم همتای پروتال سرخس است ولی برخلاف آن فتوسنتز نمی‌کند و کاملا به اسپوروفیت وابسته است.

۲۲- از هر سلول خورش فقط یک نوع آندوسپرم ایجاد می‌شود.

۲۳- قدیمی‌ترین جزء دانه پوسته است که در واقع پوسته تخمک و باقی‌مانده‌ی اسپوروفیت قدیمی است.

۲۴- آندوسپرم اندوخته دانه است که قبل از لقاح تشکیل شده و بافت هاپلوئید است و ژنوتیپ آن شبیه یکی از گامت‌های ماده است.

۲۵- در بازدانگان برخلاف نهان‌دانگان، رویان جوان (اسپوروفیت جوان) در مرحله‌ی رویانی در داخل دانه وابسته به گامتوفیت (آندوسپرم) است ولی همانند نهان‌دانگان گامتوفیت وابستگی کامل به اسپوروفیت قدیمی دارد.

۲۶- رویان کاج دیپلوئید است و ۸ لپه دارد و از رشد و نمو حاصل می‌شود.

۲۷- لپه، برگ تغییر‌ شکل‌یافته است. رویان و لپه منشأ مشترک دارند پس ژنوتیپ یکسان دارند.

۲۸- گیاهی که بیش از دو لپه دارد قطعا بازدانه است.

۲۹- در خزه و سرخس و بازدانگان برخلاف نهان‌دانگان آرکگن وجود دارد و اسپوروفیت جوان وابسته به گامتوفیت است.

۳۰- اندوخته دانه بازدانگان فقط یک مجموعه کروموزومی دارد که از مادر گرفته است.

۳۱- در دانه کاج هم بافت هاپلوئید و هم بافت دیپلوئید وجود دارد.

 

نکات مهم در مورد مقایسه‌ی دانه‌های (کاج و لوبیا و ذرت)

الف) دانه لوبیا:

۱- پوشش دانه همان پوشش تخمک است و ژنوتیپ اسپوروفیت گذشته را دارد.

۲- رویان دارای دولپه، ریشه رویانی، و برگ‌های رویانی است که از تخم دیپلوئید حاصل شده‌اند.

۳- اندوخته دانه همان لپه‌ها هستند و چون آلبومن اندوخته خود را به لپه‌ها منتقل می‌کند لپه‌ها بزرگ می‌شوند.

۴- اجزای دانه لوبیا همگی دیپلوئید هستند.

ب) دانه ذرت:

۱- پوشش دانه به پوشش تخمک می‌چسبد.

۲- رویان دارای یک‌لپه، ریشه رویانی و برگ‌های رویانی است که از تخم دیپلوئید حاصل شده‌اند.

۳- اندوخته دانه آلبومن است که از لقاح گامت نر با سلول دوهسته‌ای تشکیل شده بنابراین تریپلوئید است.

۴- اجزای دانه در ذرت دیپلوئید و تریپلوئید‌اند.

ج) دانه کاج

۱- پوسته و بال آن همان پوسته تخمک بوده‌اند بنابراین ژنوتیپ اسپوروفیت گذشته را دارند.

۲- رویان دارای ۸لپه ور یشه رویان است که از تخم دیپلوئید حاصل شده‌اند.

۳- اندوخته دانه همان اندوسپرم (گامتوفیت ماده) است که قبل از لقاح تشکیل شده بنابراین هاپلوئید است.

۴- ژنوتیپ اندوخته دانه کاج همان ژنوتیپ هاگ ماده یا سلول تخم‌زا می‌باشد.

۵- اجزای دانه در کاج هاپلوئید و دیپلوئید‌اند

 

نکات مهم در مورد مقایسه‌ی بازدانگان و نهان‌دانگان:

۱- تخمک در بازدانه دارای یک پوسته ولی در نهاندانه دارای دو پوسته است.

۲- لقاح در بازدانه ساده ولی در نهاندانه مضاعف است.

۳- رویان دانه در کاج دارای ۸لپه در نهاندانه تک‌لپه دارای یک‌لپه و دولپه دارای دولپه است.

تذکر: در بازدانگان تعداد لپه‌ها حداقل ۲لپه است.

۴- اندوخته دانه (آندوسپرم) در کاج خارج از ۸لپه قرار دارد ولی تک‌لپه (آلبومن) خارج از یک‌لپه قرار دارد و دولپه (خود لپه‌ها) درون دولپه قرار دارند.

۵- اندوخته دانه در کاج (n) کروموزومی (هاپلوئید) منشأ گامتوفیتی دارد و قبل از لقاح بوجود می‌آید آندوسپرم نام دارد. / تک‌لپه (n3) کروموزومی منشأ اسپوروفیتی دارد بعد از لقاح به‌جود می‌آید آلبومن نام دارد / دولپه (n2) کروموزومی منشأ اسپوروفیتی دارد بعد از لقاح به‌وجود می‌آید.

 

نکات مهم در مورد نهان‌دانگان:

۱- فاقد آرکگن و آنتریدی می‌باشند.

۲- دارای گل هستند که در کامل‌ترین حالت دارای ۴ حلقه (کاسبرگ، گلبرگ، پرچم و مادگی) است.

۳- بخش متورم انتهای برچه تخمدان است.

۴- بخش متورم انتهای خامه کلاله است.

۵- کیسه‌ی گرده و کیسه رویانی نهان‌دانه فاقد آوند هستند.

۶- لقاح مضاعف دارند.

۷- آنتروزوئیدها فاقد تاژک بوده، گامتوفیت فاقد فتوسنتز و همواره به اسپوروفیت وابسته است ولی اسپوروفیت فاقد وابستگی به گامتوفیت است.

 

نکات مهم در مورد مقایسه دولپه‌ای و تک‌لپه‌ای:

الف) مقایسه برش عرضی برگ گیاهان تک‌لپه و دولپه

۱- تفاوت چندانی بین آن‌ها وجود ندارد. هر دو دارای پارانشیم نرده‌ای و حفره‌ای هستند. ولی در گیاهان دولپه‌ای که برگ به‌صورت افقی قرار گرفته است، پارانشییم نرده‌ای در بالا و پارانشیم اسفنجی در پایین قرار گرفته است. در صورتی‌که در اکثر گیاهان تک‌لپه‌ای که برگ‌ها به‌صورت عمودی هستند، میانبرگ فقط از نوع پارانشیم اسفنجی است.

۲- در سطح زیرین برگ‌های افقی تعداد روزنه‌های بیشتر است. ولی در برگ‌های عمودی مثل برگ‌های گیاهان تک‌لپه‌ای تعداد روزنه‌ها در هر دو طرف یکسان است.

ب) مقایسه برش‌های ساقه گیاهان تک‌لپه و دولپه

۱- تعداد دسته‌های آوندی در ساقه گیاهان تک‌لپه‌ای فراوان‌تر است که روی دایره‌هایی تقریباً هم‌مرکز قرار دارند. در صورتی‌که این دسته‌ها در گیاهان دولپه‌ای کمتر و روی یک دایره قرار گرفته‌اند.

۲- در ساقه گیاهان دولپه‌ای پوست مشخص‌تر ولی در ساقه گیاهان تک‌لپه‌ای پوست نازک و گاهی مرز آن‌ با استوانه مرکزی نامشخص است.

ج) مقایسه برش‌های ریشه گیاهان تک‌لپه و دولپه

۱- در ریشه گیاهان تک لپه‌ای استوانه مرکزی بزرگ‌تر و حجم پوست کمتر است. در صورتی‌که در ریشه گیاهان دولپه‌ای استوانه مرکزی کوچکتر و حجم پوست بیشتر است.

۲- در گیاهان تک‌لپه‌ای وسط ریشه معمولاً بافت پارانشیم مغزی وجود دارد که در بیشتر گیاهان دولپه‌ای دیده نمی‌شود.

د) مقایسه اضافی:

۱- در گیاهان دولپه‌ای معمولاً تعداد دسته‌های آوندی کمتر از تک‌لپه‌ای‌هاست. در گیاهان دولپه‌ای دسته‌های آوندی در کنار هم‌ قرار گرفته‌اند و شکل ضربدر می‌سازند. ولی در گیاهان تک‌لپه‌ای دسته‌های آوندی از هم فاصله دارند و بین آن‌ها بافت پارانشیم مغزی ادامه می‌یابد و اشعه مغزی را می‌سازد.

۲- حلقه کاسپاری در سلول‌های آندودرم گیاهان تک‌لپه‌ای در برش عرضی نعل اسبی به‌نظر می‌رسد. ولی در گیاهان دولپه‌ای این حلقه به‌صورت یک خط در طول یک سلول یا نقطه‌هایی در بین سلول‌های مجاور دیده می‌شود.

۳- در لایه آندودرم بعض گیاهان تک‌لپه‌ای سلول‌های معبر وجود دارد. این سلول‌ها در گیاهان دولپه‌ای کمتر دیده می‌شوند.

 

صحیح یا غلط بودن جمله‌های را مشخص کنید:

۱- در چرخه‌ی زندگی سرخس‌ها سلول‌های هاپلوئید، حاصل تقسیم میتوز یا میوز هستند.

۲- در چرخه‌ی زندگی سرخس پیکر پرسلولی هاپلوئید، فاقد قدرت فتوسنتز‌کنندگی است.

۳- در چرخه‌ی زندگی سرخس، لقاح سلول‌های هاپلوئید حاصل از مرحله‌ی اسپوروفیت امکان‌پذیر است.

۴- در سرخس برگ‌دار، با تقسیم میتوز گامت تولید می‌شود.

۵- در چرخه‌‌ی زندگی سرخس، هر ساختار پرسلولی فتوسنتز‌کننده از سلول‌های دیپلوئید تشکیل شده است.

۶- در چرخه‌ی زندگی سرخس هر ساختار پرسلولی فتوسنتز‌کننده سازنده‌های سلول‌هایی است که توانایی لقاح دارند.

۷- در چرخه‌ی زندگی گیاهان دانه‌دار که گامتوفیت سبز دارند هر سلول هاپلوئید سانتریول دارد.

۸- در همه‌ی گیاهان تولید‌کننده، سلول‌های با غشای پلاسمایی هدایت قندها را برعهده دارند.

۹- در همه‌ی گیاهانی که از تکثیر هاگ آن‌ها گامتوفیت سبزرنگ ایجاد می‌شود تمام گامت‌ها تاژک دارند.

۱۰- در همه‌ی گیاهانی که از تکثیر هاگ آن‌ها گامتوفیت سبزرنگ ایجاد می‌شود سانتریول وجود دارد.

۱۱- وجود تراکئید نشانه‌ی پیشرفته بودن گیاه است.

۱۲- در گیاهان پیشرفته همه‌ی سلول‌ها میکروتوبول ندارند.

۱۳- همه‌ی گیاهان بدون دانه برای انجام تولید‌مثل جنسی به آب‌های سطحی نیاز دارند.

۱۴- سلول حاصل از میتوز در آرکگن سرخس تاژک دارد.

۱۵- در گیاه اطلسی پس از آن‌که کروماتیدهای زیگوت، حداکثر فشردگی را پیدا کردند، کروموزوم‌های همتا از یکدیگر جدا می‌شوند.

۱۶- در همه‌ی گیاهان در پی تفکیک آلل‌ها از یکدیگر هاگ تشکیل می‌شود.

۱۷- در چرخه‌ی زندگی سرخس هر ساختار پرسلولی فتوسنتز‌کننده توانایی انجام تقسیم میوز را دارد.

۱۸- در چرخه‌ی زندگی سرخس‌ هر ساختار پرسلولی فتوسنتز‌کننده می‌تواند سلول‌های هاپلوئید بسازد.

۱۹- در گیاه خزه، ممکن نیست به‌روی یک گامتوفیت ماده چندین اسپوروفیت رشد کند.

۲۰- در هر گیاه دارای آرکگن، اسپوروفیت بزرگ‌تر از گامتوفیت است.

۲۱- در هر گیاه که گامتوفیت اتوتروف است، گامت‌های نر با حرکت تاکتیکی به گامت ماده می‌رسند.

۲۲- در موفق‌ترین گیاهان خشکی برخلاف گیاهان که پراکنش با هاگ دارند، گامتوفیت کاملاً به اسپوروفیت وابسته است.

۲۳- تولید‌مثل در گیاهان دارای گامتوفیت سبز و فتوسنتز‌کننده بدون آب سطحی ممکن نیست.

۲۴- در هر گیاهی که دوک توسط سانتریول تشکیل می‌شود، گیاه اصلی دیپلوئید است.

۲۵- در بازدانگان، مخروط ماده برخلاف مخروط دانه دارای توانایی فتوسنتز است.

۲۶- در گیاهان بدون رویان، آرکگن برای لقاح آنتروزوئید و تخم‌زا لازم است.

۲۷- در گیاهانی که اسپوروفیت همواره وابسته به گامتوفیت است، گیاه اصلی در آنافاز ۲، کروماتیدهای خواهری از هم دور می‌شوند.

۲۸- در هر گیاهای که آب توسط سلول‌هایی با پایانه مخروطی منتقل می‌شود، اسپوروفیت جوان وابسته با گامتوفیت است.

۲۹- در هر گیاه دولپه‌‌ای، گامتوفیت نر دو سلول دارد.

۳۰- در گیاهانی با آنتروزوئید فاقد تاژک، بعد از رسیدن دانه، پوشش خارجی تخمک سخت شده و پوسته دانه را به‌وجود می‌آورد.

۳۱- رویان گیاهان دارای بیش از دولپه، برخلاف رویان گیاهان گلد‌ار، فاقد برگ رویانی است.

۳۲- بخش هاپلوئیدی گیاهان بازدانه، برخلاف بخش تریپلوئیدی گیاهان تک‌لپه، قبل از لقاح به‌وجود می‌آید.

۳۳- در گیاهان دارای ژن خودناسازگار، ممکن نیست ژنوتیپ بخشی از دانه مشابه گیاه مادر باشد.

۳۴- در گیاهانی که برای لقاح نیاز به آب سطحی وجود دارد، هدایت شیره خام به‌وسیله سلول فاقد متابولیسم صورت می‌گیرد.

۳۵- زنبورها گل‌ها را ابتداد با ایجاد تصویر موزائیکی شناسایی می‌کنند.

۳۶- می‌توان جانداری دارای توانایی پژواک‌سازی یافت که همانند حشرات تغذیه‌کنند در شب گرده‌افشانی گل‌های سفید را انجام می‌دهند.

۳۷- در بسیاری از بازدانگان، ژنوتیپ مخروط نر و ماده مشابه است.

۳۸- تکثیر رویشی گیاهان نخود و ولوبیا سریع‌تر از تکثیر آن‌ها با دانه است.

 

جواب صحیح و غلط‌ها:

۱) صحیح: چون سلول هاپلوئید می‌تواند هاگ باشد که حاصل تقسیم میوز است و همین‌طور می‌تواند گامت باشد که حاصل تقسیم میتوز است.

۲) غلط: ساختار پرسلولی هاپلوئید همان گامتوفیت است که در سرخس‌ها توانایی فتوسنتز دارد.

۳) غلط: سلول‌های هاپلوئید حاصل از مرحله‌ی اسپوروفیتی همان ها‌گ‌ها هستند که قدرت لقاح ندارند. (به‌عنوان یه نکته کوچولو: هاگ‌ها برخلاف گامت‌ها توانایی لقاح ندارند. گامت‌ها برخلاف هاگ قدرت میتوز ندارند.)

۴) غلط: به این نکته توجه نکردید که سرخس (برگ‌دار) همان بخش اسپوروفیت است که با تقسیم میوز هاگ تولید می‌کند. ولی نمی‌تواند با تقسیم میتوز گامت تولید کند.

۵) غلطه: می‌دانیم در سرخس پروتال هم فتوسنتز‌کننده‌ است که دیپلوئید نیست بلکه هاپلوئید است.

۶) غلط: سلول‌های دارای توانایی لقاح همان گامت‌ها هستند که سازنده‌ی آنها گامتوفیت است ولی می‌دانیم که اسپوروفیت هم توانایی فتوسنتز دارد.

۷) غلط: گیاهان دانه‌دار گامتوفیت سبز ندارند.

۸) صحیح: در گیاها آوند‌دار هدایت قندها برعهده آوند آبکش است که غشای پلاسمایی دارد و در خزه‌ها هم‌چون آوند ندارند از راه انتشار بین سلو‌ل‌ها هدایت می‌شود (این سلول‌ها هم غشای پلاسمایی دارند)

۹) غلط: در خزه‌ها و سرخس‌ها از تکثیر هاگ گامتوفیت سبزرنگ ایجاد می‌شود. در خزه‌ها و سرخس‌ها گامت نر تاژک دارد ولی گامت ماده فاقد تاژک است.

۱۰) صحیح: باز هم منظور خزه و سرخس است که می‌دانیم سانتریول دارند.

۱۱) غلط: سرخس‌ها، نهان‌دانگان و بازدانگان تراکئید دارند پس نشانه پیشرفته بودن نیست.

۱۲) غلط: گیاهان پیشرفته سانتریول ندارند ولی میکروتوبول دارند.

۱۳) صحیح

۱۴) غلط: سلو‌ل‌های حاصل از میتوز در آرکگن سرخس گامت ماده هستند که تاژک ندارند.

۱۵) غلط: زیگوت اطلسی میتوز انجام می‌دهد. در میتوز کروماتیدها خواهری از هم جدا می‌شوند، نه کروموزوم‌های همتا

۱۶) صحیح: تفکیک آلل‌ها در میوز صورت می‌گیرد که در گیاهان حاصل میوز هاگ است.

۱۷) غلط: هم اسپوروفیت و هم گامتوفیت سرخس پرسلولی و فتوسنتز‌کننده‌اند که گامتوفیت آن توانایی میوز ندارد.

۱۸) صحیح: هم اسپوروفیت و هم گامتوفیت سرخس می‌توانند سلول‌ هاپلوئید تولید کنند.

۱۹) غلط: چند تا آرکگن به‌روی هر گامتوفیت است پس اگر لقاح انجام بدهند ممکن است.

۲۰) غلط: تو خزه گامتوفیت بزرگتر از اسپوروفیت است.

۲۱) صحیح: آنتروزوئید خزه و سرخس با حرکت تاکتیکی به سمت آرکگن شنا می‌کنند.

۲۲) صحیح: موفق‌ترین گیاهان خشکی گیاهان دانه‌دار هستند که گامتوفیتشان وابسته است.

۲۳) غلط: تولیدمثل رویشی در خزه و سرخس بدون آب سطحی ممکن است.

۲۴) غلط: توی خزه هاپلوئید است.

۲۵) صحیح: مخروط ماده بعد از لقاح و تشکیل دانه مخروط دانه می‌شود بدانید که مخروط ماده سبز و فتوسنتز‌کننده است ولی مخروط دانه فتوسنتز نمی‌کند.

۲۶) صحیح: گیاهان خزه و سرخس بدون رویان هستند، آرکگن برای لقاح آنتروزوئید و تخم‌زا در آن‌ها لازم است (آرکگن محل لقاح است)

۲۷) غلط: خزه، اسپوروفیتش همواره به گامتوفیت وابسته است، گیاه اصلی در آن، گامتوفیت است که چون هاپلوئید است میوز ندارد.

۲۸) غلط: در نهان‌دانگان اینطوری نیست.

۲۹) غلط: توی بازدانگان هم دولپه‌ای داریم که ۴ سلول دارد.

۳۰) غلط: به موازات رسیدن دانه

۳۱) صحیح: رویان بازدانگان فاقد برگ رویانی است ولی رویان نهان‌دانگان، برگ رویانی دارد.

۳۲) صحیح: آندوسپرم که بخش هاپلوئید است قبل از لقاح به‌وجود می‌آید، آلبومن بعد از لقاح به‌وجود می‌آید.

۳۳) غلط: در گیاهانی مثل شبدر، ژنوتیپ پوسته دانه شبیه ژنوتیپ مادر است.

۳۴) غلط: گیاهان خزه و سرخس به آب سطحی برای لقاح نیاز دارند (گیاهان بدون دانه)، در سرخس هدایت شیره‌خام به‌وسیله‌ی تراکئید که سلول مرده است صورت می‌گیرد ولی در خزه چون تراکئید (آوند) ندارد. سلول‌های زنده شیره‌ی خام را انتقال می‌دهند.

۳۵) غلط: اول از طریق بو بعد از طریق رنگ و تصویر

۳۶) صحیح: خفاش در گرده‌افشانی گل‌های سفید در شب نقش دارند.

۳۷) صحیح: بسیاری از مخروط نر و ماده روی یک پایه (یک گیاه) است پس ژنوتیپ مشابه دارند.

۳۸) غلط: این‌ها حبوبات هستند و در حبوبات تکثیر اکثراً با دانه صورت می‌گیرد (گیاهان زراعتی از طریق دانه تکثیر می‌شوند چون سریع‌تر است).

 

قسمتی از تدریس استاد در این محصول:

اگر فیلم بالا را به صورت آنلاین نمی توانید نگاه کنید نرم افزار adobe flash را از اینجا دانلود و بر روی کامپیوترتان نصب نمایید تا از این به بعد فیلم ها را به صورت آنلاین تماشا کنید

و یا اگر می خواهید این فیلم آموزشی را دانلود کنید و همیشه آن را بر روی کامپیوترتان داشته باشید اینجا کلیک نمایید.

برای تسلط بیشتر روی مباحث زیست گیاهی به شما عزیزان فیلم آموزشی زیر را توصیه می کنیم: