فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

درحالی که زنان محقق بخش قابل توجهی از جمعیت محققان دانشگاهی اروپا را تشکیل می دهند، کمیسر جدید تحقیقات، علوم و نوآوری اتحادیه اروپا از نگرش تبعیض آمیز به زنان در دانشگاههای این قاره انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس موداس که به تازگی به سمت کمیسر تحقیقات، علوم و نوآوری اتحادیه اروپا برگزیده شده، بهبود «تعادل جنسیتی» در برنامه های تحقیقاتی دانشگاههای اروپا را از مهمترین اولویتهای کاری خود عنوان کرده است.

در برنامه جدید کمیسیون اروپا استفاده از زنان در حجم بیشتری از برنامه های تحقیقاتی مد نظر قرار گرفته است.

آمارها نشان می دهد درحالی که ۴۰ درصد از محققان سراسر اروپا را زنان تشکیل می دهند اما تنها ۱۰ درصد از رؤسای دانشگاههای این اتحادیه زن هستند.

کمیسر تحقیقات، علوم و نوآوری اتحادیه اروپا این عدم توازن فاحش را نوعی نگرش تبعیض آمیز نسبت به زنان محقق در قاره سبز توصیف می کند.

وی همچنین از هموارتر کردن اعطای ویزای تحقیقاتی و دانشجویی به محققان خارج از مرزهای اتحادیه اروپا اشاره کرده و آن را یکی از مهمترین برنامه هایش در ماههای پیش رو عنوان نمود.

Bottom of Form

 

 

 

منبع: خبرگزاری مهر