فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

دکترمحمد فرهادی وزیر علوم در بازدید سرزده از صندوق رفاه دانشجویان گفت : اصل این است که هر چه بیشتر زمینه آرامش فکری دانشجو را فراهم کنیم.

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا ، دکتر فرهادی دربازدید با اشاره به قدمت فعالیت صندوق رفاه دانشجویان اظهار داشت : از اوایل تاسیس وزارت علوم این صندوق شکل گرفته و قدمت 40 ساله دارد و در این سال ها فعالیت صندوق رفاه با فراز و نشیب همراه بوده و امروز با توجه به شرایط کشور می بایست در جهت عملکرد بهینه این صندوق راهکارهایی بیابیم و منابعی را به مشارکت بگیریم .

وزیر علوم افزود : در خصوص عملکرد صندوق رفاه دانشجویان باید آسیب شناسی صورت پذیرد و مسائل مربوط به این صندوق با توجه به ماموریت های مشخص اولویت گذاری و برنامه ریزی شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا