فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

برخی از کارنامه ها و نتایج انتخاب رشته های سال ۱۳۹۵ دانش آموزان پرواز